Факультет обліку та податкового менеджменту

Навчально-методична робота

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ АУДИТУ

Кафедра аудиту є однією з провідних кафедр факультету обліку та податкового менеджменту, спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних та організаційних проблем аудиту (незалежного, державного, внутрішнього), державного фінансового контролю, внутрішньогосподарського контролю, судово-бухгалтерської експертизи, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті. Протягом свого існування кафедра аудиту була і залишається високоефективним структурним підрозділом, розвиток якого у напрямі навчально-методичної роботи відбувається стрімкими темпами.

Основними завданнями кафедри у навчально-методичній роботі є:

  • удосконалення навчальних планів і програм у частині дисциплін що викладаються кафедрою (у тому числі нормативної і вибіркової складової);
  • створення нових і удосконалення існуючих навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін кафедри для різних спеціальностей відповідно до сучасних вимог щодо рівня підготовки фахівців;
  • організація підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів;
  • забезпечення навчально-методичними матеріалами викладання навчальних дисциплін на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти денної та заочної форм навчання;
  • підготовка бакалаврів спеціалізацій «Облік і аудит», «Диджитал-облік», «Податковий менеджмент», магістрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» на всіх формах навчання, а також студентів, що здобувають освітньо-науковий рівень PhD;
  • залучення до навчального процесу досвідчених практиків (бухгалтерів та аудиторів) для проведення майстер-класів, тренінгів, проблемних лекцій;
  • залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи кафедри;
  • організація практики студентів та наукового керівництва магістерськими дипломними роботами.

Усі викладачі кафедри мають достатній досвід навчально-методичної роботи та можуть забезпечити високий рівень підготовки фахівців, а їх наукові дослідження відповідають тематиці дисциплін, що закріплені за кафедрою.

Особлива увага на кафедрі приділяється підготовці та впровадженню нових навчальних дисциплін та інноваційних навчальних технологій, а також навчально-методичної літератури з фахових дисциплін.

Професорсько-викладацьким складом кафедри аудиту підготовлена низка посібників та підручників: «Аудит» (підручник), «Аудит» (практикум), «Аудит оподаткування підприємств» (навчальний посібник), «Внутрішній аудит» (навчальний посібник), «Державний аудит» (навчальний посібник), «Державний фінансовий контроль» (підручник), «Комп’ютерний аудит» (навчально-методичний посібник).

У повному обсязі розроблені навчальні та робочі навчальні плани, програми дисциплін, методичні матеріали, що забезпечують навчальний процес та розміщені на основній сторінці кафедри

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з обліку і оподаткування розроблено відповідно до чинних нормативних актів і рекомендацій відповідних міністерств і відомств та освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик і вимог, навчальних і робочих навчальних планів. Навчальні програми повною мірою відповідають дидактичним вимогам до змісту освіти, а також інноваціям в галузі методичних наукових пошуків.

Підвищення кваліфікації.

Професорсько-викладацький склад кафедри аудиту постійно підвищує рівень кваліфікації шляхом навчання на спеціалізованих курсах «Дистанційні технології в освітньому просторі Університету» та «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх використання в навчальному процесі економічного університету», що функціонують при ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», а також удосконалює свої фахові навики, підтримуючи тісні зв’язки з професійними організаціями, урядовими та міжнародними установами: Світовий банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України і міжнародними та вітчизняними аудиторськими фірмами і компаніями, які займаються комп’ютеризацією обліково-аналітичного процесу: Аудиторська фірма КПМГ, Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси», «CaseWareUkraine» (КВ АЙTИ СОЛЮШН), «Інформаційні технології» (IT-Enterprise), «ПАРУС», «Інтелект-Сервіс», «Корпорація ГАЛАКТИКА УКРАЇНА», «Інститут прикладних систем і технологій», «КІТ-АУДИТ» та інші.

Студенти магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль» мають можливість пройти практику на таких підприємствах: Державне підприємство «АНТОНОВ», ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», ПрАТ «КПМГ Аудит, ТОВ «Аудиторська компанія «ЕД Рем», , ТОВ «Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит», ТОВ «Аудиторська фірма «Яковлев та партнери», ТОВ «БДО», ТОВ «Високий Врожай», ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА», ТОВ «ЕЛЕВАТОР «УСПІХ РОКИТНЕ», ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», ТОВ «Інвест Медіа», ТОВ «РІГ ЕКСПЕРТ УКРАЇНА», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД», Штаб-квартира компанії DNV GL − Business Assurance Poland (Польське страхування бізнесу), також можливе залучення до організації проходження практики інших представників бізнесу і державних інституцій.

Наші випускники є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитних установах, в державних органах влади та інших структурах. Кращі випускники-магістри продовжують навчання в аспірантурі.

Освітньо-професійні програми підготовки майбутніх фахівців є основою вищої економічної освіти, яка забезпечується вивченням збалансованої системи фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін.