Факультет обліку та податкового менеджменту

Видання 

1.    Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.
     У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об’єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації праці, а також забезпечення (нормативно-правове, організаційне, інформаційне, технічне, ергономічне і т. ін.) процесів обліку, контролю та аналізу як функцій управління в разі автоматизованої обробки інформації.
Для студентів університетів, котрі навчаються за спеціальністю «Облік та аудит» на рівні магістерської підготовки.
2.    Налоги и налоговый контроль в Украине / В.П. Завгородний. – К.: А.С.К., 2000. – 639 с.
     Настоящее издание посвящено вопросам, связанным с организацией налогообложения, проведения налогового контроля и соблюдением налогового законодательства. В книге освещены методы проверок органами налоговой службы, классифицированы практические ошибки по всем видам налогов, сборов и других обязательных платежей. Впервые описана методика организации учета и проверки налоговыми органами бухгалтерского учета, основанного на принятии Положений (стандартов) бухгалтерского учета. Приведена корреспонденция по основным счетам бухгалтерского учета. Дан анализ видов нарушений и применения экономических санкций, а также приведена методика оформления результатов проверки. Охарактеризованы правонарушения в сфере налогообложения и впервые представлена методика легальной оптимизации (минимизации) налогообложения на предприятиях.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся налогообложением, бухгалтерским и налоговым учетом, налоговым контролем; в частности на руководителей предприятий, предпринимателей, бухгалтеров, работников налоговых служб, ревизоров, аудиторов, а также студентов, изучающих соответствующие дисциплины.
3.    Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. – К.: ВИРА-Р; Дакор, 2000. – 608 с.
     Книга написана на основе Закона Украины «О бухгалтерском учете в Украине», а также утвержденных Положений (стандартов) бухгалтерского учета, введенных с 01.01.2000 г.
В доступной форме изложены вопросы организации бухгалтерского и налогового учета на различных предприятиях субъектов малого предпринимательства. Приведена методика составления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, а также бухгалтерские и налоговые методы ведения учета. По каждому разделу учета приведены бухгалтерские проводки. Издание содержит вопросы налогообложения и его оптимизации в малом бизнесе.
Книга рассчитана на предпринимателей, менеджеров, бухгалтеров, экономистов, работников налоговых органов и тех, кто интересуется предпринимательской деятельностью.
4.    Финансово-кредитные операции и их страхование: учебное пособие / В.П. Завгородний, В.З. Бурчевский, Н.М. Степанов и др. – К.: Ред. журн. “Сигнал”, 2000. – 326 с.
     Методично-практичний посібник присвячено актуальним для України напрямкам економічної діяльності. У комплексі висвітлено питання змісту, організації, бухгалтерського обліку, страхування операцій лізингу, торгівлі в розстрочку, товарного кредиту.
У додатках відображені нормативні акти, що регулюють дану діяльність, основні види договорів та інші документи, які входять до комплекту матеріалів, необхідних для практичної діяльності.
Для широкого кола підприємців, бухгалтерів, працівників банків і страхових компаній, викладачів і студентів економічних вузів та факультетів.
5.    Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
     В пособии комплексно освещены вопросы теории и финансового бухгалтерского учета на основе Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", Положений (стандартов) бухгалтерского учета, утвержденных Министерством финансов Украины, и прочих нормативных документов, применения современной вычислительной техники и информационных технологий, функционирующих на базе автоматизированных рабочих мест бухгалтера.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, слушателей школ бизнеса, а также лиц, на практике занимающихся учетом, контролем и аудитом.
6.    Мумінова-Савіна Г.Г., Кравець В.М., Мазур О.А., Галенко О.М., Кириленко В.Б. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України. – К.: Факт, 2001. – 448 с.
     У книзі викладено методичні рекомендації з ревізії та перевірки банківських операцій. Висвітлено теоретичні основи контролю та ревізії Комплексно розглядаються практичні питання ревізії та перевірки касових, іноземних, кредитних і депозитних операцій, безготівкових розрахунків, кореспондентських відносин між банківськими установами, статутного фонду, доходів і витрат комерційного банку, операцій з цінними паперами та стану бухгалтерського обліку і звітності.
Також наведено ключові поняття, перелік використаної та рекомендованої літератури.
