Факультет обліку та податкового менеджменту

Матеріали по висвітленню наукової та навчально-методичної роботи з окресленням сучасних, новітніх засобів

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри є багатовекторною, спрямованою на розвиток як професійного, так і наукового рівня студентів, аспірантів, докторантів та професорсько-викладацького складу кафедри. Робота проводиться за найважливішими напрямами з питань удосконалення теорії, методології та організації бухгалтерського обліку для покращення інформаційного забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою 0113U004263 «Удосконалення обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційного розвитку економіки». Основні зусилля науково-дослідної роботи кафедри спрямовані на теоретичне обґрунтування розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні в умовах світової інтеграції, розробку та удосконалення методології обліку окремих видів активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів, удосконалення системи контролю за ними на підприємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Науковий пошук кафедри розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і аудиту. Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

·          підвищення рівня інноваційної привабливості наукових розробок з питань бухгалтерського обліку при виконанні держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;

·          підготовка та видання монографій, наукових статей, доповідей тощо;

·          підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами, аспірантами та докторантами кафедри;

·          участь професорсько-викладацького складу кафедри, аспірантів та докторантів в міжнародних, республіканських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях;

·          наукове співробітництво з провідними науковими закладами, підприємствами промисловості;

·          участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в навчальних закладах зарубіжних країн;

·          залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Серед важливих напрямів, в реалізації яких брали участь викладачі кафедри, необхідно відзначити роботу в рамках Міждержавної робочої групи експертів ООН з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які мають загальнодержавне значення.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює активну роботу з розробки проектів нових нормативно-правових актів з питань регулювання бухгалтерського обліку (положень бухгалтерського обліку, методичних рекомендацій) та удосконалення чинних нормативно-правових актів.

Отримані практичні результати науково-дослідної роботи використовуються при написанні навчально-методичної літератури, підручників і посібників, впроваджуються в навчальний процес.

Під керівництвом провідних докторів, професорів та доцентів щорічно відбувається захист дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук. Крім того, викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри здійснюють практичну апробацію результатів проведених наукових досліджень на всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

На кафедрі посилюється робота з питань фундаменталізації та індивідуалізації навчального процесу. Фундаменталізація навчання здійснюється через удосконалення переліку та змісту дисциплін, що формують сучасні професійні компетенції майбутніх фахівців. Індивідуалізація навчання передбачає спеціальну підготовку фахівців з урахуванням потреб окремих підприємств різних організаційно-правових форм власності з орієнтацією на поглиблення практичної спрямованості.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть студенти обліково-економічного факультету, які починають здійснювати наукові дослідженнями з 3-го семестру, коли розпочинається вивчення системи бухгалтерського обліку. Втіленням їх здобутків є участь у олімпіадах зі спеціальності, а також виступи на конференціях.

Основні здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри.

Наукові роботи та монографії:

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія.- К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І., Ярошенко Ф.О. Податок на прибуток: концепція визначення об’єкта оподаткування. – К.: НДФІ, 2004. – 192 с.

Ловінська Л.Г., Копилов В.А., Білоусова І.С. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. Монографія: у 4 т. – К.: НДФІ, 2004.

Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації. Монографія. –К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.

Ловінська Л.Г., Стефанюк І.Б. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні. Монографія. – К.: НДФІ, 2006. – 240 с.

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І., Канцуров О.О. Малий бізнес в Україні: економіка, фінанси, бухгалтерський облік. Монографія.– К.: НДФІ, 2006. – 368 с.

Ловінська Л.Г. та інші. Бухгалтерський облік та фінансовий контроль – складові інформаційного підґрунтя євро інтеграційних процесів в Україні. Монографія. – К.: НДФІ, 2007. – 2240 с.

Диба В.М. Облік та аналіз необоротних активів. Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 288 с.

Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 256 с.

Ловінська Л.Г., Кужельний М.В., Єфименко Т.І. та інші. Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2009. – 306 с.

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І. та ін. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: у 2-х т. /за заг. ред. Ярошенка Ф.О. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010.

