Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування є провідною кафедрою у сфері бухгалтерського обліку в Україні, що здійснює на високому рівні навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу.

Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці пропонує підготовку магістрів за новими освітніми програмами.

Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Зокрема, викладачами кафедри удосконалюється зміст та методика викладання дисциплін бухгалтерського обліку. Наукова діяльність вчених кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою: «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки». Науковий пошук викладачів, аспірантів та докторантів спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Серед важливих напрямів роботи кафедри, в реалізації яких беруть участь викладачі кафедри, необхідно відзначити роботу в рамках Міждержавної робочої групи експертів ООН з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які мають загальнодержавне значення. Проблеми, над якими працювали викладачі кафедри, мають важливе практичне значення. Їх розв’язання знайшло відображення в рекомендаціях та пропозиціях до проектів та діючих нормативних актів з обліку, контролю і оподаткування.

Отримані практичні результати науково-дослідної роботи були використані при написанні монографій, наукових статей, навчально-методичної літератури, підручників і посібників та впроваджені в навчальний процес. В цілому за останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 532 праці, в т.ч. монографій – 15, наукових статей – 233, тез доповідей на конференціях – 263, підручників, навчальних посібників – 21. З метою підвищення якості навчального процесу, наукові здобутки викладачів використані при підготовці та доопрацюванні навчальних планів, посібників та підручників за науками і дисциплінами, викладання яких забезпечується кафедрою.

Особливо увага приділяється науковій роботі студентів, з цією метою на кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з бухгалтерського обліку.. та оподаткування. Студенти постійно приймають участь у фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, дипломних магістерських робіт та займають призові місця.

Положення про кафедру >>>

Перелік дисциплін навчального плану галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 "Облік і оподаткування":

Спеціалізації "Облік, аудит та оподаткування"

Спеціалізація "Облік і аудит"

Спеціалізація "Податковий менеджмент"

Детальніше про кафедру »

Історія кафедри

Передісторія кафедри обліку і оподаткування пов’язана з історією нашого університету і сягає початку ХХ століття, коли завдяки наполегливості ділових кіл, промисловців і підприємців, професорсько-викладацької спільноти, в умовах розвитку капіталістичних відносин в царській Росії в 1906 році в Києві були відкриті 4-річні Вищі комерційні курси. Відтоді і починається підготовка фахівців з бухгалтерського обліку (поряд з підготовкою комерційних фахівців, товарознавців, викладачів комерційних дисциплін для початкових і середніх комерційних шкіл та училищ). Раніше така підготовка здійснювалася лише на теренах Росії в Москві і Петербурзі. На Київських вищих комерційних курсах підготовка спеціалістів велась не тільки для Києва, але й для всього півдня Росії.

Після евакуації до Києва в 1944 році інституту повернуто назву Київського фінансово-економічного інституту, який розташувався по вул. Андріївській, 2 в приміщенні Фінансово-економічного технікуму. Саме тоді, більше 70 років тому, в 1944 році в Київському фінансово-економічному інституті була створена кафедра бухгалтерського обліку, одночасно з іншими базовими кафедрами (політекономії, фінансів, грошового обігу і кредиту, економічної географії, статистики, математики, іноземних мов, галузевих економік).

Організатором та першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку був кандидат економічних наук, доцент Цюпа Митрофан Григорович. Це був досвідчений педагог з підготовки бухгалтерських кадрів, який ще до війни викладав бухгалтерський облік в КДУ ім. Тараса Шевченка. Деякий час М.Г. Цюпа також виконував обов’язки директора Київської філії Всесоюзного заочного фінансового інституту і декана обліково-статистичного факультету КФЕІ.

Змінювалися часи, розвивалась економіка Радянського Союзу і незалежної України, і разом з цим, змінювались напрями, зміст діяльності кафедри та її назви:

Назва кафедри

Роки

Кафедра бухгалтерського обліку

1944 - 1977 рр.

Кафедра бухгалтерського обліку в промисловості

1977 – 1986 рр.

Кафедра обліку, контролю і аналізу господарської діяльності в промисловості

1986 - 1992 рр.

