Факультет обліку та податкового менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 23.10.19
Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

Дисципліна «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» є вибірковою освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей конкретного прикладного програмного рішення (ППР): «1С: Бухгалтерія 8», «Галактика ERP: Контур бухгалтерського обліку»; набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення

Основи фінансово-господарського контролю

Дисципліна «Основи фінансово-господарського контролю» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності6.030509 «Облік і аудит».

Метою опанування дисципліниє засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю

Внутрішній аудит

Мета опанування дисципліни: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; підготовка кваліфікованих кадрів для роботи у сфері інформаційного забезпечення ефективного корпоративного управління.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з основними положеннями нормативно-правових актів, якими регулюється професійна діяльність внутрішніх аудиторів; розкрити особливості організації служби внутрішнього аудиту на підприємстві; розвинути у студентів практичні навики проведення внутрішнього аудиту