Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Податковий менеджмент"

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 

 

     На освітньо-професійній програмі «Податковий менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти викладають професіонали, які мають наукові ступені кандидата та доктора економічних наук, вчені звання – доцента та професора. До навчального процесу залучаються практики з досвідом роботи у сфері податкового консалтингу, бухгалтерського обліку та аудиту. Завдяки сучасним навичкам та знанням наші випускники є конкурентними як на українському, так і на міжнародному ринку праці.

 

У результаті навчання студенти повинні засвоїти знання та набути уміння щодо:
·      розуміння економічної сутності податків, податкової системи та їх впливу на розвиток національної економіки;
·      формування цілісної міжфункціональної інформаційно-аналітичної системи обґрунтування управлінських рішень для менеджменту підприємства;
·      глибокого розуміння податкового законодавства України та інших країн;
·      оперативного реагування на непередбачувані зміни податкового законодавства України з метою уникнення штрафних санкцій від контролюючих органів;
·      упередження можливих негативних економічних наслідків укладання господарських договорів;
·   консультування юридичних і фізичних осіб із широкого кола питань, пов’язаних із відстоюванням їх інтересів у сфері податкового законодавства України.
 
       Навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Податковий менеджмент» містить перелік дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, та професійної підготовки, що дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця. Зокрема, майбутні бакалаври вивчатимуть такі фахові дисципліни податкової сфери:
обов’язкові:
·      Оподаткування доходів і підприємницької діяльності фізичних осіб.
·      Податковий облік і звітність.
·      Оподаткування та облік міжнародних операцій.
·      Адміністрування податків і зборів.
вибіркові:
·      Історія податків та оподаткування.
·      Теорія оподаткування.
·      Оподаткування в зарубіжних країнах.
·      Оподаткування інвестиційних операцій.
·      Внутрішній податковий контроль.
·      Податкова політика підприємства.
·      Облік і податкова звітність суб’єктів малого підприємництва.
·      Аналітичне забезпечення прийняття податкових рішень.
·      Трансфертне ціноутворення.
·      Бюджетування податків і зборів на підприємстві.
Основні переваги освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент»:
 
       Випускники освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» можуть обіймати посади фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування у вітчизняних та зарубіжних компаніях усіх видів економічної діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичних установах, громадських організаціях.
Остання редакція: 28.04.21