Факультет обліку та податкового менеджменту

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота на кафедрі  підпорядкована формуванню у випускників факультету високих професійних компетенцій з наук (дисциплін), які викладаються кафедрою. 

З цією метою кафедрою постійно вдосконалюються навчальні плані з підготовки бакалаврів і магістрів за спеціаліьністю "Облік і оподаткування" (останній варіант затверджений у 2016 році). Впроваджуються нові навчальні науки (дисципліни): "Система оподаткування підприємств", "Облік і звітність в оподаткуванні", "Системи і моделі бухгалтерського обліку". Для студентів магістерького рівня викладаються  нові науки (дисципліни): "Бюджетування податків і зборів на підприємстві", "Бухгалтерський облік в управлінні суб"єктов господарювання", "Методологія та організація наукових досліджень в обліку і аудиті", "Оподаткування міжнародних господарських операцій", "Трансфертне ціноутворення в системі оподаткуввання", "Податкові спори та судова практика їх вирішення" "Адміністрування податків і зборів".

З 2015-16 навчального року для студентів зі знаннями англійської мови запроваджена англомовна магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». З 2016-17 навчального року передбачено навчання магістрів по новій магістерській програмі «Оподаткування підприємницької діяльності».

З метою реалізації компетентністного підходу в підготовці фахівців кафедра працює над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Підвищення рівня методичного забезпечення здійснюється за такими напрямками:

  • удосконалення змісту програм дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій науки і практики бухгалтерського  обліку;
  • підготовка практичних занять на основі використання активних методів навчання;
  • викладання деяких курсів у дистанційні формі;
  • удосконалення завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів на бакалаврському і магістерському рівнях;
  • підвищення об’єктивності поточного і підсумкового контролю знань студентів
  • наближення рівня вимог до методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі на очній та заочній формах навчання з урахуванням їх специфіки;
  • орієнтація на застосування інформаційних технологій в навчальному процесі;
  • запровадження тренінгів по окремих дисциплінах , наприклад, з  фінансового та управлінського обліку, а також міжпредметних і комплексних тренінгів для студентів 4-го та 5-го курсів.

Для підвищення рівня підготовки фахівців та вдосконалення організації самостійної роботи студентів використовуються карти СРС по всіх дисциплінах кафедри (нормативних і вибіркових) для всіх форм навчання та графік індивідуально-консультативної роботи. Розроблені оригінальні методичні вказівки до виконання курсових робіт з бухгалтерського і фінансового обліку. Відповідно,сформовано критерії оцінювання  курсових робіт для студентів 2-го та 3-го курсів.Розробленотакож шкалу і критерії оцінювання магістерських дипломних робіт студентів. В процесі викладання всіх дисциплін як нормативних, так і вибіркових широко використовують інноваційні технології навчання,особливу роль серед яких  відіграють тренінги з фахових дисциплін на третьому курсі та міжпредметний тренінг на п’ятому курсі. Посилюється наукова складова викладання, зокрема в процесі читання проблемних лекцій з бухгалтерського обліку (загальна теорія), фінансового та управлінського обліку, активізується самостійна робота студентів як через впровадження нових форм СРС, так і через індивідуалізацію завдань для самостійного виконання, розробляються і впроваджуються в навчальний процес дистанційні курси, зокрема, курс з управлінського обліку для студентів ІБО.

На кафедрі працює науково-методичний семінар "Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах інноваційного розвитку", до роботи якого залучаються аспіранти, докторанти та викладачі кафедри. Разом з науковою проблематикою, в рамках семінару розглядаються питання методичного характеру щодо досвіду та методики викладання окремих наук (дисциплін), написання навчальних посібників, досвід використання інноваційних технологій навчання, зокрема тренінгових, в процесі викладання наук (дисциплін) кафедри.

Особлива увага приділяється підготовці навчвальної літератури з фахових дисциплін (підручників, навчальних посібників, практикумів), перелік яких наводиться нижче:

Підручники, навчальні посібники:

Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.
Розглянуто основи бухгалтерського обліку, методики відображення господарських операцій, використання облікової інформації в управлінні виробництвом. Детально висвітлено: предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку, його складові – документацію, інвентаризацію, рахунки, подвійний запис, оцінку. Калькулювання, баланс, звітність.

Сопко В.В., Сопко О.В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови. Навч.-метод. посібник. – К.: Знання України, 2003. – 231 с.
Розкриваються теоретичні та методологічні засади бухгалтерського обліку як системи знань в умовах становлення ринкових відносин в економіці України. Розглядаються питання загальної теорії бухгалтерського обліку, фінансового і податкового (економіко-правовий аспект) та внутрішньогосподарського (виробничо-комерційний аспект) обліку, згідно з вимогами таких відносин.

