Факультет обліку та податкового менеджменту

16 лютого 2017 року кафедрою аудиту проведено міжкафедральний науковий семінар « Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України»22 Лютого 2017р.

Науковий семінар відбувся відповідно до кафедрального Плану науково-практичних конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік.

Мета семінару – обговорення питань, пов’язаних з впливом етичних норм на розвиток професії бухгалтерів і аудиторів на міжнародному та національному рівнях, проблем можливого недотриманням аудиторами принципів професійної етики та, як наслідок, формування недовіри користувачів фінансової звітності та інших стейколдерів до результатів їх роботи; визначення можливостей та заходів по посиленню уваги до етичних аспектів і підвищення якості аудиторських послуг.

 

У програмі міжкафедрального наукового семінару було розглянуто такі  питання: 

1.      Огляд фундаментальних принципів професійної етики (викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів).

2.      Застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України. Сучасні  проблеми та їх вплив на формування недовіри у користувачів фінансової звітності до її достовірності.

3.      Створення у складі аудиторських компаній належної системи контролю якості аудиторських послуг (розроблення внутрішньофірмової політики та процедур контролю якості), як необхідних заходів по усуненню зазначених проблем у практиці вітчизняного аудиту.

4.      Шляхи реалізації завдань контролю дотримання принципів професійної етики у елементах системи контролю якості аудиторських послуг (з урахуванням вимог МСКЯ 1).

5.      Перспективи удосконалення та зміни формату Кодексу етики професійних бухгалтерів, що провадяться МФБ.

Модератор:  Петрик Олена Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

 

 

Доповідач – Бондар Валерій Петрович, д.е.н., професор  кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», керуючий партнер HLB Ukraine.

 

 

 

У роботі міжкафедрального наукового семінару взяли участь науковці, практики, викладачі обліково-економічного факультету (кафедр  обліку і оподаткування, аудиту, обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу) ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докторанти, аспіранти, студенти магістратури обліково-економічного факультету.

 

 

Організатор: кафедра аудиту