Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітньо-професійна програма "Податковий менеджмент"

Податковий менеджмент

Нині бізнес потребує фахівців, які могли б забезпечити своєчасні і правильні розрахунки з бюджетом та цільовими фондами, чітко організувати спокійне проходження підприємством перевірок різних контролюючих органів без штрафних наслідків. І вимоги до претендентів на посади бухгалтера, помічника головного бухгалтера, аудитора та його помічника обов’язково містять запис «знання Податкового кодексу України є перевагою». Саме такі необхідні знання Ви здобудете і точно забезпечите свою конкурентну перевагу на ринку праці, обравши дану магістерську програму.

Випускаюча кафедра: кафедра обліку і оподаткування

Керівник магістерської програми: 

Остап'юк Наталія Анатоліївна– доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування.

Мета програми: розвинути вміння використовувати знання з обліку та податковогозаконодавства, аудиту та економічного аналізу для управління податковим навантаженням, його регулювання, контролю повноти та правильності сплати податків до бюджету з метою ефективного управління фінансовим оборотом підприємства.  

Програма призначена для тих, хто планує пов’язати своє життя з посадами бухгалтера, аудитора, працювати в аутсорсингових компаніях з ведення бухгалтерського обліку, працювати в органах Державної фіскальної служби, Державної інспекції України з питань праці.

В процесі навчання за магістерською програмою студенти вивчають комплекс дисциплін, які дозволяють набути навиків організації оподаткування підприємства шляхом розробки стратегії і тактики податкової політики, розрахунків в межах трансфертного ціноутворення, аналізу податкового навантаження з віднайденням шляхів його регулювання, правильно використовувати податкове та бухгалтерське законодавство в податкових спорах, використовувати комп’ютерні технології для організації податкових розрахунків підприємства, своєчасного подання податкової звітності, здійснення професійного податкового консультування.

Особливості програми,
що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:
• викладання здійснюється фахівцями з практичним досвідом роботи,  які мають сертифікати аудитора та міжнародних сертифікаційних програм, свідоцтва судових експертів;
• залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання у зарубіжних навчальних закладах;
• проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців-практиків відомих українських та міжнародних компаній;
• вивчаються дисципліни, що враховуються в сертифікаційних програмах міжнародних професійних бухгалтерських організацій;
• надання можливості опанувати окремі дисципліни шляхом навчання в закордонних університетах – партнерах КНЕУ;
• формування практичних навиків під час проходження практики в міжнародних компаніях;  
• можливість працевлаштування студентів на базах практики;
• розвиток навиків наукового дослідження та подальше отримання рекомендації подальшого навчання студентів в аспірантурі.

Професійна сертифікація є невід’ємною частиною отримання сучасної бізнес-освіти, що дозволяє ефективно формувати і об’єктивно оцінювати компетенції економістів, менеджерів, підприємців. Магістерська програмає сертифікованою однією знайбільш престижних на сьогодні світовими організацій у сфері професійних кваліфікацій на глобальному рівні – СІМА (Привілейований інститут управлінських бухгалтерів, Великобританія). Отримання цієї акредитації підтверджує високу якість навчальних програм та декларує позицію ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» діяти у напрямі гармонізації освітніх програм зі спеціальності «Облік і оподаткування» з вимогами найкращих світових практик при підготовці фахівців, оскільки зазначені організації є визнаними лідерами фінансових кваліфікацій у світі. 

Остання редакція: 12.03.19