Кафедра обліку та аудиту в промисловості

1992 – 2000 рр.

Кафедра обліку в промисловості

2000 – 2003 рр.

Кафедра обліку підприємницької діяльності

2003 р. – 2016 рр.

Кафедра обліку і оподаткування

2016 р. – по теперішній час

 Якісний склад співробітників кафедри та її висока чисельність  давали можливість виділення нових підрозділів: у 1964 році кафедри економічного аналізу (завідувач д.е.н, професор І.І. Каракоз), а в 1977 році – кафедри бухгалтерського обліку в сільському господарстві (завідувач д.е.н., професор Ю.Я Литвин).

У 2000 р. на базі кафедри обліку і аудиту в промисловості була створена кафедра аудиту (завідувач д.е.н., проф. В.П. Завгородній) та змінена назва на кафедру обліку в промисловості. У травні 2003 р. на базі кафедри обліку в промисловості була створена кафедра обліку базової підготовки (теперішня назва «кафедра бухгалтерського обліку») (завідувач д.е.н., професор Ю.А. Кузьмінський), а сама кафедра обліку в промисловості отримала назву кафедри обліку підприємницької діяльності.

Базову кафедру бухгалтерського обліку з уточнюючими назвами очолювали (послідовно) кандидат економічних наук, доцент М.Г. Цюпа (1944-1946), доктор економічних наук, професор П.П. Німчинов (1946-1975), потім керівництво кафедри здійснювалося його учнями, які зробили значний внесок у розвиток кафедри – докторами економічних наук, професорами Ю.Я. Литвином (1975-1977), А.М. Кузьмінським (1977-1995), М.В. Кужельним (1995-2009). З вересня 2009 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.І.Бондар, а з жовтня 2016 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор М.М. Шигун.

За весь період діяльності кафедри велася підготовка вчених, науковців, зокрема підготовлено біля 20 докторів економічних наук, серед яких з членів кафедри Чумаченко М.Г. – академік НАН України, Литвин Ю.Я., Сопко В.В. – академік Національної академії наук Угорщини, Бородкін О.С., Білуха М.Т., Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., Герасимович А.М.,  Завгородній В.П., Кузьмінський Ю.А., Ловінська Л.Г., Галенко О.М., Гнилицька Л.В., Озеран А.В.

Протягом багатьох років на кафедрі викладачами працювали відомі серед облікової спільноти учені й педагоги, яких уже немає серед нас, але які лишили вагомий слід у професії та науці: Йосип Миколайович Лучинський, Валентина Андріївна Півторадня, Юрій Гаврилович Самусь, Ніна Микитівна Грабова, Олександр Дмитрович Шмігель, Людмила Василівна Жилкіна, Олексій Сергійович Бородкін, Віктор Петрович Завгородній, Микола Сергійович Прудкий, Володимир Григорович Лінник. 

Станом на 01.02.2019 р. на кафедрі обліку і оподаткування працює 26 викладачів, в тому числі: докторів економічних наук, професорів – 7 чол., кандидатів економічних наук, професорів – 3 чол., кандидатів економічних наук, доцентів – 14 чол., старших викладачів – 1, асистентів без наукового ступеня – 1 чол.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, вивчення основ методології та організації обліку господарської діяльності, регулювання обліку та звітності в Україні.

Завдання дисципліни: подати студентам необхідний навчальний матеріал щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для економічного аналізу та аудиту, прийняття управлінських рішень; створити основу для вивчення наук «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аудит»

Звітність підприємств

Мета опанування дисципліни: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, податкової, статистичної, внутрішньогосподарської звітності та звітності до фондів соціального страхування. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів

Системи і моделі бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань розвитку системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях.

Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння передумов виникнення бухгалтерського обліку як науки і як практичної діяльності; дослідження процесу формування облікових теорій та концепцій; отримання навичок оцінки нових ідей в світлі розвитку бухгалтерського обліку; набуття вміння виявлення ключових ознак національних систем бухгалтерського обліку та здійснення їх порівняльного аналізу; формування сталих навичок побудови нових моделей бухгалтерського обліку та їх видозміни; освоєння техніки наукового передбачення в галузі наукового розвитку бухгалтерського обліку

Облік в зарубіжних країнах

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Завдання дисципліни: вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались у межах британо-американської, континентальної, південноамериканської та міжнародної, так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою

Облік і звітність в оподаткуванні

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності підприємствами - платниками податків, зборів (обов’язкових платежів) з урахуванням сфери їх діяльності, форми власності тощо; вивчення студентами законодавчих основ та набуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності на базі облікової інформації бухгалтерського обліку суб’єкта господарської діяльності, інформаційних облікових технологій і національних стандартів; засвоєння особливостей порядку обчислення, обліку та сплати податків в Україні, опанування методиками обліку, складання і порядком подання податкової звітності, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, вміння оцінювати вплив оподаткування на фінансовий стан підприємства

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах малого бізнесу,навчити студентів у відповідності з діючим законодавством України, національними нормативними документами та міжнародними стандартами вести бухгалтерський облік на малих підприємствах

Облікова політика підприємства

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасні підходи до організації і методики бухгалтерського обліку і його нормативно-правове регулювання; засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на підприємстві для складання і подання його фінансової звітності та у процесі здійснення контролю, аналізу та управління підприємством

Основи наукових досліджень

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасну науку «Бухгалтерський облік, контроль, аналіз і аудит», основи методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, виховання у студентів навичок: вирішувати практичні питання дослідницьким шляхом; брати участь у науково-дослідницькій роботі; впроваджувати в практичну діяльність передові досягнення світової науки, техніки і культурного прогресу; вироблення творчих навичок у застосуванні наукових методів для розв’язання виробничих завдань; оволодіння методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень

Управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування знань та вмінь організації та методики управлінського обліку.

Завдання дисципліни: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку, бюджетування та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів з метою прийняття ефективних управлінських рішень

Фінансовий облік-І

Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта

Фінансовий облік-ІІ

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знаньі умінь щодо теорії і практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних форм власності.

Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку капіталу, зобов'язань,  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку

Облік за видами економічної діяльності

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економічної діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.

Завдання дисципліни – на основіостанніх досягнень науки в бухгалтерському обліку навчити студентів правильно і раціонально застосовувати на підприємствах бухгалтерський облік з урахуванням їх галузевих особливостей   на підставі діючих нормативних документів, надати фахівцям вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності

Вступ до спеціальності (Кафедра обліку і оподаткування)

Мета опанування дисципліни: набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, набуття умінь орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти в класичному університеті, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих  знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні

Фінансовий облік (К-ра Обліку і оподаткування)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів, власного та залученого капіталу підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта

Система оподаткування підприємства

Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з системи оподаткування підприємства. Особлива увага приділяється розумінню Податкового кодексу України, підзаконних нормативних актів, національного законодавства з оподаткування, вітчизняну податкову систему, її характеристики, функції, завдання, класифікацію і елементи податків, їх економічну сутність і нормативно-правове їх регулювання, вивченню існуючих систем оподаткування в Україні

Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Дисципліни магістерського рівня
Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів

Бюджетування податків і зборів на підприємстві

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики бюджетування податків і зборів, методичних основ обчислення показників окремих бюджетів з урахуванням чинників зовнішнього й внутрішнього середовища та механізму контролю виконання бюджетів податків і зборів, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу механізмів оподаткування на її фінансово-економічні показники і майновий стан платника податків

Податковий консалтинг

Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методики і організації формування системи знань у галузі оподаткування та характеру його розвитку на сучасному етапі.

Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з податкового консалтингу та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на комплекс послуг з роз’яснення та застосування норм чинного податкового законодавства, визначення податкових наслідків господарських операцій, а також знаходження законних схем планування податкового навантаження для підприємства з урахуванням специфіки його діяльності

Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання

Мета опанування дисципліни: формування професійних знань за спеціальністю «Облік і аудит».

