Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

Ми в соціальних мережах:

    

Прийєднуйся! Ти будеш першим дізнаватись про всі новинки!!!

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу є провідною кафедрою у сфері бухгалтерського обліку в Україні, що здійснює на високому рівні навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу.

Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці пропонує підготовку магістрів за новими освітніми програмами.

Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Зокрема, викладачами кафедри удосконалюється зміст та методика викладання дисциплін бухгалтерського обліку. Наукова діяльність вчених кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою: «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки». Науковий пошук викладачів, аспірантів та докторантів спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Серед важливих напрямів роботи кафедри, в реалізації яких беруть участь викладачі кафедри, необхідно відзначити роботу в рамках Міждержавної робочої групи експертів ООН з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які мають загальнодержавне значення. Проблеми, над якими працювали викладачі кафедри, мають важливе практичне значення. Їх розв’язання знайшло відображення в рекомендаціях та пропозиціях до проектів та діючих нормативних актів з обліку, контролю і оподаткування.

Отримані практичні результати науково-дослідної роботи були використані при написанні монографій, наукових статей, навчально-методичної літератури, підручників і посібників та впроваджені в навчальний процес. В цілому за останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 532 праці, в т.ч. монографій – 15, наукових статей – 233, тез доповідей на конференціях – 263, підручників, навчальних посібників – 21. З метою підвищення якості навчального процесу, наукові здобутки викладачів використані при підготовці та доопрацюванні навчальних планів, посібників та підручників за науками і дисциплінами, викладання яких забезпечується кафедрою.

Особливо увага приділяється науковій роботі студентів, з цією метою на кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з бухгалтерського обліку.. та оподаткування. Студенти постійно приймають участь у фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, дипломних магістерських робіт та займають призові місця.

Положення про кафедру >>>

Перелік дисциплін навчального плану галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 "Облік і оподаткування":

Освітня програма  "Облік і аудит"

Детальніше про кафедру »

Історія кафедри

Передісторія кафедри  пов’язана з історією нашого університету і сягає початку ХХ століття, коли завдяки наполегливості ділових кіл, промисловців і підприємців, професорсько-викладацької спільноти, в умовах розвитку капіталістичних відносин в царській Росії в 1906 році в Києві були відкриті 4-річні Вищі комерційні курси. Відтоді і починається підготовка фахівців з бухгалтерського обліку (поряд з підготовкою комерційних фахівців, товарознавців, викладачів комерційних дисциплін для початкових і середніх комерційних шкіл та училищ). Раніше така підготовка здійснювалася лише на теренах Росії в Москві і Петербурзі. На Київських вищих комерційних курсах підготовка спеціалістів велась не тільки для Києва, але й для всього півдня Росії.

Після евакуації до Києва в 1944 році інституту повернуто назву Київського фінансово-економічного інституту, який розташувався по вул. Андріївській, 2 в приміщенні Фінансово-економічного технікуму. Саме тоді, більше 70 років тому, в 1944 році в Київському фінансово-економічному інституті була створена кафедра бухгалтерського обліку, одночасно з іншими базовими кафедрами (політекономії, фінансів, грошового обігу і кредиту, економічної географії, статистики, математики, іноземних мов, галузевих економік).

Організатором та першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку був кандидат економічних наук, доцент Цюпа Митрофан Григорович. Це був досвідчений педагог з підготовки бухгалтерських кадрів, який ще до війни викладав бухгалтерський облік в КДУ ім. Тараса Шевченка. Деякий час М.Г. Цюпа також виконував обов’язки директора Київської філії Всесоюзного заочного фінансового інституту і декана обліково-статистичного факультету КФЕІ.

Змінювалися часи, розвивалась економіка Радянського Союзу і незалежної України, і разом з цим, змінювались напрями, зміст діяльності кафедри та її назви:

Назва кафедри

Роки

Кафедра бухгалтерського обліку

1944 - 1977 рр.

Кафедра бухгалтерського обліку в промисловості

1977 – 1986 рр.