Гнилицька Л.В., Безбожний В.Л., Ляшенко О.М. та ін. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія: в 3 т. Т. 1 /за заг. ред. Г.В. Козаченко. – Луганськ: Елтон - 2, 2010. – 282 с.

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І. та ін. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. - К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.

Ловінська Л.Г., Ярошенко Ф.О. та ін. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4-х т. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.

Гнилицкая Л.В., Захаров А.И., Прыгунов П.Я.Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономическоъ безопасности субъектов хозяйственной деятельности: Монография. – К.: Дорадо-Друк, 2011. – 290 с.

Лахтіонова Л.А. Аналіз фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – 800 с.

Ловінська Л.Г., Балакін Р.Л., Башко В.Й. та ін. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України (2-ге видання, перероблене). Монографія. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 702 с.

Озеран А.В., Білопольський М.Г., Лук’яненко І.Г. та ін. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання. Монографія. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 369 с.

Гнилицька Л.В., Момот Т.В., Гордієнко Т.В.Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: Монографія. – Х.: Фоктор, 2012. – 536 с.

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – 305 с.

Гнилицька Л.В., Чалий І.Г., Гордієнко Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: Монографія. – Харків: Фактор, 2012. – 536 с.

Лахтіонова Л.А. Аналіз фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності: монографія. – К.: КНЕУ, 2013.

Бондар М.І., Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Леоненко П.М. та ін. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції. Монографія: в 2 т. /за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко.- Київ: ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. – 784 с.

Шигун М.М., Черевко О.В., Пантєлєєва Н. М. та ін. Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро- та мікровимір. Монографія. - Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2014. - 383 с.

Гнилицька  Л.В., Черевко О.В, Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення. Монографія. - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 422 с.

Озеран А.В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств: Монографія. – К.: КНЕУ, 2015. – 471 с.

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І., Жук В.М. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: Монографія. – К.: ДННУ «АФУ», 2016. – 488 с.

Диба В.М., Майорова Т.В., Гернего Ю.О. та ін. Фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2017. – 357 с.

Bezverkhiy K., Panteleyev V., Bezpartochnyi M., Živitere M. Statement of corporate social responsibility for human resource management: Monography study. - Riga: «Landmark» SIA, 2017. – 343 р.

Безверхий К.В., Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І. та ін. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євро інтеграційний контекст: Монографія. – К.: ДНН «АФУ», 2017. – 496 с.

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П. Соціальна відповідальність як форма забезпечення сталого розвитку господарюючих систем: суспільство, галузь, підприємство: Монографія / за наук. ред. Ніценка В.С., Кусик Н.Л. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2017. – 278 с.

Марчук У.О., Гуцеленко Л.В., Гудзинський О.Д. та ін. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 366 с.

 

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота на кафедрі  підпорядкована формуванню у випускників факультету високих професійних компетенцій з наук (дисциплін), які викладаються кафедрою .

            З цією метою кафедрою постійно вдосконалюються навчальні плани з підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Облік і оподаткування» (останній варіант затверджений у 2016 р), впроваджуються нові навчальні науки (дисципліни) – «Облікова політика підприємства, «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств», «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік за видами економічної діяльності», "Система оподаткуання підприємств". Для студентів магістерського рівня викладаються науки (дисципліни ): «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Бюджетування податків і зборів на підприємстві», «Облікового-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання», «Консолідація фінансової звітності», «Методологія та організація наукових досліджень в обліку і аудиті», «Організація  бухгалтерського обліку», «Стратегічний управлінський облік», «Фінансовий аналіз»., "Оподаткування міжнародних господарських операцій", "Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування", "Податкові спори та судова практика їх вирішення", "Адміністрування податків і зборів".

            З 2015-16 навчального року для студентів зі знаннями англійської мови запроваджена англомовна магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». З 2016-17 навчального року передбачено навчання магістрів по новій магістерській програмі «Оподаткування підприємницької діяльності».

