Факультет обліку та податкового менеджменту

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ-ДИСКУСІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДВНЗ «КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ CIMA «З'ЄДНУЮЧИ ТОЧКИ – ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ НОВОЇ ЕРИ»01 Червня 2017р.

23  травня 2017 року в ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» на обліково-економічному факультеті відбулась відкрита лекція-дискусія з дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання”, на тему дослідження СІМА “З’єднуючи точки - прийняття рішень для нової ери”.

Метою відкритої лекції-дискусії було ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку бухгалтерської професії, змістом концепції сталого розвитку, а також перевагами співпраці з Інститутом дипломованих бухгалтерів управлінського обліку (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA), висвітленню особливостей підтвердження професійної кваліфікації з використанням національних та міжнародних сертифікаційних програм.

На відкритій лекції-дискусії були присутні д.е.н, професор, декан обліково-економічного факультету Бондар Микола Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування Шигун Марія Михайлівна, д.е.н., професор Остап’юк Наталія Анатоліївна, к.е.н., доцент Лахтіонова Людмила Анатоліївна, магістри, які навчаються за англомовною програмою “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю”, студенти другого і п’ятого курсів денної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування». Доповіді та виступи звучали українською та англійською мовами.

Вступне слово д.е.н., проф. Остап’юк Наталії Анатоліївни було присвячене сучасним тенденціям світового економічного розвитку та місцю концепції сталого розвитку у бухгалтерському обліку.

Доповідь, презентована д.е.н., проф. Шигун Маріє Михайлівною на тему дослідження СІМА “З’єднуючи точки - прийняття рішень для нової ери”, в якій було розглянуто ефективність прийняття рішень, та як цей процес можна вдосконалити. Дослідженням СІМА було охоплено крупні організації в різних країнах світу, і воно показало, що у багатьох компаніях процес прийняття рішень можна докорінно покращити. Також дослідження виявило низку суттєвих недоліків у процесі прийняття рішень великими компаніями, які викликали негативні фінансові наслідки, моделі прийняття рішень, які є непридатними для досягнення мети економічного розвитку.

Як показують результати дослідження СІМА, багато компаній докладають значних зусиль з тим, щоб подолати бюрократію і домогтися гнучкого прийняття рішень, зміцнити рівень довіри і поліпшити співробітництво, оцінити довгострокову перспективу і визначити правильні параметри оцінки, перетворити великі обсяги даних на стратегічне бачення, розвинути навички прийняття рішень у вищого керівництва.

Дослідження CIMA «З’єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери» є цінним з точки зору опанування сучасних компетентностей студентами спеціальності «Облік і оподаткування».

У своєму виступі д.е.н, проф. Бондар Микола Іванович звернув увагу на сучасні тенденції у розвитку бухгалтерської професії в цілому та бухгалтерській освіті зокрема, розкрив характер зміни фахових компетенцій бухгалтерів, фінансистів, та інших представників економічних спеціальностей, особливі вимоги роботодавців щодо характеру і змісту інформації, що є основою для прийняття управлінських рішень.

Виступи і презентації також представили магістри, які навчаються за англомовною програмою “Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю” спеціальності «Облік і оподаткування»: Головій Юлія, Грищенко Тетяна, Зіблім Харді, Ластівка Марія, Моісеєнко Стефані, Печерська Ніна, Радійовська Марія, Шевцова Анастасія.

Активні дискусії щодо означених вище питань розгорнулись серед присутніх студентів другого і п’ятого курсів денної навчання спеціальності «Облік і оподаткування».

Проведена відкрита лекція-дискусія, засвідчила високий інтерес студентства до сучасних тенденцій розвитку бухгалтерської професії та підтвердження їх професійної кваліфікації з використанням національних та міжнародних сертифікаційних програм, і, зокрема, сертифікаційних програм CIMA, розуміння змісту концепції сталого розвитку як поширеної парадигми на рівні країн світу й України, характер впливу концепції сталого розвитку та інтегрованого мислення на прийняття управлінських рішень та їх місце в бухгалтерському обліку.