Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу

     Кафедру обліку, контролю та оподаткування агробізнесу, як самостійний підрозділ університету, було створено 1 червня 1977 року, внаслідок поділу за галузевою ознакою загальної (раніше існуючої) кафедри бухгалтерського обліку.

      Навчальна робота ведеться кафедрою за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»

Спеціальність 051 "Економіка"  (спеціалізація «Економіка агробізнесу»)

Спеціальність 073 "Менеджмент" (спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»)

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

     Назва кафедри за час її функціонування змінювалася тричі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів з обліку, аналізу та аудиту для економіки  країни, а також учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». На момент створення назва кафедри звучала так: «Кафедра бухгалтерського обліку в сільському господарстві», потім — «Кафедра обліку та аудиту в сільському господарстві», «Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК» і нарешті - "Кафедра обліку, контролю та оподаткуваня агробізнесу". З часу свого заснування кафедру послідовно очолювали відомі спеціалісти і вчені у сфері бухгалтерського обліку, доктори економічних наук, професори Ю.Я. Литвин, В.В. Сопко, В.Г. Лінник. З червня 2006 року кафедру очолив випускник факультету економіки АПК професор М.М. Коцупатрий.

     Свій «родовід» кафедра бере від єдиної колись у КНЕУ кафедри бухгалтерського обліку, очолюваної упродовж тривалого часу доктором економічних наук, професором П.П. Німчиновим. Усі викладачі, які працювали на кафедрі, були його вихованцями або ж навчалися за його підручниками.

     Незважаючи на те, що в Україні вже тоді була ціла система аграрних вищих навчальних закладів, зокрема в Києві функціонувала Українська сільськогосподарська академія, генератором наукових нововведень з обліку в сільському господарстві виступила саме кафедра бухгалтерського обліку Київського фінансово-економічного інституту (бувша назва нашого університету) — в особі тоді ще кандидата економічних наук, доцента П.П.Німчинова. Це його пропозицію щодо впорядкування системи обліку в колгоспах було надруковано в журналі «Вісник сільськогосподарської науки» (№10, 1958). У згаданій статті П.П. Німчинов, спираючись на «Основні положення обліку затрат і доходів у колгоспах», що були розроблені у 1957 році УНДІЕОСГом, висвітлив найголовніші питання нового плану рахунків, що, у свою чергу, потребувало розробки нових облікових реєстрів, первинних і зведених документів та нових форм річного звіту.

     Ту бурхливу дискусію, генератором якої став П.П. Німчинов, пам'ятають усі, хто на той час був причетним до бухгалтерського обліку та економіки сільського господарства, тобто всі, хто на той час займався цією наукою, хто вчився у вузі чи в технікумі або працював бухгалтером чи економістом в аграрному секторі. І дискусія та принесла вагомі результати – облік удосконалювався і ставав дієвим важелем контролю і зміцнення економіки аграрного сектора.

     Питання обліку й контролю  в цілому тісно переплітаються з проблемами планування, організації виробництва та економічного аналізу, тому викладачі кафедри обліку працювали в тісному контакті зі спеціалістами кафедри економіки сільського господарства факультету планування сільського господарства. Творча співпраця спеціалістів двох скелетних гілок аграрної науки — економіки й бухгалтерського обліку – переросла у потребу створення на аграрному факультеті облікової кафедри профільного сільськогосподарського спрямування.

     Головне у роботі кафедри — забезпечення навчального процесу. Тепер усі, хто хоче стати справжнім економістом, розуміють, що без обліку не обійтися. Уніфікація обліку, аудиту й звітності дає змогу одержувати повноцінні бухгалтерські та аудиторські знання, збагачені ще й специфічними особливостями АПК, а це значно розширює можливості працевлаштування випускників. Знання тенденцій обліку, аналізу і аудиту доповнюється знанням сучасної технології організації бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерної техніки. А це значною мірою полегшує працевлаштування наших випускників.

     Важливою ділянкою роботи колективу завжди була підготовка педагогічних кадрів вищої кваліфікації. За сорок років кафедра забезпечила успішне навчання в аспірантурі та своєчасний захист кандидатських дисертацій 51 молодих вчених, в тому числі за останні сім років — 18 осіб.

     Викладачі і лаборанти кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу беруть активну участь у науковій роботі, у підготовці і проведенні щорічних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій викладачів і всеукраїнських наукових конференцій студентів, що проводяться на кафедрі та факультеті обліку та податкового менеджменту.

     Досвідчені викладачі кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу постійно беруть участь у підготовці й роботі науково-методичних конференцій у нашому навчальному закладі, в розробленні та виданні навчальних посібників, методичних посібників з активізації навчального процесу та самостійного вивчення профільних дисциплін.

     На кафедрі приділяється значна увага науковій роботі студентів, успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку. Студенти кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу постійно беруть участь в фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових  робіт та займають призові місця.