З метою реалізації компетентністного підходу в підготовці фахівців кафедра працює над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Підвищення рівня методичного забезпечення здійснюється за такими напрямками:

- удосконалення змісту програм дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій науки і практики бухгалтерського  обліку;

- підготовка практичних занять на основі використання активних методів навчання;

- викладання деяких курсів у дистанційні формі;

- удосконалення завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів на бакалаврському і магістерському рівнях;

- підвищення об’єктивності поточного і підсумкового контролю знань студентів

- наближення рівня вимог до методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі на очній та заочній формах навчання з урахуванням їх специфіки;

- орієнтація на застосування інформаційних технологій в навчальному процесі;

- запровадження тренінгів по окремих дисциплінах , наприклад, з  фінансового та управлінського обліку, а також міжпредметних і комплексних тренінгів для студентів 4-го та 5-го курсів.

Для підвищення рівня підготовки фахівців та вдосконалення організації самостійної роботи студентів використовуються карти СРС по всіх дисциплінах кафедри (нормативних і вибіркових) для всіх форм навчання та графік індивідуально-консультативної роботи. Розроблені оригінальні методичні вказівки до виконання курсових робіт з бухгалтерського і фінансового обліку. Відповідно,сформовано критерії оцінювання  курсових робіт для студентів 2-го та 3-го курсів. Розробленотакож шкалу і критерії оцінювання магістерських дипломних робіт студентів. В процесі викладання всіх дисциплін як нормативних, так і вибіркових широко використовують інноваційні технології навчання,особливу роль серед яких  відіграють тренінги з фахових дисциплін на третьому курсі та міжпредметний тренінг на п’ятому курсі. Посилюється наукова складова викладання, зокрема в процесі читання проблемних лекцій з бухгалтерського обліку (загальна теорія), фінансового та управлінського обліку, активізується самостійна робота студентів як через впровадження нових форм СРС, так і через індивідуалізацію завдань для самостійного виконання, розробляються і впроваджуються в навчальний процес дистанційні курси, зокрема, курс з управлінського обліку для студентів ІБО.

На кафедрі працює науково-методичний семінар "Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах інноваційного розвитку", до роботи якого залучаються аспірати, докторанти та викладачі кафедри.Разом з науковою проблематикою, в рамках семінару розглядаються питання методичного характеру щодо досвіду та методики викладання окремих дисциплін, написання навчальних посібників, досвід використання інноваційних технологій навчання, зокрема тренінгових, в процесі викладання дисциплін кафедри.

Особлива увага приділяється підготовці  навчальної літератури з фахових дисциплін (підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін, практикумів), перелік яких наводиться нижче.

Підручники, навчальні посібники:

Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

Розглянуто основи бухгалтерського обліку, методики відображення господарських операцій, використання облікової інформації в управлінні виробництвом. Детально висвітлено: предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку, його складові – документацію, інвентаризацію, рахунки, подвійний запис, оцінку. Калькулювання, баланс, звітність.

Сопко В.В., Сопко О.В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови. Навч.-метод. посібник. – К.: Знання України, 2003. – 231 с.

Розкриваються теоретичні та методологічні засади бухгалтерського обліку як системи знань в умовах становлення ринкових відносин в економіці України. Розглядаються питання загальної теорії бухгалтерського обліку, фінансового і податкового (економіко-правовий аспект) та внутрішньогосподарського (виробничо-комерційний аспект) обліку, згідно з вимогами таких відносин.

Сопко В.В., Бойко О.В. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський. – К.: «Фенікс», 2003.–468 с.

Розкриваються методичні та організаційні основи бухгалтерського обліку на підприємствах промислового комплексу України за умов становлення ринкових відносин в економіці країни та реформування бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства.

Озеран А.В., Озеран В.О. та інші.Бухгалтерський облік на заготівельних і переробних підприємствах споживчої кооперацій: Навчальний посібник /За ред. В.О. Озерана. – К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2003. – 160 с.

Розглянуто питання організації закупівель і переробки сільськогосподарської  сировини, бухгалтерського обліку заготівель, операцій її переробки, витрат і фінансових результатів операційної діяльності заготівельно-переробних підприємств споживчої кооперації.

Озеран А.В., Озеран В.О. та інші.Бухгалтерський облік на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперацій: Навчальний посібник /За ред. В.О. Озерана. – К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2003. – 188 с.

У посібнику розглянуто питання організації роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації, бухгалтерського обліку товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі та товарів, продуктів та тари на підприємствах громадського харчування, обліку витрат і фінансових результатів операційної діяльності цих підприємств.

Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посібник. – К.:КНЕУ,2003. – 188 с.

Розглядаються питання передбачені програмою навчальної дисципліни «Аудит в АПК». В посібнику викладено основні теоретичні положення створення та організації аудиторської діяльності в Україні з урахуванням міжнародної аудиторської практики, розглянуто основні положення та методичні підходи до проведення аудиту фінансової звітності підприємств АПК із урахуванням галузевих особливостей.

Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.

Розглядаються об’єкти організації бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються предмет і метод організації, особливості технології облікового, контрольного та аналітичного процесів, питання організації обліку на окремих ділянках обліку й праці людей, зайнятих бухгалтерським обліком на підприємстві, а також забезпечення процесів обліку, контролю та аналізу як функції управління в разі автоматизованої обробки інформації.

Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004, - 233 с.

Висвітлено особливості організації бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: сільському господарстві, будівництві, автотранспорті, торгівлі, громадському харчуванні. Особливу увагу приділено обліковим витратам і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) кожної галузі.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств. Навч.посібник.–К.: КНЕУ, 2004.–365с

Висвітлюються питання фінансового аналізу сільськогосподарських підприємств: теоретичні основи фінансового аналізу; загальна оцінка фінансового стану за даними балансу та аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності; аналіз грошових коштів, фінансових результатів, показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання; оцінка кредитоспроможності, виробничо-фінансового лівериджу; аналіз ділової активності; прогнозування фінансових показників; аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та запобігання банкрутству; аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження.       

Добровський В.М., Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі. Навчальний посібник / За ред. М.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – 800 с.

Розкривається теоретичний зміст основних категорій і принципів організації бухгалтерського обліку. Значна увага приділена порядку обліку товарів і товарних операцій у торгівлі – оптовій, роздрібній, комісійній; обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, лізингових операцій, фінансових інвестицій, коштів та дебіторської заборгованості; особливостям обліку власного капіталу на підприємствах різних форм власності, довгострокових і поточних зобов’язань, обліку доходів, витрат, формування фінансових результатів та використання прибутку;змісту, методиці і техніці складання фінансової і податкової звітності.

Озеран А.В., Загородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник. – 2-е вид. перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 456 с.

Розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (Міжнародні стандарти аудиту), затверджені як Національні стандарти аудиту, та методику проведення аудиту суб’єктів підприємницької діяльності.

Сопко В.В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник.-Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.

З врахуванням діючих національних Положень (стандартів) описано загальну побудову обліку, його предмет, метод та методологію, бухгалтерський фінансовий облік господарських активів і пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності. Багато уваги приділено розкриттю змісту бухгалтерської звітності. В окремому розділі описано методику та організацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік. Навчальний посібник / За ред В.М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с.

Розглядаються: мета, зміст та організація управлінського обліку, класифікація і поведінка витрат, системи обліку й калькулювання за повними і неповними витратами, особливості обліку за нормативними витратами, аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку, аналіз релевантної інформації для прийняття рішень, бюджетування і контроль, а також облік відповідальності. Наводяться приклади з вітчизняної та зарубіжної практики.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

Висвітлюються такі питання: бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством, побудова бухгалтерського фінансового обліку, внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та бухгалтерської звітності в управлінні підприємством та прийняття управлінських рішень.

Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів). Навч. посіб. – К.: КНУ, 2006. – 282 с.

Розглядаються питання: методика бухгалтерського фінансового обліку активів; документальне оформлення господарських операцій та методика їх відображення з урахуванням вимог НП(С)БО.

Грабова Н.М., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. Пособие /Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2006. – 624 с.

Учебное пособие состоит из двух разделов; «Теоретические основы бухгалтерского учета»  «Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях». В первом разделе раскрывается теоретическое содержание основных категорий и принципов организации бухгалтерского учета. Второй раздел пособия содержит вопросы методики и техники бухгалтерского и налогового учета применительно к действующим законодательным и нормативным актам.

Головко Т.В. Фінансовий облік-1. Підручник. – К.:КНЕУ, 2008. -  416  с.

Розглядаються питання: методика фінансового обліку активів; документальне оформлення господарських операцій та методика їх відображення.

Озеран А.В., Куцик П.О., Волошин А.М. та інші. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації. Навч. посібник. –Львів: ЛКА, 2008. – 660 с.

У навчальному посібнику висвітлені аспекти методики та організації бухгалтерського обліку книжково-журнальною формою на підприємствах та організаціях системи споживчої кооперації України.

Свідерський Є.І., Свідерський Д.Є. Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

Розглядаються такі питання: методика організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах рівних видів діяльності і власності; особливості використання на підприємствах малого бізнесу спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, спрощеної форми обліку і звітності, типових форм первинних бухгалтерських документів.

Добровський В.М., Свідерський Є.І., Бондар М.І. та інші. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с.

Розглядаються питання передбачені програмами навчальних дисциплін «Фінансовий облік-1» та «Фінансовий облік-2». Навчальний посібник ілюстровано зразками первинних документів, облікових регістрів і форм фінансової звітності; наведено багато прикладів розрахунків, таблиць і схем, які унаочнюють навчальний матеріал, показують можливості його практичного використання.

Ловінська Л.Г., Свірко С.В., Єфименко Т.І., Канцуров О.О. Фінансовий облік у  державному секторі: міжнародний підхід. Навч. посібник.Ч.1.- К.:Аграрна наука, 2009. – 480 с.

Навчальний посібник являє собою перше видання науково-навчального характеру, в якому викладено теоретичні та практичні положення фінансового обліку в державному секторі в контексті Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору.

Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. (Видання 3-тє)– К.: КНЕУ, 2010. – 377 с.

Розглядаються питання загальної теорії бухгалтерського обліку та методики фінансового обліку. Посібник містить схеми, рисунки, таблиці, які допомагають засвоїти методику бухгалтерського обліку.

Озеран А., Озеран В., Куцик П. та ін. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації: Навчальний посібник. –Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 311 с.

Розглянуто організаційні засади діяльності ринків системи споживчої кооперації України, порядок визначення цін і тарифів на їх платні послуги, методику визначення та відображення в обліку ринкового збору.

Бабіч В.В. Фінансовий облік-2 (Облік зобов’язань, капіталу. Звітність): Навч. посібник - К. : КНЕУ, 2010. – 433 с.

У навчальному посібнику викладено методику бухгалтерського фінансового обліку зобов’язань, доходів і витрат діяльності, власного капіталу та методику складання фінансової звітності підприємства.

Ловінська Л.Г., Калюга Є.В., Колот А.М. Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва: Науково-навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2010. – 339 с.

У посібнику висвітлений словник термінів з економіки та підприємництва українською та англійською мовами.

Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С., Поплюйко А.М. Управлінський облік. Практикум: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2010. – 288 с.

Навчальний посібник розроблений у вигляді практику. Крім задач у посібнику даються методичні вказівка до вирішення різних типів задач з наведенням відповідних прикладів. Задачі згруповані по всіх темах курсу, по яких передбачені практичні заняття. В методичних вказівках до кожної теми наводяться основні облікові категорії та терміни, що використовуються при рішенні задач, їх визначення, правила розрахунку та методика й техніка розв’язання типових задач завдань теми. До кожної теми додаються тести.

Бондар М.І., Ловінська Л.Г., Ярошенко Ф.О. та інші. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. Науково-практичний посібник /за заг. ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.

Розкрито сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, детально проаналізовані загальні положення ПКУ, прокоментовано основні засади адміністрування податків, зборів., надані коментарі по основним бюджетоутворюючим податкам.

Ловінська Л.Г. та інші. Податкова система України: навчальний посібник /за заг. ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с.

Розглянуто структуру та зміст Податкового кодексу України. Розкриваються сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, засади адміністрування податків, зборів, основні податки, збори і платежі, висвітлено особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції, особливості імплементації та застосування положень ПКУ; наведено перелік питань для самоконтролю, тестові завдання, ситуаційні вправи, глосарій.

Ловінська Л.Г., Пантелейчук Л.Б., Канцуров О.О. та інші. Інформаційне забезпечення складання податкової декларації: науково-практичний посібник. – К.: ДННУ «АФУ», 2011. – 96 с.

У посібнику наводиться інформація, яка являється методичною і практичною допомогою фахівцям при складанні податкової декларації.

Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., Ходзицька В.В.Облік і звітність за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011. – 453 с.

У навчальному посібнику розкрито основні вимоги МСФЗ, які застосовуються суб’єктами господарювання як у багатьох країнах світу, так і в Україні. Висвітлюються такі питання як статус та ієрархія МСФЗ, концептуальна основа складання та подання фінансових звітів, склад та елементи фінансових звітів, пояснено підходи до визнання та оцінки елементів фінансових звітів, стисло викладено основні вимоги до розкриття інформації стосовно цих елементів.

Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.

У підручнику висвітлюються питання основ будови фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів. Знайшли своє відображення зміст та порядок складання фінансової звітності суб’єктів господарювання, сучасні підходи до її консолідації. Окремо розкриті облік та фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва.

Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с.

У підручнику висвітлюються питання основ будови фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів. Знайшли своє відображення зміст та порядок складання фінансової звітності суб’єктів господарювання, сучасні підходи до її консолідації. Окремо розкриті облік та фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва.

Бондар М.І., Опарін В.М., Тимченко О.М. та ін. Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 336 с.

У навчальному посібнику розкриваються питання оподаткування з позицій бюджетної та податкової систем: необхідність стягнення податку на доходи фізичних осіб, його внесок у формування доходів бюджету, основні принципи оподаткування, порядок сплати, об’єкт, база оподаткування, ставки податку та особливості вимоги до застосування податкових знижок; надаються відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у платників податків щодо норм Бюджетного та Податкового кодексів України.

Бондар М.І., Ловінська Л.Г., Лисенко Н.М. та ін. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування: Навч. посіб. /за заг. ред. М.І. Бондаря, Н.М. Лисенко – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 584 с.

Навчальний посібник ставить за тему підготовку фахівців, здатних в умовах ризиків і невизначеності працювати з обліковими інформаційними базами даних і використовувати їх для прийняття елективних управлінських рішень щодо нарахування податків і зборів. Теоретичний і практичний матеріал викладено з урахуванням положень Податкового кодексу України.

Бондар М.І., Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. /за заг. ред. Ю.А. Вериги. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 216 с.

У навчальному посібнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн.

Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Максименко А.В. Облік у зарубіжних країнах: Підручник / за заг. ред. проф. В.І. Єфіменка. –К.: КНЕУ, 2013. – 311 с.

У підручнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів.

Бондар М.І., Калюга Є.В., Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: Навч. посібник /за заг. ред. М.І. Бондаря . – К.: «Алерта», 2013. – 448 с.

Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах ІІ-ІVрівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України з навчальних дисциплін: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Організація і методика економічного аналізу», «Економіка підприємства», «Аналіз господарської діяльності», «Облік в аграрних формуваннях та бюджетних установах.

Бондар М.І., Калюга Є.В., Савчук В.К., Сук Л.К. та ін. Облік і аудит у питаннях та відповідях: Навч. посібник /за заг. ред. М.І. Бондаря. – К.: ЦП «Компринт», 2013. - 325 с.

У  переліку питань та відповідях посібниа розкрито зміст дисциплін «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», «Управлінський облік», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності». Матеріал викладено з урахуванням національної нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів аудиту.

Бондар М.І., Дубовая В.В., Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. – ПолтНТУ-КНЕУ-ПолтНТУ, 2014. – 572 с.

У підручнику викладено теоретичні і практичні основи фінансового обліку й звітності у зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою. Основна увага приділена міжнародним стандартам фінансової звітності та специфіці фінансового обліку в США, Великобританії і Росії, розглянуто основи управлінського обліку.

Бондар М.І., Верига Ю.А., Орищенко М.М. Звітність підприємства: Підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. - 570 с.

Висвітлено законодавче і нормативно-правове регулювання звітності, її мету, інформаційні потреби користувачів звітності, склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності, підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств.