Завдання дисципліни: набуття студентами знань щодо оптимального використання методичного інструментарію бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, складу та принципів формування звітності на запит керівництва з метою обґрунтування управлінських рішень, підготовки суттєвої та доречної інформації з метою побудови прогнозних напрямів діяльності підприємства

Консолідація фінансової звітності

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних вітчизняних та міжнародних стандартів фінансової звітності щодо об’єднання бізнесу та консолідації фінансової звітності, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням пакету консолідованої фінансової звітності групою підприємств

Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

Мета опанування дисципліни: опанування методологічними та організаційними підходами до виконання наукових досліджень в сфері обліку і аудиту, набуття вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостійного наукового пошуку.

Завдання дисципліни: поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань в частині здійснення наукових досліджень в галузі обліку та аудиту; набуття уміння застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань; ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у сфері розвитку системи бухгалтерського обліку та аудиту на мікро- та макрорівнях, набуття уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити уміння використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного розв`язання поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим апаратом; вивчення напрямів використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення (методів діалектичної й формальної логіки), та специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних та економіко-математичних) для проведення наукових і прикладних досліджень

Організація бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні магістри з обліку та аудиту повинні володіти знаннями про наукову організацію облікового, контрольного та аналітичного процесу, як складовою частиною системи управління та праці людей зайнятих бухгалтерським обліком і управлінням обліковим персоналом

Стратегічний управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методики і організації стратегічного управлінського обліку в процесі прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання які діють в конкурентному середовищі.

Завдання дисципліни: використання можливостей навчального процесу для опанування студентами особливостей формування та подання інформації, необхідної для формулювання стратегічних цілей і їх реалізації для забезпечення ефективного функціонування господарюючих суб’єктів в динамічному ринковому середовищі

Фінансовий аналіз (К-ра обліку і оподаткування)

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику здійснення фінансового аналізу у суб’єктів підприємницької діяльності, сформувати у студентів уміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий аналіз підприємства, робити обґрунтовані висновки, знаходити шляхи поліпшення його фінансового стану та покращення фінансових результатів

Оподаткування міжнародних господарських операцій

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань оподаткування міжнародних господарських операцій. Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння сутності міжнародних господарських операцій і вмінь з їх ідентифікації; дослідження можливостей здійснення різних видів міжнародних господарських операцій; набуття вміння оподаткування міжнародних господарських операцій; розвиток сталих навичок організовувати систему бухгалтерського обліку міжнародних господарських операцій із дотриманням податкового та бухгалтерського законодавства; визначення навиків використання різних форм оптимізації оподаткування міжнародних господарських операцій

Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики трансфертного ціноутворення, методичних основ формування трансфертних цін,порядку формування документації і звітності з трансфертного ціноутворення,  механізму контролю  за трансфертними ціна, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу ризиків ТЦУ на фінансові результати діяльності підприємства та можливостей їх уникнення

Податкові спори та судова практика їх вирішення

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань захисту підприємства в податкових спорах із використанням усього законодавчого арсеналу засобів. Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння сутності податкових спорів і вмінь з їх ідентифікації; дослідження можливостей вирішення податкових спорів на досудовому етапі; набуття вміння оскарження рішень податкових органів на доказовій основі бухгалтерського обліку та з дотриманням процесуального законодавства; розвиток сталих навичок організовувати систему бухгалтерського обліку для обґрунтування позицій суб’єкта в податкових спорах та подальшому захисту в суді із дотриманням податкового та процесуального, бухгалтерського законодавства; визначення навиків використання різних процесуальних способів використання бухгалтерського обліку для забезпечення справедливого вирішення податкових спорів

Адміністрування податків і зборів

Мета опанування дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з адміністрування податків і зборів на підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні магістри з обліку та аудиту повинні володіти знаннями необхідними теоретичних основ, методичних рекомендацій і професійних навичок стосовно адміністрування податків та порядку погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

Оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики розрахунку та сплати податків відповідно до вимог ПКУ; вивчення студентами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової (в т

Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі

   Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань бухгалтерського обліку і оподаткування об’єктів інтелектуальної власності задля глибшого розуміння: їх економічної природи, структури, механізмів і принципів захисту, методів оцінки та загалом факторів, що впливають на практику використання об’єктів інтелектуальної власності в бізнесі