     У складі кафедри працюють: один доктор економічних наук, професор; один кандидат економічних наук, професор; шість кандидатів економічних наук, доцентів; три кандидата економічних наук; три старших викладача.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аналіз господарської діяльності (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета викладання навчальної дисципліни— виробити у студентів уміння та навички кваліфіковано аналізувати господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, робити обґрунтовані висновки, знаходити способи поліпшення роботи аграрних підприємств України з різними формами власності

Аудит (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)
Бухгалтерський облік (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни— формування у студентів сучасної системи знань про бухгалтерський облік, вивчення основних принципів, методики та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю в Україні.

Завдання дисципліни– засвоєння студентами елементів методу бухгалтерського обліку, максимально наближаючи виробничі ситуації до дійсності навчити студентів спрямувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки і використання облікової інформації в управлінні

Бухгалтерський облік (загальна теорія) (обов'язкова компонента ОК.15) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета навчальної дисципліни - формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, його методологію, організацію та регулювання, а також оволодіння студентами практичними навичками застосування методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку на підприємстві

Внутрішньогосподарський контроль (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни— формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок організації і методики здійснення внутрішньогосподарського контролю та проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств АПК.

Завдання дисципліни— використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації внутрішньогосподарського контролю, методичних прийомів і способів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств та набуття практичних навичок кваліфікованого складання актів ревізій і довідок про проведення перевірок

Звітність підприємств (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Звітність підприємства є головним джерелом економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання і використовується як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Вона надає користувачам для прийняття управлінських рішень повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства

Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі ( кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Вивчення дисципліни допоможе майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки облікової інформації, застосовуючи широкий діапазон технічних, програмних і організаційних засобів.

Студенти, вивчаючи курс "Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі" набувають уявлення: про основи створення та функціонування інформаційних систем обліку; визначать характеристику інформаційного, технічного, програмного, правового, ергономічного та організаційного забезпечення; про систему формування вхідної, нормативно-довідкової та вихідної облікової інформації; технологію розв'язання завдань обліку, контролю, аналізу та аудиту; автоматизованими засобами формувати бухгалтерську звітність та приймати управлінські рішення; набувати практичних навичок ведення бухгалтерського обліку за допомогою сучасних автоматизованих інформаційних технологій обліку

Інформаційні системи і технології в обліку (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Вивчення дисципліни допоможе майбутнім фахівцям з аграрного менеджменту оволодіти сучасними методами обробки управлінської  інформації, застосовуючи широкий діапазон технічних, програмних і організаційних засобів.

Завдання курсу - використати можливості навчального процесу для вивчення теорії та практики застосування сучасних інформаційних систем та технологій обліку, озброїти їх інструментарієм для прийняття управлінських рішень

Історія бухгалтерського обліку (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Метою дисципліни є набуття студентами знань про історичні шляхи, особливості, труднощі і суперечності у становленні, розвитку і застосуванні методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку.

Вивчення історії бухгалтерського обліку нерозривно пов`язано з такими дисциплінами як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Управлінський облік»

Комп'ютерні інформаційні системи а аудиті (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни– формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи та технології аудиту на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту

Міжнародні стандарти аудиту (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліниоволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок використання Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики  в організації та проведенні аудиту і виконанні інших видів аудиторських послуг

Міжпредметний тренінг (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Призначення комплексного тренінгу в навчальному процесі  -  подати студентам магістерської програми теорію та  практичні аспекти створення, організації і функціонування бухгалтерського обліку і звітності, фінансового аналізу  (аудиту) на агропромисловому підприємстві за умов сучасних комп’ютерних управлінських інформаційних систем і  технологій

Облік в зарубіжних країнах (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни — вивчення теорії і практики організації та методики ведення обліку як управлінського, так і фінансового в зарубіжних країнах з розвинутою ринковою економікою.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами необхідних знань та практичних навичок ведення обліку та складання фінансової звітності в зарубіжних країнах з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Облік і звітність субєктів малого підприємництва (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни– опанування студентами теоретичних та практичних основ ведення бухгалтерського обліку і організації звітності суб’єктами малого підприємництва.

Завдання дисципліни– навчити студентів організовувати систему фінансового і податкового обліку суб’єктів малого підприємництва, складати фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва, а також податкову, спеціальну та статистичну звітність

Облікова політика підприємства (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета викладання навчальної дисципліни «Облікова політики підприємства» – сформувати у студентів цілісну систему знань про сучасні підходи щодо організації і методики бухгалтерського обліку та нормативно-правового його регулювання, а також засвоєння принципів, методів і процедур, що використовуються підприємствами для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності при здійсненні контролю, аналізу та управління підприємством

Організація обліку в фермерських господарствах (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в фермерських господарствах.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально організовувати на фермерських господарствах бухгалтерський облік і фінансову звітність на підставі застосування спрощеної системи бухгалтерського обліку і оподаткування

Основи наукових досліджень (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Викладання дисципліни має на меті забезпечити засвоєння студентами основ методики проведення наукових досліджень з бухгалтерського обліку та контролю, набуття ними навичок самостійного творчого пошуку і ведення

Мета дисципліни— засвоєння основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку і контролю; ознайомлення з основними поняттями науки, закономірностями та етапами її розвитку, з історією виникнення і розвитку наук «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз» та «Аудит»; набуття студентами елементарних навиків збору та обробки економічної інформації, а також засвоєння методики виконання студентських наукових праць ( рефератів, ессе, курсових робіт з профілюючих дисциплін, доповідей, анотацій наукових статей, рецензій магістерських дипломних робіт тощо); оволодіння методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень

Податковий облік і звітність (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни— опанування студентами теоретичних та практичних основ оподаткування підприємств, засвоєння порядку нарахування, сплати податків, обліку розрахунків за податками, вивчення методики складання і подання податкової звітності в Україні

Судово-бухгалтерська експертиза (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок дослідження облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарських процесах, пов’язаних з економічними злочинами.

