Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 28.04.16
Магістерська програма «ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
Звітність бюджетних установ

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- здійснювати заключення рахунків поточного обліку бюджетних установ відповідно до закріпленої у відповідних нормативних документах методики;

- складати звітність бюджетних установ в повному обсязі передбачуваних форм згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативних актів, що регулюють порядок бухгалтерського обліку вказаних суб’єктів господарювання;

- застосовувати методику перевірки взаємозв’язку основних показників форм звітності, представлену у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативних актах, що регулюють порядок бухгалтерського обліку вказаних суб’єктів господарювання;

- складати кошторис бюджетних установ, графік складання та подання звітів бюджетних установ;

- вміти аналізувати фінансову, бюджету, податкову, статистичну та іншу інформацію, що міститься у відповідних формах звітності бюджетних установ, з метою підготовки відповідних управлінських рішень

Облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства України

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- застосовувати методику бухгалтерського обліку та складання звітності з виконання державного та місцевих бюджетів у органах ДКСУ;

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-                   знати теоретичні основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах;

-               

Облік та звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- володіти базовими вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору щодо складання та подання основних форм фінансової звітнос

Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- вміти застосовувати інструментарій бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, а також оцінювати якість облікової інформації;

Фінансовий аналіз в бюджетних установах

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- аналізувати показники звітності бюджетних установ;

- застосовувати у господарській практиці бюджетних установ прийом

Правове забезпечення бюджетного обліку

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- визначати права та обов’язки розпорядників бюджетних коштів, державних цільових фондів та розпорядників за коштами державних та місцевих бюджетів;

Системи і моделі бюджетного обліку

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- знати загальні положення системно-модельного підходу у вивченні історії бюджетного обліку, складових та елементів системи та моделей бюджетного облік

Управлінський облік в бюджетних установах

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- організувати технічне забезпечення технології процесу управлінського обліку та розробляти форми носіїв облікової інформації;

Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- розуміти особливості використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та специфічних методів економічних досліджень;

- знати  процес і підходи до обробки теоретичної та практичної інформації;

- знати порядок апробації основних елементів наукової новизни

Освітня програма «ОБЛІК І АУДИТ», вибірковий пакет «ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ БАНКАМИ»
Звітність банків

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- використовувати знання законодавчої бази з обліку в банках та теорії бухгалтерського обліку для складання звітності банку;

- складати фінансову, статистичну та податкову звітність банків у відповідності до чинного законодавства;

- розуміти зв’язок між параметрами аналітичного обліку в банках і процедурами формування звітної інформації;

- знати порядок складання і подання квартальної і річної фінансової звітності банку, склад та правила оцінки статей звіту про фінансовий стан (балансу), звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку (звіту про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал банку, пояснювальних приміток до фінансової звітності;

- вміти аналізувати фінансову, статистичну та податкову інформацію, що міститься у відповідних формах звітності банків, з метою підготовки відповідних управлінських рішень

Облік і аудит в установах НБУ

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- організовувати операційну діяльність в НБУ, аналізувати ефективність роботи бухгалтерії і операційного відділу;

Облікові технології банківських операцій

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-  здійснити побудову облікової технології основних банківських операцій із розумінням всіх взаємозв’язків між підрозділами;

-  вміти розроблятитехнологічну карту обліку з детальним описом всіх етапів проведення облікових процедур;

-  формувати і використовувати інформаційне і технічне забезпечення праці бухгалтерів;

-  сформувати пакет документів фронт-офісу і бек-офісу при здійсненні відповідної банківської операції;

організувати роботу з клієнтами в процесі виконання різних банківських операцій

Організація бухгалтерського обліку в банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- знати теоретичні основи організації бухгалтерського обліку в банках;

- реєструвати облікову інформацію у відпов

Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- здійснити вибір облікової моделі і оцінки , впроваджувати та  удосконалювати облікову політику ;

Фінансовий аналіз у банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисциплінистудент зможе:

  • здійснювати аналітичну діагностику ефективності формування та використання фінансових ресурсів банку;
Бухгалтерський облік в управлінні банком

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- вміти застосовувати інструментарій бухгалтерського обліку в управлінні банківськими установами, а також оцінювати якість облікової інформації;

Податковий облік у банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- забезпечувати керівництво банку необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;

- використовувати зн

Правове забезпечення банківського обліку

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- забезпечувати правове супроводження діяльності банків та інших юридичних осіб, пов'язаної із здійсненням банківських операцій;

Управлінський облік у банках

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе володіти:

-                елементами методу управлінського обліку (бюджетування, калькулювання, внутрішня звітність);

Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-             розуміти особливості використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та специфічних методів економічних досліджень;