Наведені числові дані і назва банку «Мрія» умовні.
7.    Савченко В. Я. Аудит: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.
     У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методичні засади аудиторської діяльності на основі національних та міжнародних стандартів аудиту. Розглядаються питання організації аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності. Теоретичний матеріал доповнюють розроблені ситуаційні завдання та контрольні запитання, які сприятимуть засвоєнню та поглибленню знань.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну «Аудит», а також для аудиторів, слухачів курсів, семінарів, бізнес-шкіл, коледжів, бухгалтерів, економістів і всіх, хто має намір оволодіти процесом проведення аудиту.
8.    Петрик О.А., Фенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / За заг. ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2002. – 168 с.
     У навчально-методичному посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Аудит у зарубіжних країнах», висвітлюються поняття аудиту. аудиторської діяльності, їх сфера дії в зарубіжних країнах, організація і функціонування аудиторських фірм, критерії оцінки аудитором фінансової звітності. аудиторський ризик, етапи аудиту, аудиторські докази та їх види, документування роботи аудитора, складання аудиторського висновку, аудит окремих специфічних циклів та розрахунків. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями. прикладами. Після кожної теми даються рекомендована література, а також завдання для практичних занять та навчальний матеріал до них.
Для студентів економічних вузів, викладачів, аспірантів, практикуючих аудиторів. ревізорів, керівників підприємств, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами аудиту.
9.    Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.
     У монографії системно досліджуються питання методології і організації аудиту як науки, виду незалежної професійної діяльності та виду економічного контролю. Докладно представлені основні елементи організації аудиторської діяльності на державному рівні та на рівні аудиторської фірми і конкретної аудиторської перевірки. Узагальнено міжнародний та національний досвід розвитку аудиту, оцінено його сучасний стан в Україні і перспективи розвитку; розкрито найважливіші концептуальні аспекти методології аудиту (теоретичні основи аудиту, аудиторський ризик, суттєвість, етапи аудиту, види методик аудиторської перевірки, аудиторський висновок та інше). Дано пропозиції щодо удосконалення Національних нормативів аудиту України і застосування їх у сучасних умовах; зроблено теоретичні й практичні рекомендації з питань методології та організації аудиту для аудиторських фірм, практикуючих аудиторів; наведено розроблені автором і апробовані зразки тестів, анкет, плану та програми аудиту, інших робочих документів аудитора.
Монографія може бути корисною для викладачів вузів і студентів економічних факультетів; науковців і практиків у сфері аудиторської діяльності; аудиторів, які навчаються на курсах підвищення кваліфікації; осіб, які мають намір отримати сертифікат аудитора: спеціалістів підприємств та служб економічного контролю.
10.    Аудит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.Я. Савченко, В.О. Зотов,
С.А. Кириленко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 268 с.

     Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Аудит», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Облік і аудит». Він вирішує проблему забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи. До кожної теми подано: методичні поради до вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу; навчальні завдання; програмні питання; рекомендована література. У кінці посібника подано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення дисципліни та додатки. За допомогою посібника студенти отримають базову підготовку з теорії аудиту і зможуть навчитися виконувати практичні завдання з аудиту фінансової звітності та надання інших аудиторських послуг.
Для студентів економічних вузів і факультетів, спеціалістів-практиків та інших зацікавлених читачів.
11.    Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Фенченко – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
     Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Державний фінансовий контроль», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит». Посібник складається зі вступу, навчальної програми дисципліни, методичних порад до вивчення кожної теми курсу, навчальних матеріалів, необхідних для самостійного вивчення дисципліни, списку рекомендованої літератури.
12.    Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 202 с.
     У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності. економічного контролю у правоохоронних органах України, методика і техніка призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господарської діяльності підприємств з різними формами власності в умовах ринкової економіки. Розглянуто використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу та аудиту в практиці судово-бухгалтерської експертизи з урахуванням вимог чинного законодавства України. Нормативні документи наведено станом на 1 січня 2003 р.
Посібник призначено для студентів і викладачів економічних та юридичних вищих навчальних закладів, а також для експертів-бухгалтерів, аудиторів, працівників правоохоронних органів та податкової служби.
13.    Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.
     Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза». У ньому викладено теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю з боку правоохоронних органів України, методику і техніку призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господарської діяльності підприємств з різними формами власності в умовах ринкової економіки.
Теоретичний матеріал доповнено таблицями, рисунками. Після кожної теми надається рекомендована література.
Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблені автором навчальні завдання, завдання для перевірки знань студентів, завдання для блочно-модульного контролю, плани практичних занять, а також термінологічний словник.
Посібник призначено для студентів, викладачів економічних та юридичних вузів, для експертів-бухгалтерів, аудиторів, працівників правоохоронних органів та податкової служби, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами судово-бухгалтерської експертизи.
14.    Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 187 с.
     У посібнику викладено теоретичні засади і технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру та компоненти 1С.
Розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних систем обліку, сучасні технологічні засоби для побудови 1С обліку.
Докладно описано АІС, основні АРМ обліку, які функціонують на всіх рівнях управління.
Посібник базується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді викладання дисциплін із напрямів «Інформаційні системи в економіці» та «Облік і аудит».
Посібник призначено для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».
15.    Матієнко-Зубенко І.І., Терещенко Л.О., Богославець О.І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.
     У посібнику розглянуто загальні основи, специфіку та вимоги, які ставляться до побудови й функціонування інформаційних систем обліку, розглядаються новітні комп'ютерні технології. Докладно описано АІС, основні АРМ, які функціонують на всіх рівнях управління. Наведено методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани практичних занять, інструктивні матеріали для проведення лабораторних робіт із застосуванням комп'ютерної техніки, комплекс завдань для контролю засвоєння знань.
Для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».
16.    Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник / Л.О. Терещенко,
І.І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 187 с.

     У посібнику викладено теоретичні засади і технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру та компоненти 1С.
Розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних систем обліку, сучасні технологічні засоби для побудови 1С обліку.
Докладно описано АІС, основні АРМ обліку, які функціонують на всіх рівнях управління.
Посібник базується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді викладання дисциплін із напрямів «Інформаційні системи в економіці» та «Облік і аудит».
Посібник призначено для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».
17.    Аудит: Навч. Посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.Я. Савченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 328 с.
     У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методичні засади аудиторської діяльності на основі національних та міжнародних стандартів аудиту. Розглядаються питання організації аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності. Теоретичний матеріал доповнюють розроблені ситуаційні завдання та контрольні запитання, які сприятимуть засвоєнню та поглибленню знань.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну «Аудит», а також для аудиторів, слухачів курсів, семінарів, бізнес-шкіл, коледжів, бухгалтерів, економістів і всіх, хто має намір оволодіти процесом проведення аудиту.
18.    Інформаційні системи і технології в обліку: підручник / Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко. – К.: КНЕУ, 2008. – 592 с.
     У підручнику висвітлено основні теоретичні і практичні питання, пов'язані з організацією і впровадженням інформаційних систем та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій у бухгалтерському обліку.
Розглянуто основні поняття та проблеми, специфіку й вимоги, які ставляться до побудови та функціонування інформаційних систем, новітні комп'ютерні технології.
Подано структуру інформаційних систем і технологію обробки інформації в бухгалтерському обліку.
Посібник ґрунтується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді викладання дисциплін з напряму «Інформаційні системи в економіці» та «Облік і аудит».
Для студентів і викладачів економічних вищих навчальних закладів, бухгалтерів підприємств, аудиторів, усіх, хто причетний до розробки та експлуатації інформаційних систем.
19.    Управлінські інформаційні системи: підручник / Л.О. Терещенко, С.В. Гушко,
А.В. Шайкан. – К.: КНЕУ, 2008. – 488 с.

     Пропонований підручник присвячено методичним питанням інформатизації управління. Розглянуто основні поняття та проблеми, специфіку та вимоги, які ставляться до побудови й функціонування управлінських інформаційних систем, а також новітні комп'ютерні технології. Наведено структуру управлінських інформаційних систем і технологію обробки інформації у фінансовому, управлінському, податковому обліку, в аналізі, контролі й аудиті. Підручник написано з урахуванням надбань зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіду викладання дисциплін «Інформаційні системи в економіці» та «Облік і аудит».
Для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».
