Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 28.04.16
Магістерська програма Облік і аудит в управлінні банками
Звітність банків

Звітність банків - вивчаються зміст, значення і класифікація звітності банків; зв’язок між параметрами аналітичного обліку в банках і процедурами формування звітної інформації; мета, завдання, склад форм, елементи, принципи і якісні характеристики фінансової звітності; порядок складання і подання квартальної і річної фінансової звітності банку; склад та правила формування статей Звіту про фінансовий стан банку (Балансу), Звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку (Звіту про фінансові результати), Звіту про рух грошових коштів банку, Звіту про власний капітал банку,  приміток до фінансової звітності банку; сутність подій після дати балансу та їх  вплив на фінансову звітність; порядок консолідації фінансової звітності банків;  перелік файлів, форм та правила складання статистичної звітності банків, що подається до НБУ; перелік форм та правила складання статистичної звітності, що подається до Державної служби статистичного спостереження України; порядок формування податкової звітності банків України

Облік і аудит в установах НБУ

Облік і аудит в установах НБУ – вивчаються роль і функції Національного банку України в фінансово-кредитному механізмі держави; організаційна побудова НБУ, функції центрального апарату, територіальних управлінь, розрахункових палат, Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу, Державної скарбниці України, Центрального сховища, спеціалізованих підприємств, банківських навчальних закладів, інших структурних одиниць і підрозділів, необхідних для забезпечення діяльності НБУ; класифікація операцій НБУ і процедури їх проведення; основні принципи організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в НБУ;  структурні підрозділи та функції фронт-офісу; бек-офіс і функції його працівників; особливості організації операційної діяльності в  установах НБУ; побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України; склад та побудова консолідованої звітності НБУ: консолідованого звіту про фінансовий стан, консолідованого звіту про сукупні доходи, консолідованого звіту про рух грошових коштів, консолідованого звіту про власний капітал

Облікові технології банківських операцій

Облікові технології банківських операцій – вивчаються особливості побудови  банківської системи України, види банків; порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності; економічні нормативи, що регулюють діяльність  банківських установ; банківські  (господарські) операції та продукти, як об’єкти операційної роботи; побудова облікової технології банківської операції організація процесу розробки технологічних карток щодо проведення і обліку фінансово-господарських операцій банку; облікові технології операцій банку з готівковими коштами; облікові технології розрахункових операцій банку; облікові технології операцій банку з платіжними картками; облікові технології кредитних, депозитних операцій, операцій з цінними паперами, операцій в іноземній валюті, внутрішньобанківських операцій банку

Організація бухгалтерського обліку в банках

Організація  бухгалтерського обліку в банках  – вивчаються  зміст, принципи, методи організації обліку; законодавчо – нормативне регулювання організації обліку в банках; зміст операцій облікового процесу; особливості організації облікового процесу та операційної діяльності в банках; організація документообігу і діловодства в банках,особливості організації аналітичного та синтетичногообліку щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банкув умовахзастосування сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій; організація операційного дня банку;  організаційна регламентація обліку в банках; функції та відповідальність керівника установи, головного бухгалтера, відповідальних виконавців фронт – і бек офісів банку;організація внутрішнього (бухгалтерського та адміністративного) контролю;  організація захисту облікової інформації в умовах функціонування автоматизованих банківських систем;зміст і характеристика положень облікової політики банку;організація процесу узагальнення облікової інформації у фінансовій звітності банків

Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках

Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках – вивчаються   роль, значення та статус МСФЗ; історія створення та організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО); основні організаційно – методичні процедури при переході на МСФЗ; перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності; концептуальні засади обліку та принципи розкриття інформації  у фінансовій звітності; призначення,  загальні вимоги до складання, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності; якісні характеристики фінансової звітності за міжнародними стандартами; реформування та трансформація звітності вітчизняних банків у відповідності до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності; особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про запаси,  основні засоби, нематеріальні активи та інвестиційну нерухомість  у фінансовій звітності; особливості відображення орендних операцій в обліку та звітності; особливості  визнання, оцінки та розкриття інформації про забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи; класифікація, визнання та подання інформації про фінансові інструменти; особливості обліку інвестицій в асоційовані підприємства та обліку спільної діяльності; особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про дохід та витрати

Фінансовий аналіз у банках

Фінансовий аналіз у банках – вивчаються: інформаційні джерела проведення фінансового аналізу в банках та процедури їх підготовки для проведення аналітичних розрахунків; методика проведення фінансового аналізу банку; сучасні методи аналітичного дослідження діяльності банку та сфери їх застосування для дослідження різних аспектів його діяльності; методика розрахунку основних аналітичних  показників фінансової діяльності банку та їх  оптимальні критеріальні значення;  порядок організації аналітичної роботи в банку залежно від  стратегічних цілей управління та  його організаційної структури; особливості застосування сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій для проведення аналізу активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банку; вимоги НБУ щодо основних нормативів діяльності банківської установи

Бухгалтерський облік в управлінні банком

Бухгалтерський облік в управлінні банком – вивчаються:концептуальні принципи обліку, ураховані при формуванні номенклатури рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України; облікові технології відображення змісту банківських операцій; обліковий інструментарій; порядок формування кореспонденції рахунків за змістом банківських операцій; загальні підходи до побудови системи бухгалтерського обліку в банку; об’єкти фінансового обліку та методики їх відображення через кореспонденцію рахунків; зміст інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань

Податковий облік у банках

Податковий облік у банках– вивчаються:зміст податкового  обліку і його методичні прийоми; вимоги щодо порядку податкового обліку в банках: класифікація первинних документів, порядок їх заповнення, обов’язкові реквізити; законодавча база з податкового обліку в банках, здійснення облікового процесу із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій  на стадіях первинного, поточного  і підсумкового обліку; організація технології податкового обліку в банку; сутність податкового контролю; процедури внутрішнього адміністративного (організаційні, управлінські, розподіл функцій, фізичні заходи контролю) і бухгалтерського контролю (облік операцій у повному обсязі, своєчасне вивіряння, оцінка вартості); методика податкового контролю в умовах функціонування автоматизованих систем обробки облікової інформації; складові системи внутрішнього контролю (контрольне середовище, оцінка ризиків суб’єкта господарювання, інформаційні системи, процедури контролю, моніторинг заходів контролю), їх організація та оцінка ефективності функціонування

Правове забезпечення банківського обліку

Правове забезпечення банківського обліку – вивчаються: правові норми, що регулюють функціонування банківської системи в цілому та діяльність окремих її складових – банків різних видів, їх філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів, банківських об’єднань

Управлінський облік у банках

Управлінський облік у банках – вивчаються: сутність, мета, предмет і об’єкти управлінського обліку в банках; зміст управлінського обліку як підсистеми бухгалтерського обліку; планування та бюджетування в системі управлінського обліку банку; калькулювання собівартості банківських продуктів з використанням   систем „директ-костінг” та „стандарт-костінг”; процедури застосування бази розподілу в процесі розподілу позиційних витрат; підходи до формування внутрішнього плану рахунків управлінського обліку; організаційні аспекти управлінської звітності; методика калькулювання собівартості банківських продуктів та послуг; сутність і характеристика функціонально – вартісного аналізу (ФВА); особливості  трансфертного ціноутворення в банку

Магістерська програма Облік і контроль в секторі загального державного управління
Звітність бюджетних установ

Звітність бюджетних установ - вивчається методика і техніка складання звітів бюджетних установ. Дається характеристика звітності, затвердженої Мінфіном України, Держкомстатом України та іншими установами і організаціями.

Облік виконання бюджетів в органах ДКУ

Облік виконання бюджетів в органах ДКУ - вивчається методика бухгалтерського обліку виконання бюджету в системі фінансових управлінь та Державного казначейства, порядок здійснення операцій з касового виконання бюджету за видатками та виконання бюджету за дохідною частиною, розрахунків між бюджетами щодо облікового процесу

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - вивчаються методики, методи та прийоми забезпечення раціонального функціонування облікової системи в бюджетних установах. Подано методику опрацювання облікової політики, порядок організації носіїв та руху носіїв облікової інформації; роботи бухгалтерської служби; організації забезпечення організаційною технікою, трудовими ресурсами

Облік та звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору

Облік та звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору ” –  творче вивчення методів, принципів та прийомів бухгалтерського обліку в державному секторі за МСБОДС з метою формування наукового мислення студентів зазначеного кваліфікаційного рівня

Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами

Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами – вивчаються: концептуальні засади застосування інформації, генерованої підсистемою  бухгалтерського обліку, як інформаційного джерела системи управління бюджетними установами; порядок побудови та трансформації підсистеми бухгалтерського обліку в системі управління бюджетними установами; методики і техніки надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління бюджетними установами

Фінансовий аналіз в бюджетних установах

Фінансовий аналіз в бюджетних установах – вивчаються: зміст процедур фінансового аналізу, принципи та методичні прийоми аналізу; законодавча база з обліку в бюджетних установах, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності; особливості застосування сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій щодо аналізу активів, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності бюджетних установ; організація технології аналітичного процесу бюджетної установи за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку; методика фінансового аналізу в бюджетних установах

Правове забезпечення бюджетного обліку

Правове забезпечення бюджетного обліку – вивчаються: загальнотеоретичні позиції Інституту бюджетного обліку; нормативне забезпечення регулювання бюджетного обліку: акти законодавчої та виконавчої влади;  акти з бухгалтерського обліку; загальні засади Бюджетного кодексу як базового інструменту регламентації бюджетного обліку; види та зміст нормативних документів щодо відображення у системі бюджетного обліку нефінансових та фінансових активів; види та зміст нормативних документів щодо відображення у системі бюджетного обліку коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків; види та зміст нормативних документів щодо відображення у системі бюджетного обліку капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і фінансового результату; види та зміст нормативних документів щодо складання та подання бухгалтерської звітності бюджетними установами

Системи і моделі бюджетного обліку

Системи і моделі бюджетного обліку– вивчаються: зміст системно-модельного підходу у вивченні історії бюджетного обліку, складових та елементів системи та моделей бюджетного обліку в цілому; основні етапи розвитку бюджетного обліку та їх особливостей на тлі демонстрації творчого підходу до їх осмислення в контексті володіння культурою мислення, оперативного сприйняття інформації, здатності до узагальнення і аналізу

Управлінський облік в бюджетних установах

Управлінський облік в бюджетних установах – вивчаються: нормативні документи, що регламентують облікову практику бюджетних установ, які необхідні для ведення управлінського (внутрішньогосподарського) обліку на усіх його стадіях; специфіка ведення управлінського обліку як підсистеми бухгалтерського обліку вітчизняних та закордонних суб’єктів господарської діяльності; вимоги Головного архівного управління та інших державних органів щодо формування і зберігання носіїв облікової інформації у поточному та постійному архівах; правила складання аналізу управлінської звітності бюджетних установ; основи управлінського аналізу