Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Диджитал-облік" Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

 
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
 
      На сучасному етапі розвитку людства, що отримав назву «інформаційне суспільство», створення, розповсюдження, використання та узагальнення інформації становить значну частину економічної, політичної та культурної діяльності. Збільшення ролі інформації та знань в житті суспільства, створення глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг, обумовлюють потребу в високопрофесійних фахівцях з перспективним способом мислення і здатністю застосовувати нові ідеї у бізнесі в умовах цифрової економіки.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО "ЧОМУ МИ ОБРАЛИ НАВЧАННЯ НА «ДИДЖИТАЛ-ОБЛІКУ»? РОЗКАЖЕМО!":
 

 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ДИДЖИТАЛ-ОБЛІК"

Факультетом обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» вперше в Україні запроваджено нову освітню програму «Диджитал-облік» на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

      Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку та оподаткування, які поглиблюючи традиційні професійні компетентності бухгалтера і аудитора, набувають додаткові можливості реалізувати новітні теоретичні знання та практичні навички в умовах цифрової економіки: розуміння електронного бізнесу та інформаційного права; вміння здійснювати облік та аудит на основі digital-технологій та хмарних інфраструктур; виконувати інтелектуальний бізнес-аналіз даних та програмування в обліково-контрольному середовищі; володіти знаннями основ кібер-безпеки.

 Освітня програма «Диджитал-облік» формує у майбутніх фахівців системи знань, умінь та практичних навичок у сфері обліку і оподаткування та спрямована на:

·  розуміння методів побудови електронного бізнесу, його інструментарію при роботі на різних сегментах ринку;
·  застосування принципів використання цифрових технологій в обліку, аудиті та аналізі;
·  оволодіння навиками організації та методики надання бухгалтерських послуг в режимі реального часу з використанням сучасних інформаційних платформ;
·  практичне використання інструментарію хмарних та інших інноваційних технологій;
·  розуміння кібер-загроз та системи захисту інформації, зокрема щодо організації системи інформаційної безпеки підприємства;
·  розуміння сутності цифрового аудиту, сучасних технологій та інструментарію його здійснення;
·  здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері застосування інфографіки та інфодизайну як інструменту просування бізнесу;
·  оволодіння навичками роботи у сфері електронних закупівель тощо.
 
Випускники освітньої програми«Digital-облік» можуть запроваджувати власний бізнес у сфері ІТ-технологій в обліку, економічному аналізі та аудиті, а такожможуть працювати:
•       У міжнародних корпораціях, на підприємствах та в організаціях, банках, страхових компаніях, фінансових установах усіх форм власності та організаційно-правових правових форм;
•       ІТ-компаніях (міжнародних та вітчизняних);
•       в аудиторських та консалтингових фірмах.
•       в органах державного та місцевого самоврядування;
•       в установах державного сектору, контролюючих органах та ін.
 

Перелік посад, які може обіймати випускник:

·  Головний бухгалтер, бухгалтер, незалежний аудитор, внутрішній аудитор, фахівець з оподаткування, мережевий бухгалтер, віртуальний бухгалтер, мережевий консультант з обліку і аудиту,
·  Digital директор; Digital стратег; Digital аналітик;
·  Chief data officer (CDO), Chief analytics officer (CAO) і Chief data science officer (CDSO),
·  інформаційний аналітик, Web-аналітик, розробник моделей Big Data та ін.
·  проектувальник (дизайнер) інтерфейсу, інфостиліст, Web-дизайнер,
 
·  модератор платформи взаємодії з клієнтами, координатор освітньої он-лайн-платформи з питань обліку і аудиту, юзабіліті-фахівець.
 
 
 
Перелік інноваційних дисциплін освітньої програми "Digital-облік":
·  Програмування систем обліку та оподаткування;
·  Digital-облік в бюджетних установах;
·  Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні;
·  Digital-аудит;
·  Звітність підприємств в умовах цифрової економіки;
·  Цифрова економіка;
·  Інтелектуальний аналіз даних в обліку та аудиті;
·  Електронний бізнес;
·  Інфографіка та інфодизайн в економічних дослідженнях;
·  Електронні закупівлі;
·  Digital облік в банках та інші.
 
Переваги навчання на освітній програмі «Digital (Диджитал)-облік»
у КНЕУ імені Вадима Гетьмана:
·  унікальна освітня програма в Україні;
·  практична спрямованість освітньої програми, можливість роботи з інноваційним прикладним програмним забезпеченням;
·  широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування;
·опанування професійних digital-компетентностей, що будуть актуальними для роботи в організаціях, установах, підприємствах приватного та публічного секторів економіки в найближчі десятиліття і враховують перспективи розвитку науки і технологій;
·  наявність значного попиту на ринку праці на фахівців зі знаннями і практичними навичками у сфері цифрового обліку та аудиту;
·  широкі можливості міжнародної академічної мобільності;
·  можливість вступати до магістратури за всіма напрямами з економіки та управління до ВНЗ як України, так і країн Європи;
·  гуртожиток, цікаве культурне дозвілля, спортивна інфраструктура, військова кафедра, допомога у працевлаштуванні.
 
 Додаткові переваги освітньої програми програми «Digital (Диджитал)-облік»:
1. Набуття практичних навичок роботи з сучасним програмним забезпеченням:
«Master:Бухгалтерія», ERP-система «IT-Enterprise»,  он-лайн «Master:Бухгалтерія», он-лайн-бухгалтерія «Облік SaaS», ERP-система «ІС-ПРО», «Парус Бухгалтерія» (конфігурації для комерційних і бюджетних установ), «M.E.Doc», «CaseWareт», «YouControl», «BAS Бухгалтерія».
2. Сертифікаціія користувачів прикладних програмних рішень «Master:Бухгалтерія», «ІС-ПРО», «Парус Бухгалтерія», «Облік SaaS», «M.E.Doc», «CaseWare».
3.Оволодіння практичними навичками використанняERP-системи «IT-Enterprise» класу Industry 4.0:
·SmartFactory– розумне виробництво,
·SmartManager– електронний документообіг,
·SmartEAM– управління ремонтами,
·SmartTender– он-лайн закупівлі.
 
4. Спеціальність «Облік і оподаткування» в КНЕУ акредитована Привілейованим інститутом управлінських бухгалтерів(CIMA, Chartered Institute of Management Accountants, Велика Британія), а її випускники всіх освітньо-професійних програм можуть вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації CIMA і звільняються від здачі 3 іспитів першого рівня.
5. Отримання заліків за 6-ма іспитами АССА (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів)
6. Зарахування до 5-ти іспитів при атестаціїяк незалежного аудитора України
7. Сертифікація як ІТ-аудитора та інші.
 
Наші партнери та стейкхолдери: провідні ІТ-компанії; міжнародні та вітчизняні аудиторські фірми; Світовий банк; Аудиторська палата України; Спілка аудиторів України; Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України та ін. професійні організації; Державні установи (МФУ, Рахункова палата України, ДФС та ін.); корпорації, підприємства та ін.
 
Запрошуємо до успішної професійної кар’єри
з сучасною освітньою програмою «ДИДЖИТАЛ-ОБЛІК»

 

 

 

 

 

Остання редакція: 16.05.22