Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу

     Кафедру обліку, контролю та оподаткування агробізнесу, як самостійний підрозділ університету, було створено 1 червня 1977 року, внаслідок поділу за галузевою ознакою загальної (раніше існуючої) кафедри бухгалтерського обліку.

      Навчальна робота ведеться кафедрою за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

     Назва кафедри за час її функціонування змінювалася тричі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів з обліку, аналізу та аудиту для економіки  країни, а також учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». На момент створення назва кафедри звучала так: «Кафедра бухгалтерського обліку в сільському господарстві», потім — «Кафедра обліку та аудиту в сільському господарстві», «Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК» і нарешті - "Кафедра обліку, контролю та оподаткуваня агробізнесу". З часу свого заснування кафедру послідовно очолювали відомі спеціалісти і вчені у сфері бухгалтерського обліку, доктори економічних наук, професори Ю.Я. Литвин, В.В. Сопко, В.Г. Лінник. З червня 2006 року кафедру очолив випускник факультету економіки АПК професор М.М. Коцупатрий.

     Свій «родовід» кафедра бере від єдиної колись у КНЕУ кафедри бухгалтерського обліку, очолюваної упродовж тривалого часу доктором економічних наук, професором П.П. Німчиновим. Усі викладачі, які працювали на кафедрі, були його вихованцями або ж навчалися за його підручниками.

     Незважаючи на те, що в Україні вже тоді була ціла система аграрних вищих навчальних закладів, зокрема в Києві функціонувала Українська сільськогосподарська академія, генератором наукових нововведень з обліку в сільському господарстві виступила саме кафедра бухгалтерського обліку Київського фінансово-економічного інституту (бувша назва нашого університету) — в особі тоді ще кандидата економічних наук, доцента П.П.Німчинова. Це його пропозицію щодо впорядкування системи обліку в колгоспах було надруковано в журналі «Вісник сільськогосподарської науки» (№10, 1958). У згаданій статті П.П. Німчинов, спираючись на «Основні положення обліку затрат і доходів у колгоспах», що були розроблені у 1957 році УНДІЕОСГом, висвітлив найголовніші питання нового плану рахунків, що, у свою чергу, потребувало розробки нових облікових реєстрів, первинних і зведених документів та нових форм річного звіту.

     Ту бурхливу дискусію, генератором якої став П.П. Німчинов, пам'ятають усі, хто на той час був причетним до бухгалтерського обліку та економіки сільського господарства, тобто всі, хто на той час займався цією наукою, хто вчився у вузі чи в технікумі або працював бухгалтером чи економістом в аграрному секторі. І дискусія та принесла вагомі результати – облік удосконалювався і ставав дієвим важелем контролю і зміцнення економіки аграрного сектора.

     Питання обліку й контролю  в цілому тісно переплітаються з проблемами планування, організації виробництва та економічного аналізу, тому викладачі кафедри обліку працювали в тісному контакті зі спеціалістами кафедри економіки сільського господарства факультету планування сільського господарства. Творча співпраця спеціалістів двох скелетних гілок аграрної науки — економіки й бухгалтерського обліку – переросла у потребу створення на аграрному факультеті облікової кафедри профільного сільськогосподарського спрямування.

     Головне у роботі кафедри — забезпечення навчального процесу. Тепер усі, хто хоче стати справжнім економістом, розуміють, що без обліку не обійтися. Уніфікація обліку, аудиту й звітності дає змогу одержувати повноцінні бухгалтерські та аудиторські знання, збагачені ще й специфічними особливостями АПК, а це значно розширює можливості працевлаштування випускників. Знання тенденцій обліку, аналізу і аудиту доповнюється знанням сучасної технології організації бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерної техніки. А це значною мірою полегшує працевлаштування наших випускників.

     Важливою ділянкою роботи колективу завжди була підготовка педагогічних кадрів вищої кваліфікації. За сорок років кафедра забезпечила успішне навчання в аспірантурі та своєчасний захист кандидатських дисертацій 51 молодих вчених, в тому числі за останні сім років — 18 осіб.

     Викладачі і лаборанти кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу беруть активну участь у науковій роботі, у підготовці і проведенні щорічних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій викладачів і всеукраїнських наукових конференцій студентів, що проводяться на кафедрі та факультеті обліку та податкового менеджменту.