Ловінська Л.Г., Гизатуліна Л. В., Сушко Н. І., Харченко С. І., Гасанов С. С. Бухгалтерський облік та звітність виконання бюджетів: Навч. посібник.– К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 320 с. 

Викладено законодавче і нормативно-правове регулювання обліку та звітності виконання бюджетів.

Бондар М.І., Левицька С.О., Осадча О.О., Остап’юк Н.А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 422 с.

Розглянуті питання використання бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, розкриті підходи реалізації управлінських стратегій на основі обліково-аналітичного забезпечення в умовах сучасних економічних трансформацій.

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П. Консолідація фінансової звітності: Навч. посібник. – Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. - 429 с.

Висвітлено теоретичні, економічні та правові основи консолідації фінансової звітності групи підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ та законодавства України щодо консолідаційних процедур.

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П., Юрченко О.А., Курило Г.М. Звітність підприємств: Навчальний посібник – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 432 с.

У навчальному посібнику розкриваються зміст і сутність фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, основні джерела інформації для заповнення статей форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність підприємств і працівників за її достовірність, точність та своєчасність подання. 

Безверхий К.В. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: навч. посіб. / [К.В. Безверхий, О.В. Зінченко, Н.Й. Радіонова та ін.]; під заг. ред. М.І. Скрипник. - К.: "Центр учбової літератури", 2017.

У навчальному посібнику висвітлено питання основ звітності суб'єктів господарювання та розглянуто формування фінансової звітності.

 

Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін

Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.

Викладено питання змісту і порядку складання форм фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності. Наведено робочу програму дисципліни, тематичний план і методичні вказівки до вивчення кожної теми. Значне місце в посібнику посідають завдання для проміжного та підсумкового контролю знань у вигляді програмних питань, тестів, вправ і завдань для самостійної роботи.

Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./За ред. Кужельного М.В.-  К.: КНЕУ, 2002. – 198 с.

Розглянуті методичні аспекти стратегічних оцінок діяльності підприємства, орієнтованого на ринкові умови господарювання і використання міжнародного досвіду. Наведено програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми, завдання для самостійної роботи студентів.

Кужельний М.В., Коцупатрий М.М., Кірданов М.Г., Лежненко Л.І., Примаченко О.Л.

Бухгалтерський облік. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.–К.: КНЕУ, 2005. – 217 с.

Подано матеріали, що розкривають теоретичні засади бухгалтерського обліку, навчальні завдання до прикладних тем дисципліни, розв’язання яких дозволяє набути практичних навичок з облікової роботи; матеріали для поточного та підсумкового оцінювання знань студентів.

Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. В.І.Єфіменка. – К.:КНЕУ, 2005. – 211 с.

Викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. Розглянуто організацію управлінського обліку як інформаційної бази для прийняття оптимальних управлінських рішень. Містить типову програму дисципліни, ключові поняття до кожної теми, навчальні завдання для самостійної роботи студентів, тематику й методичні вказівки до написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік-1: Навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 320 с.

Розглядаються питання, які охоплюють всі теми курсу «Фінансовий облік-1». До кожної теми подано методичні поради щодо вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу, навчальні завдання, програмні питання, рекомендована література; порядок поточного  та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури.

Гавриловська Л.М.,  Головко Т.В., Ларіонова А.С. Фінансовий облік-2: Навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2008. – 280 с.

Розглядаються питання, які охоплюють всі теми курсу «Фінансовий облік-2». До кожної теми подано методичні поради щодо вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу, навчальні завдання, програмні питання, рекомендована література; порядок поточного  та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури.

Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диск.-К.: КНЕУ, 2009. -269 с.

У посібнику на основі чинного законодавства та нормативно-правових документів акцентовано теоретичні засади аудиту, згруповано форми та методи діяльності аудиторських фірм. Значну увагу приділено структурі методики проведення аудиту основних статей фінансової звітності. Розроблено навчальні завдання для практичних занять та завдання для самостійної роботи студентів, що логічно пов’язані з навчальною програмою дисципліни і передбачають набуття практичних навичок з проведення аудиту. Для кожного практичного заняття визначено коло контрольних запитань з метою самоперевірки знань. У посібнику окреслено тематику курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання.

Остання редакція: 23.03.18