Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу є випускаючою провідною кафедрою з підготовки магістрів з обліку і аудиту в управлінні банками та магістрів з обліку і контролю в секторі загального державного управління.

Історія кафедри

Кафедру започатковано у червні 1964 року. Її спрямування — підготовка спеціалістів, які володіють обліково-аналітичними питаннями, що вкрай необхідно в управлінні сучасними банками, бюджетними та фінансовими установами.

Базову основу кафедри сформовано за рахунок кафедри бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності Київського інституту народного господарства. Стрімкий розвиток теорії та практики аналізу господарської діяльності підприємств спонукав до створення окремої кафедри з економічного аналізу, що було цілком логічно, оскільки більшість членів новоствореної кафедри вже мали значні педагогічні та практичні здобутки з цього напряму (доц.: М. Г. Чумаченко, І. І. Каракоз, П. М. Козлов, Є. В. Довгополов і асистент О. Г. Лихвар).

Кафедра ініціювала розвиток важливого напряму економічного аналізу, а саме оперативного аналізу. Підсумком цієї роботи став захист докторської дисертації І. І. Каракозом у 1965 році. Значний вклад внесли члени кафедри у запровадження теоретичних аналітичних процедур у практику діяльності підприємств України. Зв’язок науки з виробництвом сприяв підготовці та успішному захисту докторських дисертацій М. Г. Чумаченком, В. І. Самборським, С. І. Шкарабаном, І. П. Житньою, І. Д. Фаріоном.

Водночас кафедра продовжувала плідно працювати з практиками, виконуючи великий обсяг науково-господарських робіт. Протягом недовгого періоду захистили дисертації викладачі кафедри, зокрема: А. О. Грищенко, В.М. Івахненко, О. Г. Лихварь, В. М. Матвеєв, В. Є. Труш, В. М. Шевкопяс, В.С.Льовочкін, Г.М.Мельничук, В. О. Мец, М. І. Горбаток, Л. Ф. Киселюк, І. Т. Ткаченко, Р. Т. Джога.

Сьогодні на кафедрі працює 22 штатних викладача, з них — 6 професорів та 8 доцентів, 2 докторанти та 3 здобувачі докторського ступеня. Довгий час кафедру очолював її засновник — академік НАН України, доктор економічних наук, професор М. Г. Чумаченко. Його ідеї, життєвий досвід, наукові здобутки позитивно вплинули на активізацію наукової роботи на кафедрі.

У даний час професори і доценти кафедри ведуть активну роботу з підготовки молодих науковців. Готують свої дисертації 26 аспірантів і здобувачів та 2 докторанти. Під керівництвом М. Г.Чумаченка у 2003 році захистили докторські дисертації Л. О. Примостка і Л. М. Кіндрацька, яка з лютого 2004 року очолила кафедру. У 2006 р. захистила докторську дисертацію Свірко С.В, у 2009 році – Парасій-Вергуненко І.М.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності – вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності підприємств за звітний період з урахуванням даних про внутрішнє і зовнішнє середовище, розглядаються прийоми обґрунтування та оцінки виконання виробничої програми, наводяться методики оцінки фінансових результатів, фінансового стану та економічної ефективності використання виробничих ресурсів; визначаються та вимірюються за допомогою спеціальних прийомів факторного аналізу внутрішні резерви підвищення ефективності діяльності підприємств; формуються навички розробки оптимальних управлінських рішень на основі конкретних ситуаційних прикладі

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень - вивчаються основи теорії прийняття управлінських рішень на основі даних бухгалтерського обліку та результатів економічного аналізу. Висвітлюються різні методи і прийоми для проведення розрахунків за конкретних ситуацій з метою обґрунтування проектів управлінських рішень

Економічний аналіз

Економічний аналіз - вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності промислових підприємств за напрямами її здійснення з метою обґрунтування управлінських рішень. Обґрунтованість і оптимальність базових і планових показників, виконання планових показників і досягнутих результатів, вияв невикористаних резервів забезпечується в процесі оволодіння прийомами, способами економічного аналізу та методиками його проведення

Облік у банках

Облік у банках- обґрунтовуються напрями функціонування облікових механізмів у діяльності банківських установ, вивчаються чинні методики обліку основних банківських операцій, наводяться порівняльні характеристики положень, правил МСБО і нормативних документів НБУ

Облік у бюджетних установах

Облік у бюджетних установах - вивчається порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та фінансових органах. Наводяться теоретичні матеріали і система бухгалтерських проведень з обліку ресурсів, спеціальних та позабюджетних коштів, коштів цільового призначення

Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, 2 корпус ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".

Навчально-консультаціний пункт, каб. 43, тел. 044 371 62 38

Викладацька, каб. 44, тел. 044 371 62 38

Завідувач кафедрою, каб