Сопко В.В., Бойко О.В. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський. – К.: «Фенікс», 2003.–468 с.
Розкриваються методичні та організаційні основи бухгалтерського обліку на підприємствах промислового комплексу України за умов становлення ринкових відносин в економіці країни та реформування бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства.

Озеран А.В., Озеран В.О. та інші.Бухгалтерський облік на заготівельних і переробних підприємствах споживчої кооперацій: Навчальний посібник /За ред. В.О. Озерана. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2003. – 160 с.
Розглянуто питання організації закупівель і переробки сільськогосподарської  сировини, бухгалтерського обліку заготівель, операцій її переробки, витрат і фінансових результатів операційної діяльності заготівельно-переробних підприємств споживчої кооперації.

Озеран А.В., Озеран В.О. та інші.Бухгалтерський облік на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперацій: Навчальний посібник /За ред. В.О. Озерана. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2003. – 188 с.
У посібнику розглянуто питання організації роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації, бухгалтерського обліку товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі та товарів, продуктів та тари на підприємствах громадського харчування, обліку витрат і фінансових результатів операційної діяльності цих підприємств.

Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2003. – 188 с.
Розглядаються питання передбачені програмою навчальної дисципліни «Аудит в АПК». В посібнику викладено основні теоретичні положення створення та організації аудиторської діяльності в Україні з урахуванням міжнародної аудиторської практики, розглянуто основні положення та методичні підходи до проведення аудиту фінансової звітності підприємств АПК із урахуванням галузевих особливостей.

Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
Розглядаються об’єкти організації бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються предмет і метод організації, особливості технології облікового, контрольного та аналітичного процесів, питання організації обліку на окремих ділянках обліку й праці людей, зайнятих бухгалтерським обліком на підприємстві, а також забезпечення процесів обліку, контролю та аналізу як функції управління в разі автоматизованої обробки інформації.

Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004, - 233 с.
Висвітлено особливості організації бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: сільському господарстві, будівництві, автотранспорті, торгівлі, громадському харчуванні. Особливу увагу приділено обліковим витратам і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) кожної галузі.

Добровський В.М., Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі. Навчальний посібник / За ред. М.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – 800 с.
Розкривається теоретичний зміст основних категорій і принципів організації бухгалтерського обліку. Значна увага приділена порядку обліку товарів і товарних операцій у торгівлі – оптовій, роздрібній, комісійній; обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, лізингових операцій, фінансових інвестицій, коштів та дебіторської заборгованості; особливостям обліку власного капіталу на підприємствах різних форм власності, довгострокових і поточних зобов’язань, обліку доходів, витрат, формування фінансових результатів та використання прибутку;змісту, методиці і техніці складання фінансової і податкової звітності.

Озеран А.В., Загородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник. – 2-е вид. перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 456 с.
Розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (Міжнародні стандарти аудиту), затверджені як Національні стандарти аудиту, та методику проведення аудиту суб’єктів підприємницької діяльності.

Сопко В.В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник.-Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.
З врахуванням діючих національних Положень (стандартів) описано загальну побудову обліку, його предмет, метод та методологію, бухгалтерський фінансовий облік господарських активів і пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності. Багато уваги приділено розкриттю змісту бухгалтерської звітності. В окремому розділі описано методику та організацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік. Навчальний посібник / За ред В.М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с.
Розглядаються: мета, зміст та організація управлінського обліку, класифікація і поведінка витрат, системи обліку й калькулювання за повними і неповними витратами, особливості обліку за нормативними витратами, аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку, аналіз релевантної інформації для прийняття рішень, бюджетування і контроль, а також облік відповідальності. Наводяться приклади з вітчизняної та зарубіжної практики.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
Висвітлюються такі питання: бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством, побудова бухгалтерського фінансового обліку, внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та бухгалтерської звітності в управлінні підприємством та прийняття управлінських рішень.

Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів). Навч. посіб. – К.: КНУ, 2006. – 282 с.
Розглядаються питання: методика бухгалтерського фінансового обліку активів; документальне оформлення господарських операцій та методика їх відображення з урахуванням вимог НП(С)БО.

Грабова Н.М., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. Пособие /Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2006. – 624 с.
Учебное пособие состоит из двух разделов; «Теоретические основы бухгалтерского учета»  «Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях». В первом разделе раскрывается теоретическое содержание основных категорий и принципов организации бухгалтерского учета. Второй раздел пособия содержит вопросы методики и техники бухгалтерского и налогового учета применительно к действующим законодательным и нормативным актам.

