Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

Ми в соціальних мережах:

    

Прийєднуйся! Ти будеш першим дізнаватись про всі новинки!!!

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу є провідною кафедрою у сфері бухгалтерського обліку в Україні, що здійснює на високому рівні навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу.

Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці пропонує підготовку магістрів за новими освітніми програмами.

Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Зокрема, викладачами кафедри удосконалюється зміст та методика викладання дисциплін бухгалтерського обліку. Наукова діяльність вчених кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою: «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки». Науковий пошук викладачів, аспірантів та докторантів спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Серед важливих напрямів роботи кафедри, в реалізації яких беруть участь викладачі кафедри, необхідно відзначити роботу в рамках Міждержавної робочої групи експертів ООН з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які мають загальнодержавне значення. Проблеми, над якими працювали викладачі кафедри, мають важливе практичне значення. Їх розв’язання знайшло відображення в рекомендаціях та пропозиціях до проектів та діючих нормативних актів з обліку, контролю і оподаткування.

Отримані практичні результати науково-дослідної роботи були використані при написанні монографій, наукових статей, навчально-методичної літератури, підручників і посібників та впроваджені в навчальний процес. В цілому за останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 532 праці, в т.ч. монографій – 15, наукових статей – 233, тез доповідей на конференціях – 263, підручників, навчальних посібників – 21. З метою підвищення якості навчального процесу, наукові здобутки викладачів використані при підготовці та доопрацюванні навчальних планів, посібників та підручників за науками і дисциплінами, викладання яких забезпечується кафедрою.

Особливо увага приділяється науковій роботі студентів, з цією метою на кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з бухгалтерського обліку.. та оподаткування. Студенти постійно приймають участь у фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, дипломних магістерських робіт та займають призові місця.

Положення про кафедру >>>

Перелік дисциплін навчального плану галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 "Облік і оподаткування":

Освітня програма  "Облік і аудит"

Детальніше про кафедру »

Історія кафедри

Передісторія кафедри  пов’язана з історією нашого університету і сягає початку ХХ століття, коли завдяки наполегливості ділових кіл, промисловців і підприємців, професорсько-викладацької спільноти, в умовах розвитку капіталістичних відносин в царській Росії в 1906 році в Києві були відкриті 4-річні Вищі комерційні курси. Відтоді і починається підготовка фахівців з бухгалтерського обліку (поряд з підготовкою комерційних фахівців, товарознавців, викладачів комерційних дисциплін для початкових і середніх комерційних шкіл та училищ). Раніше така підготовка здійснювалася лише на теренах Росії в Москві і Петербурзі. На Київських вищих комерційних курсах підготовка спеціалістів велась не тільки для Києва, але й для всього півдня Росії.

Після евакуації до Києва в 1944 році інституту повернуто назву Київського фінансово-економічного інституту, який розташувався по вул. Андріївській, 2 в приміщенні Фінансово-економічного технікуму. Саме тоді, більше 70 років тому, в 1944 році в Київському фінансово-економічному інституті була створена кафедра бухгалтерського обліку, одночасно з іншими базовими кафедрами (політекономії, фінансів, грошового обігу і кредиту, економічної географії, статистики, математики, іноземних мов, галузевих економік).

Організатором та першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку був кандидат економічних наук, доцент Цюпа Митрофан Григорович. Це був досвідчений педагог з підготовки бухгалтерських кадрів, який ще до війни викладав бухгалтерський облік в КДУ ім. Тараса Шевченка. Деякий час М.Г. Цюпа також виконував обов’язки директора Київської філії Всесоюзного заочного фінансового інституту і декана обліково-статистичного факультету КФЕІ.

Змінювалися часи, розвивалась економіка Радянського Союзу і незалежної України, і разом з цим, змінювались напрями, зміст діяльності кафедри та її назви:

Назва кафедри

Роки

Кафедра бухгалтерського обліку

1944 - 1977 рр.

Кафедра бухгалтерського обліку в промисловості

1977 – 1986 рр.

Кафедра обліку, контролю і аналізу господарської діяльності в промисловості

1986 - 1992 рр.

Кафедра обліку та аудиту в промисловості

1992 – 2000 рр.

Кафедра обліку в промисловості

2000 – 2003 рр.

Кафедра обліку підприємницької діяльності

2003 р. – 2016 рр.

Кафедра обліку і оподаткування

 

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

2016 р. - 2020 рр.

 

2021р. – по теперішній час

 Якісний склад співробітників кафедри та її висока чисельність  давали можливість виділення нових підрозділів: у 1964 році кафедри економічного аналізу (завідувач д.е.н, професор І.І. Каракоз), а в 1977 році – кафедри бухгалтерського обліку в сільському господарстві (завідувач д.е.н., професор Ю.Я Литвин).

