Факультет обліку та податкового менеджменту

Навчально-методична робота

Колектив кафедри розробляє та запроваджує інноваційні освітні продукти в начальний процес з дисциплін облік в банках, облік в бюджетних установах, економічний аналіз.

Основними напрямками навчально-методичної роботи є складання новітніх навчальних програм з обліку в банках та бюджетних установах, економічного аналізу, орієнтованих на застосування сучасних інформаційних технологій. Розробляються мультимедіа-матеріали і презентації здійснення облікових процесів в банках та бюджетних установах, проводяться онлайн-консультації з аналізу господарської діяльності, здійснюється активізація навчального процесу шляхом запровадження міжпредметних тренінгів за фаховим напрямом підготовки.

Результати навчально-методичної роботи кафедри із застосуванням інноваційних підходів висвітлені за останні 5 років у таких підручниках та  навчальних посібниках, що містять останні досягнення світової науки та виробничої практики:

1. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності:  підручник /  І.М.Парасій-Вергуненко .- К.: КНЕУ, 2014.- 20 д.а.

2. Кіндрацька Л.М. Фінансовий облік у банках: навч. посібник / Л.М.Кіндрацька.- К.: КНЕУ, 2010.- 32 д.а.

3. Парасій – Вергуненко І.М. Управлінський облік і аналіз у банках : навч. посібник / І.М.Парасій – Вергуненко, В.Б.Кириленко, Т.В.Ларікова. – К.: КНЕУ, 2012. – 26 д.а.

4. Парасій–Вергуненко І.М. Практикум з управлінського обліку та аналізу в банках: навч. посібник / І.М.Парасій – Вергуненко.–  К.: КНЕУ, 2013. – 11 д.а.

5. Міжпредметний тренінг за магістерською програмою  «Облік і аудит в управлінні банками»: навч. посібник / І.М. Парасій – Вергуненко, В.Б.Кириленко, О.Е.Кузьмінська, Ю.К.Семениченко. – К.: КНЕУ, 2012. – 15 д.а.

6. Економічний аналіз у схемах і таблицях / І.М.Парасій-Вергуненко, С.В.Калабухова, Г.А.Ямборко та ін./ За заг.ред. проф.Л.М. Кіндрацької. - К.: КНЕУ, 2010. – 11 д.а.

7. Кириленко В.Б. Податковий облік і звітність. – К.: КНЕУ, 2010. – 20 д.а.

8. Свірко С.В. Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України: посібник / С.В.Свірко.- К.КНЕУ, 2012.- 20 д.а.

9. Свірко С.В. Управлінський облік і аналіз в бюджетних установах: практикум / С.В.Свірко.- К.КНЕУ, 2012.- 10 д.а.
 

 

АВТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ НАШОЇ КАФЕДРИ ВИДАНО ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ!
💪🏻
Практикум розроблено на засадах міжнародних стандартів FATF та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
💯
 
➡
Практикум призначений для проведення семінарських та практичних занять з фінансового моніторингу зі студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
В практикумі охоплено питання економічної безпеки України в умовах глобалізації, фінансового моніторингу як інструменту економічної безпеки, міжнародної та національної системи фінансового моніторингу, ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу, типологій відмивання «брудних» грошей на міжнародному та національному рівнях, національної оцінки ризиків у системі державного фінансового моніторингу, встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, організації первинного фінансового моніторингу.

 

Остання редакція: 16.02.23