Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Облік і аудит"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність071 «Облік і оподаткування»
Освітня кваліфікаціябакалавр обліку і оподаткування
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Облік і аудит"
Портфоліо освітньої програми
 
 
       
Успішна країна, успішний бізнес, успішна людина тоді, коли досягаються поставлені цілі, є упевненість у сьогоднішньому та у майбутньому, коли продовжується розвиток й самовдосконалення, й немає зупинки на досягнутому, коли є суспільне визнання й авторитет.
     Бути успішним можна, коли прагнеш до досконалості в усьому, але ефективно вести бізнес та створювати успішну країну неможливо без надійної та своєчасної інформації, як основи прийняття рішень. Достовірну і доречну інформацію керівник будь-якого рівня отримує з системи бухгалтерського обліку.
    Знання з бухгалтерського обліку потрібні для того, щоб розпочати власну справу, стати успішним бізнесменом, економічно грамотно господарювати, забезпечувати своєчасний та якісний аналіз фінансового стану підприємств, облік їх діяльності, оцінку  стійкості та платоспроможності,виявлятишляхипідвищення і зміцнення фінансової стабільності.
В сучасному динамічному світі підготовка кваліфікованих бухгалтерів э нелегким завданням. В економіці України відбуваються суттєві зміни, які обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій, частими змінами податкової політики та нормативної бази у сфері бухгалтерського обліку та звітності.
Зважаючи на всі економічні та соціальні виклики факультетом обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» пропонується досконала система підготовки майбутніх професіоналів за спеціалізацією «Облік і аудит» на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
      Освітньо-професійна програма спрямована на формування у студентів системи комплексних знань з теоретичних, методичних та організаційних питань, а також практичних навичок у сфері обліку, аудиту, аналізу та оподаткування, що становитимуть надійну основу для підготовки якісної інформації для цілей управління підприємницькою діяльністю з дотриманням вимог національного та міжнародного законодавства та професійно-етичних принципів.

       Освітньо-професійна програма побудована на результатах передових досліджень у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування діяльності суб`єктів господарювання і забезпечує поглиблене вивчення дисциплін, що становлять її предметну область. В процесі навчання студенти отримують актуальну теоретичну базу, глибоке професійне розуміння та засвоєння практичних навичок, необхідних для комплексної підготовки сучасного фахівця у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, економічного аналізу та аудиту, в тому числі зі знанням професійної англійської мови.
 
          Після закінчення програми випускники мають знатита розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств; формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень; розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності; розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та обґрунтовувати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації; ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств; знати механізм функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати її особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах; володіти методиками здійснення податкових розрахунків згідно з чинним законодавством, вміти формувати й подавати в установленому законодавством порядку податкову звітність суб’єкта господарювання; визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно-правових форм власності; застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування; аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві; застосовувати сучасні методики проведення бізнес-аналізу для підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання та покращення його фінансового стану і результатів діяльності; вміти виконувати заходи організації, планування, документування виконаних аудиторських процедур відповідно до вітчизняного законодавства та міжнародних стандартів, обґрунтовувати професійну думку щодо перевіреної інформації, складати аудиторський звіт з урахуванням професійного судження, усвідомлювати відповідальність за зроблені висновки.
     Знання бухгалтерського обліку в провідних країнах світу визнано необхідною складовою кваліфікації кожного фахівця економічного спрямування. Для забезпечення високого рівня підготовки випускників, кафедра обліку і оподаткування підтримує співпрацю з багатьма професійними організаціями України та світу.

     Результатом такої співпраці є постійне удосконалення робочих програм навчальних дисциплін та доведення їх до відповідності світовим вимогам щодо підготовки кваліфікованих бухгалтерів.

      Відповідно, освітньо-професійна програма «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» отримала акредитацію Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА, Association of Chartered Certified Accountants, Велика Британія) і її закінчення на першому (бакалаврському) рівні дає право отримувати заліки за такими іспитами F1-F4, F6, F8.
Детальніша інформація за посиланням:
 

      Також освітньо-професійна програма «Облік і аудит» є акредитованою Привілейованим інститутом управлінських бухгалтерів (CIMA, Chartered Institute of Management Accountants, Велика Британія), бакалаври обліку і оподаткування можуть безпосередньо вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації CIMA.

Детальніша інформація за посиланням:
 

     В сучасних економічних умовах досвідчений професіонал, дипломований бухгалтер повинен володіти комунікативними навичками, навичками ведення переговорів, професійними та інтелектуальними навичками і навичками міжособового спілкування. Крім того він повинен мати загальноосвітню, організаційно-ділову, спеціальну бухгалтерську і аудиторську підготовку. Загальноосвітній рівень допоможе йому зрозуміти складний взаємозв'язок між сферою його діяльності і суспільством та в спілкуванні з різними групами людей. Загальноосвітня підготовка включає також знання і розуміння психології, економіки тощо.

        Після закінчення бакалаврської програми «Облік і аудит» випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, та мають високий професійний рівень для роботи у провідних вітчизняних компаніях, аудиторських фірмах, міжнародних компаніях, підприємствах з іноземними інвестиціями, фінансових та банківських установах, органах державної влади, вищих навчальних закладах.

 
Випускники цієї спеціалізації вміють:
 • працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами щодо організації документообігу та зберігання документів на підприємстві;
 • демонструвати навички складання первинних документів, облікових регістрів, звітних форм та здійснювати групування об’єктів обліку за різними ознаками;
 • розробляти інформаційні моделі управлінського обліку в системі рахунків;
 • демонструвати навички складання калькуляцій, таблиць зведення витрат за центрами відповідальності та видами продукції;
 • визначати належні до сплати суми податків, зборів і платежів;
 • оцінювати вплив усіх основних видів податків на фінансово-господарську діяльність підприємства;
 • демонструвати навички складання форм податкової звітності;
 • відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції щодо нараховування та сплати податкових зобов’язань підприємства перед бюджетом;
 • здійснювати внутрішній контроль діяльності підприємства;
 • працювати із законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами щодо організації та регулювання аудиторської діяльності;
 • застосовувати необхідні аудиторські процедури для виявлення порушень ведення бухгалтерського обліку та формування показників фінансової звітності;
 • складати робочі документи внутрішнього аудитора тощо.
      Про затребуваність бухгалтерів – випускників ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» говорить той факт, що вже під час проходження виробничої або переддипломної практик більшість з них користуються можливістю отримати свої перші посади за фахом у промислових, посередницьких, торговельних підприємствах, кредитних установах, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, рекламних компаніях, а також в контролюючих органах.
Остання редакція: 20.05.24