Факультет обліку та податкового менеджменту

Навчально-методична робота

Протягом свого існування кафедра аудиту була і залишається високоефективним структурним підрозділом, розвиток якого у напрямі навчально-методичної роботи відбувається стрімкими темпами.
Основою навчально-методичного забезпечення кафедри є розробки професорсько-викладацького складу високого методологічного рівня. Кафедра аудиту є однією з провідних кафедр обліково-економічного факультету, спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних та організаційних проблем аудиту (незалежного, державного, внутрішнього), державного фінансового контролю, внутрішньогосподарського контролю, судово-бухгалтерської експертизи, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті. У повному обсязі розроблені навчальні та робочі навчальні плани, програми навчальних дисциплін, методичні матеріали, що забезпечують навчальний процес.
Усі викладачі кафедри мають достатній досвід навчально-методичної роботи та можуть забезпечити високий рівень підготовки фахівців, а їх наукові дослідження відповідають тематиці дисциплін, що закріплені за кафедрою.
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців розроблено відповідно до чинних нормативних актів і рекомендацій відповідних міністерств і відомств та освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик і вимог, навчальних і робочих навчальних планів. Навчальні програми повною мірою відповідають дидактичним вимогам до змісту освіти, а також інноваціям в галузі методичних наукових пошуків.
У зв’язку з цим, випускники є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, в державних органах влади та інших структурах. Кращі випускники-магістри продовжують навчання в аспірантурі.
Освітньо-професійні програми підготовки майбутніх фахівців є основою вищої економічної освіти, яка забезпечується вивченням збалансованої системи фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін.
Особлива увага на кафедрі приділяється підготовці та впровадженню нових навчальних дисциплін та інноваційних навчальних технологій, а також навчально-методичної літератури з фахових дисциплін.
Основними завданнями кафедри у навчально-методичній роботі є:
* удосконалення навчальних планів і програм у частині дисциплін що викладаються кафедрою (у тому числі нормативної і вибіркової складової);
* створення нових і удосконалення існуючих навчально-методичних комплексів з наук і дисциплін кафедри для різних спеціальностей відповідно до сучасних вимог щодо рівня підготовки фахівців;
* організація підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів;
* підготовка бакалаврів зі спеціальності «Облік і оподаткування» і магістрів за магістерськими програмами «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», «Облік і аудит в управлінні банками», «Облік і контроль в секторі загального державного управління», «Оподаткування підприємницької діяльності», «Управлінський облік і контроль», «Аудит та державний фінансовий контроль» на всіх формах навчання;
* забезпечення викладання на денній і заочній формах навчання наук (навчальних дисциплін): «Аудит», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Внутрішньогосподарський контроль», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Теорія фінансово-господарського контролю», «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях», міжпредметного тренінгу з науки «Інформаційні системи і технології в обліку» − для бакалаврів з напряму підготовки «Облік і оподаткування»; «Аудит» для не облікових напрямів підготовки бакалаврів;
* забезпечення викладання на очній і заочній формах навчання наук (навчальних дисциплін): «Організація і методика аудиту», «Державний фінансовий контроль», «Внутрішній аудит», «Аудит оподаткування підприємницької діяльності», «Аудит державних фінансів», «Дью ділідженс підприємств», «Аудит спеціалізованих сфер та супутніх послуг» для спеціальності «Облік і оподаткування» за програмами «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», «Облік і аудит в управлінні банками», «Облік і контроль в секторі загального державного управління», «Оподаткування підприємницької діяльності», «Управлінський облік і контроль», «Аудит та державний фінансовий контроль»;
* залучення до навчального процесу досвідчених практиків (бухгалтерів та аудиторів) для проведення майстер-класів, тренінгів, проблемних лекцій;
* залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи кафедри;
* організація практики студентів та наукового керівництва магістерськими дипломними роботами.
На кафедрі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення наук і дисциплін, готують авторські курси, активно впроваджують нові технології навчання, створюють монографії, посібники та підручники, які користуються заслуженим попитом по всій Україні.

ВИДАННЯ

Остання редакція: 03.03.17