Кафедра обліку, контролю і аналізу господарської діяльності в промисловості

1986 - 1992 рр.

Кафедра обліку та аудиту в промисловості

1992 – 2000 рр.

Кафедра обліку в промисловості

2000 – 2003 рр.

Кафедра обліку підприємницької діяльності

2003 р. – 2016 рр.

Кафедра обліку і оподаткування

 

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

2016 р. - 2020 рр.

 

2021р. – по теперішній час

 Якісний склад співробітників кафедри та її висока чисельність  давали можливість виділення нових підрозділів: у 1964 році кафедри економічного аналізу (завідувач д.е.н, професор І.І. Каракоз), а в 1977 році – кафедри бухгалтерського обліку в сільському господарстві (завідувач д.е.н., професор Ю.Я Литвин).

У 2000 р. на базі кафедри обліку і аудиту в промисловості була створена кафедра аудиту (завідувач д.е.н., проф. В.П. Завгородній) та змінена назва на кафедру обліку в промисловості. У травні 2003 р. на базі кафедри обліку в промисловості була створена кафедра обліку базової підготовки (теперішня назва «кафедра бухгалтерського обліку») (завідувач д.е.н., професор Ю.А. Кузьмінський), а сама кафедра обліку в промисловості отримала назву кафедри обліку підприємницької діяльності.

Базову кафедру бухгалтерського обліку з уточнюючими назвами очолювали (послідовно) кандидат економічних наук, доцент М.Г. Цюпа (1944-1946), доктор економічних наук, професор П.П. Німчинов (1946-1975), потім керівництво кафедри здійснювалося його учнями, які зробили значний внесок у розвиток кафедри – докторами економічних наук, професорами Ю.Я. Литвином (1975-1977), А.М. Кузьмінським (1977-1995), М.В. Кужельним (1995-2009). З вересня 2009 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.І.Бондар, а з жовтня 2016 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор М.М. Шигун.

За весь період діяльності кафедри велася підготовка вчених, науковців, зокрема підготовлено біля 20 докторів економічних наук, серед яких з членів кафедри Чумаченко М.Г. – академік НАН України, Литвин Ю.Я., Сопко В.В. – академік Національної академії наук Угорщини, Бородкін О.С., Білуха М.Т., Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., Герасимович А.М.,  Завгородній В.П., Кузьмінський Ю.А., Ловінська Л.Г., Галенко О.М., Гнилицька Л.В., Озеран А.В.

Протягом багатьох років на кафедрі викладачами працювали відомі серед облікової спільноти учені й педагоги, яких уже немає серед нас, але які лишили вагомий слід у професії та науці: Йосип Миколайович Лучинський, Валентина Андріївна Півторадня, Юрій Гаврилович Самусь, Ніна Микитівна Грабова, Олександр Дмитрович Шмігель, Людмила Василівна Жилкіна, Олексій Сергійович Бородкін, Віктор Петрович Завгородній, Микола Сергійович Прудкий, Володимир Григорович Лінник. 

Станом на 01.02.2021 р. на кафедрі бухгалтерського обліку та консалтингу працює 23 викладача, в тому числі: докторів економічних наук, професорів – 5 чол., кандидатів економічних наук, професорів – 2 чол., кандидатів економічних наук, доцентів – 15 чол., старших викладачів – 1.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, вивчення основ методології та організації обліку господарської діяльності, регулювання обліку та звітності в Україні.
Завдання дисципліни: подати студентам необхідний навчальний матеріал щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для економічного аналізу та аудиту, прийняття управлінських рішень; створити основу для вивчення дисциплін «Фінансовий облік активів», " Фінансовий облік пасивів", «Управлінський облік», «Аудит».
Результати навчання:
розуміння сутності бухгалтерського обліку та історичних аспектів його становлення і розвитку; застосування принципів, на яких ґрунтується бухгалтерський облік; засвоєння сутності елементів методу бухгалтерського обліку (документування та інвентаризація; оцінювання та калькулювання; бухгалтерські рахунки та подвійний запис; бухгалтерський баланс та звітність); вміння відображати в системі обліку основні господарські процеси: створення підприємства, постачання, виробництво, збут; дотримання процедури облікової реєстрації господарських процесів; знання сутності та вміння застосовувати основні принципи управлінського обліку; розуміння основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Вступ до спеціальності (Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу)