Головко Т.В. Фінансовий облік-1. Підручник. – К.:КНЕУ, 2008. -  416  с.
Розглядаються питання: методика фінансового обліку активів; документальне оформлення господарських операцій та методика їх відображення.

Озеран А.В., Куцик П.О., Волошин А.М. та інші. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації. Навч. посібник. –Львів: ЛКА, 2008. – 660 с.
У навчальному посібнику висвітлені аспекти методики та організації бухгалтерського обліку книжково-журнальною формою на підприємствах та організаціях системи споживчої кооперації України.

Свідерський Є.І., Свідерський Д.Є. Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
Розглядаються такі питання: методика організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах рівних видів діяльності і власності; особливості використання на підприємствах малого бізнесу спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, спрощеної форми обліку і звітності, типових форм первинних бухгалтерських документів.

Добровський В.М., Свідерський Є.І., Бондар М.І. та інші. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с.
Розглядаються питання передбачені програмами навчальних дисциплін «Фінансовий облік-1» та «Фінансовий облік-2». Навчальний посібник ілюстровано зразками первинних документів, облікових регістрів і форм фінансової звітності; наведено багато прикладів розрахунків, таблиць і схем, які унаочнюють навчальний матеріал, показують можливості його практичного використання.

Ловінська Л.Г., Свірко С.В., Єфименко Т.І., Канцуров О.О. Фінансовий облік у  державному секторі: міжнародний підхід. Навч. посібник.Ч.1.- К.:Аграрна наука, 2009. – 480 с.
Навчальний посібник являє собою перше видання науково-навчального характеру, в якому викладено теоретичні та практичні положення фінансового обліку в державному секторі в контексті Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору.

Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. (Видання 3-тє)– К.: КНЕУ, 2010. – 377 с.
Розглядаються питання загальної теорії бухгалтерського обліку та методики фінансового обліку. Посібник містить схеми, рисунки, таблиці, які допомагають засвоїти методику бухгалтерського обліку.

Озеран А., Озеран В., Куцик П. та ін. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації: Навчальний посібник. –Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 311 с.
Розглянуто організаційні засади діяльності ринків системи споживчої кооперації України, порядок визначення цін і тарифів на їх платні послуги, методику визначення та відображення в обліку ринкового збору.

Бабіч В.В. Фінансовий облік-2 (Облік зобов’язань, капіталу. Звітність): Навч. посібник - К. : КНЕУ, 2010. – 433 с.
У навчальному посібнику викладено методику бухгалтерського фінансового обліку зобов’язань, доходів і витрат діяльності, власного капіталу та методику складання фінансової звітності підприємства.

Ловінська Л.Г., Калюга Є.В., Колот А.М. Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва: Науково-навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2010. – 339 с.
У посібнику висвітлений словник термінів з економіки та підприємництва українською та англійською мовами.

Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С., Поплюйко А.М. Управлінський облік. Практикум: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2010. – 288 с.
Навчальний посібник розроблений у вигляді практику. Крім задач у посібнику даються методичні вказівка до вирішення різних типів задач з наведенням відповідних прикладів. Задачі згруповані по всіх темах курсу, по яких передбачені практичні заняття. В методичних вказівках до кожної теми наводяться основні облікові категорії та терміни, що використовуються при рішенні задач, їх визначення, правила розрахунку та методика й техніка розв’язання типових задач завдань теми. До кожної теми додаються тести.

Бондар М.І., Ловінська Л.Г., Ярошенко Ф.О. та інші. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. Науково-практичний посібник /за заг. ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
Розкрито сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, детально проаналізовані загальні положення ПКУ, прокоментовано основні засади адміністрування податків, зборів., надані коментарі по основним бюджетоутворюючим податкам.

Ловінська Л.Г. та інші. Податкова система України: навчальний посібник /за заг. ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с.
Розглянуто структуру та зміст Податкового кодексу України. Розкриваються сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, засади адміністрування податків, зборів, основні податки, збори і платежі, висвітлено особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції, особливості імплементації та застосування положень ПКУ; наведено перелік питань для самоконтролю, тестові завдання, ситуаційні вправи, глосарій.

Ловінська Л.Г., Пантелейчук Л.Б., Канцуров О.О. та інші. Інформаційне забезпечення складання податкової декларації: науково-практичний посібник. – К.: ДННУ «АФУ», 2011. – 96 с.
У посібнику наводиться інформація, яка являється методичною і практичною допомогою фахівцям при складанні податкової декларації.

Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., Ходзицька В.В.Облік і звітність за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011. – 453 с.
У навчальному посібнику розкрито основні вимоги МСФЗ, які застосовуються суб’єктами господарювання як у багатьох країнах світу, так і в Україні. Висвітлюються такі питання як статус та ієрархія МСФЗ, концептуальна основа складання та подання фінансових звітів, склад та елементи фінансових звітів, пояснено підходи до визнання та оцінки елементів фінансових звітів, стисло викладено основні вимоги до розкриття інформації стосовно цих елементів.

Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.
У підручнику висвітлюються питання основ будови фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів. Знайшли своє відображення зміст та порядок складання фінансової звітності суб’єктів господарювання, сучасні підходи до її консолідації. Окремо розкриті облік та фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва.

Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с.
У підручнику висвітлюються питання основ будови фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів. Знайшли своє відображення зміст та порядок складання фінансової звітності суб’єктів господарювання, сучасні підходи до її консолідації. Окремо розкриті облік та фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва.

Бондар М.І., Опарін В.М., Тимченко О.М. та ін. Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 336 с.
У навчальному посібнику розкриваються питання оподаткування з позицій бюджетної та податкової систем: необхідність стягнення податку на доходи фізичних осіб, його внесок у формування доходів бюджету, основні принципи оподаткування, порядок сплати, об’єкт, база оподаткування, ставки податку та особливості вимоги до застосування податкових знижок; надаються відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у платників податків щодо норм Бюджетного та Податкового кодексів України.

Бондар М.І., Ловінська Л.Г., Лисенко Н.М. та ін. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування: Навч. посіб. /за заг. ред. М.І. Бондаря, Н.М. Лисенко – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 584 с.
Навчальний посібник ставить за тему підготовку фахівців, здатних в умовах ризиків і невизначеності працювати з обліковими інформаційними базами даних і використовувати їх для прийняття елективних управлінських рішень щодо нарахування податків і зборів. Теоретичний і практичний матеріал викладено з урахуванням положень Податкового кодексу України.

Бондар М.І., Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. /за заг. ред. Ю.А. Вериги. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 216 с.
У навчальному посібнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн.

Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Максименко А.В.Облік у зарубіжних країнах: Підручник / за заг. ред. проф. В.І. Єфіменка. –К.: КНЕУ, 2013. – 311 с.
У підручнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. 

Бондар М.І., Калюга Є.В., Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: Навч. посібник /за заг. ред. М.І. Бондаря . – К.: «Алерта», 2013. – 448 с.
Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах ІІ-ІVрівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України з навчальних дисциплін: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Організація і методика економічного аналізу», «Економіка підприємства», «Аналіз господарської діяльності», «Облік в аграрних формуваннях та бюджетних установах.

Бондар М.І., Калюга Є.В., Савчук В.К., Сук Л.К. та ін. Облік і аудит у питаннях та відповідях: Навч. посібник /за заг. ред. М.І. Бондаря. – К.: ЦП «Компринт», 2013. - 325 с.
У  переліку питань та відповідях посібниа розкрито зміст дисциплін «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», «Управлінський облік», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності». Матеріал викладено з урахуванням національної нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів аудиту. 

Бондар М.І., Дубовая В.В., Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. – ПолтНТУ-КНЕУ-ПолтНТУ, 2014. – 572 с.
У підручнику викладено теоретичні і практичні основи фінансового обліку й звітності у зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою. Основна увага приділена міжнародним стандартам фінансової звітності та специфіці фінансового обліку в США, Великобританії і Росії, розглянуто основи управлінського обліку.

Бондар М.І., Верига Ю.А., Орищенко М.М. Звітність підприємства: Підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. - 570 с.
Висвітлено законодавче і нормативно-правове регулювання звітності, її мету, інформаційні потреби користувачів звітності, склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності, підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств.

Ловінська Л.Г., Гизатуліна Л. В., Сушко Н. І., Харченко С. І., Гасанов С. С. Бухгалтерський облік та звітність виконання бюджетів: Навч. посібник.– К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 320 с.
Викладено законодавче і нормативно-правове регулювання обліку та звітності виконання бюджетів.

Бондар М.І., Левицька С.О., Осадча О.О., Остап’юк Н.А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 422 с.
Розглянуті питання використання бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, розкриті підходи реалізації управлінських стратегій на основі обліково-аналітичного забезпечення в умовах сучасних економічних трансформацій.

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П. Консолідація фінансової звітності: Навч. посібник. – Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. - 429 с.
Висвітлено теоретичні, економічні та правові основи консолідації фінансової звітності групи підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ та законодавства України щодо консолідаційних процедур.

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П., Юрченко О.А., Курило Г.М. Звітність підприємств: Навчальний посібник – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 432 с.
У навчальному посібнику розкриваються зміст і сутність фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, основні джерела інформації для заповнення статей форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність підприємств і працівників за її достовірність, точність та своєчасність подання. 

