Облiково-економiчний факультет

Інформаційні системи і технології в обліку

Наука "Інформаційні системи і технології в обліку" призначена для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки 6509 "Облік і аудит". 

Мета науки: набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо створення та застосування інформаційних систем (ІС) в обліку з використанням нових програмних засобів, інформаційних технологій (ІТ) та телекомунікації. Вивчення науки дасть змогу майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів.

Предмет: облікова інформація.

Завдання: одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних систем і технологій у сфері бухгалтерського обліку.

Перелік знань і вмінь: після опанування науки студент повинен:

 • знати основи побудови і функціонування інформаційних систем обліку та сучасні інформаційні технології для розв'язання облікових задач;
 • уміти працювати з інформаційною базою, використовувати сучасні програмні засоби для автоматизованого розв'язання задач бухгалтерського обліку оборотних і необоротних активів, праці та її оплати, капіталу і довгострокових та поточних зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності;
 • набути практичних навичок у використанні інформаційних систем і технологій в управлінському обліку;
 • уміти адаптувати облікові інформаційні системи для моделювання управлінських рішень.

Сфера реалізації. Сферою реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії є об'єкти економіки та бізнесу, на яких володіння комп'ютерними технологіями і використання інформаційно-програмних засобів – необхідна умова роботи бухгалтера при виконанні функцій управління (прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз, регулювання).

Зміст науки за темами.

Концептуальні основи інформаційних систем, їх місце та роль в управлінській діяльності. Інформаційні технології та їх класифікація. Організація облікового процесу в умовах застосування інформаційних технологій. Облік оборотних і необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій. Облік праці та її оплати в умовах застосування інформаційних технологій. Облік капіталу і облік довгострокових та поточних зобов'язань. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності в умовах застосування інформаційних технологій. Інформаційні системи і технології в управлінському обліку. Адаптація облікових інформаційних систем для моделювання управлінських рішень. Безпека інформаційних економічних систем.

ТРЕНІНГ З НАУКИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ»

Тренінг з науки «Інформаційні системи і технології в обліку» призначений для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки 6509 "Облік і аудит".

Мета проведення тренінгу – адаптація одержаних студентами теоретичних знань і реалізація практичних навичок з наук «Інформаційні системи і технології в обліку» та «Фінансовий облік» в умовах різних підходів до організації інтерфейсу користувача з інформаційною системою в прикладних програмних рішеннях (ППР) «1С: Бухгалтерія, 8», «ПАРУС БУХГАЛТЕРІЯ, 7.40», «ТУРБО9 ERP».

Тренінг є логічним продовженням та практичною реалізацією отриманих знань та навичок з наук «Інформаційні системи і технології в обліку», “Бухгалтерський облік”, "Фінансовий облік І, ІІ", "Управлінський облік".

Виконання завдань тренінгу з науки «Інформаційні системи і технології в обліку» дозволяє забезпечити формування у студентів таких компетенцій щодо спеціального об’єкта професійної діяльності:

 • уміти адаптувати конкретне прикладне програмне рішення до роботи в бухгалтерії підприємства;
 • освоїти увесь «класичний» ланцюжок бухгалтерського обліку: господарський факт => документ => облік => звіт =>закриття облікового періоду (за комплексами задач з обліку необоротних та оборотних активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства в зазначених прикладних програмних рішеннях).

Основними завданнями тренінгу є:

 • трансформація теоретичних знань з фахових дисциплін у практичні навички роботи в умовах використання ППР, як того вимагає ринок праці;
 • вивчення особливостей роботи з різними видами облікових документів;
 • набуття практичних навичок ведення в ППР: обліку матеріалів; обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами; обліку основних засобів; обліку нематеріальних активів;
 • використання широких можливостей аналізу накопичених даних та формування різноманітних звітних документів;
 • набуття умінь виявлення недоліків та переваг різних ППР для бухгалтерського обліку;
 • обґрунтування прийняття рішень з приводу ефективності застосування різних ППР в управлінській діяльності суб’єктів господарювання.

Предметом опанування тренінгу є інтерфейс користувача з прикладним програмним рішенням у процесі ведення обліку господарських операцій підприємства.

По завершенню тренінгу студенти повинні вміти:

 • самостійно і якісно налаштовувати ППР під особливості роботи користувача;
 • формувати необхідні довідники (класифікатори, каталоги);
 • формувати початкові залишки;
 • налаштовувати типові господарські операції;
 • вести оперативний облік;
 • формувати та аналізувати звітність.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії: практична діяльність фахівця з бухгалтерського обліку в сучасних комп’ютерних інформаційних системах.

Тематичний план тренінгу:

І. Підготовчий етап:
1.1. Ознайомлення з умовами проведення тренінгу з використанням прикладних програмних рішень (ППР): («1С: Бухгалтерія», «Парус», «M.E.Doc»);
1.2. Підготовка ППР до експлуатації:

 • налаштування системи на роботу користувача;
 • формування даних про підприємство, його організаційну структуру та штатний розпис, контрагентів;
 • формування нормативно-довідкової інформації;
 • введення початкових залишків,
 • формування типових господарських операцій.

ІІ. Практична частина
2.1. Введення і облікова обробка операцій оперативної інформації за 1-у декаду звітного місяця;
2.2. Введення і облікова обробка операцій оперативної інформації за 2-у декаду звітного місяця;
2.3. Введення і облікова обробка операцій оперативної інформації за 3-ю декаду звітного місяця;
2.4. Складання фінансової звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати).

ІІІ. Заключний етап
Аналіз накопичених облікових та звітних даних, підведення підсумків тренінгу.

Для тренінгу використані умовні дані віртуального виробничого підприємства, інформаційна модель якого розглянута в тренінгу з науки «Фінансовий облік».
 

Остання редакція: 28.11.12

Публікаціі з предмету

 • Інформаційні системи і технології в обліку (1.7 MB) методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформаційні системи і технології в обліку» (освітній ступінь бакалавр, спеціальність 6.030509 «Облік і аудит») 02 Вересня 2015 р.