Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

Ми в соціальних мережах:

    

Прийєднуйся! Ти будеш першим дізнаватись про всі новинки!!!

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу є провідною кафедрою у сфері бухгалтерського обліку в Україні, що здійснює на високому рівні навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу.

Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці пропонує підготовку магістрів за новими освітніми програмами.

Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Зокрема, викладачами кафедри удосконалюється зміст та методика викладання дисциплін бухгалтерського обліку. Наукова діяльність вчених кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою: «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки». Науковий пошук викладачів, аспірантів та докторантів спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Серед важливих напрямів роботи кафедри, в реалізації яких беруть участь викладачі кафедри, необхідно відзначити роботу в рамках Міждержавної робочої групи експертів ООН з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які мають загальнодержавне значення. Проблеми, над якими працювали викладачі кафедри, мають важливе практичне значення. Їх розв’язання знайшло відображення в рекомендаціях та пропозиціях до проектів та діючих нормативних актів з обліку, контролю і оподаткування.

Отримані практичні результати науково-дослідної роботи були використані при написанні монографій, наукових статей, навчально-методичної літератури, підручників і посібників та впроваджені в навчальний процес. В цілому за останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 532 праці, в т.ч. монографій – 15, наукових статей – 233, тез доповідей на конференціях – 263, підручників, навчальних посібників – 21. З метою підвищення якості навчального процесу, наукові здобутки викладачів використані при підготовці та доопрацюванні навчальних планів, посібників та підручників за науками і дисциплінами, викладання яких забезпечується кафедрою.

Особливо увага приділяється науковій роботі студентів, з цією метою на кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з бухгалтерського обліку.. та оподаткування. Студенти постійно приймають участь у фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, дипломних магістерських робіт та займають призові місця.

Положення про кафедру >>>

Перелік дисциплін навчального плану галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 "Облік і оподаткування":

Освітня програма  "Облік і аудит"

Детальніше про кафедру »

Історія кафедри

Передісторія кафедри  пов’язана з історією нашого університету і сягає початку ХХ століття, коли завдяки наполегливості ділових кіл, промисловців і підприємців, професорсько-викладацької спільноти, в умовах розвитку капіталістичних відносин в царській Росії в 1906 році в Києві були відкриті 4-річні Вищі комерційні курси. Відтоді і починається підготовка фахівців з бухгалтерського обліку (поряд з підготовкою комерційних фахівців, товарознавців, викладачів комерційних дисциплін для початкових і середніх комерційних шкіл та училищ). Раніше така підготовка здійснювалася лише на теренах Росії в Москві і Петербурзі. На Київських вищих комерційних курсах підготовка спеціалістів велась не тільки для Києва, але й для всього півдня Росії.

Після евакуації до Києва в 1944 році інституту повернуто назву Київського фінансово-економічного інституту, який розташувався по вул. Андріївській, 2 в приміщенні Фінансово-економічного технікуму. Саме тоді, більше 70 років тому, в 1944 році в Київському фінансово-економічному інституті була створена кафедра бухгалтерського обліку, одночасно з іншими базовими кафедрами (політекономії, фінансів, грошового обігу і кредиту, економічної географії, статистики, математики, іноземних мов, галузевих економік).

Організатором та першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку був кандидат економічних наук, доцент Цюпа Митрофан Григорович. Це був досвідчений педагог з підготовки бухгалтерських кадрів, який ще до війни викладав бухгалтерський облік в КДУ ім. Тараса Шевченка. Деякий час М.Г. Цюпа також виконував обов’язки директора Київської філії Всесоюзного заочного фінансового інституту і декана обліково-статистичного факультету КФЕІ.

Змінювалися часи, розвивалась економіка Радянського Союзу і незалежної України, і разом з цим, змінювались напрями, зміст діяльності кафедри та її назви:

Назва кафедри

Роки

Кафедра бухгалтерського обліку

1944 - 1977 рр.

Кафедра бухгалтерського обліку в промисловості

1977 – 1986 рр.

Кафедра обліку, контролю і аналізу господарської діяльності в промисловості

1986 - 1992 рр.

Кафедра обліку та аудиту в промисловості

1992 – 2000 рр.

Кафедра обліку в промисловості

2000 – 2003 рр.

Кафедра обліку підприємницької діяльності

2003 р. – 2016 рр.

Кафедра обліку і оподаткування

 

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

2016 р. - 2020 рр.