Податковий менеджмент

Мета опанування дисципліниформування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань управління податковою політикою з метою формування оптимального податкового навантаження, що стало сучасною ключовою характеристикою успішноїдіяльност іпідприємства

Менеджмент у трансфертному ціноутворенні

Мета опанування дисципліниформування у студентів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики менеджменту у трансфертному ціноутворенні, методичних основ формування трансфертних цін, порядку формування документаціїі звітності з трансфертного ціноутворення,  механізму контролю  за трансфертними цінами, набуття навичок опрацювання і використання податковоїі нформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу ризиків ТЦУ на фінансові результати діяльності підприємства та можливостей їх уникнення

Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті

Мета опанування дисциплінинабуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з використання бухгалтерського обліку з метою управління фінансовими ресурсами підприємства та побудови системи ефективного використання майна та досягнення визначених топ-менеджментом цілей

Стратегічний податковий менеджмент

Мета опанування дисциплінививчення теоретичних положень і світового досвіду, що пояснюють обґрунтування менеджерами стратегічних податкових рішень у процесіуправління, атакожоволодіннятехнічниминавичкамиіприйомами, пов'язанимизвикористанняманалітично-контрольнихпроцедурірозрахунків, атакож:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності бухгалтера  у сфері управління фінансами підприємств;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Дисципліни рівня PhD
Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи

Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів наукового ступеню доктора філософії, які проводять дослідження, спрямовані на розвиток теорії бухгалтерського обліку, сучасного наукового мислення, адекватного розуміння методологічних проблем, які виникають підчас реформування бухгалтерського обліку, та вміння визначити шляхи їх ефективного вирішення

Методи і моделі обліку, оподаткування та контролю в корпоративному управлінні

Мета опанування дисципліни: набуття здобувачем теоретичних і практичних знань щодо побудови ефективних облікових моделей для забезпечення оптимізації корпоративного управління, підвищення дієвості його інструментів.

Завдання дисципліни: формування цілісної системи знань щодо використання та систематизації існуючих моделей бухгалтерського обліку та оподаткування з урахуванням специфіки суб’єкта господарювання з метою оптимізації використання його ресурсів

Методологія економічних досліджень

Мета опанування дисципліни: набуття здобувачем теоретичних знань щодо існуючих концепцій і економічних теорій та володіння методикою використання методів проведення наукових досліджень з метою використання у власному науковому дослідженні з метою формування комплексної методології дослідження

Партнери

Наші партнери:

     Вища Сопотська Школа (Польща)

 

 

 

 

     ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів - Association of Chartered Certified Accountants

 

 

 

     CIMA (Chartered Institute of Management Accountants - Інститут дипломованих бухгалтерів управлінського обліку)

 

 

          ФПБАУ (Федерація професійних бухгалтерів і аудитрів України).

 

 

 

     На факультеті обліку та податкового менеджменту проходять підготовку майбутні професіонали у сфері обліку, оподаткування, аналізу й аудиту. Належна якість освіти дозволяє випускникам університету обіймати високі посади на вітчизняних підприємствах та організаціях, а також у міжнародних компаніях.

ВИПУСКНИКИ ДВНЗ «КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ПРО НАШ УНІВЕРСИТЕТ І ФАКУЛЬТЕТ

ДЕМЧЕНКО ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА - випускниця ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 1995 року (спеціальність – «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст). Пройшла шлях від державного податкового інспектора валютної інспекції ДПІ до начальника Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

 

Інтерв’ю підготували студенти 5-го курсу: Халієва Олеся (магістерська програма «Оподаткування підприємницької діяльності»),  Петрученко Юлія та Прокопенко Анна (магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»).

 

СУШКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ – випускник ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 2001 року, кандидат економічних наук, сертифікований аудитор, керуючий партнер «MGIPSPAudit», яка є провідною аудиторською компанією та представником міжнародної мережі незалежних аудиторських, податкових, бухгалтерських та консалтингових фірм MGIWorldwide. Секрети свого успіху Дмитро Сергійович розкриває в інтерв’ю нашим студентам, наводить базові стимули до навчання як фундамент подальшого професійного зростання.