Мета опанування дисципліни: набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, набуття умінь орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти в класичному університеті, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих  знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні.
Завдання дисципліни: полягає у широкому ознайомленні студентів з обраним напрямом в галузі обліку, аудиту й оподаткування; формуванні сучасного економічного й обліково-аналітичного мислення та навичок для подальшого їх використання в опануванні сукупності навчальних дисциплін, що в кінцевому підсумку формують повноцінного фахівця в галузі обліку й оподаткуванні; виробленні критичного ставлення та вміння  правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв’язання поставлених завдань, отримання повноцінної освіти  за обраною спеціальністю; набутті вміння орієнтуватися у мінливих умовах у галузі обліку й аудиту, а також застосувати отриманні  знання  при вирішенні конкретних ситуативних завдань, що будуть виникати в процесі навчання за обраною спеціальністю.

Звітність підприємств

Мета опанування дисципліни: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, податкової, статистичної, внутрішньогосподарської звітності та звітності до фондів соціального страхування. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів.
Завдання дисципліни: зрозуміти місце звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити її значення в управлінні підприємством; бути обізнаним з методикою складання звітності; вміти використовувати інформацію, наведену у звітності, для аналізу та прогнозування діяльності підприємства.
Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати основні законодавчі і нормативні документи, які регламентують складання і подання звітності підприємств; розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінці діяльності підприємства; нагромаджувати необхідну для складання звітності інформацію; вміти заповнювати (складати) форми звітності, які подають підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам; забезпечувати достовірність даних звітних форм з метою використання її інформації в аналізі діяльності підприємства та при здійсненні тактичного і стратегічного управління.

Системи і моделі бухгалтерського обліку

Анотація навчальної дисципліни "Системи і моделі бухгалтерського обліку"

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Облік в зарубіжних країнах

Анотація навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»
 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит». 

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами

Анотація навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними і міжнародними стандартами» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит». 

Облікова політика підприємства

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И

 «Облікова політика підприємства»

 

         1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її зв'язок з іншими навчальними дисциплінами відповідно освітньої програми: навчальна дисципліна «Облікова політика підприємства» є однією зі складових, що забезпечує формування професійних знань спеціалістів за спеціальністю «Облік і оподаткування». Облікова політика визначає підходи до організації системи бухгалтерського обліку на підприємстві, формує підходи до підготовки облікових даних відповідно до філософії управління підприємством. Тому мета зазначеної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів цілісної системи знань про сучасні підходи до організації бухгалтерського обліку за усіма складовими діяльності бухгалтерської служби (кадрової, технічної, методичної), його внутрішнього нормативно-правового регулювання, а також у засвоєнні принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на підприємстві для складання і подання його фінансової звітності та у процесі здійснення контролю, аналізу та управління підприємством. Дисципліна взаємозв’язана з усіма дисциплінами бакалаврського пакету.

Основи наукових досліджень

Анотація навчальної дисциполіни  «Основи наукових досліджень»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо- професійної  програми «Облік і аудит».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо- професійної  програми «Облік і аудит».

Управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування знань та вмінь організації та методики управлінського обліку.
Завдання дисципліни: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку, бюджетування та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості організації управлінського обліку, відмінності від фінансового обліку; доходи, витрати,  їх класифікацію та поведінку; методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг (як вітчизняні, так і зарубіжні); методи обліку за  повними, неповними і нормативними витратами; методику і техніку аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку; особливості аналізу релевантної інформації для прийняття управлінських рішень; аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень; методи бюджетування і контролю; організацію обліку за центрами відповідальності. Студент повинен вміти: здійснювати групування витрат за різними ознаками і напрямками; визначити функцію витрат; вести облік витрат на виробництво і калькулювати собівартість продукції за різними методами; аналізувати взаємозв’язок  і залежність витрат, обсягу діяльності  і прибутку; аналізувати релевантну інформацію для прийняття управлінських рішень; аналізувати інформацію для прийняття інвестиційних рішень; складати операційні і фінансові бюджети; організувати і вести облік за центрами відповідальності.

Фінансовий облік активів

Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.
Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку окремих об’єктів необоротних та оборотних активів, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  та аналітичний облік готівкових коштів та грошових коштів на поточних рахунках в банках; критерії визнання, класифікацію, оцінку дебіторської заборгованості підприємства; методику розрахунку резерву сумнівних боргів, його відображення в обліку; синтетичний та аналітичний облік іншої поточної дебіторської заборгованості (розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за нарахованими доходами); критерії визнання, класифікацію та оцінку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів; порядок нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, її відображення в обліку; критерії визнання, класифікацію та оцінку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; методику обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій; порядок визнання, класифікацію та оцінку запасів підприємства; документальне оформлення та облік наявності та руху запасів; облік та порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат. пов’язаних з придбанням запасів; критерії визнання, оцінку, склад та класифікацію витрат виробництва; облік, розподіл та порядок списання загальновиробничих витрат; зведений облік витрат виробництва та визначення собівартості готової продукції; документальне оформлення та облік наявності та руху готової продукції підприємства.

Фінансовий облік пасивів

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань і умінь щодо теорії і практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних форм власності.
Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку капіталу, зобов'язань,  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку. Це необхідно для прийняття своєчасних і грамотних фінансово-економічних рішень, повсякденного контролю за доходами і витратами, попередження банкрутства підприємства.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: законодавче та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні; принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; правила організації і методику ведення обліку власного капіталу, зобов’язань  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства; особливості застосування План рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей народного господарства; правила оподаткування господарських операцій з урахуванням специфіки діяльності різних видів підприємств; особливості ведення обліку на підприємствах різних форм власності і господарювання, в тому числі на малих.

Облік за видами економічної діяльності

Анотація навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності"

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

Бухгалтерський облік (для необліковців)

Мета опанування дисципліни - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.
Завдання дисципліни - вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання фінансової інформації в управлінні.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.
Уміння: Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

1С: Бухгалтерія (Україна) (для необліковців)

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И

«1С: Бухгалтерія (Україна)»


1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. Метою опанування навчальної дисципліни є набуття здобувачами необхідних знань щодопрактичного освоєння та вивчення конфігурації "Бухгалтерія підприємства", придбання  комплексного розуміння прикладного рішення, як інструменту для вирішення завдань бухгалтерського обліку, придбання та закріплення слухачами базових навичок роботи в системі 1С.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає знання основ теорії бухгалтерського обліку та фінансового обліку, сутності основних господарських операцій та економічного категорійного апарату. У відповідності до структурно-логічної схеми навчального процесу навчальна дисципліна «Бухгалтерія: 1С (Україна)»  викладається після вивчення студентами таких дисциплін: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Мікроекономіка», «Фінанси».

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Анотація навчальної дисципліни  «Міжнародні стандарти фінансової звітності»

        

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", освітньо-професійної програми «Корпоративні фінанси».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", освітньо-професійної програми «Корпоративні фінанси».

Облік в банках

Анотація навчальної дисципліни

"Облік в банках"

 

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Облік в банках» - це сукупність принципів, форм, прийомів, методів формування навиків відображення в системі облікових регістрів та бухгалтерської звітності активних та пасивних операцій банківської установи з метою формування цілісної інформації для прийняття фінансових рішень. 
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг», «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства». 

Облік в небанківських фінансових установах

Анотація навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах»


               

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Диджитал-облік у банках

Анотація навчальної дисципліниНавчальна дисципліна «Диджитал-облік у банках» - це сукупність принципів, форм, прийомів, методів формування навиків відображення в системі облікових регістрів та бухгалтерської звітності активних та пасивних операцій банківської установи на основі застосування діджитал-технологій з метою формування цілісної інформації для прийняття фінансових рішень. 
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства». 
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів навиків розуміти та ідентифікувати господарські операції банку, належним чином їх відображати в системі бухгалтерських рахунків та в подальшому систематизувати у звітності з використанням відповідного програмного забезпечення. 

Оподаткування та облік міжнародних операцій

Анотація навчальної дисципліни "Оподаткування та облік міжнародних операцій"

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування та облік міжнародних операцій» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та комплаєнс».

 

Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Оподаткування та облік міжнародних операцій» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та комплаєнс».

Облік та оподаткування агробізнесу

Анотація навчальної дисципліни "Облік та оподаткування агробізнесу"

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та оподаткування агробізнесу» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».


Робоча програма навчальної дисципліни «Облік та оподаткування агробізнесу» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Оподаткування підприємства

Анотація навчальної дисципліни "Оподаткування підприємства"

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій».

 

Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Оподаткування підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій».

Кваліфікаційна бакалаврська робота здобувача вищої освіти

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт здобувачами вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит».

Практика переддипломна

Навчально-методичні матеріали з організації, технології проведення та оцінювання переддипломної (виробничої) практики для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

Дисципліни магістерського рівня
Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.
Завдання дисципліни: надання студентам розуміння основних положень Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо складу фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок, а також стосовно методики формування як фінансових звітів компаніями недержавної форми власності, так і консолідованих фінансових звітів групи підприємств.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: статус МСФЗ у світі та в Україні; процес розробки та прийняття МСФЗ; призначення та основні положення концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ; основні вимоги МСФЗ щодо визнання та методів оцінки елементів фінансових звітів суб’єктів господарювання, а також їхніх форм та форматів; методи оцінки окремих активів, зобов’язань, доходів та витрат за принципами і правилами, передбаченими міжнародними стандартами; моделі обліку активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності, що використовуються з метою підготовки фінансових звітів за МСФЗ; облік та порядок відображення у фінансових звітах інструментів міжнародного інвестиційного ринку та похідних фінансових інструментів; методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній; порядок обліку впливу змін валютних курсів та цінових змін на показники фінансових звітів; основні методично-організаційні засади процесу трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність, складену за вимогами міжнародних стандартів;

Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання

 Анотація навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання»

        

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Консолідація фінансової звітності

А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И

«Консолідація фінансової звітності»

 

  1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми: засвоєння здобувачами необхідних теоретичних знань з основної нормативно-правової бази щодо об’єднання бізнесу та консолідації фінансової звітності, набуття навичок з методики та процедури складання консолідованої фінансової звітності групою підприємств. Навчальна дисципліна«Консолідація фінансової звітності» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Бухгалтерський облік», «Звітність підприємства», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Фінанси міжнародних корпорацій». 
Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

Мета опанування дисципліни: опанування методологічними та організаційними підходами до виконання наукових досліджень в сфері обліку і аудиту, набуття вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостійного наукового пошуку.
Завдання дисципліни: поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань в частині здійснення наукових досліджень в галузі обліку та аудиту; набуття уміння застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань; ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у сфері розвитку системи бухгалтерського обліку та аудиту на мікро- та макрорівнях, набуття уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити уміння використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного розв`язання поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим апаратом; вивчення напрямів використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення (методів діалектичної й формальної логіки), та специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних та економіко-математичних) для проведення наукових і прикладних досліджень.

