Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

Кафедра аудиту (заснована в 2000 р.) є однією з провідних кафедр факультету обліку та податкового менеджменту, спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних проблем аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, внутрішньогосподарського контролю, державного фінансового контролю, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та контролі. Уперше в Україні започаткувала спеціалізацію «Диджитал-облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З 2015 року започаткована спеціалізація 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль» для другого (магістерського) рівня.

 

Положення про кафедру

 

Детальніше про кафедру »
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аудит (каф. аудиту)

Наука «Аудит» є нормативною для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління –функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва

Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

Дисципліна «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» є вибірковою освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей конкретного прикладного програмного рішення (ППР): «1С: Бухгалтерія 8», «Галактика ERP: Контур бухгалтерського обліку»; набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення

Інформаційні системи і технології в обліку

Наука «Інформаційні системи і технології в обліку»є нормативною для освітнього ступеня бакалавр спеціальності  6.030509 «Облік і аудит».

Мета науки: оволодіння сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів

Судово-бухгалтерська експертиза(каф. Аудиту)

Дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»,спеціальності 6.030401 «Правознавство».

Метою дисципліни є опанування студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок з даного курсу, набуття практичних навичок методично грамотно застосовувати прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи в професійній діяльності

Основи фінансово-господарського контролю

Дисципліна «Основи фінансово-господарського контролю» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності6.030509 «Облік і аудит».

Метою опанування дисципліниє засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю

Внутрішньогосподарський контроль (каф. аудиту)

Дисципліна «Внутрішньогосподарський контроль» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета опанування дисципліни – оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану

Внутрішній аудит

Дисципліна «Внутрішній аудит» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета вивчення дисципліни«Внутрішній аудит» − засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; підготовка кваліфікованих кадрів для роботи у сфері інформаційного забезпечення ефективного корпоративного управління

Основи економічного контролю
Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні (К-ра Аудиту)
1С БУХГАЛТЕРІЯ (УКРАЇНА)

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни "1С Бухгалтерія (Україна)" яка є однією із складових комплексної підготовку фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Публічне управління та адміністрування»

Дисципліни магістерського рівня
Аудит державних фінансів

Навчальна дисципліна «Аудит державних фінансів» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Аудит оподаткування підприємницької діяльності

Навчальна дисципліна «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Внутрішній аудит в державних організаціях

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит в державних організаціях» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Внутрішній аудит корпорацій

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит корпорацій» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Державний фінансовий контроль

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти«Облік і контроль в секторі загального державного управління» та вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Дью Ділідженс підприємств

Навчальна дисципліна «Дью Ділідженс підприємств» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової складової «Аудит та державний фінансовий контроль»

Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування

Навчальна дисципліна «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Податковий аудит

Навчальна дисципліна «Податковий аудит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент»

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», вибіркова компонента «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми (спеціалізації) «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні» призначенадля освітнього ступеня магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент».

Організація і методика контролю та аудиту

Навчальна дисципліна «Організація і методика контролю та аудиту» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит»

Дисципліни рівня PhD

Кафедра аудиту на освітньо-науковому рівні PhD забезпечує викладання таких дисциплін:

  • «Аудит та економічний аналіз: теорія, методологія, організація» (обов’язкова)
  • «Інформаційні системи і технології обліку, аналізу та аудиту в умовах глобальної економіки» (вибіркова)
  • «Система фінансовог