     Досвідчені викладачі кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу постійно беруть участь у підготовці й роботі науково-методичних конференцій у нашому навчальному закладі, в розробленні та виданні навчальних посібників, методичних посібників з активізації навчального процесу та самостійного вивчення профільних дисциплін.

     На кафедрі приділяється значна увага науковій роботі студентів, успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку. Студенти кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу постійно беруть участь в фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових  робіт та займають призові місця.

     У складі кафедри працюють: один доктор економічних наук, професор; один кандидат економічних наук, професор; шість кандидатів економічних наук, доцентів; три кандидата економічних наук; три старших викладача.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аналіз господарської діяльності

Мета викладання навчальної дисципліни— виробити у студентів уміння та навички кваліфіковано аналізувати господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, робити обґрунтовані висновки, знаходити способи поліпшення роботи аграрних підприємств України з різними формами власності

Аудит
Бухгалтерський облік (загальна теорія спец. 071)

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" - формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, його методологію, організацію та регулювання, а також оволодіння студентами практичними навичками застосування методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку на підприємстві

Бухгалтерський облік (загальна теорія) (спец. 051, 073)

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" - формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, його методологію, організацію та нормативне регулювання, а також оволодіння студентами практичними навичками застосування методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку на підприємстві

Внутрішньогосподарський контроль (спец. 6.030509)

Мета навчальної дисципліни "Внутрішньогосподарський контроль"– засвоєння студентами теоретичних засад організації і методики фінансово-господарського контролю та набуття практичних навичок і вмінь щодо організації і планування контрольно-ревізійної роботи та застосування методичних прийомів фінансово-господарського контролю

Звітність підприємств (спец. 6.030509)

Мета навчальної дисципліни "Звітність підприємств"- вивчення теорії і практики організації, методики складання і порядку подання фінансової та статистичної звітності підприємств.

Навчальна дисципліна «Звітність підприємств» логічно продовжує навчальні дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», «Облік та оподаткування діяльності малих підприємств» і створює передумови для опанування студентами навчальних дисциплін «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності»

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 051)

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік з використанням програмного забезпечення"– формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок ведення обліку з використанням прикладних програмних рішень.

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення» має тісний зв'язок з дисциплінами як циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки («Основи економічної науки», «Інформатика»), а також циклу професійної підготовки («Інформаційні системи і технології в обліку»)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 073)

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення" – формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок ведення обліку з використанням прикладних програмних рішень.

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення» має тісний зв'язок з дисциплінами як циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки («Основи економічної науки», «Інформатика»), а також циклу професійної підготовки («Інформаційні системи і технології в обліку»)

Історія бухгалтерського обліку

Метою дисципліни є набуття студентами знань про історичні шляхи, особливості, труднощі і суперечності у становленні, розвитку і застосуванні методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку.

Вивчення історії бухгалтерського обліку нерозривно пов`язано з такими дисциплінами як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Управлінський облік»

Основи економічного контролю (спец. 071)

Мета навчальної дисципліни "Основи економічного контролю"– засвоєння студентами теоретичних засад організації і методики фінансово-господарського контролю та набуття практичних навичок і вмінь щодо організації і планування контрольно-ревізійної роботи та застосування методичних прийомів фінансово-господарського контролю

Вступ до спеціальності (спец. 071)

Мета навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" – формування у студентів сучасної системи знань про організацію навчального процесу в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», ознайомлення з основами методики вивчення облікових дисциплін, створення факторів, що стимулюватимуть вивчення фундаментальних економічних категорій та економічних дисциплін, здобуття практичних навичок, що покликані сформувати фахівця з обліку і аудиту

Міжпредметний тренінг

Призначення комплексного тренінгу в навчальному процесі  -  подати студентам магістерської програми теорію та  практичні аспекти створення, організації і функціонування бухгалтерського обліку і звітності, фінансового аналізу  (аудиту) на агропромисловому підприємстві за умов сучасних комп’ютерних управлінських інформаційних систем і  технологій

Облік в зарубіжних країнах

Мета дисципліни — вивчення теорії і практики організації та методики ведення обліку як управлінського, так і фінансового в зарубіжних країнах з розвинутою ринковою економікою.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами необхідних знань та практичних навичок ведення обліку та складання фінансової звітності в зарубіжних країнах з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Облік і звітність субєктів малого підприємництва

Мета дисципліни– опанування студентами теоретичних та практичних основ ведення бухгалтерського обліку і організації звітності суб’єктами малого підприємництва.

Завдання дисципліни– навчити студентів організовувати систему фінансового і податкового обліку суб’єктів малого підприємництва, складати фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва, а також податкову, спеціальну та статистичну звітність

Облікова політика підприємства (спец. 6.030509)

Мета викладання навчальної дисципліни «Облікова політики підприємства» – сформувати у студентів цілісну систему знань про сучасні підходи щодо організації і методики бухгалтерського обліку та нормативно-правового його регулювання, а також засвоєння принципів, методів і процедур, що використовуються підприємствами для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності при здійсненні контролю, аналізу та управління підприємством

Організація обліку в фермерських господарствах

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в фермерських господарствах.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально організовувати на фермерських господарствах бухгалтерський облік і фінансову звітність на підставі застосування спрощеної системи бухгалтерського обліку і оподаткування

Основи наукових досліджень (спец. 071)

Мета навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"– навчити студентів основ методології та методики наукових досліджень з бухгалтерського обліку та контролю в агропромисловому комплексі.

Завдання навчальної дисципліни – використати можливості навчального процесу для ознайомлення студентів з основними поняттями науки, закономірностями та етапами її розвитку; з історією виникнення та вдосконалення науки бухгалтерський облік; допомогти їм у засвоєнні основ методики економічних наукових досліджень, у виборі теми магістерської дипломної роботи та оволодінні методикою і технікою оформлення результатів студентських наукових досліджень

Податковий облік і звітність

Мета дисципліни— опанування студентами теоретичних та практичних основ оподаткування підприємств, засвоєння порядку нарахування, сплати податків, обліку розрахунків за податками, вивчення методики складання і подання податкової звітності в Україні

Судово-бухгалтерська експертиза

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок дослідження облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарських процесах, пов’язаних з економічними злочинами.

Завдання дисципліни— використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації судово-бухгалтерської діяльності в Україні, основ дослідження облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарському процесах та набуття практичних навичок кваліфікованого складання висновків судово-бухгалтерської експертизи

Управлінський облік (спец. 6.030509)

Мета навчальної дисципліни "Управлінський облік"– формування у студентів сучасної системи знань з організації і методики управлінського обліку, його удосконалення з урахуванням вимог сьогодення.

Навчальна дисципліна «Управлінський облік» логічно продовжує навчальні дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», «Облік та оподаткування діяльності малих підприємств», «Звітність підприємств» і створює передумови для опанування студентами навчальних дисциплін «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності»

Фінансовий облік І (спец. 071)

Мета навчальної дисципліни "Фінансовий облік І"– формування у студентів сучасної системи теоретичних знань та практичних вмінь з організації і методики ведення бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємствах АПК.

Навчальна дисципліна «Фінансовий облік І» має тісний зв'язок з дисциплінами як циклу гуманітарної підготовки («Філософія», «Психологія і педагогіка») так і циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки («Основи економічної науки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Інформатика», а також циклу професійної підготовки («Правове регулювання господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Статистика»)

Фінансовий облік ІІ (спец. 071)

Мета навчальної дисципліни "Фінансовий облік ІІ" – засвоєння знань з теорії і практики ведення бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємствах АПК.

Навчальна дисципліна «Фінансовий облік-ІІ» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за фаховим спрямуванням “Облік і аудит”

Облік і звітність в оподаткуванні (спец. 6.030509)

Мета навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні"- опанування студентами теоретичних та практичних основ ведення обліку розрахунків за податками на підприємствах, засвоєння порядку обчислення та сплати податків, вивчення методики складання і порядку подання податкової звітності

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 071)

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення" – формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок ведення обліку з використанням прикладних програмних рішень.

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення» має тісний зв'язок з дисциплінами як циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки («Основи економічної науки», «Інформатика»), а також циклу професійної підготовки («Інформаційні системи і технології в обліку»)

Фінансова звітність підприємств (каф.обліку,аналіза та ау-ту в АПК)
Дисципліни магістерського рівня
Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку

Мета навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» – сформувати у студентів сучасну систему знань про методологію і організацію прове-дення наукових досліджень та порядок оформлення їх результатів.

Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» має тісний зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки («Філософія», «Основи наукових досліджень», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Облік і оподаткування діяльності малих підприємств», «Облікова політика підприємства», «Звітність підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності», «Управлінський облік», «Облік і оподаткування діяльності фермерських господарств» та «Організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві»)

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета навчальної дисципліни "Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами" – формування у студентів сучасної системи знань про організацію і методику обліку за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСБО/МСФЗ) та формування фінансових звітів акціонерних компаній

Організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві

Мета навчальної дисципліни "Організація буїхгалтерського обліку і контролю на підприємстві" - засвоєння студентами базових знань з раціональної організації бухгалтерського обліку та контролю на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання і видів діяльності та їх структурних підрозділах

Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу

Мета навчальної дисципліни «Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу» – сформувати у студентів сучасну систему знань про нормативно-правове регулювання та організацію і методику бухгалтерського обліку й звітності підприємств обслуговуючих агропромисловий комплекс, враховуючи галузеві особливості їх діяльності, зокрема в будівельних, ремонтно-транспортних і торговельних (оптових, роздрібних) підприємствах

Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу

Мета навчальної дисципліни «Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу» полягає у засвоєнні студентами теоретичних основ бюджетування діяльності підприємств, в цілому, та підприємств агробізнесу, зокрема: набуття практичних навичок і вмінь формування системи бюджетів підприємств, аналізу і контролю їх виконання з метою розробки стратегічних й тактичних управлінських рішень

Організація і методика аудиту аграрних підприємств

Мета навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту аграрних підприємств" - навчити студентів самостійно організовувати процес підготовки до проведення аудиту, оволодіти методикою аудиту окремих об’єктів та складати аудиторський висновок на основі чинного законодавства, стандартів аудиту та етичних принципів аудиту в Україні

Податковий аудит аграрних підприємств

Мета навчальної дисципліни "Податковий аудит аграрних підприємств" – сформувати у студентів сучасну систему знань про організацію аудиту розрахунків за податками і зборами, їх нормативно-правове регулювання, та набуття практичних навичок щодо застосування основних методичних прийомів та процедур проведення податкових перевірок та узагальнення їх результатів

Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств

Мета навчальної дисципліни "Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств"- засвоєння знань студентами з теорії і практики ведення обліку міжнародних операцій підприємствами України.

Навчальна дисципліна “Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємства” вивчається слухачами магістерської програми "Облік, аудита та оподаткування агробізнесу" після оволодіння знаннями навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Аудит", "Аналіз господарської діяльності", "Правознавство" та ін

Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств

Мета навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» – сформувати у студентів вміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий аналіз і діагностику аграрних підприємств, робити обґрунтовані висновки та розробляти заходи щодо покращення фінансового стану підприємств

Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу"– формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» має тісний зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки «Підприємництво», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Статистика», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства», «Бізнес-аналіз аграрних підприємств», «Управлінський облік в аграрних підприємствах», «Податковий облік і звітність аграрних підприємств», «Звітність підприємств агробізнесу»

Професійна етика бухгалтера і аудитора

Мета навчальної дисципліни "Професійна етика бухгалтера і аудитора" – набуття магістрантами теоретичних знань і практичних навичок з використання міжнародних та вітчизняних норм і принципів поведінки та моралі професійних бухгалтерів і аудиторів, а також визнання відповідальності перед власниками і колективом підприємства та громадськістю

Консолідована фінансова звітність

Мета навчальної дисципліни "Консолідована фінансова звітність" – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації, методики складання та порядку затвердження і подання консолідованої фінансової звітності групи підприємств.

Навчальна дисципліна «Консолідована фінансова звітність» має тісний зв"язок і логічно продовжує навчальні дисципліни циклу професійної підготовки, вивчені на першому (бакалаврському) рівні підготовки - «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Фінансова звітність підприємств», «Облік і оподаткування діяльності малих підприємств»

Компютерні інформаційні системи в аудиті зі спеціальності 6.030509
Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, КНЕУ, навчальний корпус №2,
кабінети 82, 83, 85. e-mail: koapk@kneu.edu.ua
apk_kneu@ukr.net
 

Завідувач кафедри:
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович - каб