Факультет обліку та податкового менеджменту

15 грудня 2016 року кафедрою аудиту було проведено Міжкафедральний науковий семінар на тему «КОНТРОЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УПРАВЛІННЯ»27 Грудня 2016р.

Науковий семінар присвячений сучасним підходам та перспективам розвитку контролю у державному секторі управління.

Основні напрями роботи міжкафедрального наукового семінару передбачали 2 блоки питань:

Блок 1: Аудит державних фінансів: сучасний стан та перспективи розвитку

Модератор: Петрик Олена Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Доповідачі: Пархоменко Ольга Петрівна – к.е.н., доцент кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», Єрошкіна Ольга Олександрівна – к.держ.упр., доцент кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Блок 2: Розвиток методології внутрішнього аудиту центральних органів виконавчої влади України

Модератор: Петрик Олена Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Доповідач: Біляченко Олена Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

У роботі міжкафедрального наукового семінару взяли участь 52 особи − вчені, викладачі обліково-економічного факультету та економіки АПК ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (зокрема, кафедр: аудиту; обліку і оподаткування; обліку, контролю та оподаткування агробізнесу); студенти магістратури обліково-економічного факультету КНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит»; викладачі ДВНЗ «Київський національний торгово-економічний університет»; представники аудиторських компаній «HLB Ukraine» та «PSP Audit».

Висновки за результатами семінару:

Відкрила засідання міжкафедрального наукового семінару Петрик Олена Анатоліївна, завідувач кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор, яка обґрунтувала актуальність, необхідність, наукове та практичне значення проведення таких заходів як для викладачів, науковців, так і для практиків та студентів. У сучасному світі контроль у державному секторі є надзвичайно актуальним. Від ефективності державного фінансового контролю багато в чому залежить добробут громадян, задля чого одна з найважливіших функцій державного контролю повинна бути спрямована на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності і ефективності управління фінансовими ресурсами та державною власністю, а також на своєчасне попередження можливих зловживань. Було наголошено на проблемах діяльності створених у системі органів державної влади підрозділів внутрішнього аудиту, в контексті підписання та ратифікації Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Пархоменко Ольга Петрівна, к.е.н., доцент кафедри аудиту у своєму виступі зазначила, що система державного фінансового контролю, яка побудована в Україні, не повною мірою забезпечує на належному рівні фінансово-бюджетну дисципліну як в цілому в державі, так і на регіональному рівні зокрема. Це є наслідком низки проблем, які спричинюють зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. Основною метою діяльності органів державного фінансового контролю необхідно визначити забезпечення попередження та недопущення фінансово-бюджетних порушень. Проблема полягає в тому, що система державного фінансового контролю не відповідає основним сучасним європейським вимогам. Виходячи з цього, однією з основних причин несформованості цілісної системи державного фінансового контролю можна виділити недосконале законодавство. Доповідач відзначила, що організація та функціонування чіткої системи фінансового контролю − обов’язковий, неодмінний елемент фінансової політики держави, і тому її вдосконалення має здійснюватися не автономно, а як першочерговий захід у загальній системі перебудови фінансового механізму.

Єрошкіна Ольга Олександрівна, к.держ.упр., доцент кафедри аудиту у своєму виступі зазначила, що на сучасному етапі реформування контрольних процедур в секторі загального державного управління особливого значення набуває ефективність, результативність та економічність. Аудитори, що проводять інспектування мають свідомо, якісно, чесно та неупереджено виконувати свої посадові обов’язки, усвідомлюючи надані їм повноваження суспільством та рівень соціальної відповідальності перед ним. Саме аудитор є представником платників податків, що уповноважений визначати відповідність, ефективність, результативність та доцільність витрачання органами державної влади перерозподіленого ВВП. Головна мета реформи в органах державного управління є побудова компактної, професійної, сумлінної та доброчесної, політично нейтральної державної служби в цілому та Державної аудиторської служби зокрема. Працівники цієї системи повинні бути в змозі приймати швидкі рішення та ефективно управляти державними ресурсами, контролювати їх використання на користь суспільства. Міжнародний досвід свідчить, що реформи в державному секторі мають більше шансів на успіх, якщо супроводжуються політичним консенсусом та активним діалогом з громадськістю, що зменшує ризики спротиву серед населення та гальмування реформ з політичних міркувань.

Біляченко Олена Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри аудиту в своєму виступі звернула увагу на стан та перспективи розвитку методології внутрішнього аудиту в центральних органах виконавчої влади. Зокрема, зазначила, що незважаючи на прогрес у його запровадженні, до цього часу внутрішній аудит не повною мірою виконує свої функції як інструмент із налагодження ефективної системи внутрішнього контролю та запобігання порушенням у бюджетному процесі. На сьогодні розвиток внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах державного сектору України є одним з критеріїв, за яким міжнародні експерти оцінюють стан реалізації реформ у сфері державного внутрішнього контролю в контексті виконання Україною взятих нею зобов’язань при реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В частині методології внутрішнього аудиту центральних органів виконавчої влади України доповідачем наголошено, що до цього часу ще не розроблено єдиних методологічних підходів у зв’язку з чим акцентовано увагу на необхідності: розвитку даного питання з розвитком бюджетних відносин та програмно-цільового методу; вирішення проблем кадрового складу в даній сфері (плинність кадрів та незацікавленість в результатах роботи, формальний підхід до виконання посадових обов’язків). Доповідачем зазначено, що ефективність внутрішнього аудиту залежить від чіткої зацікавленості держави та налагодженої системи взаємозв’язку в сфері державного аудиту.

Учасники наукового семінару приймали активну участь у дискусіях та обговоренні проголошених доповідей, надавали власні пропозиції щодо розвитку контролю у державному секторі управління.

Із заключним словом виступила завідувач кафедри аудиту, д.е.н., професор Петрик О.А., яка підвела підсумки проведення міжкафедрального наукового семінару «Контроль у державному секторі управління» та узагальнила пропозиції щодо подальшого розвитку контролю у секторі загального державного управління з огляду на необхідність підсилення євроінтеграційного вектору розвитку України в економічній та політичній площинах.