20.    Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. посібник / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський. За заг. ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
     У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу «Організація та методика аудиту підприємницької діяльності», висвітлюються поняття організації аудиту та аудиторської діяльності у цілому, організації і функціонування аудиторських фірм, порядок організації праці аудиторів та інформаційного забезпечення аудиту, здійснення аудиту за його окремими етапами; належну увагу приділено питанням методики і організації аудиту основних видів активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат підприємств. Висвітлено проблеми узагальнення результатів аудиторської перевірки, особливостей здійснення аудиту акціонерних товариств та малих підприємств, надання аудиторських послуг. Заслуговує на увагу методика й організація внутрішнього аудиту, а також розкриття перспектив і проблем розвитку аудиту в Україні.
Призначений для студентів економічних вузів, слухачів магістерських програм, викладачів, аспірантів, аудиторів-практиків, ревізорів, внутрішніх аудиторів, керівників підприємств, інших фахівців у сфері економіки.
21.    Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва: Навч. посібник / Є.І. Свідерський, Д.Є. Свідерський; за заг. ред. Є.І. Свідерського. – К. : КНЕУ, 2008. – 466 с.
     Посібник написано відповідно до програми курсу «Облік діяльності суб'єктів малого підприємництва» навчального плану підготовки магістрів економічних вузів. Посібник стане в пригоді для поглибленого вивчення таких тем дисципліни, як «Фінансовий облік», «Управлінський облік» та «Фінансова звітність». У ньому розглянуто також засади податкового обліку, висвітлено методику організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах різних видів діяльності і власності. Спеціальну увагу приділено особливостям використання на підприємствах малого бізнесу спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, спрощеної форми обліку і звітності, типових форм первинних бухгалтерських документів.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Облік і аудит», «Економіка підприємств». Також буде корисним для бухгалтерів, фінансистів, економістів, аудиторів, працівників податкових служб і для тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.
22.    Аудит: практикум / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький, І.Ю. Чумакова та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. – 364 с.
     Практикум ґрунтується на положеннях нормативної дисципліни «Аудит» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Мета видання – забезпечення навчально-методичними матеріалами студентів для аудиторної та самостійної роботи з вивчення курсу «Аудит», а у процесі підготовки претендентів на отримання сертифіката аудитора в Аудиторській палаті України. Структурований виклад основних теоретичних положень у графічному вигляді та багатоманіття практичних завдань (кросворди, тести, практичні ситуації, кейси, завдання з вибору тлумачень та групування помилок аудитором тощо) і приклади їх розв'язання, а також перелік необхідних законодавчо-нормативних актів і джерел спеціальної літератури для опрацювання за кожною темою сприятимуть закріпленню набутих теоретичних знань та практичних навичок.
Для викладачів та студентів економічних ВНЗ і факультетів; для бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, керівників підприємств та інших зацікавлених читачів.
23.    Комп’ютерний аудит: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни /
Л.О. Терещенко, Б.В. Кудрицький. – К.: КНЕУ, 2011. – 226 с.

     У посібнику розглянуто загальні основи, специфіку та вимоги, які висуваються до побудови й функціонування інформаційних систем в аудиті, а також новітні комп'ютерні технології. Згідно з «Професійною компетенцією фахівців бакалаврського та магістерського рівня підготовки» передбачається, що студенти мають знати основні технічні, методичні й організаційні підходи до здійснення контролю із застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних технологій, мати навички використання інформаційних технологій у практичній аудиторській діяльності. У посібнику наведено методичні вказівки до вивчення тем курсу, що передбачають формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи і технології в аудиті на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців. Організація вивчення дисципліни передбачає курс лекцій, індивідуальні заняття, самостійне вивчення програмного матеріалу та виконання індивідуальних завдань.
Посібник призначено для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».
24.    Аудит оподаткування підприємств: нав. посіб. / О.А. Петрик, Г.М. Давидов, О.Ю. Редько та ін.; за заг. ред. О.А. Петрик ; передм. Т.І.Єфіменко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 352 с.
     Основна мета видання – забезпечення навчально-практичними матеріалами студентів, а також претендентів на отримання сертифіката аудитора в Аудиторській палаті України для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Організація і методика аудиту підприємницької діяльності". Структура посібника охоплює найважливіші теоретичні й практичні питання аудиторської перевірки оподаткування підприємств відповідно до норм Податкового кодексу України. Для кращого сприйняття матеріалу за кожним видом податкових платежів визначено мету і завдання перевірки, нормативне регулювання, джерела інформації, програму аудиту.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.