 

2021р. – по теперішній час

 Якісний склад співробітників кафедри та її висока чисельність  давали можливість виділення нових підрозділів: у 1964 році кафедри економічного аналізу (завідувач д.е.н, професор І.І. Каракоз), а в 1977 році – кафедри бухгалтерського обліку в сільському господарстві (завідувач д.е.н., професор Ю.Я Литвин).

У 2000 р. на базі кафедри обліку і аудиту в промисловості була створена кафедра аудиту (завідувач д.е.н., проф. В.П. Завгородній) та змінена назва на кафедру обліку в промисловості. У травні 2003 р. на базі кафедри обліку в промисловості була створена кафедра обліку базової підготовки (теперішня назва «кафедра бухгалтерського обліку») (завідувач д.е.н., професор Ю.А. Кузьмінський), а сама кафедра обліку в промисловості отримала назву кафедри обліку підприємницької діяльності.

Базову кафедру бухгалтерського обліку з уточнюючими назвами очолювали (послідовно) кандидат економічних наук, доцент М.Г. Цюпа (1944-1946), доктор економічних наук, професор П.П. Німчинов (1946-1975), потім керівництво кафедри здійснювалося його учнями, які зробили значний внесок у розвиток кафедри – докторами економічних наук, професорами Ю.Я. Литвином (1975-1977), А.М. Кузьмінським (1977-1995), М.В. Кужельним (1995-2009). З вересня 2009 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.І.Бондар, а з жовтня 2016 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор М.М. Шигун.

За весь період діяльності кафедри велася підготовка вчених, науковців, зокрема підготовлено біля 20 докторів економічних наук, серед яких з членів кафедри Чумаченко М.Г. – академік НАН України, Литвин Ю.Я., Сопко В.В. – академік Національної академії наук Угорщини, Бородкін О.С., Білуха М.Т., Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., Герасимович А.М.,  Завгородній В.П., Кузьмінський Ю.А., Ловінська Л.Г., Галенко О.М., Гнилицька Л.В., Озеран А.В.

Протягом багатьох років на кафедрі викладачами працювали відомі серед облікової спільноти учені й педагоги, яких уже немає серед нас, але які лишили вагомий слід у професії та науці: Йосип Миколайович Лучинський, Валентина Андріївна Півторадня, Юрій Гаврилович Самусь, Ніна Микитівна Грабова, Олександр Дмитрович Шмігель, Людмила Василівна Жилкіна, Олексій Сергійович Бородкін, Віктор Петрович Завгородній, Микола Сергійович Прудкий, Володимир Григорович Лінник. 

Станом на 01.02.2021 р. на кафедрі бухгалтерського обліку та консалтингу працює 23 викладача, в тому числі: докторів економічних наук, професорів – 5 чол., кандидатів економічних наук, професорів – 2 чол., кандидатів економічних наук, доцентів – 15 чол., старших викладачів – 1.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, вивчення основ методології та організації обліку господарської діяльності, регулювання обліку та звітності в Україні.
Завдання дисципліни: подати студентам необхідний навчальний матеріал щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для економічного аналізу та аудиту, прийняття управлінських рішень; створити основу для вивчення дисциплін «Фінансовий облік активів», " Фінансовий облік пасивів", «Управлінський облік», «Аудит».
Результати навчання:
розуміння сутності бухгалтерського обліку та історичних аспектів його становлення і розвитку; застосування принципів, на яких ґрунтується бухгалтерський облік; засвоєння сутності елементів методу бухгалтерського обліку (документування та інвентаризація; оцінювання та калькулювання; бухгалтерські рахунки та подвійний запис; бухгалтерський баланс та звітність); вміння відображати в системі обліку основні господарські процеси: створення підприємства, постачання, виробництво, збут; дотримання процедури облікової реєстрації господарських процесів; знання сутності та вміння застосовувати основні принципи управлінського обліку; розуміння основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Вступ до спеціальності (Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу)

Мета опанування дисципліни: набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, набуття умінь орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти в класичному університеті, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих  знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні.
Завдання дисципліни: полягає у широкому ознайомленні студентів з обраним напрямом в галузі обліку, аудиту й оподаткування; формуванні сучасного економічного й обліково-аналітичного мислення та навичок для подальшого їх використання в опануванні сукупності навчальних дисциплін, що в кінцевому підсумку формують повноцінного фахівця в галузі обліку й оподаткуванні; виробленні критичного ставлення та вміння  правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв’язання поставлених завдань, отримання повноцінної освіти  за обраною спеціальністю; набутті вміння орієнтуватися у мінливих умовах у галузі обліку й аудиту, а також застосувати отриманні  знання  при вирішенні конкретних ситуативних завдань, що будуть виникати в процесі навчання за обраною спеціальністю.

