Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

У складі Київського інституту народного господарства (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») кафедра розпочала свою науково-освітню діяльність із червня 1964 року як кафедра економічного аналізу.

Свою теперішню назву «обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу», кафедра отримала у 2002 році. На даний час, кафедра як структурний підрозділ факультету обліку та податкового менеджменту, бере активну участь в освітньому процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», забезпечуючи викладання дисциплін на першому (бакалаврському) та другому  (магістерському) рівні Вищої освіти.

Місія кафедри – формування колективу однодумців у процесі поєднання знань і умінь викладачів та бажання студентів набувати професійних компетентностей за спеціальністю «облік і оподаткування», що є гарантією високої результативності освітнього процесу.

Основна мета кафедри – підвищення рівня підготовки спеціалістів для економіки України в процесі комплексного виконання програми інноваційного розвитку кафедри.

Завдання кафедри:

– створення атмосфери ділового партнерства між викладачем і студентами у навчальному процесі;

– забезпечення високого рівня викладання дисциплін на першому (бакалаврському) та другому  (магістерському) рівнях вищої освіти;

– підвищення кваліфікації викладачів на постійній основі в процесі стажування у банківських установах, установах державного сектору і на підприємствах, що здійснюють виробничу діяльність;

– активізація наукової діяльності викладачів через публікацію статей у наукових фахових виданнях, участь у міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях;

– посилення співпраці з Національним банком України, Державним казначейством, підприємницькими структурами;

– запровадження у навчальний процес інноваційних складових задля підвищення фахових компетентностей студентів.

 

Положення про кафедру

Детальніше

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Облік у банках

Облік у банках- обґрунтовуються напрями функціонування облікових механізмів у діяльності банківських установ, вивчаються чинні методики обліку основних банківських операцій, наводяться порівняльні характеристики положень, правил МСБО і нормативних документів НБУ

Облік у бюджетних установах

Облік у бюджетних установах - вивчається порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та фінансових органах. Наводяться теоретичні матеріали і система бухгалтерських проведень з обліку ресурсів, спеціальних та позабюджетних коштів, коштів цільового призначення

Теорія економічного аналізу

Економічний аналіз - вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності промислових підприємств за напрямами її здійснення з метою обґрунтування управлінських рішень. Обґрунтованість і оптимальність базових і планових показників, виконання планових показників і досягнутих результатів, вияв невикористаних резервів забезпечується в процесі оволодіння прийомами, способами економічного аналізу та методиками його проведення

Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності – вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності підприємств за звітний період з урахуванням даних про внутрішнє і зовнішнє середовище, розглядаються прийоми обґрунтування та оцінки виконання виробничої програми, наводяться методики оцінки фінансових результатів, фінансового стану та економічної ефективності використання виробничих ресурсів; визначаються та вимірюються за допомогою спеціальних прийомів факторного аналізу внутрішні резерви підвищення ефективності діяльності підприємств; формуються навички розробки оптимальних управлінських рішень на основі конкретних ситуаційних прикладі

Аналіз господарської діяльності» (спеціальність «Маркетинг»)

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- орієнтуватися в  інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінан

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень (вибіркова)

Дисципліна передбачає вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень на основі даних бухгалтерського обліку та результатів економічного аналізу. Висвітлюються різні методи і прийоми для проведення розрахунків за конкретних ситуацій з метою обґрунтування проектів управлінських рішень

Облік у небанківських фінансових установах (вибіркова)

Дисципліна «Облік у небанківських фінансових установах» призначена для підготовки фахівців бакалаврського рівня за освітньо-професійною програмою “Облік і аудит”. У процесі вивчення дисципліни розглядаються організаційно - правові основи діяльності фінансових організацій і їх вплив на методику, і організацію бухгалтерського обліку

Аналіз господарської діяльності підприємства (вибіркова) (спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент бізнес- організацій», спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Комерційна діяльність та логістика»)

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- орієнтуватися в  інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в

Бюджетування діяльності територіальних громад (вибіркова) (спеціальність «Економіка», спеціалізація «Регіональна економіка і місцеве самоврядування»)

Опанування дисципліни дозволить сформувати у студентів такі компетентності:

- знання загальних положень та особливостей бюджетування як основи економічної діяльності територіальних громад;

- вміння здійснювати послідовну сукупність організаційних процедур в межах процесу бюджетування діяльності територіальних громад;

- досконало знати нормативне-правове забезпечення бюджетування діяльності територіальних громад;

- володіння теоретичними знаннями та практичними навичками щодо застосування прикладного інструментарію бюджетування діяльності територіальних громад;

- вміння здійснювати підготовку та прийняття управлінських рішень щодо діяльності територіальних громад

Облік та аналіз в комунальних та бюджетних установах (вибіркова) (спеціальність «Економіка», спеціалізація «Регіональна економіка і місцеве самоврядування»)

Опанування дисципліни дозволить сформувати у студентів такі компетентності:

- знання загальних положень та особливостей функціонування комунальних бюджетних установах як своєрідних суб’єктів господарювання та механізму їх управління;

Управлінський облік у бюджетних установах (К-ра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу)

Дисципліни магістерського рівня
Магістерська освітньо-професійна програма "ОБЛІК І АУДИТ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ"
КОРПОРАТИВНИЙ АНАЛІЗ І БІЗНЕС -ДІАГНОСТИКА для спеціалізації «Облік і аудит» та «Податковий менеджмент»

У процесі вивчення дисципліни «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» опрацьовуються такі тематичні  рубрики: сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення; фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього середовищ; оцінка ефективності фінансових стратегій; методика аналізу вартості  та структури капіталу підприємств та механізми їх оптимізації; аналіз маркетингової та цінової стратегій підприємств корпоративного сектору; методика конкурентного аналізу підприємств корпоративного сектору, оцінка їх конкурентоспроможності; бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ для магістерської програми «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ»

Після опанування курсу «Стратегічний аналіз» студент буде:

- знати теоретичні передумови та сфери використання стратегічного аналізу;

-  знати методи, прийоми та методики аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища,

Дисципліни рівня PhD