Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Ми в соціальних мережах:

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу утворена на базі реорганізаваної кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу у січні 2021 року. Завідувачем кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу призначено д.е.н., професора Людмилу Геннадіївну Ловінську.

У складі Київського інституту народного господарства (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») кафедра розпочала свою науково-освітню діяльність із червня 1964 року як кафедра економічного аналізу.

У 2002-2020 рр. кафедра мала назву «Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу».

 

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу здійснює підготовку здобувачів за двома рівнями вищої освіти:

1) бакалаврський рівень вищої освіти:

освітньо-професійна програма "Податковий менеджмент та комплаєнс" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування");

освітньо-професійна програма "Фінансовий моніторинг і аналіз" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування");

освітньо-професійна програма "Соціальне забезпечення" (cпеціальність 232 "Соціальне забезпечення").

2) магістерський рівень вищої освіти:

освітньо-професійна програма "Облік і аудит в державному секторі" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування");

освітньо-професійна програма "Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування").

 

Положення про кафедру

Детальніше

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Облік у бюджетних установах

Облік у бюджетних установах - вивчається порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та фінансових органах. Наводяться теоретичні матеріали і система бухгалтерських проведень з обліку ресурсів, спеціальних та позабюджетних коштів, коштів цільового призначення

Облік у небанківських фінансових установах (вибіркова)

Дисципліна «Облік у небанківських фінансових установах» призначена для підготовки фахівців бакалаврського рівня за освітньо-професійною програмою “Облік і аудит”. У процесі вивчення дисципліни розглядаються організаційно - правові основи діяльності фінансових організацій і їх вплив на методику, і організацію бухгалтерського обліку

Теорія економічного аналізу (вибіркова)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія економічного аналізу»

Мета опанування навчальної дисципліни

Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності – вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності підприємств за звітний період з урахуванням даних про внутрішнє і зовнішнє середовище, розглядаються прийоми обґрунтування та оцінки виконання виробничої програми, наводяться методики оцінки фінансових результатів, фінансового стану та економічної ефективності використання виробничих ресурсів; визначаються та вимірюються за допомогою спеціальних прийомів факторного аналізу внутрішні резерви підвищення ефективності діяльності підприємств; формуються навички розробки оптимальних управлінських рішень на основі конкретних ситуаційних прикладі

Аналіз господарської діяльності (спеціальність «Маркетинг»)

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- орієнтуватися в  інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінан

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень»

 Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми

Аналіз господарської діяльності (англійською мовою) (для спеціальності "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент бізнес-організацій")

Мета опанування (вивчення) дисципліни:сформувати у здобувачів вищої освіти знання і навички щодо методології та методики здійснення аналізу фінансового стану та ринкової позиції суб’єктів господарювання на основі даних фінансової звітності міжнародних корпорацій та українських підприємств з метою прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання в умовах обмеженості фінансових, матеріальних та трудових ресурсів

Аналіз господарської діяльності підприємства (вибіркова) (спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент бізнес- організацій», спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Комерційна діяльність та логістика»)

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- орієнтуватися в  інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в

Фінансовий аналіз (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Фінансовий аналіз»

Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми

Бухгалтерський облік

Мета вивчення навчальної дисципліни полягаєу формуванні системи знань із теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовки та наданні фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень

Система оподаткування підприємства

Навчальна дисципліна «Система оподаткування підприємства» покликана формувати у майбутніх фахівців систему знань про сутність податків та їх значення у формуванні податкової політики і податкової системи країни, зміст систем оподаткування, особливості функціонування контролюючих органів в сфері оподаткування, права та обов’язки платників податків, особливості справляння основних податків, зборів і платежів (прибуткових, непрямих, природно-ресурсних, місцевих), єдиного податку, а також про адміністрування податків, зборів, платежів та відповідальність платників податків

Податковий облік і звітність (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Податковий облік і звітність»

 (викладається українською та англійською мовами)

Мета опанування навчальної дисципліни

Історія податків та оподаткування (вибіркова)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів комплексної системи знань сутності економічних категорій податків і оподаткування, їх місця і ролі в системі економічних важелів розвитку ринкової економіки та напрямків еволюції податків і оподаткування

Теорія оподаткування (вибіркова)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів комплексної системи знань про загальні засади оподаткування та теоретичні аспекти справляння основних видів податків, зборів та платежів.

Завдання дисципліни: ознайомлення студентів з сутністю податкової системи України та особливостями її функціонування, а також формування практичних навичок в частині розрахунку основних видів податків, зборів та платежів та визначення податкових ризиків, пов’язаних з оптимізацією оподаткування або ухиленням від сплати податків

Оподаткування в зарубіжних країнах (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Оподаткування в зарубіжних країнах»

Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми

Оподаткування інвестиційних операцій (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Оподаткуванняінвестиційних операцій»

Мета опанування навчальної дисципліни

Податкова політика підприємства (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Податкова політика підприємства»

Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми

Бюджетування податків і зборів на підприємстві (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Бюджетування податків і зборів на підприємстві»

Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми

Аналіз бізнес-середовища та ділових відносин (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Аналіз бізнес-середовища та ділових відносин»

Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми

Оподаткування доходів та підприємницької діяльності фізичних осіб (виібркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Оподаткування доходів та підприємницької діяльності фізичних осіб»

Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми

Бенефіціарна власність у системі фінансового моніторингу (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Бенефіціарна власність у системі фінансового моніторингу»

Мета опанування навчальної дисципліни

Організація фінансового моніторингу (вибіркова)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація фінансового моніторингу»

Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми

Дисципліни магістерського рівня
МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБЛІК І АУДИТ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ"
«Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» для спеціалізацій «Облік і аудит» та «Податковий менеджмент»

Анотація навчальної дисципліни. У процесі вивчення дисципліни «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» опрацьовуються такі тематичні  рубрики:   сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення; фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного секторуз урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього середовищ;оцінка ефективності фінансових стратегій;методика аналізувартості  та структури капіталу підприємств та механізми їх оптимізації; аналіз маркетингової та цінової стратегійпідприємств корпоративного сектору; методика конкурентногоаналізупідприємств корпоративного сектору, оцінка їх конкурентоспроможності; бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом

Стратегічний податковий менеджмент

Мета опанування дисципліни: вивчення теоретичних положень і світового досвіду, що пояснюють обґрунтування менеджерами стратегічних податкових рішень у процесі управління, а також оволодіння технічними навичками і прийомами, пов'язаними з використанням аналітично-контрольних процедур і розрахунків

Податкові спори та судова практика їх вирішення

Мета опанування дисципліни: формування у студентів загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань подолання відчуженості у відносинах між органами податкової служби та платниками податків та захисту підприємства в податкових спорах із використанням усього законодавчого арсеналу засобів

Податковий менеджмент

Мета опанування дисципліни: формування у студентів комплексної системи знань про теоретичні, організаційні та методичні аспекти податкового менеджменту.

Завдання дисципліни: ознайомлення студентів з сутністю системи податкового менеджменту, підходом до його організації на підприємстві, а також формування практичних навичок в частині оптимізації податкових платежів суб’єктів господарювання в рамках діючого законодавства

Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу

Мета опанування (вивчення) дисципліни: формування у студентів комплексної системи знань про теоретичні, організаційні  та методичні аспекти податкового менеджменту.

Завдання дисципліни: ознайомлення студентів з сутністю системи податкового менеджменту, підходом до його організації на підприємствах агробізнесу, а також формування практичних навичок в частині оптимізації податкових платежів суб’єктів господарювання в рамках діючого законодавства

Податковий консалтинг (вибіркова)

Мета опанування (вивчення) дисципліни: сформувати у здобувачів вищої освіти знання і навички для здійснення професійної діяльності у сфері надання платникам податків консалтингових послуг щодо вибору таоптимізації систем оподаткування і недопущення податкового боргу, штрафних санкцій у процесі здійснення господарської діяльності, операцій з майном або з іншими об’єктами оподаткування

Дисципліни рівня PhD
Аналітичне забезпечення управління суб’єктів господарювання

Навчальна дисципліна «Аналітичне забезпечення управління суб’єктів господарювання» є однією з вибіркових компонентів освітньої складової підготовки докторів філософії всіх галузей знань, всіх спеціальностей та освітньо-наукових програм КНЕУ

Бухгалтерський облік у функціонуванні держави та економічних систем

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський обліку у функціонуванні держави та економічних систем» є однією з вибіркових компонентів освітньої складової підготовки докторів філософії всіх галузей знань всіх спеціальностей та освітньо- наукових програм. Дисципліна викладається у 3 семестрі денної і заочної форми навчання (2-й рік навчання аспірантів)

Інструменти бухгалтерського обліку банківських операцій

Навчальна дисципліна «Інструменти бухгалтерського обліку банківських операцій» є однією з вибіркових компонентів освітньої складової підготовки докторів філософії всіх галузей знань, усіх спеціальностей та освітньо – наукових програм. Навчальний процес розрахований на самостійне вивчення і проведення індивідуальних занять, консультацій та поточного контролю

Стратегічний бізнес-аналіз

Дисципліна «Стратегічний бізнес-аналіз» є складовою циклу спеціальної підготовки докторів філософії галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування». Дисципліна викладається у 2 семестрі денної і заочної форми навчання (1-й рік навчання здобувачів)

АРХІВ