Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Ми в соціальних мережах:

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу утворена на базі реорганізаваної кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу у січні 2021 року. Завідувачем кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу призначено д.е.н., професора Людмилу Геннадіївну Ловінську.

У складі Київського інституту народного господарства (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») кафедра розпочала свою науково-освітню діяльність із червня 1964 року як кафедра економічного аналізу.

У 2002-2020 рр. кафедра мала назву «Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу».

 

Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу здійснює підготовку здобувачів за двома рівнями вищої освіти:

1) бакалаврський рівень вищої освіти:

освітньо-професійна програма "Податковий менеджмент" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування");

освітньо-професійна програма "Фінансовий моніторинг і аналіз" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування").

2) магістерський рівень вищої освіти:

освітньо-професійна програма "Облік і аудит в державному секторі" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування");

освітньо-професійна програма "Податковий менеджмент" (cпеціальність 071 "Облік і оподаткування").

 

Положення про кафедру

Детальніше

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Облік у бюджетних установах

Облік у бюджетних установах - вивчається порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та фінансових органах. Наводяться теоретичні матеріали і система бухгалтерських проведень з обліку ресурсів, спеціальних та позабюджетних коштів, коштів цільового призначення

Теорія економічного аналізу

Економічний аналіз - вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності промислових підприємств за напрямами її здійснення з метою обґрунтування управлінських рішень. Обґрунтованість і оптимальність базових і планових показників, виконання планових показників і досягнутих результатів, вияв невикористаних резервів забезпечується в процесі оволодіння прийомами, способами економічного аналізу та методиками його проведення

Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності – вивчається інструментарій комплексної оцінки показників діяльності підприємств за звітний період з урахуванням даних про внутрішнє і зовнішнє середовище, розглядаються прийоми обґрунтування та оцінки виконання виробничої програми, наводяться методики оцінки фінансових результатів, фінансового стану та економічної ефективності використання виробничих ресурсів; визначаються та вимірюються за допомогою спеціальних прийомів факторного аналізу внутрішні резерви підвищення ефективності діяльності підприємств; формуються навички розробки оптимальних управлінських рішень на основі конкретних ситуаційних прикладі

Аналіз господарської діяльності» (спеціальність «Маркетинг»)

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- орієнтуватися в  інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінан

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень (вибіркова)

Дисципліна передбачає вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень на основі даних бухгалтерського обліку та результатів економічного аналізу. Висвітлюються різні методи і прийоми для проведення розрахунків за конкретних ситуацій з метою обґрунтування проектів управлінських рішень

Облік у небанківських фінансових установах (вибіркова)

Дисципліна «Облік у небанківських фінансових установах» призначена для підготовки фахівців бакалаврського рівня за освітньо-професійною програмою “Облік і аудит”. У процесі вивчення дисципліни розглядаються організаційно - правові основи діяльності фінансових організацій і їх вплив на методику, і організацію бухгалтерського обліку

Аналіз господарської діяльності підприємства (вибіркова) (спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент бізнес- організацій», спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Комерційна діяльність та логістика»)

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- орієнтуватися в  інформаційних джерелах для проведення фінансового і бізнес-аналізу на підприємстві та проводити трансформацію фінансової звітності в

Бюджетування діяльності територіальних громад (вибіркова) (спеціальність «Економіка», спеціалізація «Регіональна економіка і місцеве самоврядування»)

«Бюджетування діяльності територіальних громад» – вибіркова навчальна дисципліна модуля спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за освітньо-професійною програмою «Регіональна економіка та місцеве самоврядування», (галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Регіональна економіка та місцеве самоврядування»)

Облік та аналіз в комунальних та бюджетних установах (вибіркова) (спеціальність «Економіка», спеціалізація «Регіональна економіка і місцеве самоврядування»)

Облік та аналіз в комунальних та бюджетних установах – це вибіркова дисципліна за освітньо-професійною програмою «Регіональна економіка та місцеве самоврядування». Одним із ключових завдань органів місцевого самоврядування є ефективне управління майном територіальних громад для забезпечення їх сталого розвитку

Управлінський облік у бюджетних установах (вибіркова) (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»)

Навчальна дисципліна «Управлінський облік у бюджетних установах» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Управлінський облік у бюджетних установах – це вибіркова дисципліна відповідно до освітньої-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»

Дисципліни магістерського рівня
МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБЛІК І АУДИТ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ"
«Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» для спеціалізацій «Облік і аудит» та «Податковий менеджмент»

У процесі вивчення дисципліни «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» опрацьовуються такі тематичні  рубрики: сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення; фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього середовищ; оцінка ефективності фінансових стратегій; методика аналізу вартості  та структури капіталу підприємств та механізми їх оптимізації; аналіз маркетингової та цінової стратегій підприємств корпоративного сектору; методика конкурентного аналізу підприємств корпоративного сектору, оцінка їх конкурентоспроможності; бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом

Дисципліни рівня PhD
Аналітичне забезпечення управління суб’єктів господарювання

Навчальна дисципліна «Аналітичне забезпечення управління суб’єктів господарювання» є однією з вибіркових компонентів освітньої складової підготовки докторів філософії всіх галузей знань, всіх спеціальностей та освітньо-наукових програм КНЕУ

Бухгалтерський облік у функціонуванні держави та економічних систем

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський обліку у функціонуванні держави та економічних систем» є однією з вибіркових компонентів освітньої складової підготовки докторів філософії всіх галузей знань всіх спеціальностей та освітньо- наукових програм. Дисципліна викладається у 3 семестрі денної і заочної форми навчання (2-й рік навчання аспірантів)

Інструменти бухгалтерського обліку банківських операцій

Навчальна дисципліна «Інструменти бухгалтерського обліку банківських операцій» є однією з вибіркових компонентів освітньої складової підготовки докторів філософії всіх галузей знань, усіх спеціальностей та освітньо – наукових програм. Навчальний процес розрахований на самостійне вивчення і проведення індивідуальних занять, консультацій та поточного контролю

Стратегічний бізнес-аналіз

Дисципліна «Стратегічний бізнес-аналіз» є складовою циклу спеціальної підготовки докторів філософії галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування». Дисципліна викладається у 2 семестрі денної і заочної форми навчання (1-й рік навчання здобувачів)

АРХІВ