Факультет обліку та податкового менеджменту

Освітня програма "Фінансовий моніторинг і аналіз"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність071 «Облік і оподаткування»
Освітня кваліфікаціябакалавр обліку і оподаткування
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Фінансовий моніторінг і аналіз"
Портфоліо освітньої програми
 
     
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму - невід'ємна складова боротьби із злочинністю у світовому масштабі. Глобалізація світових господарських зв'язків та впровадження у фінансову сферу новітніх цифрових технологій підвищують уразливість міжнародної фінансової системи до ризиків, пов’язаних із незаконною діяльністю з відмивання коштів і фінансування тероризму в різних країнах. Легалізація незаконних доходів і фінансування тероризму загрожує національній безпеці, перешкоджає розвитку економіки, негативно впливає на міжнародний імідж України.
    Ризик здійснення незаконних операції з відмивання коштів притаманний, переважно, банківській, страховій сферам, ринку капіталів, а також індустрії розваг. Особливу  небезпеку для суспільства представляє діяльність, пов'язана з фінансуванням тероризму.

    Фінансовий моніторинг - це сукупність заходів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Професійна діяльність фахівців з фінансового моніторингу спрямована на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки України.
     Мета освітньо-професійної програми «Фінансовий моніторинг і аналіз» – формування у бакалаврів системи комплексних знань з теоретичних, методичних та організаційних питань, а також практичних навичок у сфері обліку, фінансового моніторингу, аналізу, аудиту та оподаткування, що становитимуть надійну основу для підготовки якісної інформації для цілей запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також управління підприємницькою діяльністю з дотриманням вимог національного та міжнародного законодавства та професійно-етичних принципів.
    У результаті засвоєння програми студенти повинні набути знань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннящодо:
-                       міжнародних стандартів;
-                       національного законодавства;
-                       управління ризиками легалізації (відмивання) доходів;
-                       встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності;
-                       типологічних досліджень;
-                       відповідальності за порушення вимог законодавства;
-                       практичних аспектів організації проведення фінансового моніторингу.
         У результаті навчання студенти повинні засвоїти:
1. Концептуальні знання щодо критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
2. Уміння щодо:
-            організації проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
-            розроблення програми проведення фінансового моніторингу;
-            визначення порядку проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
-       оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
-      виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, замороження/розмороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, зупинення/поновлення фінансових операцій;
-        взаємодії із суб’єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії, Держфінмоніторингом, державними і правоохоронними органами тощо;
-        розв'язання складних непередбачуваних завдань і проблем та/або навчання, що передбачає збирання й інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів у сфері фінансового моніторингу.
      Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» серед суб’єктів первинного фінансового моніторингу, тобто тих, хто виявляє правопорушення юридичних осіб у сфері протидії легалізації відмивання коштів та формує інформаційну базу для їх аналізу органом Державного фінансового моніторингу, є спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу: суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування. Водночас бухгалтери та аудитори беруть участь у проведенні відповідних перевірок іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу (банками, страховими компаніями, брокерами, кредитними спілками, ломбардами, товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції). Зазначене підтверджує, що виконання функцій фінансового моніторингу, пов’язаних із перевіркою ризикових операцій юридичних осіб, забезпечують, переважно, фахівці з обліку і аудиту, що відповідає вимогам чинного законодавства.
           За предметною сутністю фінансовий моніторинг – це сукупність методів аналізу, контролю та прогнозування, спрямованих на досягнення фінансової стабільності як окремого суб'єкта, так і фінансово-кредитної сфери країни загалом.
         Аналітичний компонент у даній програмі обумовлений тим, що збір і підготовка даних, їх трансформація в релевантну інформацію з використанням різних аналітичних прийомів і способів, виходячи з певних інформаційних потреб фінансового моніторингу, групування аналітичної інформації в необхідному розрізі для ухвалення необхідних рішень – є необхідною складовою зазначеного фаху.
     Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінансовий моніторинг і аналіз» створює інституційні умови для вдосконалення організації первинного та державного фінансового моніторингу, посилення ефективності формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
     Освітньо-професійна програма «Фінансовий моніторинг і аналіз» відповідає практичним потребам фахівців – бухгалтерів і аудиторів, перелік її компонентів відповідає потребам часу і суттєво розширює обсяг потрібних на практиці знань майбутніх фахівців.
        Навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Фінансовий моніторинг і аналіз» містить перелік дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, та професійної підготовки, що дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця. Зокрема, майбутні бакалаври вивчатимуть такі фахові дисципліни: обов’язкові: «Фінансовий моніторинг», «Управління ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», «Типології фінансових злочинів»; вибіркові: «Предикатний аналіз», «Організація фінансового моніторингу», «Бенефіціарна власність у системі фінансового моніторингу».
          Крім фахових дисциплін спеціальності 071 «Облік і оподаткування», підготовка бакалаврів за спеціалізацією «Фінансовий моніторинг і аналіз» посилена викладанням дисциплін, що висвітлюють правові аспекти соціально-економічнихвідносин, особливості міжнародних фінансових операцій, специфіку управління активами інститутів спільного інвестування, організацію функціонування ринку цінних паперів.
       Майбутні бакалаври матимуть нагоду отримати сертифікат з фінансового моніторингу. Разом з глибокими знаннями обліку й оподаткування, це забезпечить суттєві конкурентні переваги серед фахівців економічного профілю на ринку праці.
       Випускники освітньо-професійної програми «Фінансовий моніторинг і аналіз» можуть обіймати посади фахівців з бухгалтерського обліку, фінансового моніторингу, аналізу, аудиту, оподаткування у вітчизняних та зарубіжних суб’єктах господарювання усіх видів економічної діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичних установах, громадських організаціях.

Остання редакція: 10.06.23