Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

Кафедра аудиту (заснована в 2000 р.) є однією з провідних кафедр факультету обліку та податкового менеджменту, спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних проблем аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, внутрішньогосподарського контролю, державного фінансового контролю, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та контролі. Уперше в Україні започаткувала спеціалізацію «Диджитал-облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З 2015 року започаткована спеціалізація 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль» для другого (магістерського) рівня.

 

Положення про кафедру

 

Детальніше про кафедру »
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аудит (каф. аудиту)

Мета опанування дисципліни: оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності для забезпечення  системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, опанування змісту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності)

Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

Дисципліна «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» є вибірковою освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей конкретного прикладного програмного рішення (ППР): «1С: Бухгалтерія 8», «Галактика ERP: Контур бухгалтерського обліку»; набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення

Внутрішньогосподарський контроль (каф. аудиту)

Дисципліна «Внутрішньогосподарський контроль» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета опанування дисципліни – оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану

Інформаційні системи і технології в обліку

Наука «Інформаційні системи і технології в обліку»є нормативною для освітнього ступеня бакалавр спеціальності  6.030509 «Облік і аудит».

Мета науки: оволодіння сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів

Судово-бухгалтерська експертиза(каф. Аудиту)

Дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»,спеціальності 6.030401 «Правознавство».

Метою дисципліни є опанування студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок з даного курсу, набуття практичних навичок методично грамотно застосовувати прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи в професійній діяльності

Основи фінансово-господарського контролю

Дисципліна «Основи фінансово-господарського контролю» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності6.030509 «Облік і аудит».

Метою опанування дисципліниє засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю

Внутрішній аудит

Мета опанування дисципліни: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; підготовка кваліфікованих кадрів для роботи у сфері інформаційного забезпечення ефективного корпоративного управління

Основи економічного контролю
Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні (К-ра Аудиту)
1С БУХГАЛТЕРІЯ (УКРАЇНА)

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни "1С Бухгалтерія (Україна)" яка є однією із складових комплексної підготовку фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Публічне управління та адміністрування»

Дисципліни магістерського рівня
Аудит державних фінансів

Навчальна дисципліна «Аудит державних фінансів» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Аудит оподаткування підприємницької діяльності

Навчальна дисципліна «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Внутрішній аудит в державних організаціях

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит в державних організаціях» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Внутрішній аудит корпорацій

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит корпорацій» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Державний фінансовий контроль

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти«Облік і контроль в секторі загального державного управління» та вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Дью Ділідженс підприємств

Навчальна дисципліна «Дью Ділідженс підприємств» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової складової «Аудит та державний фінансовий контроль»

Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування

Навчальна дисципліна «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Податковий аудит

Навчальна дисципліна «Податковий аудит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент»

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», вибіркова компонента «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми (спеціалізації) «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні» призначенадля освітнього ступеня магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент».

Організація і методика контролю та аудиту

Навчальна дисципліна «Організація і методика контролю та аудиту» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит»

Дисципліни рівня PhD

Кафедра аудиту на освітньо-науковому рівні PhD забезпечує викладання таких дисциплін:

  • «Аудит та економічний аналіз: теорія, методологія, організація» (обов’язкова)
  • «Інформаційні системи і технології обліку, аналізу та аудиту в умовах глобальної економіки» (вибіркова)
  • «Система фінансовог