Завдання дисципліни— використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації судово-бухгалтерської діяльності в Україні, основ дослідження облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарському процесах та набуття практичних навичок кваліфікованого складання висновків судово-бухгалтерської експертизи

Управлінський облік (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни— формування у студентів сучасної системи знань про організацію і методику управлінського обліку, його удосконалення з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Завдання дисципліни— вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця та ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосовувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень

Фінансовий облік І (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам ведення бухгалтерського обліку активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах.

Завдання дисципліни — використати можливість навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально вести облік активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах

Фінансовий облік ІІ (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам ведення бухгалтерського обліку активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах.

Завдання дисципліни — використати можливість навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально вести облік активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах

Облік і звітність в оподаткуванні (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Важливість ґрунтовних знань системи оподаткування для облікових працівників не викликає сумнівів, оскільки вміння правильно сплачувати і правильно не сплачувати податки, можливість планування та регулювання їх обсягів є одним з тих показників, який на сьогоднішній день відрізняє висококваліфікованого  спеціаліста з бухгалтерського обліку від простого обліковця

Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення: «1С: Бухгалтерія» (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)
Фінансова звітність підприємств (каф.обліку,аналіза та ау-ту в АПК)
Дисципліни магістерського рівня
Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу (обов'язкова компонента ОК.8) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни- вивчаюти теоретичні та практичніоснови бюджетування діяльності підприємств, формування системи бюджетів діяльності підприємств АПК, аналіз і контроль їх виконання з метою розробки стратегічних й тактичних управлінських рішень

Професійна етика бухгалтера і аудитора (вибіркова компонента ВК.6) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)
Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу (обов'язкова компонента ОК.7) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам ведення бухгалтерського обліку основної діяльності будівельних організацій, ремонтно-транспортних та торговельних підприємств.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально вести облік основної діяльності в будівництві, ремонтно-транспортному виробництві та торгівлі

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (обов'язкова компонента ОК.5) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу) аудиту в АПК)

Мета дисципліни– набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Тлумачень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними компаніями та учасниками ринку цінних паперів

Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств (вибіркова компонента ВК.3) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок ведення обліку та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємствам України.

Завдання дисципліни - навчити студентів правильно і раціонально вести облік міжнародних операцій та використовувати облікову інформацію в управлінні підприємствами України

Організація і методика аудиту аграрних підприємств (вибіркова компонента ВК.1) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни— навчити студентів самостійно організовувати процес підготовки до проведення аудиту та оволодіти методикою аудиту окремих об’єктів на основі чинного законодавства, стандартів аудиту та етичних принципів аудиту в Україні, набуття студентами певних навичок та вмінь оцінювати правомірність здійснення господарських операцій і розробляти рекомендації щодо усунення виявлених помилок або розробки альтернатив правильних варіантів рішень для усунення виявлених недоліків чи оптимізації планів управлінського персоналу

Організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві (обов'язкова компонента ОК.6) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни— навчити студентів самостійно організовувати процес підготовки до проведення аудиту та оволодіти методикою аудиту окремих об’єктів на основі чинного законодавства, стандартів аудиту та етичних принципів аудиту в Україні, набуття студентами певних навичок та вмінь оцінювати правомірність здійснення господарських операцій і розробляти рекомендації щодо усунення виявлених помилок або розробки альтернатив правильних варіантів рішень для усунення виявлених недоліків чи оптимізації планів управлінського персоналу

Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств (вибіркова компонента ВК.4) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета дисципліни – виробити у студентів вміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств, робити обґрунтовані висновки, знаходити шляхи поліпшення фінансового стану підприємств. 

 Дисципліна логічно продовжує курси «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Звітність підприємств»

Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу) (вибіркова компонента ВК.5) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)
Консолідована фінансова звітність (вибіркова компонента ВК.7) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета науки – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації, методики складання та порядку затвердження і подання консолідованої фінансової звітності підприємств.

Наука «Консолідація фінансової звітності» має тісний зв¢язок з науками «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Фінансова звітність підприємств»

Податковий аудит аграрних підприємств (вибіркова компонента ВК.2) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)
Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку (обов'язкова компонента ОК.3) (кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)
Компютерні інформаційні системи в аудиті зі спеціальності 6.030509
Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, КНЕУ, навчальний корпус №2,
кабінети 82, 83, 85. e-mail: koapk@kneu.edu.ua
apk_kneu@ukr.net
 

Завідувач кафедри:
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович - каб