Організація бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні магістри з обліку та аудиту повинні володіти знаннями про наукову організацію облікового, контрольного та аналітичного процесу, як складовою частиною системи управління та праці людей зайнятих бухгалтерським обліком і управлінням обліковим персоналом. Від рівня організації залежить, головним чином, якість і строки одержання облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, своєчасного і якісного складання бухгалтерської і статистичної звітності.
Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:

Стратегічний управлінський облік

Анотація навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік»

 

 Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

 

Трансфертне ціноутворення

Навчальна дисципліна «Трансфертне ціноутворення» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Трансфертне ціноутворення – цесукупність принципів, методів, форм, порядку та  правил у трансфертному ціноутворенні. Формування в здобувачів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики трансфертного ціноутворення, методичних основ формування податкових відносин, які передбачають комплекс заходів, здійснюваних уповноваженими державними органами, спрямованих на організацію функціонування трансферних цін в державі та визначення порядку проведення трансфертного ціноутворення, порядку формування документації і звітності,  механізму контролю, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу ризиків трансфертного ціноутворення на фінансові результати діяльності підприємства та можливостей їх уникнення. 

Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті

Анотаціянавчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Бухгалтерський облік цифрових активів

Анотація навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік цифрових активів»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік цифрових активів» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

 

Облік в системі економічної безпеки

Анотація навчальної дисципліни «Облік в системі економічної безпеки»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в системі економічної безпеки» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг у системі економічної безпеки». 

 

Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Облік в системі економічної безпеки» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг у системі економічної безпеки». 

Облік в установах сектору безпеки і оборони України

Анотація навчальної дисципліни "Облік в установах сектору безпеки і оборони України"

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в установах сектору безпеки і оборони України» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит в державному секторі».
 

Облік в державних корпораціях

Навчальна дисципліна «Облік у державних корпораціях» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Облік у державних корпораціях – це сукупність принципів, методів, форм, порядку та  правил у державних корпораціях. Державна корпорація - це об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. Формування в здобувачів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики обліку у державних корпораціях, методичних основ формування та розвитку корпоративних відносин як в Україні так і в зарубіжних країнах, які передбачають комплекс заходів, здійснюваних учасниками корпоративних відносин та органів корпоративного управління, спрямованих на організацію функціонування державних корпорацій та визначення порядку обліку у державних корпораціях, порядку формування документації і звітності,  механізму контролю, набуття навичок опрацювання і використання інформації в управлінні корпоративною діяльністю, оцінки впливу діагностики на фінансові результати діяльності державної корпорації та можливостей їх уникнення за допомогою фінансового планування. 

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Анотація навчальної дисципліни
«Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах»


1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. Навчальна дисципліна «Організація бухгалтерська обліку в бюджетних установах» є однією зі складових дисциплін, що забезпечує формування професійних знань за спеціальністю. Мета опанування дисципліни полягає у набутті здобувачами знань щодо оптимального використання методичного інструментарію щодо раціональної організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах та їх структурних підрозділах.
Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня.
2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. По завершенні вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Анотація навчальної дисципліни 
"Облік та оподаткуваннясуб’єктів малого підприємництва»

1. Навчальна дисципліна «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва»– це сукупність принципів, методів, правил, прийомів методики і організації управління системою оподаткування підприємства відповідно до Податкового кодексу України.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як «Глобальна економіка»”, «Методологія наукових досліджень», «Проектний менеджмент», «Стратегічний менеджмент».
Мета вивчення навчальної дисципліни - формування системи знань з теорії та практики розрахунку та сплати податків відповідно до вимог ПКУ; вивчення здобувачами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової звітності суб’єктами господарської діяльності на підставі використання інформаційних систем і технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; розуміння особливостей, порядку обчислення, методик і алгоритмів розрахунків для нарахування та сплати податків та зборів в Україні, розуміння складу умов та методичного забезпечення адміністрування податків, складання, заповнення і порядками подання податкової (в т.ч. електронної) звітності; вміння використовувати податкову інформацію в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінювати вплив податкового навантаження на формування фінансово-економічних показників і майнового стану платника податків. 

Кваліфікаційна магістерська робота здобувача вищої освіти

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної магістерської роботи здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм: «Облік і аудит», «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг у системі економічної безпеки», «Облік і аудит в державному секторі»

Переддипломна практики

НММ з організації, технології проведення та оцінювання переддипломної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спец.071 "Облік і оподаткування", освітньо-професійної програми "Облік і аудит"