Звітність підприємств

Мета опанування дисципліни: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, податкової, статистичної, внутрішньогосподарської звітності та звітності до фондів соціального страхування. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів.
Завдання дисципліни: зрозуміти місце звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити її значення в управлінні підприємством; бути обізнаним з методикою складання звітності; вміти використовувати інформацію, наведену у звітності, для аналізу та прогнозування діяльності підприємства.
Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати основні законодавчі і нормативні документи, які регламентують складання і подання звітності підприємств; розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінці діяльності підприємства; нагромаджувати необхідну для складання звітності інформацію; вміти заповнювати (складати) форми звітності, які подають підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам; забезпечувати достовірність даних звітних форм з метою використання її інформації в аналізі діяльності підприємства та при здійсненні тактичного і стратегічного управління.

Системи і моделі бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань розвитку системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях.
Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння передумов виникнення бухгалтерського обліку як науки і як практичної діяльності; дослідження процесу формування облікових теорій та концепцій; отримання навичок оцінки нових ідей в світлі розвитку бухгалтерського обліку; набуття вміння виявлення ключових ознак національних систем бухгалтерського обліку та здійснення їх порівняльного аналізу; формування сталих навичок побудови нових моделей бухгалтерського обліку та їх видозміни; освоєння техніки наукового передбачення в галузі наукового розвитку бухгалтерського обліку.
Результати навчання:
розуміння змісту системи бухгалтерського обліку та її основних складових; розуміння загальних методологічних підходів до вивчення системи бухгалтерського обліку; знання сутності наукових ідей окремих шкіл бухгалтерського обліку; розуміння еволюції становлення та розвитку форм бухгалтерського обліку; усвідомлення сутності теорії подвійного відображення фактів господарського життя та особливостей її розвитку; знання етапів розвитку облікової теорії та практики в Україні. вміння формулювати методологічні підходи до розвитку системи бухгалтерського обліку; здатність здійснювати порівняльний аналіз національних систем бухгалтерського обліку за ключовими ознаками; здатність здійснювати періодизацію розвитку окремих облікових методів, прийомів, категорій; вміння формувати базові моделі системи бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях; вміння характеризувати основні особливості французької, італійської, німецької, англо-американської шкіл бухгалтерського обліку; вміння визначати головні ознаки зародження управлінського обліку, аудиту.

Облік в зарубіжних країнах

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Завдання дисципліни: вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались у межах британо-американської, континентальної, південноамериканської та міжнародної, так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: особливості побудови обліку у різних країнах світу; Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх склад та загальну характеристику; фінансову звітність зарубіжних країн, її склад, призначення і вимоги до неї; методику складання фінансової звітності у США та країнах Західної Європи; облік грошових коштів в касі і на рахунках в банку; облік поточних фінансових інвестицій; види дебіторської заборгованості, облік наданих знижок і повернення товарів, методику розрахунку резерву сумнівних боргів; облік отриманих та дисконтованих векселів; системи обліку запасів; методи оцінки запасів, відображення запасів у фінансовій звітності; визнання та оцінку основних засобів, методи нарахування амортизації; визнання та первісну оцінку нематеріальних активів, методи амортизації та ліквідації нематеріальних активів; облік довгострокових інвестицій в облігації і порядок амортизації премії і дисконту; облік довгострокових інвестицій в акції та порядок їх переоцінки; призначення, склад та методику складання консолідованої фінансової звітності; класифікацію та оцінку зобов’язань; облік доходів, витрат та порядок визначення фінансових результатів; класифікацію та облік власного капіталу, нерозподіленого прибутку і дивідендів, тощо.

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах малого бізнесу,навчити студентів у відповідності з діючим законодавством України, національними нормативними документами та міжнародними стандартами вести бухгалтерський облік на малих підприємствах.
Завдання дисципліни: навчити студентів у відповідності з діючим законодавством України і національними нормативними документами, міжнародними стандартами  вести бухгалтерський облік на малих підприємствах.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості застосування скороченого Плану рахунків на МП; особливості використання регістрів аналітичного і синтетичного обліку для МП; особливості обліку розрахунків з бюджетом при спрощеній системі оподаткування діяльності МП. Студент повинен вміти: володіти знанням основних законодавчих та національних  нормативних документів, міжнародних стандартів фінансової звітності,  які регламентують бухгалтерський облік суб’єктів малого підприємництва; складати бухгалтерські регістри для  МП; складати бухгалтерські проведення господарських операцій МП на основі скороченого Плану рахунків; складати фінансову звітність МП у скороченому порядку.

