Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки"

 
Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність071 «Облік і оподаткування»
Освітня кваліфікаціямагістр обліку і оподаткування
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки"
Портфоліо освітньої програми
 
 
Освітньо-професійна програма «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки» є логічним продовженням навчання випускників-бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (або споріднених з нею), які бажають поглибити отримані знання за фахом та диверсифікувати напрями розвитку своєї кар’єри. Зокрема, дана програма спрямована на формування у здобувачів вищої освіти системи комплексних знань у галузі обліку, аналізу та аудиту з поглибленим вивченням оподаткування та фінансового моніторингу для формування компетенцій щодо захисту національних економічних інтересів і реалізації стратегічного курсу України в сфері забезпечення безпеки держави та бізнесу.
Ключові професійні навички (hard skills), які отримуєвипускник програми:
–        здатність забезпечувати податкову безпеку платника податків;
–        уміння консультувати з питань оптимізації податкового навантаження та здійснювати оцінку наслідків (у тому числі податкових) прийнятих управлінських рішень;
–        уміння представляти аргументовану позицію суб’єкта господарювання в судах та податкових органах під час вирішення податкових спорів;
–        здатність організовувати процес фінансового моніторингу та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності до  стратегічного курсу у сфері забезпечення економічної безпеки України;
–        здатність здійснити організацію державного фінансового моніторингу та аналізу фінансових операцій клієнтів спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
Ключові соціальні навички (soft skills), які отримує випускник програми: 
–        критичне мислення;
–        уміння працювати в команді;
–        стресостійкість;
–        здатність презентувати результати своєї роботи.
 
Навчання за даною програмою дає також можливість:
–        навчатися за дуальною формою навчання у рамках Меморандуму про співпрацю між КНЕУ імені Вадима Гетьмана та Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві;
–        отримати професійну сертифікацію «Консультант з податків і зборів» у рамках співпраці між КНЕУ імені Вадима Гетьмана та ВГО «Спілка податкових консультантів України»;
–        отримати право на автоматичне зарахування наступних кваліфікаційних іспитів Привілейованого інституту управлінських бухгалтерів (CIMA, Chartered institute of Management Accountants, Велика Британія):
  • Сертифікаційний рівень (СІМА Certificate in Business Accounting (СІМАCert BA):
BA1-Основи економіки та бізнесу;
BA2-Основи управлінського обліку;
ВА3-Основи фінансового обліку;
BA4-Основи етики, корпоративного управління та підприємницького права;
Ø  Операційний рівень (CIMA Diploma in Management Accounting (CIMA Dip MA)):
E1-Менеджмент організацій
P1-Управлінський облік
F1-Фінансова звітність та оподаткування

Навчальний план освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки» передбачає опанування кожним студентом:

  • Циклу дисциплін загальної підготовки, який дає випускнику розуміння соціально-економічних умов функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, а також формує навички самостійного виконання наукових досліджень в сфері обліку і оподаткування та включає в себе такі дисципліни, як:
·      «Глобальна економіка»,
·      «Соціальна відповідальність»,
·      «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні»
 
  • Циклу дисциплін професійної підготовки, що спрямований на підготовку фахівця в галузі обліку, аналізу та аудиту з поглибленими знаннями податкової сфери та включає в себе такі дисципліни, як:
  • Обов’язкова компонента:
·      «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»,
·      «Податковий менеджмент в безпеці бізнесу»,
·      «Фінансовий моніторинг в економічній безпеці»,
·      «Податковий аудит»,
·      «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика»,
·      «Трансфертне ціноутворення»
Варіативна компонента:
·      «Організація державного фінансового моніторингу»,
·      «Внутрішній аудит в корпоративному управлінні»,
·      «Податкові спори та судова практика їх вирішення»,
·      «Консолідація фінансової звітності»,
·      «Стратегічний податковий менеджмент»,
·      «Облік в системі економічної безпеки»,
·      «Аналітичне забезпечення первинного фінансового моніторингу»,
·      «Інформаційно-комунікаційні технології у фінансовому моніторингу та оподаткуванні»
  • Модулю практичної підготовки, що спрямований на практичне застосування набутих теоретичних знань для вирішення бізнес-проблем проблем реальних суб’єктів господарювання та включає в себе:
·      розв’язання комплексного тренінгу,
·      проходження тренінгу «Фахова іноземна мова»,
·      проходження переддипломної практики (для денної форми навчання), 
·      підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи.
 
Потенційними працедавцями випускника освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки» є приватні вітчизняні та міжнародні компанії (у тому числі аудиторські), неприбуткові організації, банки, фінансові установи, установи державного сектору. Перспективним напрямком працевлаштування є також самозайнятість в галузі податкового аудиту і консалтингу.
 
Суттєвою перевагою освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки»
є можливість диверсифікувати напрями розвитку кар’єри
 
Після закінчення навчання випускники набувають права займати посади в сфері:
 
  • обліку і аудиту: головний бухгалтер, бухгалтер – експерт, аудитор, внутрішній аудитор
  • оподаткування: фінансовий директор, консультант з податків і зборів, економіст з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор
  • фінансового моніторингу: фахівець з первинного фінансового моніторингу, аналітик-детектив з питань державного фінансового моніторингу, фрод-аналітик.
Остання редакція: 10.06.23