Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Диджитал-облік" Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ДИДЖИТАЛ-ОБЛІК»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Освітня кваліфікація: бакалавр обліку і оподаткування
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Термін навчання: 4 роки
 
      На сучасному етапі розвитку людства, що отримав назву «інформаційне суспільство», створення, розповсюдження, використання та узагальнення інформації становить значну частину економічної, політичної та культурної діяльності. Збільшення ролі інформації та знань в житті суспільства, створення глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг, обумовлюють потребу в високопрофесійних фахівцях з перспективним способом мислення і здатністю застосовувати нові ідеї у бізнесі в умовах цифрової економіки.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО "ЧОМУ МИ ОБРАЛИ НАВЧАННЯ НА «ДИДЖИТАЛ-ОБЛІКУ»? РОЗКАЖЕМО!":
 


ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ДИДЖИТАЛ-ОБЛІК"

Факультетом обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» вперше в Україні запроваджено нову освітню програму «Диджитал-облік» на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

      Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку та оподаткування, які поглиблюючи традиційні професійні компетентності бухгалтера і аудитора, набувають додаткові можливості реалізувати новітні теоретичні знання та практичні навички в умовах цифрової економіки: розуміння електронного бізнесу та інформаційного права; вміння здійснювати облік та аудит на основі digital-технологій та хмарних інфраструктур; виконувати інтелектуальний бізнес-аналіз даних та програмування в обліково-контрольному середовищі; володіти знаннями основ кібер-безпеки.

 Освітня програма «Диджитал-облік» формує у майбутніх фахівців системи знань, умінь та практичних навичок у сфері обліку і оподаткування та спрямована на:

·  розуміння методів побудови електронного бізнесу, його інструментарію при роботі на різних сегментах ринку;
·  застосування принципів використання цифрових технологій в обліку, аудиті та аналізі;
·  оволодіння навиками організації та методики надання бухгалтерських послуг в режимі реального часу з використанням сучасних інформаційних платформ;
·  практичне використання інструментарію хмарних та інших інноваційних технологій;
·  розуміння кібер-загроз та системи захисту інформації, зокрема щодо організації системи інформаційної безпеки підприємства;
·  розуміння сутності цифрового аудиту, сучасних технологій та інструментарію його здійснення;
·  здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері застосування інфографіки та інфодизайну як інструменту просування бізнесу;
·  оволодіння навичками роботи у сфері електронних закупівель тощо.
 
Випускники освітньої програми«Digital-облік» можуть запроваджувати власний бізнес у сфері ІТ-технологій в обліку, економічному аналізі та аудиті, а також можуть працювати:
•       У міжнародних корпораціях, на підприємствах та в організаціях, банках, страхових компаніях, фінансових установах усіх форм власності та організаційно-правових правових форм;
•       ІТ-компаніях (міжнародних та вітчизняних);
•       в аудиторських та консалтингових фірмах.
•       в органах державного та місцевого самоврядування;
•       в установах державного сектору, контролюючих органах та ін.
 

Перелік посад, які може обіймати випускник:
·  Головний бухгалтер, бухгалтер, незалежний аудитор, внутрішній аудитор, фахівець з оподаткування, мережевий бухгалтер, віртуальний бухгалтер, мережевий консультант з обліку і аудиту,
·  Digital директор; Digital стратег; Digital аналітик;
·  Chief data officer (CDO), Chief analytics officer (CAO) і Chief data science officer (CDSO),
·  інформаційний аналітик, Web-аналітик, розробник моделей Big Data та ін.
·  проектувальник (дизайнер) інтерфейсу, інфостиліст, Web-дизайнер,
·  модератор платформи взаємодії з клієнтами, координатор освітньої он-лайн-платформи з питань обліку і аудиту, юзабіліті-фахівець.
 
Перелік інноваційних дисциплін освітньої програми "Digital-облік":
·  Програмування систем обліку та оподаткування;
·  Digital-облік в бюджетних установах;
·  Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні;
·  Digital-аудит;
·  Звітність підприємств в умовах цифрової економіки;
·  Цифрова економіка;
·  Інтелектуальний аналіз даних в обліку та аудиті;
·  Електронний бізнес;
·  Інфографіка та інфодизайн в економічних дослідженнях;
·  Електронні закупівлі;
·  Digital облік в банках та інші.
 
Переваги навчання на освітній програмі «Digital (Диджитал)-облік» у КНЕУ імені Вадима Гетьмана:
·  унікальна освітня програма в Україні;
·  практична спрямованість освітньої програми, можливість роботи з інноваційним прикладним програмним забезпеченням;
·  широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування;
·опанування професійних digital-компетентностей, що будуть актуальними для роботи в організаціях, установах, підприємствах приватного та публічного секторів економіки в найближчі десятиліття і враховують перспективи розвитку науки і технологій;
·  наявність значного попиту на ринку праці на фахівців зі знаннями і практичними навичками у сфері цифрового обліку та аудиту;
·  широкі можливості міжнародної академічної мобільності;
·  можливість вступати до магістратури за всіма напрямами з економіки та управління до ВНЗ як України, так і країн Європи;
·  гуртожиток, цікаве культурне дозвілля, спортивна інфраструктура, військова кафедра, допомога у працевлаштуванні.
 
 Додаткові переваги освітньої програми програми «Digital (Диджитал)-облік»:
1. Набуття практичних навичок роботи з сучасним програмним забезпеченням:
«Master:Бухгалтерія», ERP-система «IT-Enterprise»,  он-лайн «Master:Бухгалтерія», он-лайн-бухгалтерія «Облік SaaS», ERP-система «ІС-ПРО», «Парус Бухгалтерія» (конфігурації для комерційних і бюджетних установ), «M.E.Doc», «CaseWareт», «YouControl», «BAS Бухгалтерія».
2. Сертифікаціія користувачів прикладних програмних рішень «Master:Бухгалтерія», «ІС-ПРО», «Парус Бухгалтерія», «Облік SaaS», «M.E.Doc», «CaseWare».
3.Оволодіння практичними навичками використанняERP-системи «IT-Enterprise» класу Industry 4.0:
·SmartFactory– розумне виробництво,
·SmartManager– електронний документообіг,
·SmartEAM– управління ремонтами,
·SmartTender– он-лайн закупівлі.

4. Спеціальність «Облік і оподаткування» в КНЕУ акредитована Привілейованим інститутом управлінських бухгалтерів(CIMA, Chartered Institute of Management Accountants, Велика Британія), а її випускники всіх освітньо-професійних програм можуть вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації CIMA і звільняються від здачі 3 іспитів першого рівня.
5. Отримання заліків за 6-ма іспитами АССА (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів)
6. Зарахування до 5-ти іспитів при атестаціїяк незалежного аудитора України
7. Сертифікація як ІТ-аудитората інші.

Наші партнери та стейкхолдери: провідні ІТ-компанії; міжнародні та вітчизняні аудиторські фірми; Світовий банк; Аудиторська палата України; Спілка аудиторів України; Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України та ін. професійні організації; Державні установи (МФУ, Рахункова палата України, ДФС та ін.); корпорації, підприємства та ін.
Запрошуємо до успішної професійної кар’єри
з сучасною освітньою програмою «ДИДЖИТАЛ-ОБЛІК»!!!!!

 

Остання редакція: 01.07.22