Факультет обліку та податкового менеджменту

Проекти

Кафедра аудиту активно співпрацює із міжнародними та вітчизняними партнерами щодо реалізації довгострокових проектів та організації професійних, наукових та освітянських заходів.

Зокрема, на міжнародному рівні кафедра аудиту успішно здійснює п’ятирічне співробітництво (2013-2018 р.р.) за Програмою зміцнення аудиту та фінансової звітності у країнах Східного партнерства (Strengthening Auditing and Reporting in the Countries of the Eastern Partnership (STAREP)) з Центром реформ фінансової звітності Світового банку (CFRR), у тому числі за напрямом «Освіта у сфері бухгалтерського обліку і аудиту» з метою удосконалення навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» та удосконалення робочих програм дисциплін відповідно до кращої міжнародної практики і стандартів ЄС.

Програма STAREP спрямована на створення прозорого політичного клімату та ефективної інституційної бази у сфері корпоративної звітності у країнах, що входять у Східне партнерство ЄС: Вірменія, Азербайджан, Білорусія, Грузія, Молдова та Україна. Розвиток сумісної на міжнародному рівні освіти в сфері бухгалтерського обліку як на рівні ВНЗ, так і на рівні професійного зростання, допомагає забезпечити підготовку професіоналів, добре підготовлених до виконання сучасних ролей в області бухгалтерського обліку та аудиту.

Ця міжнародна програма Світового банку, яка вийшла на завершальний етап реалізації, орієнтована на підвищенняефективності роботи з новими законодавчими базами, на удосконалення структури і змісту законодавства у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, створення нових стандартів освіти, навчальних планів та програм дисциплін, а також на модернізацію систем професійної освіти в університетському секторі та в інших сферах.

У результаті участі у виконанні Програми зміцнення аудиту та фінансової звітності у країнах Східного партнерства (Strengthening Auditing and Reporting in the Countries of the Eastern Partnership (STAREP)) отримано такі результати розвитку та удосконалення освіти у сфері бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, основними з яких є такі:

 • розроблено проект Концепції розвитку системи освіти та безперервного професійного розвитку бухгалтерів та аудиторів в Україні;
 • розроблено нові освітні стандарти підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік і оподаткування» (раніше «Облік і аудит»);
 • розроблено нові освітньо-професійні програми для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр», що базуються на застосуванні компетентнісного підходу;
 • удосконалено навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів (запроваджено викладання низки нових дисциплін; підсилено фахову складову та практичну підготовку; поглиблено вивчення інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті; зроблено тісну ув’язку із стандартами освіти Міжнародної федерації бухгалтерів та ін.);
 • започатковано навчання бакалаврів за новими спеціалізаціями в КНЕУ, зокрема вперше в Україні розпочато підготовку бакалаврів за спеціалізацією «Диджитал-облік»;
 • отримано підтвердження акредитації в АССА викладання 7 дисципліни в КНЕУ (студенти можуть отримувати заліки за такими іспитами: F1-F4, F6-F8).

Співробітництво із вітчизняними партнерами характеризується багатовекторністю. Основні довгострокові проекти кафедри аудиту із провідними ІТ-компаніями наведено в таблиці.

Проект

Суть проекту

Заходи (терміни)

Очікувані результати

Співпраця з корпорацією «Парус»

Робота з прикладним програмним рішенням (ППР)

«Парус Бухгалтерія»

(для комерційних підприємств і бюджетних установ)

 

 

Використання в навчальному процесі ППР.

