Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

Кафедра аудиту (заснована в 2000 р.) є однією з провідних кафедр факультету обліку та податкового менеджменту, спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних проблем аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, внутрішньогосподарського контролю, державного фінансового контролю, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та контролі.

Уперше в Україні започаткувала освітню програму «Диджитал-облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО "ЧОМУ МИ ОБРАЛИ НАВЧАННЯ НА «ДИДЖИТАЛ-ОБЛІКУ»? РОЗКАЖЕМО!":

https://www.youtube.com/watch?v=O4qBVSb2eIg

Переглянути відео-презентацію освітньої програми «Диджитал-облік» 

З 2015 року започаткована освітня програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Положення про кафедру

 

Детальніше про кафедру »
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аудит

Мета опанування дисципліни: оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності для забезпечення  системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, опанування змісту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності)

Бухгалтерський облік

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.

Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єкта господарювання, визначення фінансового результату діяльності, узагальнення облікової інформації у фінансовій звітності

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знатиконцептуальні основи побудови бухгалтерського обліку, функції та відповідальність власників та працівників підприємства у процесі відображення в обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів, порядок складання фінансової звітності; уміти класифікувати господарські засоби підприємства та джерела їх утворення, обґрунтовувати методи оцінки активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат, відображати в обліку господарські операції, що здійснюються на підприємстві, визначати фінансовий результат, відображати в балансі (звіті про фінансовий стан) наявні активи, капітал та зобов’язання

Вступ до спеціальності. Модуль 2 "Міжпредметний тренінг"

Мета опанування дисципліни:формування у майбутніх спеціалістів за професійним спрямуванням обліку і оподаткування цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, можливості реалізувати новітні теоретичні знання та практичні навички в умовах цифрової економіки, розуміння електронного бізнесу та інформаційного права, засвоєння базових знань з обліку та аудиту на основі digital-технологій та хмарних інфраструктур, ознайомлення з основами виконання інтелектуального бізнес-аналізу даних та програмування в обліково-контрольному середовищі, засвоєння ключових понять основ кібербезпеки з метою широкого використання здобутих знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому освітньо-кваліфікаційному рівні

Диджитал-аудит

Навчальна дисципліна «Диджитал-аудит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».Навчальна дисципліна «Диджитал-аудит» є обов’язковою для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування»

Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

В умовах стрімкої цифровізації світової економіки в стратегіях розвитку багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних компаній в основному описується розвиток в технологічному плані, що відповідає концепції Індустрії 4.0. Цифрова трансформація компанії зумовлює зміну її структури, системи управління та культури

Інформаційні системи і технології в обліку

Мета опонування дисципліни: набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо створення та застосування інформаційних систем (ІС) в обліку з використанням нових програмних засобів, інформаційних технологій (ІТ) та телекомунікації. Вивчення науки дасть змогу майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Одним з основних чинників впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій. Серед найбільш важливих середовищ, в яких інформаційні системи відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління

Міжпредметний тренінг (Фінансовий облік та Інформаційні системи і технології в обліку)

Мета опанування дисципліни:забезпечити практичне застосування теоретичних знань, набутих у процесі вивчення дисциплін «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Інформаційні системи і технології в обліку»; виробити у студентів навички опрацювання та вирішення практичних ситуацій; здійснення необхідних розрахунків; узагальнення інформації в регістрах обліку, складання фінансової звітності підприємства; прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо поліпшення діяльності господарюючого суб’єкта; адаптація одержаних студентами теоретичних знань і реалізація практичних навичок з дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку» та «Фінансовий облік 1,2» в прикладному програмному рішенні (ППР)

Міжпредметний тренінг «Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні»

Мета опанування дисципліни:забезпечити практичне застосування теоретичних знань, набутих у процесі вивчення дисциплін «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Інтегровані інформаційні системи в обліку та оподаткуванні»; виробити у студентів навички опрацювання та вирішення практичних ситуацій; здійснення необхідних розрахунків; узагальнення інформації в регістрах обліку, складання фінансової звітності підприємства; прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо поліпшення діяльності господарюючого суб’єкта; адаптація одержаних студентами теоретичних знань і реалізація практичних навичок з дисциплін «Інтегровані інформаційні системи в обліку та оподаткуванні» та «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів» в прикладному програмному рішенні (ППР)

Міжпредметний тренінг «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті»

Мета опанування дисципліни:забезпечити практичне застосування теоретичних знань, набутих у процесі вивчення дисциплін «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті»; виробити у студентів навички опрацювання та вирішення практичних ситуацій; здійснення необхідних розрахунків; узагальнення інформації в регістрах обліку, складання фінансової звітності підприємства; прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо поліпшення діяльності господарюючого суб’єкта; адаптація одержаних студентами теоретичних знань і реалізація практичних навичок з дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» та «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів» в прикладному програмному рішенні (ППР)

Система оподаткування суб’єктів підприємництва

Важливість ґрунтовних знань з обліку і оподаткування для облікових працівників не викликає сумнівів, оскільки вміння правильно сплачувати і правильно не сплачувати податки, можливість планувати та регулювати їх обсяги є одним з тих показників, який на сьогоднішній день відрізняє висококваліфікованого спеціаліста з обліку від пересічного бухгалтера

Внутрішній аудит

Мета опанування дисципліни: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; підготовка кваліфікованих кадрів для роботи у сфері інформаційного забезпечення ефективного корпоративного управління

Внутрішньогосподарський контроль

Мета опанування дисципліни: опанування навчальної дисципліни є оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану у цифровому середовищі

Диджитал-технології в обліку

Мета дисципліни– розуміння тенденцій цифрової трансформації підприємств, отримання знань з цифровізації обліку; набуття практичних навичок роботи в умовах високого ступеню автоматизації. Вивчення головних функціональних можливостей конкретного прикладного рішення, набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв’язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення

Електронні закупівлі

Мета опанування дисципліни:формування у студентів цілісного уявлення про особливості застосування правових норм, що спрямовані на регулювання діяльності у сфері електронних закупівель, засвоєння теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навичок щодо трансформації системи проведення публічних електронних закупівель, необхідність впровадження механізмів моніторингу, контролю та оскарження в процесі забезпечення діяльності організацій, що діють в рамках законодавства

Облік зовнішньоекономічних операцій

Мета опанування дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасної системи знань про облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств, вивчення основних принципів, методик та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю на підприємствах в Україні

Облік і оподаткування діяльності малих підприємств

Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів цілісну систему знань щодо організації бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Завдання дисципліни: вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку і оподаткування, фінансової, податкової та статистичної звітності в системі управління малими підприємствами

Облік і оподаткування діяльності фермерських господарств

Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів цілісну систему знань щодо організації бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Завдання дисципліни: вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку і оподаткування, фінансової, податкової та статистичної звітності в системі управління фермерськими господарствами

Основи економічного контролю

Мета опанування дисципліни: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навичок проведення економічного контролю діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю

Професійна етика та комунікації в диджитал-обліку та аудиті

Мета дисципліни полягає у тому, щоб артикулювати у системі теоретичних знань студентів етичний понятійно-категоріальний апарат в диджитал обліку та аудиті задля вміння виокремлювати моральні проблеми у професійній діяльності, здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегій професійної діяльності на підставі етичних суджень, комунікації і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійних та предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі

Судово-бухгалтерська експертиза

Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти знань з теоретичних, процесуальних і організаційних основ судово-бухгалтерської експертизи, порядку призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, формування практичних навичок для складання висновку експерта

1С БУХГАЛТЕРІЯ (УКРАЇНА)

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни "1С Бухгалтерія (Україна)" яка є однією із складових комплексної підготовку фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Публічне управління та адміністрування»

Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

Мета навчальної дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей конкретного бухгалтерського прикладного рішення: ПП для малих і середніх підприємств, ПП для великих підприємств; набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення

Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні (К-ра Аудиту)
Дисципліни магістерського рівня
Аудит в державному секторі

Мета опанування дисципліни: отримання теоретичних знань і базових навичок у галузі аудиту в державному секторі для забезпечення системи управління державними фінансами необхідною інформацією щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, інших активів держави, правомірності та результативності функціонування державних органів, бюджетних установ та організацій і суб’єктів господарювання державного сектору; вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності органів державного фінансового контролю (Рахункової палати, Державної аудиторської служби України) і державних внутрішніх аудиторів; опанування змісту Міжнародних стандартів державного аудиту INTOSAI та Етичного кодексу INTOSAI для аудиторів державного сектору

Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти теоретичних і прикладних компетенцій, що дозволяють полягає у  засвоєнні студентами теоретичних основ бюджетування діяльності підприємств, в цілому, та підприємств АПК, зокрема: набуття практичних навичок і вмінь формування системи бюджетів підприємств, аналізу і контролю їх виконання з метою розробки стратегічних й тактичних управлінських рішень

Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу

Мета викладання навчальної дисципліни «Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу»– сформувати у студентів сучасну систему знань про нормативно-правове регулювання та організацію і методику бухгалтерського обліку й звітності підприємств обслуговуючих агропромисловий комплекс, враховуючи галузеві особливості їх діяльності, зокрема в будівельних, ремонтно-транспортних і торговельних (оптових, роздрібних) підприємствах

Організація і методика контролю та аудиту

Мета опанування дисципліни: оволодіння студентами базовимитеоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації і методики здійснення контролю та аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання інших видів аудиту та аудиторських послуг (супутніх робіт), праці аудиторів

Податковий аудит

Мета опанування дисципліни: оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств.

Завдання дисципліни: сформувати та розвинути у студентів глобальні, загальні і професійні компетентності у сфері аудиту оподаткування підприємницької діяльності; розкрити сутність, значення і роль аудиту оподаткування підприємств в сучасних умовах господарювання; засвоїти методичні підходи до аудиту оподаткування підприємств, перспективи удосконалення професійної діяльності аудиторів в даному напрямі; розкрити особливості організації, документування та методичні прийоми при здійсненні аудиту оподаткування підприємницької діяльності в розрізі окремих податків; оволодіти знаннями щодо окремих вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг при виконанні окремих завдань аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг в галузі оподаткування (планування проведення аудиту та надання інших видів аудиторських послуг, формування аудиторських доказів, оформлення аудиторської документації (робочих документів), аудиторських звітів); навчити застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних аудиторських завдань щодо перевірки правильності нарахування та сплати податків підприємством, звітування до контролюючих органів, виявлення та усунення порушень податкового законодавства, консультування підприємств з питань оподаткування та надання інших аудиторських послуг; розвинути у студентів аналітичні здібності і творче мислення при роботі з інформацією, спонукати до самонавчання, самовдосконалення, набуття актуальних знань і досвіду; активізувати науково-дослідну діяльність студентів з вивчення, використання та вдосконалення законодавчої і нормативної бази з питань оподаткування, застосування норм податкового законодавства при вирішенні практичних завдань з аудиту оподаткування підприємств

Аудит державного сектору економіки

Мета опанування дисципліни: отримання теоретичних знань і базових навичок щодо перевірки й оцінки операцій, звітності, діяльності, програм, політики для забезпечення системи управління державними фінансами необхідною інформацією щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, інших активів держави, правомірності та результативності функціонування державних органів, бюджетних установ та організацій і суб’єктів господарювання державного сектору; вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності органів державного фінансового контролю (Рахункової палати, Державної аудиторської служби України) і державних внутрішніх аудиторів; опанування змісту Міжнародних стандартів державного аудиту INTOSAI та Етичного кодексу INTOSAI для аудиторів державного сектору

Аудит оподаткування підприємницької діяльності

Мета опанування дисципліниоволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств.

Завдання дисципліни: сформувати та розвинути у студентів глобальні, загальні і професійні компетентності у сфері аудиту оподаткування підприємницької діяльності; розкрити сутність, значення і роль аудиту оподаткування підприємств в сучасних умовах господарювання; засвоїти методичні підходи до аудиту оподаткування підприємств, перспективи удосконалення професійної діяльності аудиторів в даному напрямі; розкрити особливості організації, документування та методичні прийоми при здійсненні аудиту оподаткування підприємницької діяльності в розрізі окремих податків; оволодіти знаннями щодо окремих вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг при виконанні окремих завдань аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг в галузі оподаткування (планування проведення аудиту та надання інших видів аудиторських послуг, формування аудиторських доказів, оформлення аудиторської документації (робочих документів), аудиторських звітів); навчити застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних аудиторських завдань щодо перевірки правильності нарахування та сплати податків підприємством, звітування до контролюючих органів, виявлення та усунення порушень податкового законодавства, консультування підприємств з питань оподаткування та надання інших аудиторських послуг; розвинути у студентів аналітичні здібності і творче мислення при роботі з інформацією, спонукати до самонавчання, самовдосконалення, набуття актуальних знань і досвіду; активізувати науково-дослідну діяльність студентів з вивчення, використання та вдосконалення законодавчої і нормативної бази з питань оподаткування, застосування норм податкового законодавства при вирішенні практичних завдань з аудиту оподаткування підприємств