Облікова політика підприємства

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасні підходи до організації і методики бухгалтерського обліку і його нормативно-правове регулювання; засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на підприємстві для складання і подання його фінансової звітності та у процесі здійснення контролю, аналізу та управління підприємством.
Завдання дисципліни: надання студентам розуміння підходів до формування, використання та удосконалення облікової політики підприємства з врахуванням вимог нормативно-правових актів та особливостей його організаційно-правової форми і галузевої специфіки діяльності, а також наслідків впливу обраної облікової політики на фінансову звітність підприємства.
Результати навчання:
По завершенні вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: загальні засади державного регулювання у сфері організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; сутність поняття «облікова політика», передумови та фактори, що впливають на її вибір; функції та відповідальність власників та працівників підприємства у процесі формування його облікової політики; структуру та основні елементи розпорядчого документу «Облікова політика підприємства»; принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку, що відображаються в обліковій політиці підприємства; умови та порядок внесення змін до облікової політики підприємства;

Основи наукових досліджень

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасну науку «Бухгалтерський облік, контроль, аналіз і аудит», основи методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, виховання у студентів навичок: вирішувати практичні питання дослідницьким шляхом; брати участь у науково-дослідницькій роботі; впроваджувати в практичну діяльність передові досягнення світової науки, техніки і культурного прогресу; вироблення творчих навичок у застосуванні наукових методів для розв’язання виробничих завдань; оволодіння методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень.
Завдання дисципліни: оволодіння методологією наукових досліджень та технічної творчості, забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються при науково-дослідницькій роботі, формування уявлення та конструктивного мислення у студентів.
Результати навчання:

Управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування знань та вмінь організації та методики управлінського обліку.
Завдання дисципліни: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку, бюджетування та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості організації управлінського обліку, відмінності від фінансового обліку; доходи, витрати,  їх класифікацію та поведінку; методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг (як вітчизняні, так і зарубіжні); методи обліку за  повними, неповними і нормативними витратами; методику і техніку аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку; особливості аналізу релевантної інформації для прийняття управлінських рішень; аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень; методи бюджетування і контролю; організацію обліку за центрами відповідальності. Студент повинен вміти: здійснювати групування витрат за різними ознаками і напрямками; визначити функцію витрат; вести облік витрат на виробництво і калькулювати собівартість продукції за різними методами; аналізувати взаємозв’язок  і залежність витрат, обсягу діяльності  і прибутку; аналізувати релевантну інформацію для прийняття управлінських рішень; аналізувати інформацію для прийняття інвестиційних рішень; складати операційні і фінансові бюджети; організувати і вести облік за центрами відповідальності.

Фінансовий облік активів

Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.
Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку окремих об’єктів необоротних та оборотних активів, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  та аналітичний облік готівкових коштів та грошових коштів на поточних рахунках в банках; критерії визнання, класифікацію, оцінку дебіторської заборгованості підприємства; методику розрахунку резерву сумнівних боргів, його відображення в обліку; синтетичний та аналітичний облік іншої поточної дебіторської заборгованості (розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за нарахованими доходами); критерії визнання, класифікацію та оцінку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів; порядок нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, її відображення в обліку; критерії визнання, класифікацію та оцінку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; методику обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій; порядок визнання, класифікацію та оцінку запасів підприємства; документальне оформлення та облік наявності та руху запасів; облік та порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат. пов’язаних з придбанням запасів; критерії визнання, оцінку, склад та класифікацію витрат виробництва; облік, розподіл та порядок списання загальновиробничих витрат; зведений облік витрат виробництва та визначення собівартості готової продукції; документальне оформлення та облік наявності та руху готової продукції підприємства.

Фінансовий облік пасивів

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань і умінь щодо теорії і практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних форм власності.
Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку капіталу, зобов'язань,  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку. Це необхідно для прийняття своєчасних і грамотних фінансово-економічних рішень, повсякденного контролю за доходами і витратами, попередження банкрутства підприємства.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: законодавче та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні; принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; правила організації і методику ведення обліку власного капіталу, зобов’язань  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства; особливості застосування План рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей народного господарства; правила оподаткування господарських операцій з урахуванням специфіки діяльності різних видів підприємств; особливості ведення обліку на підприємствах різних форм власності і господарювання, в тому числі на малих.

