Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри є багатовекторною, спрямованою на розвиток як професійного так і наукового рівня студентів, аспірантів, докторантів та професорсько-викладацького складу кафедри. Робота проводиться за найважливішими напрямами з питань удосконалення теорії, методології та організації бухгалтерського обліку щодо покращення інформаційного забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться  за держбюджетною темою 0118U004020 : «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки». Основні зусилля науково-дослідної роботи кафедри були спрямовані на теоретичне обґрунтування розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні в умовах євроінтеграції, розробку та удосконалення методології обліку окремих видів активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів, а також удосконалення системи контролю за ними на підприємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Науковий пошук кафедри розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування. Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • підвищення рівня інноваційної привабливості наукових розробок з питань бухгалтерського обліку при виконанні держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • підготовка та видання монографій, наукових статей, доповідей тощо;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами,  аспірантами та докторантами кафедри;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри, аспірантів та докторантів в міжнародних, республіканських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях;
 • наукове співробітництво провідними науковими закладами, підприємствами промисловості;
 • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в навчальних закладах зарубіжних країн;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Серед важливих напрямів, в реалізації яких брали участь викладачі кафедри, необхідно відзначити роботу в рамках Міждержавної робочої групи експертів ООН з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які мають загальнодержавне значення.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює активну роботу з розробки проектів нових нормативно-правових актів з питань регулювання бухгалтерського обліку (положень бухгалтерського обліку, методичних рекомендацій) та удосконалення чинних нормативно-правових актів.

Отримані практичні результати науково-дослідної роботи використовувалися при написанні навчально-методичної літератури, підручників і посібників та впроваджені в навчальний процес.

Під керівництвом провідних докторів, професорів та доцентів щорічно відбувається захист близько 10 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук. Крім того, викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри здійснюють практичну апробацію результатів проведених наукових досліджень на всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

На кафедрі посилюється робота з питань фундаменталізації та індивідуалізації навчального процесу. Фундаменталізація навчання здійснюється через удосконалення переліку та змісту дисциплін, що формують сучасні професійні компетенції майбутніх фахівців. Індивідуалізація навчання передбачає спеціальну підготовку фахівців з урахуванням потреб окремих підприємств різних організаційно-правових форм власності з орієнтацією на поглиблення практичної спрямованості.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть студенти обліково-економічного факультету, які починають здійснювати наукові дослідженнями з 3-го семестру, коли розпочинається вивчення системи бухгалтерського обліку. Втіленням їх здобутків є участь у олімпіадах зі спеціальності "Облік і аудит", а також виступи на конференціях.

Основні здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри та моральним кліматом, що панує в колективі.

Звіт про наукову діяльність кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу за 2022 рік.

Наукові роботи та монографії:

Бондар М.І., Супрович Г.О. Облік і аудит фінансових деривативів: Монографія. – К.: КНЕУ, 2019. – КТ «Забєліна-ФІльковська Т.С. і коспанія Київська нотна фабрика», - 248 с.

 

Коршикова Р.С., Лук'яненко Л.І., Небильцова О.В. та ін. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія. - К.: КНЕУ, 2019. – 207 с.

 

Marchuk U., Pasichnyk Yu., Gutsalenko L. and etc. Emergence of public development: financial and legal aspects: Monography study. -  Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. – 737 р.

 

Диба В.М., Майорова Т.В., Гернего Ю.О. та ін. Фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2017. – 357 с.

 

Bezverkhiy K., Panteleyev V., Bezpartochnyi M., Živitere M. Statement of corporate social responsibility for human resource management: Monography study. - Riga: «Landmark» SIA, 2017. – 343 р.

 

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П. Соціальна відповідальність як форма забезпечення сталого розвитку господарюючих систем: суспільство, галузь, підприємство: Монографія / за наук. ред. Ніценка В.С., Кусик Н.Л. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2017. – 278 с.

 

Марчук У.О., Гуцайленко Л.В., Гудзинський О.Д. та ін. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 366 с.

 

Гнилицька  Л.В., Черевко О.В, Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення. Монографія. - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 422 с.

 

Озеран А.В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств: Монографія. – К.: КНЕУ, 2015. – 471 с.

 

Бондар М.І., Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Леоненко П.М. та ін. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції. Монографія: в 2 т. /за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко. - Київ: ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. – 784 с.

 

Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія / за ред. Черевка О.В. (Мігус І.П., Боримська К.П., Романчук К.В., Мірошник В.В., Шигун М.М. та ін.) – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 442 с. 

 

Озеран А.В., Білопольський М.Г., Лук’яненко І.Г. та ін. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання. Монографія. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 369 с.

 

Гнилицька Л.В., Момот Т.В., Гордієнко Т.В.Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: Монографія. – Х.: Фоктор, 2012. – 536 с.

 

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – 305 с.

 

Гнилицька Л.В., Чалий І.Г., Гордієнко Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: Монографія. – Харків: Фактор, 2012. – 536 с.

 

Гнилицкая Л.В., Захаров А.И., Прыгунов П.Я.Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономическоъ безопасности субъектов хозяйственной деятельности: Монография. – К.: Дорадо-Друк, 2011. – 290 с.

 

Гнилицька Л.В., Безбожний В.Л., Ляшенко О.М. та ін. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія: в 3 т. Т. 1 /за заг. ред. Г.В. Козаченко. – Луганськ: Елтон - 2, 2010. – 282 с.

 

Ловінська Л.Г., Кужельний М.В., Єфименко Т.І. та інші. Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2009. – 306 с.

 

Диба В.М. Облік та аналіз необоротних активів. Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 288 с.

 

Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 256 с.

 

Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЛИСЬ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

 • «Організаційно-методичні засади обліку оплати праці в системі соціально відповідального бізнесу» (Договір №12/20-г від 01.06.2020 р.) (01.06.2020-31.08.2020) (співавтори Шигун М.М., Кругла М.М.).
 • «Реформування системи оподаткування діяльності суб'єктів господарювання та його вплив на прийняття фінансових рішень» (Договір №13/20-г від 01.06.2020 р.) (01.06.2020-31.08.2020) (співавтори Шигун М.М., Остапенко Ю.П.).
 • «Розвиток системи бухгалтерського обліку на підприємствах суспільного інтересу» (Договір №2019/01-11 від 01.11.2019 р.) (співавтори - Остап’юк Н.А., Бондар М.І., Шигун М.М., Марчук У.О.) (період виконання 01.11.2019 – 31.12.2019 р.р.).
 • «Удосконалення механізму бухгалтерського обліку та аналізу необоротних активів, утримуваних для продажу» (номер державної реєстрації № 0119U001305) (період виконання 01.01.2019-30.03.2019) (співавтори Шигун М.М., Мичак Н.О.).
 • «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки» (номер державної реєстрації № 0118U004020) (співавтори Шигун М.М., Бондар М.І., Остап’юк Н.А., Озеран А.В. та ін.). (2018-2022 р.р.)
 • «Розробка методичного забезпечення тренінгів для бухгалтерських працівників», виконаної на замовлення ТОВ «Ютека» (5 співавторів - Остап’юк Н.А., Бондар М.І., Петрик О.А., Шигун М.М., Біляченко О.Л.) (2018 р.)
 • «Удосконалення обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації № 0113U004263) (співавтори - Бондар М.І., Остап’юк Н.А., Шигун М.М., Озеран А.В., Мичак Н.О., Вовк М.О. та ін.). (2013-2017 р.р.)
 • «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку економіки України” (номер державної реєстрації № 0114U003452 (тема № 905) (співавтори - Бондар М.І., Гнилицька Л.В., Шигун М.М., Бабич В.В., Безверхий К.В. та ін.). (2014-2015 рр.)

 

Остання редакція: 09.01.23