25.    Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І.Ю., Шульга Н.В.; за заг.ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – 412 с.
     Підручник ґрунтується на положеннях нормативного курсу «Державний фінансовий контроль» з підготовки магістрів за спеціальністю «Облік і аудит». Мета видання – формування системи теоретичних знань і професійних компентенцій з курсу «Державний фінансовий контроль». Структурований виклад теоретичного матеріалу у межах тем курсу, який проілюстровано багатьма рисунками, таблицями, додатками, контрольними питаннями для самоперевірки і контролю засвоєння знань, термінологічний словник основних термінів і понять та перелік необхідних законодавчих і нормативно-правових актів і джерел спеціальної літератури для опрацювання сприятимуть засвоєнню теоретичного матеріалу та формуванню практичних навичок.
У підручнику висвітлено теоретичні та методологічні основи державного фінансового контролю в умовах модернізації системи державних фінансів. На підставі дослідження нових соціально-економічних явищ організацію державного фінансового контролю розглянуто за допомогою системного підходу через взаємодію її складових: суб'єктів контролю, об'єктів контролю, предмета контролю та методів і принципів проведення контрольних дій. При викладенні правових засад функціонування державного фінансового контролю в Україні акцентовано увагу на повноваженнях органів державного фінансового контролю та особливостях здійснення ними контрольних функцій на різних рівнях управління державними фінансами.
Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців та працівників підрозділів контролю всіх рівнів, бухгалтерів, економістів, менеджерів та працівників органів виконавчої влади.
26.    Інформаційні системи і технології в обліку [Електронний ресурс] : тренінг на базі прикладного програмного рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України» / Б. В. Кудрицький. – К.: КНЕУ, 2014. – 158 с.
     Тренінг з науки «Інформаційні системи і технології обліку» призначений для студентів бакалаврського рівня підготовки, спеціальності 6509 «Облік і аудит» і є логічним продовженням тренінгу з науки «Фінансовий облік». Тренінг містить завдання та методичні вказівки щодо їх вирішення, засобами прикладного програмного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України» і побудований як наскрізна задача, в ході вирішення якої відбувається занурення студента в щоденну роботу бухгалтерії виробничого підприємства. Виконання тренінгу забезпечить формування у студентів ґрунтовних навиків використання прикладного програмного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України», як того вимагає ринок праці від сучасного фахівця в галузі обліку, аналізу і аудиту.
27.    Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум. [Електронний ресурс] : («1С: Бухгалтерія 8.2», «M.E.Doc») / Л.О. Терещенко, Л.І. Іванова. – К.: КНЕУ, 2014. – 251.
     Тренінг з науки «Інформаційні системи і технології обліку» призначений для студентів бакалаврського рівня підготовки, спеціальності 6509 «Облік і аудит» і є логічним продовженням тренінгу з науки «Фінансовий облік». Тренінг містить завдання та методичні вказівки щодо їх вирішення, засобами прикладного програмного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України» і побудований як наскрізна задача, в ході вирішення якої відбувається занурення студента в щоденну роботу бухгалтерії виробничого підприємства. Виконання тренінгу забезпечить формування у студентів ґрунтовних навиків використання прикладного програмного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України», як того вимагає ринок праці від сучасного фахівця в галузі обліку, аналізу і аудиту.
28.    Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2015. – 498 [6] с.
     Підручник підготовлено відповідно до програми нормативної науки «Аудит» для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік і аудит». Основна мета видання – забезпечення навчально-методичними матеріалами студентів для аудиторної та самостійної роботи з вивчення курсу «Аудит». Також може використовуватись в процесі підготовки претендентів на отримання сертифіката аудитора в Аудиторській палаті України. Структурований виклад основних теоретичних положень аудиту, питань професійної етики, організації аудиторської діяльності, методик виконання аудиторських процедур перевірки рахунків, окремих господарських процесів та фінансової звітності на основі вимог чинних Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також перелік необхідних законодавчо-нормативних актів та джерел спеціальної літератури для опрацювання за кожною темою дають змогу закріпити набуті теоретичні знання й отримати практичні навички їх застосування.