Облік за видами економічної діяльності

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економічної діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.
Завдання дисципліни – на основі останніх досягнень науки в бухгалтерському обліку навчити студентів правильно і раціонально застосовувати на підприємствах бухгалтерський облік з урахуванням їх галузевих особливостей   на підставі діючих нормативних документів, надати фахівцям вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності. Це необхідно для прийняття своєчасних і грамотних управлінських рішень, зростання економічних вигод діяльності підприємства.
Результати навчання:
знання специфіки та володіння методикою обліку та аналізу результатів діяльності допоміжних виробництв та підприємств різних організаційно-правових форм; вміння обґрунтовувати управлінські рішення у бізнесі на основі аналізу результатів діяльності та обирати варіанти оптимальних рішень з врахуванням обмежень на ресурси; знання національні П(С)БО та вміння здійснювати обліковий процес, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій, на стадіях первинного, поточного і підсумкового аналітичного та синтетичного обліку у національній та іноземній валютах тощо, витрат виробництва за елементами та калькуляційними статтями;  загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат від  звичайної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності; досконале знання практики застосування обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) та мати відповідні навички щодо: складу витрат виробництва, їх групування і класифікації; національних та зарубіжних методів обліку витрат; управлінського аспекту калькулювання собівартості продукції.

Бухгалтерський облік (для необліковців)

Мета опанування дисципліни - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.
Завдання дисципліни - вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання фінансової інформації в управлінні.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.
Уміння: Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

1С: Бухгалтерія (Україна) (для необліковців)

Мета опанування дисципліни - навчити студентів ефективно володіти базовими принципами роботи з прикладним рішенням програмного комплексу «1С: Підприємство» для використання облікової інформацію при оптимізації планів, контролю за їх вико­нанням, проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування управлінських рішень у майбутній роботі. Курс призначений: для студентів, яким не вистачає практики роботи та для підвищення кваліфікаційного рівню знань в бухгалтерському  обліку, а також для тих студентів, яким належить працювати в програмі «1С: Підприємство»: (фінансистам, бухгалтерам, аудиторам, менеджерам, маркетологам і т.д.).
Метою навчання дисципліни «1С: Бухгалтерія (Україна)»  є  практичне освоєння та вивчення конфігурації "Бухгалтерія підприємства", придбання  цілісного і правильного розуміння прикладного рішення, як інструменту для вирішення завдань бухгалтерського обліку, придбання та закріплення слухачами базових навичок роботи з системою 1С.

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Навчальна дисципліна "Міжнародні  стандарти  фінансової звітності" – цесукупність принципів, методів, форм, прийомів ведення обліку та складання фінансової звітності, які виникають при реалізації завдань фінансового обліку. МСФЗ розробляє і приймає Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності.
Мета вивчення навчальної дисципліни –  набуття здобувачами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.
Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванніу  здобувачів цілісної системи знань щодо методології обліку та складання звітності у відповідності з міжнародними стандартами. У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні

Облік в банках

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Облік в банках» - це сукупність принципів, форм, прийомів, методів формування навиків відображення в системі облікових регістрів та бухгалтерської звітності активних та пасивних операцій банківської установи з метою формування цілісної інформації для прийняття фінансових рішень. 
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг», «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства». 
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів навиків розуміти та ідентифікувати господарські операції банку, належним чином їх відображати в системі бухгалтерських рахунків та в подальшому систематизувати у звітності. 

Облік в небанківських установах

Анотація навчальної дисципліни: Змістове наповнення дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» включає
нормативно-правові та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах,
які враховують особливості діяльності зазначених установ у порівнянні із підприємствами виробничого сектору.
У результаті опанування дисципліни здобувачі вищої освіти знатимуть правила реєстрації небанківських фінансових
установ, вимоги до фінансового стану установ, склад та структуру договорів про надання фінансових послуг, опанують
процедури організації обліку надання фінансових послуг на етапах формування первинної документації, відображення
на рахунках бухгалтерського обліку і складання фінансової та статистичної звітності. 
Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти знання і навички щодо організації бухгалтерського обліку та методики відображення господарських операції з надання фінансових послуг ломбардами, страховими компаніями, лізинговими компаніями, кредитними спілками, інститутами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами.

Диджитал-облік у банках

Анотація навчальної дисципліниНавчальна дисципліна «Диджитал-облік у банках» - це сукупність принципів, форм, прийомів, методів формування навиків відображення в системі облікових регістрів та бухгалтерської звітності активних та пасивних операцій банківської установи на основі застосування діджитал-технологій з метою формування цілісної інформації для прийняття фінансових рішень. 
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства». 
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів навиків розуміти та ідентифікувати господарські операції банку, належним чином їх відображати в системі бухгалтерських рахунків та в подальшому систематизувати у звітності з використанням відповідного програмного забезпечення. 

Оподаткування та облік міжнародних операцій

    Оподаткування та облік міжнародних операцій – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів бухгалтерського обліку та оподаткування міжнародних операцій. Навчальна дисципліна має всебічно і повно охоплювати форми і види міжнародної економічної діяльності, бути адаптованою до системи управління підприємств різних галузей та форм власності, включаючи податкове планування, фінансову звітність за міжнародними стандартами.
     Міждисциплінарні зв’язки.Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерського обліку (загальна теорія)»,  «Мікроекономіка», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Податковий облік і звітність», «Оподаткування в зарубіжних країнах». 
     Мета вивчення навчальної дисципліни – набуття здобувачами необхідних знань та практичних навичок як методичного, так і прикладного характерів щодо методики обліку та оподаткуванню міжнародних операцій в Україні. 

Облік та оподаткування агробізнесу

Важливість ґрунтовних знань з обліку і оподаткування для облікових працівників підприємств агробізнесу не викликає сумнівів, оскільки вміння правильно здійснювати організацію обліку, враховуючи організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств агробізнесу, а також планувати та регулювати обсяги податків є одним з тих показників, який на сьогоднішній день відрізняє висококваліфікованого спеціаліста з обліку від пересічного бухгалтера. Облік та оподаткування агробізнесу є однією із провідних навчальних дисциплін, яка  допомагає у визначені сприяння поглибленого вивчення та засвоєння теоретичних основ обліку, оподаткування та звітності підприємств агробізнесу різних організаційно-правових форм господарювання і форм власності.
Міждисциплінарні зв’язки. Облік та оподаткування агробізнесу як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Підприємництво», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Статистика», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства».

Оподаткування підприємства

Оподаткування підприємства (Business taxation) - це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників податків та органів, що здійснюють контрольза правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати їх у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, відповідно до завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також обов'язки і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні. Система оподаткування підприємства тим ефективніша, чим вона зручніша як для того, хто сплачує податки, так і для того, хто здійснює контрольні функції. У різних країнах податкові системи не однакові, кожна з них має свої особливості. Вони створювались і розвивались у різні історичні періоди, в різних економічних умовах. Податки виступають найбільш важливим і впливовим інструментом регулювання економічних відносин та інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян. Вони відіграють значну роль у формуванні дохідної частини бюджету. Податки покликані стимулювати розвиток усього прогресивного і ефективного, регулювати суперечності, що виникають у процесі реалізації економічних інтересів. 

Кваліфікаційна бакалаврська робота здобувача вищої освіти

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт здобувачами вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит».

Дисципліни магістерського рівня
Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.
Завдання дисципліни: надання студентам розуміння основних положень Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок, а також стосовно методики формування як фінансових звітів компаніями недержавної форми власності, так і консолідованих фінансових звітів групи підприємств.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: статус МСФЗ у світі та в Україні; процес розробки та прийняття МСФЗ; призначення та основні положення концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ; основні вимоги МСФЗ щодо визнання та методів оцінки елементів фінансових звітів суб’єктів господарювання, а також їхніх форм та форматів; методи оцінки окремих активів, зобов’язань, доходів та витрат за принципами і правилами, передбаченими міжнародними стандартами; моделі обліку активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності, що використовуються з метою підготовки фінансових звітів за МСФЗ; облік та порядок відображення у фінансових звітах інструментів міжнародного інвестиційного ринку та похідних фінансових інструментів; методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній; порядок обліку впливу змін валютних курсів та цінових змін на показники фінансових звітів; основні методично-організаційні засади процесу трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність, складену за вимогами міжнародних стандартів;

Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання

 Анотація навчальної дисципліни

«Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання»

            1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми.

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання» є однією зі складових, що забезпечує формування професійних знань за спеціальністю. Мета опанування полягає у набутті здобувачами знань щодо оптимального використання методичного інструментарію бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, складу та принципів формування звітності на запит керівництва з метою обґрунтування управлінських рішень, підготовки суттєвої та доречної інформації з метою побудови прогнозних напрямів діяльності підприємства.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня.

