Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова діяльність

Проведення наукової роботи є стратегічним напрямом діяльності кафедри аудиту, враховуючи її науковий потенціал, професорсько-викладацький склад бере активну участь у здійсненні фундаментальних досліджень за пріоритетними науковими напрямами. До наукової роботи залучаються також докторанти, аспіранти та студенти кафедри.

Науково-дослідна робота на кафедрі з 2017 р. ведеться за темою: «Теоретичні та прикладні аспекти удосконалення інституту аудиту, системи державного фінансового контролю та сучасних інформаційних технологій: національні особливості та світові тенденції». Основні напрями досліджень в рамках наукової теми спрямовані на розвиток теорії і практики удосконалення інституту аудиту в Україні враховуючи світові тенденції, удосконалення системи державного фінансового контролю та аудиту в секторі загального державного управління України, теорію і практику застосування в аудиті і державному фінансовому контролі сучасних інформаційних технологій та прикладних комп’ютерних програм.

Науково-педагогічні працівники кафедри активно працюють за відповідними науковими напрямами, публікують монографії, навчальні посібники та підручники, статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Зокрема, лише за 2012-2016 рр. викладачами кафедри було видано 15 монографій (понад 152,28 д.а.), підготовлено 15 посібників та підручників (загальним обсягом понад 154,49 д.а.), опубліковано 241 наукову статтю (загальним обсягом більше 161,79 д.а.), взято участь у 273 наукових заходах (семінарах, конференціях тощо), захищено 10 дисертацій (з них 7 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук).

Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українським та закордонними навчальними та науковими установами (Світовий Банк, Молдавська економічна академія, Аудиторська Палата аудиторів Азербайджанської республіки, Аудиторська Палата України, Спілка Аудиторів України, ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України», Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України та інші).

З метою забезпечення високої якості досліджень з питань теорії та практики удосконалення інституту аудиту та державного фінансового контролю кафедрою проводяться відкриті наукові семінари.

Значна увага на кафедрі приділяється дисертаційним дослідженням. За результатами проведеної роботи та успішних захистів дисертацій підготовлено низку докторів і кандидатів економічних наук для КНЕУ, а також профільних кафедр численних ВНЗ України та керівних кадрів державних і бізнес-структур.

У науково-дослідній роботі кафедри активну участь приймає студентська молодь. Результати наукового пошуку студентів презентуються у процесі роботи щорічної наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття» в КНЕУ, на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, конференціях (у тому числі міжнародних).

Кафедра підтримує тісні партнерські зв’язки із багатьма вищими навчальними закладами України по обміну досвідом, здійсненню спільних проектів.

Основними завданнями кафедри у науковій сфері є дослідження напрямів та перспектив розвитку теорії, методології й організації аудиту, державного фінансового контролю із застосуванням інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки для:

* розширення та уточнення тематики наукових досліджень за науково-дослідними державними бюджетними освітніми та науково-технічними програмами і проектами, що мають важливе національне значення;

* розвитку методології наукових досліджень у сфері аудиту і контролю та формування нових напрямків досліджень на засадах сучасної парадигми розвитку економічної науки з урахуванням досвіду наукової діяльності університетів світових лідерів;

* участі викладачів, аспірантів і здобувачів кафедри у заходах, що передбачені планами розвитку наукових досліджень в університеті, у тому числі Програмою інноваційного розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

* розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки у відповідності з основними тенденціями підготовки фахівців на європейському та світовому рівнях і досвідом провідних університетів щодо пріоритетних напрямків наукової діяльності та підготовки докторів філософії і докторів наук;

* впровадження у навчальний процес новітніх досягнень сучасної наукової думки і технологій навчання з огляду на необхідність формування випереджаючих компетенцій фахівців з обліку і аудиту.

Високий професіоналізм та належний рівень кваліфікації викладачів дозволяють забезпечити вагомі наукові здобутки кафедри.

ВИДАННЯ

Остання редакція: 15.05.17