У 2000 р. на базі кафедри обліку і аудиту в промисловості була створена кафедра аудиту (завідувач д.е.н., проф. В.П. Завгородній) та змінена назва на кафедру обліку в промисловості. У травні 2003 р. на базі кафедри обліку в промисловості була створена кафедра обліку базової підготовки (теперішня назва «кафедра бухгалтерського обліку») (завідувач д.е.н., професор Ю.А. Кузьмінський), а сама кафедра обліку в промисловості отримала назву кафедри обліку підприємницької діяльності.

Базову кафедру бухгалтерського обліку з уточнюючими назвами очолювали (послідовно) кандидат економічних наук, доцент М.Г. Цюпа (1944-1946), доктор економічних наук, професор П.П. Німчинов (1946-1975), потім керівництво кафедри здійснювалося його учнями, які зробили значний внесок у розвиток кафедри – докторами економічних наук, професорами Ю.Я. Литвином (1975-1977), А.М. Кузьмінським (1977-1995), М.В. Кужельним (1995-2009). З вересня 2009 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.І.Бондар, а з жовтня 2016 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор М.М. Шигун.

За весь період діяльності кафедри велася підготовка вчених, науковців, зокрема підготовлено біля 20 докторів економічних наук, серед яких з членів кафедри Чумаченко М.Г. – академік НАН України, Литвин Ю.Я., Сопко В.В. – академік Національної академії наук Угорщини, Бородкін О.С., Білуха М.Т., Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., Герасимович А.М.,  Завгородній В.П., Кузьмінський Ю.А., Ловінська Л.Г., Галенко О.М., Гнилицька Л.В., Озеран А.В.

Протягом багатьох років на кафедрі викладачами працювали відомі серед облікової спільноти учені й педагоги, яких уже немає серед нас, але які лишили вагомий слід у професії та науці: Йосип Миколайович Лучинський, Валентина Андріївна Півторадня, Юрій Гаврилович Самусь, Ніна Микитівна Грабова, Олександр Дмитрович Шмігель, Людмила Василівна Жилкіна, Олексій Сергійович Бородкін, Віктор Петрович Завгородній, Микола Сергійович Прудкий, Володимир Григорович Лінник. 

Станом на 01.02.2021 р. на кафедрі бухгалтерського обліку та консалтингу працює 23 викладача, в тому числі: докторів економічних наук, професорів – 5 чол., кандидатів економічних наук, професорів – 2 чол., кандидатів економічних наук, доцентів – 15 чол., старших викладачів – 1.

Викладачі
  • Бондар Микола Іванович
    Декан факультету обліку та податкового менеджменту, професор, доктор економічних наук, професор...
    Шигун Марія Михайлівна
    Шигун Марія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, сертифікований аудитор...

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, вивчення основ методології та організації обліку господарської діяльності, регулювання обліку та звітності в Україні.
Завдання дисципліни: подати студентам необхідний навчальний матеріал щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для економічного аналізу та аудиту, прийняття управлінських рішень; створити основу для вивчення дисциплін «Фінансовий облік активів», " Фінансовий облік пасивів", «Управлінський облік», «Аудит»

Вступ до спеціальності (Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу)

Мета опанування дисципліни: набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, набуття умінь орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти в класичному університеті, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих  знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні

Звітність підприємств

Мета опанування дисципліни: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, податкової, статистичної, внутрішньогосподарської звітності та звітності до фондів соціального страхування. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів

Системи і моделі бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань розвитку системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях.
Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння передумов виникнення бухгалтерського обліку як науки і як практичної діяльності; дослідження процесу формування облікових теорій та концепцій; отримання навичок оцінки нових ідей в світлі розвитку бухгалтерського обліку; набуття вміння виявлення ключових ознак національних систем бухгалтерського обліку та здійснення їх порівняльного аналізу; формування сталих навичок побудови нових моделей бухгалтерського обліку та їх видозміни; освоєння техніки наукового передбачення в галузі наукового розвитку бухгалтерського обліку

Облік в зарубіжних країнах

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Завдання дисципліни: вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались у межах британо-американської, континентальної, південноамериканської та міжнародної, так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах малого бізнесу,навчити студентів у відповідності з діючим законодавством України, національними нормативними документами та міжнародними стандартами вести бухгалтерський облік на малих підприємствах

Облікова політика підприємства

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасні підходи до організації і методики бухгалтерського обліку і його нормативно-правове регулювання; засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на підприємстві для складання і подання його фінансової звітності та у процесі здійснення контролю, аналізу та управління підприємством

Основи наукових досліджень

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасну науку «Бухгалтерський облік, контроль, аналіз і аудит», основи методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, виховання у студентів навичок: вирішувати практичні питання дослідницьким шляхом; брати участь у науково-дослідницькій роботі; впроваджувати в практичну діяльність передові досягнення світової науки, техніки і культурного прогресу; вироблення творчих навичок у застосуванні наукових методів для розв’язання виробничих завдань; оволодіння методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень

Управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування знань та вмінь організації та методики управлінського обліку.
Завдання дисципліни: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку, бюджетування та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів з метою прийняття ефективних управлінських рішень

Фінансовий облік активів

Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта

Фінансовий облік пасивів

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань і умінь щодо теорії і практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних форм власності.
Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку капіталу, зобов'язань,  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку

Облік за видами економічної діяльності

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економічної діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.
Завдання дисципліни – на основі останніх досягнень науки в бухгалтерському обліку навчити студентів правильно і раціонально застосовувати на підприємствах бухгалтерський облік з урахуванням їх галузевих особливостей   на підставі діючих нормативних документів, надати фахівцям вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності

Бухгалтерський облік (для необліковців)

Мета опанування дисципліни - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.
Завдання дисципліни - вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання фінансової інформації в управлінні

1С: Бухгалтерія (Україна) (для необліковців)

Мета опанування дисципліни - навчити студентів ефективно володіти базовими принципами роботи з прикладним рішенням програмного комплексу «1С: Підприємство» для використання облікової інформацію при оптимізації планів, контролю за їх вико­нанням, проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування управлінських рішень у майбутній роботі

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Навчальна дисципліна "Міжнародні  стандарти  фінансової звітності" – цесукупність принципів, методів, форм, прийомів ведення обліку та складання фінансової звітності, які виникають при реалізації завдань фінансового обліку. МСФЗ розробляє і приймає Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності

Облік в банках

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Облік в банках» - це сукупність принципів, форм, прийомів, методів формування навиків відображення в системі облікових регістрів та бухгалтерської звітності активних та пасивних операцій банківської установи з метою формування цілісної інформації для прийняття фінансових рішень

Облік в небанківських установах

Анотація навчальної дисципліни: Змістове наповнення дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» включає
нормативно-правові та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах,
які враховують особливості діяльності зазначених установ у порівнянні із підприємствами виробничого сектору

Диджитал-облік у банках

Анотація навчальної дисципліниНавчальна дисципліна «Диджитал-облік у банках» - це сукупність принципів, форм, прийомів, методів формування навиків відображення в системі облікових регістрів та бухгалтерської звітності активних та пасивних операцій банківської установи на основі застосування діджитал-технологій з метою формування цілісної інформації для прийняття фінансових рішень

Кваліфікаційна бакалаврська робота здобувача вищої освіти

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт здобувачами вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Дисципліни магістерського рівня
Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів

Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання

Мета опанування дисципліни: формування професійних знань за спеціальністю.
Завдання дисципліни: набуття студентами знань щодо оптимального використання методичного інструментарію бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, складу та принципів формування звітності на запит керівництва з метою обґрунтування управлінських рішень, підготовки суттєвої та доречної інформації з метою побудови прогнозних напрямів діяльності підприємства

Консолідація фінансової звітності

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних вітчизняних та міжнародних стандартів фінансової звітності щодо об’єднання бізнесу та консолідації фінансової звітності, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням пакету консолідованої фінансової звітності групою підприємств

Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

Мета опанування дисципліни: опанування методологічними та організаційними підходами до виконання наукових досліджень в сфері обліку і аудиту, набуття вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостійного наукового пошуку.
Завдання дисципліни: поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань в частині здійснення наукових досліджень в галузі обліку та аудиту; набуття уміння застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань; ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у сфері розвитку системи бухгалтерського обліку та аудиту на мікро- та макрорівнях, набуття уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити уміння використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного розв`язання поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим апаратом; вивчення напрямів використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення (методів діалектичної й формальної логіки), та специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних та економіко-математичних) для проведення наукових і прикладних досліджень

Організація бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні магістри з обліку та аудиту повинні володіти знаннями про наукову організацію облікового, контрольного та аналітичного процесу, як складовою частиною системи управління та праці людей зайнятих бухгалтерським обліком і управлінням обліковим персоналом

Стратегічний управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методики і організації стратегічного управлінського обліку в процесі прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання які діють в конкурентному середовищі.
Завдання дисципліни: використання можливостей навчального процесу для опанування студентами особливостей формування та подання інформації, необхідної для формулювання стратегічних цілей і їх реалізації для забезпечення ефективного функціонування господарюючих суб’єктів в динамічному ринковому середовищі

Менеджмент у трансфертному ціноутворенні

Мета опанування дисципліниформування у студентів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики менеджменту у трансфертному ціноутворенні, методичних основ формування трансфертних цін, порядку формування документаціїі звітності з трансфертного ціноутворення,  механізму контролю  за трансфертними цінами, набуття навичок опрацювання і використання податковоїі нформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу ризиків ТЦУ на фінансові результати діяльності підприємства та можливостей їх уникнення

Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті

Мета опанування дисциплінинабуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з використання бухгалтерського обліку з метою управління фінансовими ресурсами підприємства та побудови системи ефективного використання майна та досягнення визначених топ-менеджментом цілей

Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі

Мета опанування дисципліниформування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань бухгалтерського обліку і оподаткування об’єктів інтелектуальної власності задля глибшого розуміння: їхекономічної природи, структури, механізмів і принципів захисту, методів оцінки та загалом факторів, що впливають на практику використання об’єктів інтелектуальної власності в бізнесі

Податковий менеджмент у державному секторі

Мета опанування дисципліни: вивчення теоретичних положень, світового досвіду та міжнародних тенденцій в оподаткуванні, що дозволяють менеджерам підприємств державного сектору приймати виважені і обґрунтовані рішення у процесі управління, з урахуванням податкових наслідків на мікро- та макрорівні; усвідомлення основної ролі оподаткування та його процедур в антикризовому регулюванні, впливу умов оподаткування на ділову та інвестиційну активність підприємств державного сектору; а також оволодіння навичками і прийомами, пов'язаними з використанням аналітично-контрольних процедур і розрахунків

Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу

Мета опанування дисципліни – сформувати у студентів сучасну систему знань про менеджмент формування оптимального податкового навантаження на підприємствах агробізнесу відповідно до нормативно-правового регулювання  податків і платежів та набуття практичних навичок щодо мінімізації податкового навантаження на підприємствах

Професійна етика бухгалтера і аудитора

Мета опанування дисципліни – набуття магістрантами теоретичних знань і практичних навичок з використання міжнародних та вітчизняних норм та принципів поведінки професійних бухгалтерів, а також визнання відповідальності перед громадськістю. 
Завдання навчальної дисципліни є формування моральної свідомості етичних вимог та ціннісних орієнтирів в галузі професійної поведінки бухгалтерів і аудиторів; розгляд системи етичних знань і цінностей кодексів етики професійних бухгалтерів і аудиторів; формування знань про специфіку діяльності професійних бухгалтерів і аудиторів, а також моделі поведінки, що виникають в конкретних ситуаціях

Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна  покликана сформувати культуру та навички пошукової роботи й саморозвитку здобувачів. Знання є основою моральних переконань, естетичних поглядів, світогляду. На сучасному етапі переходу від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства знання стають стратегічним ресурсом як для самої людини, так і для держави у цілому, а постійна дослідницька робота – єдино вірним шляхом для набуття конкурентних професійних переваг

Організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах агробізнесу

Анотація навчальної дисципліни. Організація бухгалтерського обліку і контролю має важливе значення для своєчасного і достовірного формування інформації в системі бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та звітності для прийняття управлінських рішень на підприємстві. Вивчення основних принципів наукової організації праці в бухгалтерії, управління обліковим персоналом, раціональної організації обліку необоротних і оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань і внутрішньогосподарського контролю на підприємствах агробізнесу та в їх структурних підрозділах сприяє підвищенню рівня компетентностей фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування

Фінансовий аналіз і діагростика аграрних підприємств

Анотація навчальної дисципліни. Бізнесова діяльність аграрних підприємств пов’язана з ризиком. Керівники і менеджери підприємств агробізнесу мають постійно відслідковувати фінансовий стан підприємства з метою контролю за його платоспроможністю, кредитоспроможністю та фінансовою стійкістю

Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва»– цесукупність принципів, методів, правил, прийомів методики і організації управління системою оподаткування підприємства відповідно до Податкового кодексу України.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як «Глобальна економіка»”, «Методологія наукових досліджень», «Проектний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»

Податковий аудит аграрних підприємств

Анотація навчальної дисципліни. В умовах ринкової економіки важливе значення має дотримання суб’єктами господарювання як загального, так і податкового законодавства. Своєчасне нарахування, повне і своєчасне перерахування суб’єктами господарювання податків і зборів сприяє формуванню бюджету країни

Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу

Анотація навчальної дисципліни. Інформація, що формується у фінансовому обліку і фінансовій звітності, в основному призначена для задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Водночас для задоволення потреб менеджменту підприємства в інформації для прийняття своєчасних і виважених управлінських рішень крім інформації фінансового обліку і фінансової звітності використовуються дані внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та внутрішньогосподарської звітності

Консолідована фінансова звітність (Агробізнес)

Анотація навчальної дисципліни. Інформація, що формується у фінансовому обліку і первинній фінансовій звітності, в основному призначена для задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації підприємств, а також формування галузевих комплексів привели до утворення холдингових структур, об’єднань підприємств

Кваліфікаційна магістерська робота здобувача вищої освіти

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних магістерських робіт здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні, галузі знань 07 «Упра