Консолідація фінансової звітності

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И

«Консолідація фінансової звітності»

 

  1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми: засвоєння здобувачами необхідних теоретичних знань з основної нормативно-правової бази щодо об’єднання бізнесу та консолідації фінансової звітності, набуття навичок з методики та процедури складання консолідованої фінансової звітності групою підприємств. Навчальна дисципліна«Консолідація фінансової звітності» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Бухгалтерський облік», «Звітність підприємства», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Фінанси міжнародних корпорацій». 
Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

Мета опанування дисципліни: опанування методологічними та організаційними підходами до виконання наукових досліджень в сфері обліку і аудиту, набуття вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостійного наукового пошуку.
Завдання дисципліни: поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань в частині здійснення наукових досліджень в галузі обліку та аудиту; набуття уміння застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань; ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у сфері розвитку системи бухгалтерського обліку та аудиту на мікро- та макрорівнях, набуття уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити уміння використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного розв`язання поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим апаратом; вивчення напрямів використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення (методів діалектичної й формальної логіки), та специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних та економіко-математичних) для проведення наукових і прикладних досліджень.

Організація бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні магістри з обліку та аудиту повинні володіти знаннями про наукову організацію облікового, контрольного та аналітичного процесу, як складовою частиною системи управління та праці людей зайнятих бухгалтерським обліком і управлінням обліковим персоналом. Від рівня організації залежить, головним чином, якість і строки одержання облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, своєчасного і якісного складання бухгалтерської і статистичної звітності.
Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Стратегічний управлінський облік

Анотація навчальної дисципліни

«Стратегічний управлінський облік»

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми.

Метою опанування навчальної дисципліни є формування у здобувачів теоретичних знань та практичних навичок з методики і організації стратегічного управлінського обліку в процесі прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання, які діють в конкурентному середовищі. Вивчення на бакалаврському рівні дисциплін «Управлінський облік» та «Економічний аналіз» надає базові знання для розуміння аспектів формування управлінської інформації для задоволення потреб внутрішніх користувачів. Дисципліна «Стратегічний управлінський облік» орієнтована на формування системи сучасних знань, яка поєднує облікові концепції щодо прийняття ефективних управлінських рішень з метою формування ділової стратегії суб’єктів господарювання, спрямованих на забезпечення стійких конкурентних переваг в бізнес-середовищі.

Трансфертне ціноутворення

Навчальна дисципліна «Трансфертне ціноутворення» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Трансфертне ціноутворення – цесукупність принципів, методів, форм, порядку та  правил у трансфертному ціноутворенні. Формування в здобувачів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики трансфертного ціноутворення, методичних основ формування податкових відносин, які передбачають комплекс заходів, здійснюваних уповноваженими державними органами, спрямованих на організацію функціонування трансферних цін в державі та визначення порядку проведення трансфертного ціноутворення, порядку формування документації і звітності,  механізму контролю, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу ризиків трансфертного ціноутворення на фінансові результати діяльності підприємства та можливостей їх уникнення. 

Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті

Анотаціянавчальної дисципліни

«Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті»

1.Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми: набуття здобувачами теоретичних знань і практичних навичок з використання бухгалтерського обліку з метою управління фінансовими ресурсами підприємства та побудови системи ефективного використання майна та досягнення визначених топ-менеджментом цілей; формування цілісної системи знань щодо методології підготовки та використання економічної інформації з метою розробки ефективної фінансової політики підприємства. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології управління фінансами підприємств, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення фінансового аналізу міжнародних корпорацій з метою обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень, оперативної оцінки фінансового стану і результатів діяльності підприємства.

Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И

«Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі»

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. Навчальна дисципліна «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» (Accounting support of intellectual property for business) присвячена дослідженню принципів, підходів та методів бухгалтерського  обліку і оподаткування господарських операцій з об’єктами інтелектуальної власності в Україні з урахуванням міжнародної практики.Вона інтегрує базові поняття та прийоми загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Статистика», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Облік в зарубіжних країнах», «Менеджмент», «Маркетинг», «Право», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Фондовий ринок», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка» та інші.

Бухгалтерський облік цифрових активів

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И

«Бухгалтерський облік цифрових активів»

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми.

Стрімке становлення сучасних цифрових технологій в світі змусило переоцінити значення та місце цифрових активів, представлених виключно в електронній формі в складі активів суб’єкта господарювання. Прийняття взимку 2022 року Закону України «Про віртуальні активи» дало старт для операцій з віртуальними (цифровими) активами, а відтак і їх становлення як  об’єкта бухгалтерського обліку. Зазначені факти свідчать про актуальність питань обліку цифрових активів.