Внутрішній аудит в банках

Мета опанування дисципліни: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення внутрішнього аудиту у банках, як незалежної оцінки системи внутрішнього контролю, встановленого у комерційному банку

Внутрішній аудит корпорацій

Мета опанування дисципліни: є засвоєння студентами теоретичних основ, організаційних та методичних положень внутрішнього аудиту як складової корпоративного управління та  особливостей його проведення у корпораціях; набуття практичних навиків організації служби внутрішнього аудиту та методики проведення аудиторських перевірок основних напрямків діяльності корпорацій

Дью Ділідженс підприємств

Мета опанування дисципліни: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення ДД, як послуги з комплексного дослідження діяльності підприємств, що проводиться на замовлення клієнта, з метою забезпечення прийняття ним оптимального рішення, щодо злиття і поглинання компаній, придбання активів, перевірки надійності контрагентів тощо

Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств

Мета опанування дисципліни: засвоєння знань студентами з теорії і практики ведення обліку міжнародних операцій підприємствами України.

Завдання дисципліни: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок щодо ведення обліку міжнародних операцій з урахування загальноприйнятих принципів та національних стандартів з бухгалтерського обліку

Oрганізація і методика аудиту аграрних підприємств

Мета опанування дисципліни: навчити студентів самостійно організовувати процес підготовки до проведення аудиту, оволодіти методикою аудиту окремих об’єктів та складати аудиторський висновок на основі чинного законодавства, стандартів аудиту та етичних принципів аудиту в Україні

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Мета опанування дисципліни – надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в сфері аудиту та державного фінансового контролю. оцінювати роль управлінських інформаційних систем у сучасному конкурентному середовищі; розуміти інформаційні технології і прикладні сфери їх застосування; володіти методами та технологіями комп’ютерних систем в аналізі та аудиті за їх видами, рівнями та функціональним призначенням та прийняття управлінських рішень; знати функціональні і структурні особливості інформаційно-аналітичних систем; знати принципи розробки баз даних (БД), а також вимоги до управління і організації середовища БД; володіти навиками роботи з основними інструментальними засобами для проектування УІС в аналізі та аудиті; отримати досвід проектування і розробки демонстраційного прототипу УІС в аналізі та аудиті

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

Мета опанування дисципліни – надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності на підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

Завдання дисципліни: знати та розуміти концептуальні основи проектування та функціонування управлінських інформаційних систем (УІС) в аналізі та аудиті підприємств; методологію автоматизованого розв'язання задач економічного аналізу і аудиту та створення їх інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення; організацію взаємозв'язків між задачами, ролі, значення, завдань і тенденцій розвитку управлінських інформаційних систем; необхідність створення і удосконалення УІС аналізу та аудиту; їх впливу на процес управління господарською діяльністю підприємств; розуміти інформаційні потреби користувачів обліково-аналітичної інформації в умовах ринкової економіки

Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні підприємства

Мета опанування дисципліни: надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності на підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

Завдання дисципліни: вивчення архітектури сучасних управлінських інформаційних систем, технології розв'язання аналітичних задач та завдань з оподаткування в умовах функціонування УІС та набуття практичних навичок використання та адаптації сучасних УІС або їх окремих підсистем

Управлінські інформаційні системи в управлінні державними фінансами

Мета опанування дисципліни: надання поглиблених знань з теорії та практики побудови  і використання інформаційних систем (ІС) в управлінні державними фінансами, уміння оцінювати роль таких систем у сучасному конкурентному середовищі; розуміння інформаційних технологій і прикладних сфер їх застосування; володіння методами та технологіями використання комп’ютерних систем в обліку, аналізі та аудиті за їх видами, рівнями та функціональним призначенням при прийнятті управлінських рішень; знання функціональних і структурних особливостей інформаційно-аналітичних систем; розуміння принципів використання баз даних (БД), а також вимог до управління і організації середовища БД; володіння навиками роботи з окремими прикладними програмними рішеннями, які використовуються в управлінні державними фінансами

Аудит державних фінансів

Навчальна дисципліна «Аудит державних фінансів» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Внутрішній аудит в державних організаціях

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит в державних організаціях» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Державний фінансовий контроль

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти«Облік і контроль в секторі загального державного управління» та вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування

Навчальна дисципліна «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль»

Графік консультацій професорсько-викладацького складу
Керівництво