Факультет обліку та податкового менеджменту

Документи для обговорення

Шановні колеги, здобувачі, партнери, стейкхолдери, випускники!

Запрошуємо вас до обговорення:
-  змін до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, оновленої відповідно до змін у локальному нормативному полі Університету (Положення про освітні програми в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 17.11.2022 р. протокол  № 4 та введеного в дію наказом ректора Університету від 17.11.2022 р. № 488). Гарант освітньої програми – к.е.н., доцент Коршикова Р.С.; 
- змін до освітньо-професійної програми "Облік і аудит" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузи знань 07 "Управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти, оновленої відповідно до змін у локальному нормативному полі Університету (Положення про освітні програми в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 17.11.2022 р. протокол  № 4 та введеного в дію наказом ректора Університету від 17.11.2022 р. № 488).  Гарант ОПП - д.е.н., професор Шигун М.М.

 

Переглянути запропоновану поточну редакцію ОПП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня ВО можна за посиланням

Переглянути запропоновану поточну редакцію ОПП "Облік і аудит" другого (магістерського) рівня ВО можна за посиланням

Пропозиції та зауваження можна надсилати на електронну пошту кафедри kopd@kneu.edu.ua