Мета опанування навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік цифрових активів»– сформувати знання та набуття навиків організації і методики обліку  й звітності цифрових ( віртуальних) активів як новітнього сегменту активів підприємства.

Облік в системі економічної безпеки

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И
«Облік в системі економічної безпеки»

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. Навчальна дисципліна «Облік в системі економічної безпеки» присвячена дослідженню принципів, методів, форм та прийомів збору, оцінювання достовірності, узагальнення та аналізу  інформації про внутрішні бізнес-процеси і зовнішнє середовище підприємства з метою інформаційного забезпечення  потреб  корпоративної безпеки суб’єктів господарювання. Вона інтегрує базові поняття та прийоми загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Звітність підприємств», «Менеджмент» та інших.
Мета вивчення навчальної дисципліни – полягає у  виробленні загальних та спеціальних компетенцій з питань бухгалтерського обліку для формування облікових даних, що виступають інформаційним підґрунтям для діагностування  загроз  безпечній діяльності і сталому розвитку підприємства та оцінювання його конкурентних переваг

Облік в установах сектору безпеки і оборони України

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И
"Облік в установах сектору безпеки і оборони України"

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми.
Сектор безпеки і оборони України - система органів державної влади, Збройних Сил України, військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, діяльність яких спрямована на захист національних інтересів України від загроз.  В умовах повномасштабної російської агресії, ефективність діяльності установ сектору безпеки і оборони стає запорукою  стабілізації української державності, національної ідентичності та демократичних цінностей. При цьому, ведення обліку діяльності установ сектору безпеки і оборони України, відповідно до чинного законодавства, має забезпечувати прозору та достовірну інформацію для прийняття управлінський рішень щодо ефективності функціонування сектору як в цілому, так і окремих його підрозділів, зокрема.

Облік в державних корпораціях

Навчальна дисципліна «Облік у державних корпораціях» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Облік у державних корпораціях – це сукупність принципів, методів, форм, порядку та  правил у державних корпораціях. Державна корпорація - це об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. Формування в здобувачів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики обліку у державних корпораціях, методичних основ формування та розвитку корпоративних відносин як в Україні так і в зарубіжних країнах, які передбачають комплекс заходів, здійснюваних учасниками корпоративних відносин та органів корпоративного управління, спрямованих на організацію функціонування державних корпорацій та визначення порядку обліку у державних корпораціях, порядку формування документації і звітності,  механізму контролю, набуття навичок опрацювання і використання інформації в управлінні корпоративною діяльністю, оцінки впливу діагностики на фінансові результати діяльності державної корпорації та можливостей їх уникнення за допомогою фінансового планування. 

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Анотація навчальної дисципліни
«Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах»


1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. Навчальна дисципліна «Організація бухгалтерська обліку в бюджетних установах» є однією зі складових дисциплін, що забезпечує формування професійних знань за спеціальністю. Мета опанування дисципліни полягає у набутті здобувачами знань щодо оптимального використання методичного інструментарію щодо раціональної організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах та їх структурних підрозділах.
Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня.
2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. По завершенні вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Анотація навчальної дисципліни 
"Облік та оподаткуваннясуб’єктів малого підприємництва»

1. Навчальна дисципліна «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва»– це сукупність принципів, методів, правил, прийомів методики і організації управління системою оподаткування підприємства відповідно до Податкового кодексу України.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як «Глобальна економіка»”, «Методологія наукових досліджень», «Проектний менеджмент», «Стратегічний менеджмент».
Мета вивчення навчальної дисципліни - формування системи знань з теорії та практики розрахунку та сплати податків відповідно до вимог ПКУ; вивчення здобувачами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової звітності суб’єктами господарської діяльності на підставі використання інформаційних систем і технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; розуміння особливостей, порядку обчислення, методик і алгоритмів розрахунків для нарахування та сплати податків та зборів в Україні, розуміння складу умов та методичного забезпечення адміністрування податків, складання, заповнення і порядками подання податкової (в т.ч. електронної) звітності; вміння використовувати податкову інформацію в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінювати вплив податкового навантаження на формування фінансово-економічних показників і майнового стану платника податків. 

Кваліфікаційна магістерська робота здобувача вищої освіти

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних магістерських робіт здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм: «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу», «Облік і аудит в державному секторі»