Безверхий К.В.Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: навч. посіб. / [К.В. Безверхий, О.В. Зінченко, Н.Й. Радіонова та ін.]; під заг. ред. М.І. Скрипник. - К.: "Центр учбової літератури", 2017.
У навчальному посібнику висвітлено питання основ звітності суб'єктів господарювання та розглянуто формування фінансової звітності.

Марчук У.О.,  Митний пост-аудит: навч. посіб. / У.О. Марчук, Л.В. Гуцаленко, В.Ю. Фабіянська / - К.: «Центр учбової літератури», 2018. - 388 с.
У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти митного пост-аудиту в Україні. Акцентовано увагу на організації, плануванні та порядку проведення пост-аудиту підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДФС, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.  

У.О. Марчук, Л.В. Гуцаленко, Л.В. Мельянкова. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу: навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. - 408 c.
У навчальному посібнику розкриваються теоретичніі практичні аспекти ведення фінансового (бухгалтерського) обліку таскладання звітностіна підприємствах малого бізнесу.

Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Максименко А.В. Облік у зарубіжних країнах у схемах і таблицях: навчальний посібник.  – Київ: КНЕУ, 2019. - 135 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні основи фінансового обліку й звітності у зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. 

Бондар М.І., Левицька С.О., Остап'юк Н.А., Осадча О.О., Антонюк О.Р., Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в управлінні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і оподаткування". - Рівне: ПП "Форма-А", 2023. 244 с.
У підручнику розглядаються питання щодо використання бухгалтерського обліку в системі менеджменту суб'єкта господарської діяльності. Розкриваються підходи до реалізації управлінських стратегій на основі обліково-аналітичного забезпечення в умовах сучасних економічних трансформацій.

  Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін:

Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.
Викладено питання змісту і порядку складання форм фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності. Наведено робочу програму дисципліни, тематичний план і методичні вказівки до вивчення кожної теми. Значне місце в посібнику посідають завдання для проміжного та підсумкового контролю знань у вигляді програмних питань, тестів, вправ і завдань для самостійної роботи. 

Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./За ред. Кужельного М.В.-  К.: КНЕУ, 2002. – 198 с.
Розглянуті методичні аспекти стратегічних оцінок діяльності підприємства, орієнтованого на ринкові умови господарювання і використання міжнародного досвіду. Наведено програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми, завдання для самостійної роботи студентів.

Кужельний М.В., Коцупатрий М.М., Кірданов М.Г., Лежненко Л.І., Примаченко О.Л.
Бухгалтерський облік. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.–К.: КНЕУ, 2005. – 217 с.
Подано матеріали, що розкривають теоретичні засади бухгалтерського обліку, навчальні завдання до прикладних тем дисципліни, розв’язання яких дозволяє набути практичних навичок з облікової роботи; матеріали для поточного та підсумкового оцінювання знань студентів.

Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. В.І.Єфіменка. – К.:КНЕУ, 2005. – 211 с.
Викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. Розглянуто організацію управлінського обліку як інформаційної бази для прийняття оптимальних управлінських рішень. Містить типову програму дисципліни, ключові поняття до кожної теми, навчальні завдання для самостійної роботи студентів, тематику й методичні вказівки до написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік-1: Навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 320 с.
Розглядаються питання, які охоплюють всі теми курсу «Фінансовий облік-1». До кожної теми подано методичні поради щодо вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу, навчальні завдання, програмні питання, рекомендована література; порядок поточного  та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури.

Гавриловська Л.М.,  Головко Т.В., Ларіонова А.С. Фінансовий облік-2: Навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2008. – 280 с.
Розглядаються питання, які охоплюють всі теми курсу «Фінансовий облік-2». До кожної теми подано методичні поради щодо вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу, навчальні завдання, програмні питання, рекомендована література; порядок поточного  та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури.

Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диск.-К.: КНЕУ, 2009. -269 с.
У посібнику на основі чинного законодавства та нормативно-правових документів акцентовано теоретичні засади аудиту, згруповано форми та методи діяльності аудиторських фірм. Значну увагу приділено структурі методики проведення аудиту основних статей фінансової звітності. Розроблено навчальні завдання для практичних занять та завдання для самостійної роботи студентів, що логічно пов’язані з навчальною програмою дисципліни і передбачають набуття практичних навичок з проведення аудиту. Для кожного практичного заняття визначено коло контрольних запитань з метою самоперевірки знань. У посібнику окреслено тематику курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання.

Остання редакція: 17.02.24