Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

Аудит державних фінансів

Навчальна дисципліна «Аудит державних фінансів» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Аудит оподаткування підприємницької діяльності

Навчальна дисципліна «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Внутрішній аудит в державних організаціях

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит в державних організаціях» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Метою дисципліни є оволодіння студентами базовими теоретични знаннями з внутрішнього аудиту субєктів держаного сектору та набуття практичних навичок його організації і методики проведення у ході виконання фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності, а також інших видів аудиту в секторі загального державного управління

Внутрішній аудит корпорацій

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит корпорацій» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Державний фінансовий контроль

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти«Облік і контроль в секторі загального державного управління» та вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Дью Ділідженс підприємств

Навчальна дисципліна «Дью Ділідженс підприємств» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової складової «Аудит та державний фінансовий контроль»

Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування

Навчальна дисципліна «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Податковий аудит

Навчальна дисципліна «Податковий аудит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент».

Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», вибіркова компонента «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми (спеціалізації) «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні» призначенадля освітнього ступеня магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент».

Мета вивчення дисципліни: надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності на підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах