Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітньо-професійна програма "Податковий менеджмент"

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
 
Освітній ступінь – магістр
Кваліфікація фахівця – магістр обліку і оподаткування
Форма навчання: денна
Мови навчання: українська
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

 

        Освітньо – професійна програма «Податковий менеджмент» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти системи знань, вмінь і навичок з теорії та практики управління податковим навантаженням суб’єктів господарювання.

Професійні навички (hardskills), які отримуєвипускник програми:
–        здатність формувати ефективну та раціональну систему корпоративного податкового менеджменту;
–   здатність розробляти стратегію і тактику податкового менеджменту суб’єктів господарювання незалежно від його галузевої приналежності, форми власності і масштабів господарської діяльності;
–      уміння виявляти податкові ризики та здійснювати їх оцінку під час розробки та реалізації бізнес-проектів;
–      уміння консультувати з питань оптимізації податкового навантаження та здійснювати оцінку наслідків (у тому числі податкових) прийнятих управлінських рішень;
–       уміння представляти аргументовану позицію суб’єкта господарювання в судах та податкових органах під час вирішення податкових спорів;
–    здатність передбачати і прогнозувати реальні показники господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів і невизначеності нормативно-правового середовища України.
 
Соціальні навички (softskills), які отримує випускник програми: 
–        критичне мислення;
–        уміння працювати в команді;
–        стресостійкість;
–        здатність презентувати результати своєї роботи.
 
Навчання за даною програмою дає також можливість:
–        навчатися за дуальною формою навчання у рамках Меморандуму про співпрацю між КНЕУ імені Вадима Гетьмана та Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві;
–        отримати професійну сертифікацію «Консультант з податків і зборів» у рамках співпраці між КНЕУ імені Вадима Гетьмана та ВГО «Спілка податкових консультантів України»;
–        вступати одразу на операційний рівень кейс стаді кваліфікації CIMAПривілейованого інституту управлінських бухгалтерів (CIMA, CharteredinstituteofManagementAccountants, Велика Британія).
Навчальний план освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» передбачає опанування кожним студентом:
  •  Циклу дисциплін загальної підготовки, який дає випускнику розуміння соціально-економічних умов функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, а також формує навички самостійного виконання наукових досліджень в сфері обліку і оподаткування: «Глобальна економіка», «Соціальна відповідальність», «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні»
  • Циклу дисциплін професійної підготовки, що спрямований на підготовку фахівця в галузі обліку, аналізу та аудиту з поглибленим знанням податкової сфери:
      Обов’язкова компонента:«Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Податкові спори та судова практика їх вирішення», «Податковий менеджмент», «Податковий аудит», «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика»;
    Варіативна компонента:«Менеджмент у трансфертному ціноутворенні», «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті», «Податковий консалтинг», «Консолідація фінансової звітності», «Стратегічний податковий менеджмент», «Організація бухгалтерського обліку», «Фінансовий аналіз», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні підприємства».
  • Модулю практичної підготовки, що спрямований на практичне застосування набутих теоретичних знань для вирішення бізнес-проблем реальних суб’єктів господарювання: розв’язання комплексного тренінгу, проходження переддипломної практики, підготовка кваліфікаційної магістерської роботи.
     Потенційними працедавцями випускника освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» є приватні вітчизняні та міжнародні компанії (у тому числі аудиторські), неприбуткові організації, банки, фінансові установи, установи державного сектору. Перспективним напрямком працевлаштування є також самозайнятість в галузі податкового аудиту і консалтингу.
Остання редакція: 28.04.21