Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 28.04.16
Магістерська освітня програма «ОБЛІК І АУДИТ», вибірковий пакет «ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ БАНКАМИ»
Звітність банків

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- використовувати знання законодавчої бази з обліку в банках та теорії бухгалтерського обліку для складання звітності банку;

- складати фінансову, статистичну та податкову звітність банків у відповідності до чинного законодавства;

- розуміти зв’язок між параметрами аналітичного обліку в банках і процедурами формування звітної інформації;

- знати порядок складання і подання квартальної і річної фінансової звітності банку, склад та правила оцінки статей звіту про фінансовий стан (балансу), звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку (звіту про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал банку, пояснювальних приміток до фінансової звітності;

- вміти аналізувати фінансову, статистичну та податкову інформацію, що міститься у відповідних формах звітності банків, з метою підготовки відповідних управлінських рішень

Облік і аудит в установах НБУ

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- організовувати операційну діяльність в НБУ, аналізувати ефективність роботи бухгалтерії і операційного відділу;

Облікові технології банківських операцій

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-  здійснити побудову облікової технології основних банківських операцій із розумінням всіх взаємозв’язків між підрозділами;

-  вміти розроблятитехнологічну карту обліку з детальним описом всіх етапів проведення облікових процедур;

-  формувати і використовувати інформаційне і технічне забезпечення праці бухгалтерів;

-  сформувати пакет документів фронт-офісу і бек-офісу при здійсненні відповідної банківської операції;

організувати роботу з клієнтами в процесі виконання різних банківських операцій

Організація бухгалтерського обліку в банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- знати теоретичні основи організації бухгалтерського обліку в банках;

- реєструвати облікову інформацію у відпов

Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- здійснити вибір облікової моделі і оцінки , впроваджувати та  удосконалювати облікову політику ;

Фінансовий аналіз у банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисциплінистудент зможе:

  • здійснювати аналітичну діагностику ефективності формування та використання фінансових ресурсів банку;
Бухгалтерський облік в управлінні банком

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- вміти застосовувати інструментарій бухгалтерського обліку в управлінні банківськими установами, а також оцінювати якість облікової інформації;

Податковий облік у банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- забезпечувати керівництво банку необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;

- використовувати зн

Правове забезпечення банківського обліку

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- забезпечувати правове супроводження діяльності банків та інших юридичних осіб, пов'язаної із здійсненням банківських операцій;

Управлінський облік у банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе володіти:

-                елементами методу управлінського обліку (бюджетування, калькулювання, внутрішня звітність);

Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-             розуміти особливості використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та специфічних методів економічних досліджень;