Для викладачів та студентів економічних ВНЗ і факультетів; практикуючих бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, контролерів, керівників підприємств та інших зацікавлених читачів.
29. Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації – К.: ТОВ «Емкон», 2014. – 376 с.
     У монографії досліджуються наукові проблеми оцінки ефективності адміністрування податків, розглянуто сутність та еволюцію теоретико-методологічного забезпечення податкового адміністрування у світовій економічній думці, здійснено аналітичне оцінювання ефективності податкового адміністрування, розроблено методику комплексного оцінювання ефективності податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку та здійснено розрахунки ефективності податкового адміністрування в Україні за запропонованою методикою. Визначено стратегічні орієнтири розвитку податкового адміністрування в України і розроблено напрямки підвищення його ефективності.
Призначена для докторантів, аспірантів, магістрантів, науковців, які досліджують проблеми податкового адміністрування та його ефективності.
 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОКТОРАНТІВ КАФЕДРИ АУДИТУ

1.    Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: Монографія. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с.
     У монографії системно досліджено економічні передумови реформування бухгалтерського обліку в аспекті інформатизації системи управління суб’єктами господарювання. Розкрито методологічний інструментарій формування управлінської інформації в бухгалтерському обліку. Розглянуто організаційні та методологічні напрямки надання управлінської інформації в бухгалтерській звітності з огляду на необхідність комплексного інформаційного забезпечення потреб системи управління підприємством. Викладено систему поглядів на формування інформації про доходи та витрати господарюючих суб’єктів в бухгалтерському обліку.
Для керівників, бухгалтерів, аудиторів та всіх фахівців, які цікавляться реформування бухгалтерського обліку в управлінні суб’єктами господарювання.
2.    Кузнецова С.А. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008 р. – 224 с.
     Монографія присвячена викладенню власної версії автора щодо комплексного розв'язання питань організації облікової інформації з огляду на досягнення синергічного ефекту в контексті інформатизації системи управління діяльністю суб’єктів господарювання. У роботі розкрито загальнотеоретичні основи організації облікової інформації, запропоновано методики організації документування на підприємстві за окремими групами облікової інформації, розглянуто організаційну побудову бухгалтерського обліку як інформаційного джерела системи управління з огляду на специфіку підприємств, сформовано особливості організації внутрішнього аудиту в площині інформатизації системи управління діяльністю суб’єктів господарювання.
Монографія призначена для наукових працівників, керівників Підприємств, аудиторів, бухгалтерів та всіх фахівців, які на професійному науковому та практичному рівні розв’язують питання організації облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання.
3.    Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Навчальний посібник. – Мелітополь, 2008. – 230 с.
     У навчальному посібнику розкриваються концептуальні засади бухгалтерського обліку як інформаційного джерела системи управління підприємством, докладно висвітлюються питання побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, методики і техніки надання бухгалтерської інформації для управління.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Облік і аудит».
4.    Методологія оцінки інтелектуального капіталу : монографія / Л.М. Осмятченко. –  К.: КНЕУ, 2012. – 205 с.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Облік і аудит».
Упровадження в систему економічних відносин категорії «інтелектуальний капітал» сприяє формуванню нових підходів у процесі аналізу ринкових відносин, створенню конкурентних переваг підприємств, фундаментальною основою яких є ефективне використання багатогранних інтелектуальних показників, здатних створити інноваційну економіку. Сьогодні проблемними залишаються питання методології та організації обліку і контролю інтелектуального капіталу. У даній роботі пропонується авторський погляд на загальнонаукові проблеми сутності, специфіки, формування структури та класифікації інтелектуального капіталу як об'єкта обліку, а також на питання методології, методики та організації оцінки його складових.
Призначено для студентів, аспірантів, докторантів, науковців та практиків обліку та аудиту.
5.    Методологія та організація складання фінансової і податкової звітності та їх аудит : монографія / Д. Є. Свідерський – К.: КНЕУ, 2012. – 290 с.
     У монографії досліджено питання теорії, методології та організації складання фінансової і податкової звітності та їх аудиту на промислових підприємствах. Розглянуто теоретичні та економіко-правові засади фінансового і податкового обліку, методичні основи та організацію процесу формування показників податкової звітності за даними бухгалтерського обліку, міжнародний і національний досвід організації аудиту. Обгрунтовано концептуальні основи аудиту податкової звітності з податку на прибуток і податку на додану вартість. Автором розроблено методику обліку і аудиту доходів і витрат згідно з Законами України про податок на прибуток і податок на додану вартість, а також відповідно до Податкового кодексу України.
Монографія призначена для науковців, керівників і працівників економічних служб підприємств, працівників сфери аудиторської діяльності, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
6.    Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / (О.В. Сметанко,
I.С. Шарапова, В.О. Горбачьов, Н.В. Бурдюг, Г.С. Коваленко, О.С. Сорокіна); за ред.
О.В. Сметанко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 456 с.

     Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог освітньо-професійних програм та стандартів з підготовки фахівців з обліку і аудиту, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Навчальний посібник складається з тринадцяти розділів. У даних розділах міститься курс лекційних та практичних матеріалів, який включає посилання на сучасні нормативно-правові акти України, джерела інформації для прийняття управлінських рішень, погляди видатних науковців та провідних економістів, приклади із практичної діяльності організацій, ключові терміни і поняття, практичні завдання для індивідуальної та самостійної роботи з відповідями та ходом рішення, питання для самоконтролю, тести, що дозволяє перевірити отримані знання, набуті шляхом вивчення дисципліни за наданим посібником.
Навчальний посібник призначено для студентів ВНЗ України економічного спрямування, керівників підприємств, фахівців з питань внутрішнього аудиту, економістів, менеджерів, аналітиків, бухгалтерів та слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших зацікавлених осіб, щодо питань, пов’язаних з моделюванням, прогнозуванням та прийняттям управлінських рішень за результатами господарських подій.
7.    Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко. – К. : КНЕУ, 2013. – 436 с.
     У монографії автор досліджує історичні передумови виникнення внутрішнього аудиту і пропонує періодизацію етапів його розвитку. Розкрито теоретичні основи внутрішнього аудиту, його об’єкт, предмет і метод. Проаналізовано місце аудиту в системі наук і його взаємозв’язок із загальноекономічними і прикладними науками.
У монографії розкривається суть і місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління акціонерним товариством.
З позицій системного підходу розроблена комплексна методика, спрямована на планування, проведення і узагальнення результатів ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту. Використання запропонованої методики дозволяє керівникам підприємства та керівникам служби внутрішнього аудиту по закінченню проведення перевірки оцінювати ефективність роботи внутрішніх аудиторів (служби внутрішнього аудиту).
Монографія може бути корисною для фахівців в області аудиту, бухгалтерського обліку і аналізу, науковців, докторантів і аспірантів, студентів ВНЗ України економічного спрямування.
8.    Аудит в економічній системі України: сучасний стан та концепція розвитку : монографія / В.В. Рядська. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 472 с.
     В монографії представлено результати дослідження змісту аудиту як професійної практики та галузі наукових знань. Розглянуто питання теорії формування таких складових інституту аудиту як професійна незалежність та система відповідальності. Описано механізм формування якості результатів аудиту якості, а також параметри її оцінки. Досліджено напрямки завдань сучасного ринку аудиторських послуг в Україні.
Для викладачів економічних спеціальностей, наукових працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, практикуючих аудиторів, бухгалтерів, економістів, управлінського персоналу.
9.    Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О. В Сметанко – К :КНЕУ, 2014. – 461 с.
     У монографії автор досліджу є історичні переду мови виникнення та розвитку внутрішнього аудиту.
Досліджуються дискусійні питання з визначення і розкриття концептуальних основ теорії, методології та практики внутрішнього аудиту, орієнтованого на ризик.
Запропоновано авторську методику до розробки карти ризиків за ключовими показниками ефективності діяльності товариства (VBM та КРІ).
Розкрито методичні підходи до процесу документування та узагальнення результатів внутрішнього аудиту, орієнтованого на ризик.
Монографія може бути корисною для фахівців з аудиту, бухгалтерського обліку і аналізу, науковців, докторантів і аспірантів, студентів ВНЗ України економічного спрямування.

 

Остання редакція: 15.05.17