Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Облік і аудит в державному секторі"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність071 «Облік і оподаткування»
Освітня кваліфікаціямагістр обліку і оподаткування
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Облік і аудит в державному секторі"
Портфоліо освітньої програми
 
 
СУТНІСТЬ, ПРИВАБЛИВІСТЬ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОГРАМИ:
 
           Кожна творча, активна та ініціативна молода людина, яка вже здобула освітній ступінь «бакалавр» або освітньо – кваліфікаційний рівень «спеціаліст» вдумливо обирає напрям подальшої професійної кар’єри, зокрема другого (магістерського) рівня вищої освіти, самостійно розставляючи пріоритети та життєві цілі і плани, з урахуванням особистих можливостей та прагнень.
          Компетентності, статус та фахове визнання магістрів з обліку і аудиту в державному секторі вимагають високого рівня кваліфікаційних стандартів та професійної освіти. Саме працівники бухгалтерських служб, аудитори і аналітики забезпечують формування основи для прийняття найважливіших фінансових рішень, щодо перспектив розвитку та забезпечують фінансову стійкість і надійність державної установи. Безсумнівно, знання з обліку і аудиту потрібні всім, хто у майбутньому займатиметься бізнесовими справами. Але важливо усвідомити, безперервність процесу навчання понад усе, треба прагнути до опанування все нового комплексу знань.
   
Шановні студенти, ласкаво запрошуємо Вас до нашої професійної і наукової спільноти!!
             Вам пропонується здобути класичну, сучасну, перспективну та привабливу і популярну професію. Зробіть перший крок назустріч насиченому та різноманітному життю – долучайтесь!
       Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу факультету обліку та податкового менеджменту пропонує Вам вступ на започатковану з 2019-2020 н.р.  перспективну освітньо-професійну програму «Облік і аудит в державному секторі».
         Набуття кваліфікації «Магістр обліку і оподаткування» забезпечується поєднанням високого ступеня гнучкості освітнього процесу та творчого потенціалу професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та, зокрема, випускової кафедри. Умови вступу визначено Правилами прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
          Передумовою зарахування є наявність освітнього ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
Термін навчання:
  • на очній(денній) формі 1 рік 4 місяців.
     Відкриття освітньо-професійної програми «Облік і аудит в державному секторі» стало можливим завдяки диверсифікації освітнього процесу з орієнтацією на зміну тенденції та пріоритетів на ринку праці. Великою мірою це стосується реалізації комплексу завдань «Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі» на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів № 437 від 20.06.2018 р.
          Зокрема, стратегією передбачено:
  • запровадження якісно нової системи кадрів бухгалтерських служб суб’єктів державного сектора.
  • підвищення статусу керівників бухгалтерських служб суб’єктів державного сектора та ефективності їх діяльності.
  • зниження ризику відсутності кадрового потенціалу та підвищення рівня професійної кваліфікації працівників бухгалтерських служб суб’єктів державного сектора.
        Зазначене актуалізує потребу у підготовці висококваліфікованих кадрів з навичками саморозвитку, здатних до професійної діяльності в умовах підвищеної конкуренції, цифровізації економічних процесів суб’єктів державного сектора.
       Загальні та спеціальні (фахові) компетентності, отримані в процесі навчання дозволять у майбутньому глибоко вникати у проблеми управління суб’єктами державного сектора, професійно оцінювати інформаційні потоки щодо стану їх ресурсної бази та перспектив її формування з орієнтацією на досягнення стратегічних цілей ведення діяльності. Освітньо-професійна програма відкриває реальні можливості увійти до складу управлінців установ державного сектора економіки, які повністю або частково належать центральним або місцевим органам державної влади і використовується державою для виконання економічних, соціально-культурних та політичних функцій.
      Завершивши навчання за освітньо-професійною програмою  «Облік і аудит в державному секторі» ви отримаєте унікальну можливість працювати у різноманітних галузях державного сектору, швидко, вміло та відповідально розв’язувати практичні завдання сучасного складного, динамічного, сповненого ризиків та невизначеностей світу економіки та фінансів.
Набуті професійні знання, організаторські здібності та особисті якості стануть запорукою професійної діяльності на таких посадах:
  • вищих державних службовців та керівників (головного казначея, державного аудитора, керівників державних цільових фондів, органів управління Державної казначейської служби, головних розпорядників бюджетних коштів.
  • керівників бухгалтерських служб та їх підрозділів в установах державного сектора, зокрема міністерствах, відомствах та органів виконавчої влади.
  • кваліфікованих бухгалтерів, суб’єктів державного сектора.
      Надалі, як і завжди професійна діяльність поєднуватиме освіту і працю у такому сенсі: освіта – скарб, праця – ключ до цього.
      Важливо прагнути працювати і при цьому використовувати знання набуті  в процесі навчання. Водночас, щоб стати професіоналом, необхідно прагнути до постійного навчання задля подальшого професійного вдосконалення. Набута кваліфікація магістра за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит в державному секторі» - це ключ до подальшої професійної діяльності, спрямованої на вирішення комплексу наукових і практичних проблем у сфері управління державними фінансами на основі аналізу та аудиту звітної інформації Державної казначейської служби, розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів.
 
Остання редакція: 10.06.23