Відео – інтерв’ю з Сушко Д.С.

Інтерв’ю підготували студенти 5-го курсу: Драбинога Анна, Козій Юлія (магістерська програма «Оподаткування підприємницької діяльності») та Харюкова Марія (магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»).


ФІЛОЗОП ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ - випускник ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 1993 року, кандидат економічних наук, сертифікований аудитор, власник і директор ТОВ «Аудиторська фірма «НЮАНС-АУДИТ». Його фірма надає своїм клієнтам аудиторські та бухгалтерські послуги, проводить аудит фінансової звітності, складеної за національними та міжнародними стандартами.


Відео- інтерв’ю з Філозоп О.В.

Інтерв’ю підготували студенти 5-го курсу: Гордієнко Оксана, Гордієнко Уляна та Майстернко Інна (магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»).

 

БАРАНОВ СЕРГІЙ та ГРИНЕНКО ЮЛІЯ - випускники ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 2017 року (спеціальність – «Облік і аудит»). Успішно завершивши навчання, отримали цінний досвід роботи у міжнародних аудиторських компаніях, продовжують навчатися в аспірантурі КНЕУ на Факультеті обліку та податкового менеджменту для отримання ступеня PhD.

Інтерв’ю підготували студенти: Швейбиш Клімент (2 курс) та Бриль Ірина (5 курс, магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»).

 

Моє рішення відвідувати ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ) було, безумовно, гарним рішенням, і я насолоджувався кожним кроком програми. Особливо пропоную англомовну магістерську програму (магістр обліку та аудиту в галузі управління бізнесом).
 
Я дуже люблю свою кафедру обліку і оподаткування, яка має прекрасних та кваліфікованих лекторів та професорів! Їхнє відмінне ставлення та професіоналізм справило велике враження на мене для мого майбутнього досвіду.
 
У цьому шляхетному університеті я придбав виняткові знання, які я можу без проблем перевіряти у компанії. Я рекомендую вам прийняти правильне рішення та вступити саме до цієї величної установи, яке позитивно змінить Ваше життя. Якщо ж Ви шукаєте Магістерську програму з бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, КНЕУ є найкращим університетом для вибору.

Зіблім Харді
Департамент кооперативів, Тамале, Гана

 

Англомовна магістерська програма КНЕУ відкриває нові можливості для студентів. Навчаючись за цією програмою, Ви не тільки підвищите рівень англійської, а й отримаєте безцінний досвід спілкування з вітчизняними та зарубіжними викладачами.
 
Протягом навчання Ви кожного дня розмовляєте, пишете, здаєте тести англійською мовою. 
Обираючи англомовну магістерську програму, Ви вивчатимете міжнародні стандарти 
в оригіналі та
виконуватимете завдання за програмою АССА, вивчатимете міжнародний досвід всесвітньо 
відомих компаній. На цьому шляху Вас будуть супроводжувати висококваліфіковані та чуйні викладачі, які завжди допоможуть та підтримають.
 
За програмою англомовна та українська магістерські програми мало чим відрізняються між собою, проте тут Ви всьому навчаєтесь фаховою англійською мовою, що в майбутньому Вам дає беззаперечну перевагу на ринку праці. 


Радійовська Марія Валентинівна
Асистент аудитора,
«АК«П.С.П. Аудит»


Я б хотіла виразити своє захоплення і подякувати за організацію надзвичайно корисного та практичного студентського випробовування - англомовної магістерської програми. То ж давайте розглянемо основні напрямки розвитку, які має можливість отримати кожен учасник програми:
 
- кожному студенту доведеться мислити англійською під час практичних заняттях; а також слухати та говорити англійською мовою.  Ці види діяльності є запорукою успіху при вивченні іноземної мови;
 
- по-друге, основним акцентом стає практичне застосування облікових, податкових та аудиторських знань у національних та міжнародних практиках, тому випускники матимуть необхідний багаж знать для початку кар'єри та майбутнього зростання в як спеціаліста своєї справи;
 
- по-третє, це поле для ваших ідей, пропозицій та вдосконалень; програма допомагає вам розвивати креативне мислення та покращувати як методологію викладання матеріалу так і особистості якості.
 
