Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Податковий менеджмент та комплаєнс"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність071 «Облік і оподаткування»
Освітня кваліфікаціябакалавр обліку і оподаткування
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Податковий менеджмент та комплаєнс"
Портфоліо освітньої програми
 
 

     Освітньо – професійна програма «Податковий менеджмент та комплаєнс» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти системи комплексних знань у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, податкового менеджменту та комплаєнсу, що становитимуть надійну основу управління підприємницькою діяльністю з дотриманням вимог національного, міжнародного законодавства та професійно-етичних принципів.

 

Ключові професійні навички (hard skills), які отримує випускник у результаті засвоєння програми «Податковий менеджмент та комплаєнс»:
-       уміння відображати, систематизовувати та узагальнювати інформацію про господарські операції суб’єктів господарювання у фінансовому, управлінському обліку,  у фінансовій та податковій звітності, а також уміти її інтерпретувати для створення інформаційної основи управління;
-       проведення фінансового та бізнес-аналізу підприємства з метою обґрунтування управлінських рішень;
-       застосування методики аудиту й послуг з надання впевненості;
-       запобігання ухилення від сплати податків, розмивання податкової бази та агресивного податкового планування,;
-       забезпечення контролю дотримання законодавства, дій, пов’язаних із запобіганням корупції;
-       управління системою комплаєнс – менеджменту підприємства;
-       знання та розуміння відповідальності за порушення вимог податкового та антикорупційного законодавства;
-       фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, організація роботи з діловими партнерами юридичної особи публічного права.
 
Ключові соціальні навички (soft skills), які отримує випускник програми: 
–        критичне мислення;
–        уміння працювати в команді;
–        стресостійкість;
–        здатність презентувати результати своєї роботи.
 
      Навчальний план освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та комплаєнс» передбачає опанування кожним студентом:
 
  • циклу дисциплін загальної підготовки, які викладаються для студентів галузі знань «Управління та адміністрування», що включає такі дисципліни:
·      Філософія
·      Психологія та педагогіка
·      Українознавство
·      Вступ до спеціальності
·      Макроекономіка
·      Вища математика
·      Іноземна мова
·      Фізичне виховання
·      Право
·      Прикладна інформатика
·      Мікроекономіка
·      Підприємництво
·      Прикладне моделювання
·      Статистика
·      Маркетинг
·      Міжнародна економіка
·      Фінанси
·      Менеджмент персоналу
·      Менеджмент
·      Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 
  • циклу дисциплін професійної підготовки, що спрямований на підготовку фахівця в галузі обліку, аналізу та аудиту з поглибленими знаннями податкового менеджменту та комплаєнсу та включає в себе такі дисципліни:
 
Обов’язкова компонента:
·      Бухгалтерський облік
·      Фінансовий облік активів
·      Фінансовий облік пасивів
·      Облік в державному секторі
·      Інформаційні  системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні
·      Бізнес-аналіз
·      Аудит
·      Оподаткування доходів та підприємницької діяльності фізичних осіб
·      Податковий облік і звітність
·      Податкове планування та бюджетування
·      Податковий комплаєнс
 
Варіативна компонента:
·      Фахова іноземна мова
·      Фондовий ринок
·      Конституція України та права людини
·      Історія податків та оподаткування
·      Управління активами інституційних  інвесторів
·      Теорія оподаткування
·      Антикризове управління організацією
·      Торгівля цінними паперами
·      Основи наукових досліджень
·      Облік за видами економічної діяльності
·      Антикорупційний комплаєнс
·      Оподаткування в зарубіжних країнах
·      Оподаткування інвестиційних операцій
·      Комплаєнс-контроль в корпоративному управлінні
·      Податкова політика підприємства
·      Облік і податкова звітність суб’єктів малого підприємництва
·      Аналітичне забезпечення прийняття податкових рішень
·      Управління комплаєнс ризиками
·      Оподаткування та облік міжнародних операцій
·      Протидія розмиванню податкової бази
 
  • модулю практичної підготовки, що спрямований на застосування набутих теоретичних знань для вирішення ситуацій реальних суб’єктів господарювання та включає:
·      міжпредметний тренінг,
·      переддипломну практику, 
·      підготовку та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи.
 
Суттєвою перевагою освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та комплаєнс» є можливість студентів з досвідом практичної роботи підтвердити професійну сертифікацію «Консультант з податків і зборів» ще під час навчання (у партнерстві зі Спілкою податкових консультантів України).

 

Потенційними працедавцями випускника освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та комплаєнс» є приватні вітчизняні та міжнародні компанії (у тому числі аудиторські), неприбуткові організації, банки, фінансові установи, установи державного сектору.
Перспективним напрямком працевлаштування є незалежна професійна діяльність в галузі податкового аудиту і консалтингу.

 

Випускники освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та комплаєнс» можуть обіймати посади бухгалтера, аудитора, податкового консультанта, комплаєнс-менеджера, аналітика у вітчизняних та зарубіжних компаніях усіх видів економічної діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичних установах, громадських організаціях. Вони зможуть виконувати різноманітні обов’язки, починаючи від ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, планування та прогнозування діяльності,  а також оптимізації податкового навантаження тощо.
 
Податковий менеджмент та комплаєнс – запорука податкової безпеки держави та бізнесу
 
Успіх та фінансова незалежність починається
з факультету ОПМ
Остання редакція: 10.06.23