Сертифікація студентів як користувачів ППР

(за графіком навчального процесу з дисциплін, в яких використовується ППР)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання практичних навичок використання ППР в професійній діяльності

Співпраця з корпорацією «Інтелект Сервіс»

Робота з ППР

«M.E.Doc», «СОТА»

Співпраця з компанією "Інститут Прикладних Систем і Технологій"

Робота з он-лайн ППР «Облік SaaS»

(для комерційних підприємств і бюджетних установ)

Співпраця з корпорацією «IT-Enterprise»

Робота з ППР «Master Бухгалтерія»

(для комерційних підприємств і бюджетних установ)

 

 

 

Використання в навчальному процесі ППР

(за графіком навчального процесу)

Співпраця з корпорацією «Інтелект Сервіс»

Робота з ERP-системою

«IS pro» (для комерційних підприємств і бюджетних установ)

Співпраця з компанією «КВ АЙТІ СОЛЮШН»

Робота з ППР «CaseWare»

(для бізнесових структур та аудиторських компаній)

Співпраця з корпорацією «IT-Enterprise»

Робота в ERP-системі «IT-Enterprise» з підсистемами диджитал-підприємства

В процесі розробки методичного забезпечення для роботи з ППР

(спеціалізація «Диджитал-облік»)

Співпраця із зазначеними компаніями дозволяє формувати у майбутніх випускників компетентності, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.

Докладніше щодо вказаних проектів. Використання програмного забезпечення в навчальному процесі забезпечує:

 • «Парус Бухгалтерія» (компанія «Парус»)– формування навиків роботи з інтерфейсом користувача бухгалтерської системи для малого і середнього бізнесу в підприємницькій діяльності та бюджетних установах;
 • «M.E.Doc» (My Electronic Document) (компанія «Інтелект-Сервіс») – набуття навиків формування податкової звітності (юридичних і фізичних осіб) в умовах використання системи електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису;
 • Веб-сервіс «СОТА» (компанія «Інтелект-Сервіс») – набуття навиків формування електронної звітності та документообігу у вікні браузера на будь-якому пристрої мобільного сервісу; формування та здачі електронних звітів у податкову (ДФС), Пенсійний фонд, Держстат та інші контролюючі органи, а також здійснення обміну первинними документами;
 • «Облік SaaS» (компанія «Інститут Прикладних Систем і Технологій») – набуття практичних навиків роботи з он-лайн бухгатерією в стандартній конфігурації із звичним планом бухгалтерських рахунків, набом типових документів і регламентованою звітністю, подачею електронної звітності у відповідні установи.

Впроваджуються в навчальний процес сучасні вітчизняні розробки:

 • «Master Бухгалтерія» (компанія «IT-Enterprise») – формування навиків роботи з інтерфейсом користувача бухгалтерської системи для малого і середнього бізнесу в підприємницькій діяльності та бюджетних установах;
 • ERP-система «IS pro» (компанія «Інтелект-Сервіс») – формування навиків роботи з багатофункціональним програмним комплексом світового стандарту ERP для управління підприємствами, організаціями, бюджетними установами; розуміння інформаційних зв’язків модулів (підсистем), можливостей адаптації систем під потреби користувача, враховуючи гнучкий підбір функціоналу програмного комплексу для автоматизації бізнес-процесів;
 • «CaseWare» (компанія «КВ АЙТІ СОЛЮШН»): формування фахових компетенцій з використання прикладних програмних рішень в аудиторській діяльності (всі етапи аудиту включають обов'язкові процедури згідно з Міжнародними стандартами аудиту); знання особливостей автоматизації процесу формування, консолідації і трансформації звітності групи / компанії відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • ERP-система «IT-Enterprise» (компанія «IT-Enterprise») – формування навиків роботи з багатофункціональним програмним комплексом світового стандарту ERP для управління підприємствами, організаціями, бюджетними установами; розуміння інформаційних зв’язків модулів (підсистем), можливостей адаптації систем під потреби користувача, враховуючи гнучкий підбір функціоналу програмного комплексу для автоматизації бізнес-процесів. Уміння користуватися мобільними додатками (елементами єдиної системи управління): нового мультикористувацького хмарного сервісу Smart Tender; хмарної ERP-системи «Globbi» та «Prozorro»; сучасних модулів системи в концепції Індустрія 4.0 – як складової системи управління цифровим підприємством.