Тому, не втрачайте свій унікальний шанс стати конкурентоспроможним спеціалістом-обліковцем на бурхливому ринку праці.

Тетяна Грищенко
Менеджер по роботі з клієнтами та управлінням ризиками
All-In Tanslations

 

Шалена глобалізація ХІ століття змушує до вивчення іноземних мов. Нині знання англійської це не привілей, а «маст хев». Чим би майбутній студент не мав наміру займатися (бухгалтер, топ-менеджер, власник бізнесу) скрізь є необхідним знання мови.
 
Саме тому, коли я почула про магістерську англомовну програму в КНЕУ у мене не залишилося жодного сумніву щодо вступу саме на цю спеціалізацію. Спілкування, вивчення матеріалів, лекції, практичні заняття – все це дає неймовірний поштовх до кращого володіння та розуміння іноземної мови. Руйнуються бар’єри. Стає легше розмовляти, говорити та навіть думати англійською.
 
Важливим є відношення викладачів до студентів, які завжди допоможуть і підтримають, навіть якщо твої базові знання не настільки високі, аби відразу заговорити і все зрозуміти. Студент і викладач протягом 1,5 року йдуть пліч о пліч і стають кращими. Підтримка та взаємодопомога робить навчання приємним та плідним.
 
Можу з впевненістю сказати, що магістерська англомовна програма КНЕУ – це те, що необхідно майбутньому успішному спеціалісту для якого вже не буде важким здивувати свого потенційного працедавця вмінням спілкуватися англійською не тільки у професійному спрямуванні, а й підтримати надзвичайно необхідний для того, аби залишити гарне враження, «смолл ток».
З повагою,
Ластівка Марія
Фізична особа-підприємець

 

Навчання на англомовній магістерській програмі – це великі можливості досягнення студентом високого рівня освіти, а саме, це унікальна можливість навчатися фаховій англійський мові, що в майбутньому надасть більшу конкурентоспроможність на ринку праці, при зарахуванні на роботу, оскільки після навчання на програмі студент КНЕУ стає високоосвіченою особистістю та набуває інтелектуального збагачення. Ще І.В.Гете висловив:"Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина!". На практичних заняттях студенти не тільки набувають фахових знань, а і  посилюють навички писемного мовлення, підвищують свою комунікативну компетенцію.
 
Отримані в КНЕУ знання фахової англійської мови в подальшому нададуть широкі можливості користуватись іноземними  джерелами та публікаціями в області міжнародного обліку та аудиту, без додаткових зусиль  скористатися міжнародними стандартами ведення обліку та аудиту.
 
Навчання на англомовній програмі швидко інтегрує випускника в загальнолюдське та європейське співтовариство.
Виходячи з вищевикладеного, пропоную сміливим та енергійним, сучасним і зацікавленим  зробити свій вибір до англомовної магістерської програми.

Головій Юлія Сергіївна

 

Студентське життя це цікавий, пізнавальний та незабутній шлях, який формує нас як особистість. Я навчалася в КНЕУ на англомовній програмі факультету обліку та податкового менеджменту.
 
Я довго вагалася чи варто вибрати саме англомовну програму. Навчання на цій програмі дало мені змогу підвищити рівень англійської мови та отримати знання в сфері обліку та аудиту.
 
Я щиро вважаю, щосвоїм успіхам зобов’язана високомурівню кваліфікації йталанту викладачів. Також ми отримали можливість взяти участь у програмі “Два диплома” в Польщі та я вдячна викладачам КНЕУ за надані знання, які ми можемо застосовувати.

 

Печерська Ніна

 

Факультет обліку і податкового менеджменту є популярним серед студентів.
 
Спеціальність «Облік і оподаткування» охоплює широкий спектр компетенцій у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту й оподаткування, що є надійною основою для успішної кар’єри наших випускників як у вітчизняних, так й у міжнародних компаніях, органах державної влади та управління.