Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ АУДИТУ

Кафедра аудиту підтримує наукову традицію факультету та належить до наукової школи бухгалтерського обліку КНЕУ.

Проведення наукової роботи є стратегічним напрямом діяльності кафедри аудиту, враховуючи її науковий потенціал, професорсько-викладацький склад бере активну участь у здійсненні фундаментальних досліджень за пріоритетними науковими напрямами. До наукової роботи залучаються також докторанти, аспіранти та студенти кафедри.

Серед найсуттєвіших наукових результатів представників наукової школи у сфері контролю та аудиту слід виокремити такі:

 • сформовано нову парадигму та концептуальні засади незалежного аудиту в сучасних умовах інноваційної економіки та європейського вектору розвитку;
 • науково обґрунтовані та розвинуті положення бюджетного контролю як складових інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами України;
 • обґрунтовано стратегію імплементації міжнародних стандартів INTOSAI у сфері державного аудиту в Україні;
 • розвинуті теоретичні, методологічні та прикладні аспекти контролю та аналізу діяльності економічних суб’єктів в умовах розвитку інноваційно-інвестиційних механізмів економіки;
 • проведено оцінку впливу диджитал-технологій на формування компетентностей аудиторів та їхній професійний інструментарій;
 • розвинуто теоретичні, методологічні та прикладні аспекти внутрішнього аудиту як інструменту забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання та зменшення ризиків бізнесу;
 • науково обґрунтовані концептуальні засади аудиту звітності суб’єктів суспільного інтересу із урахуванням світової практики та сучасних інформаційних запитів суспільства.

Основні вектори сучасних наукових досліджень кафедри аудиту:

 • теорія, методологія, методика та організація контролю / аудиту активів, капіталу, зобов’язань, витрат / видатків, доходів, фінансових результатів;
 • процеси, технології, інструменти та процедури систем контролю / аудиту;
 • історія та перспективи розвитку теорії, методології й організації контролю / аудиту (передумови, етапи, тенденції, парадигми, концепції, гіпотези, постулати, принципи, стандарти, категорії, понятійний апарат);
 • контроль / аудит фінансової звітності;
 • застосування та вдосконалення міжнародних стандартів аудиту в Україні і світі, їх гармонізація, інтеграція, адаптація і трансформація;
 • уніфікація контролю / аудиту (принципи, стандарти, нормативи, правила, технології, інструменти і процедури) в різних країнах;
 • контрольне забезпечення процесу управління господарською діяльністю підприємств, установ і організацій на макро- і мікроекономічному рівнях (розробка, формування, регулювання, структура, склад, обсяг, періодичність, документообіг, регламентація, звітність);
 • моделювання об’єктів та процесів контролю / аудиту (виявлення, обґрунтування, визнання, оцінка, структура, принципи, методи, положення);
 • історія, сучасний стан і перспективи розвитку професії та професійної етики аудитора, державного аудитора, контролера;
 • організація професійної контрольної / аудиторської діяльності, специфіка формування і функціонування; регулювання контролю / аудиту як суспільних інститутів;
 • інформаційні технології, процеси диджиталізації в обліку, контролі / аудиті та оподаткуванні;
 • методика виконання Дью Ділідженс, форензік, комплаєнс-контролю;
 • міжпредметні зв’язки обліку, аналізу, контролю / аудиту в системі сучасних наук.

Основною науковою тематикою, що була опрацьована в межах наукової школи за останні 10 років, є:

* «Проблеми та перспективи розвитку аудиту, державного фінансового контролю та інформаційних технологій в сучасних умовах господарювання» (номер державної реєстрації 0107U001337, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

* «Розвиток теорії і практики аудиту та державного фінансового контролю на базі сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України» (номер державної реєстрації 0112U002956, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

* «Теоретичні та прикладні аспекти удосконалення інституту аудиту, системи державного фінансового контролю та сучасних інформаційних технологій: національні особливості та світові тенденції» (номер державної реєстрації 0117U001177, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.).

За період з 2008 року під керівництвом викладачів кафедри підготовлено та захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, зокрема:

Рядська В.В. на тему «Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні» (листопад 2015 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Сметанко О.В. на тему «Становлення та розвиток внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України» (грудень 2015 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Кузнецова С.А. на тему «Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання» (вересень 2009 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.).

За період з 2008 року під керівництвом викладачів кафедри підготовлено та захищено 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 У 2021 році під керівництвом д.е.н., проф. Петрик О.А. було захищено 3 дисертаціїна здобуття наукового ступеня доктор філософії.

Значимість наукових результатів полягає в розробці заходів щодо розвитку й удосконалення аудиту та державного фінансового контролю в Україні, подоланні існуючих проблем професії, що забезпечить ефективне і якісне здійснення аудиту та сприятиме подоланню негативних явищ в економіці держави, пов'язаних з недостатністю достовірної інформації про діяльність суб'єктів підприємницької діяльності.

За результатами наукових досліджень започатковано магістерську програму «Аудит та державний фінансовий контроль» та розроблено її відповідне методичне та організаційне забезпечення.

Отримано підтвердження авторських прав, зареєстровані за рішеннями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а саме:

 1. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4213 від 14.02.2019 на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Податковий менеджмент», розробник від кафедри –  к.е.н. Гойло Н.В.
 2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4452 від 29.07.2019 на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Облік і аудит», розробники від кафедри – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту Петрик О.А., д.е.н., професор Кузьминський Ю.А., к.е.н., доцент Матієнко-Зубенко І.І.
 3. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4453 від 29.07.2019 на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Облік, аудит та оподаткування», розробники від кафедри – д.е.н., професор Слободяник Ю. Б., к.е.н. Гойло Н.В.
 4. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4454 від 29.07.2019 на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Облік, аудит та оподаткування», розробник від кафедри – к.е.н. Гойло Н.В.
 5. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  № 91049 від 30.07.2019 на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», розробник від кафедри – к.е.н. Біляченко О.Л.
 6. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 4727 від 06.11.2019 на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Диджитал облік», розробники від кафедри - д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту Петрик О.А., д.е.н., професор Слободяник Ю. Б., к.е.н., доцент Матієнко-Зубенко І.І., к.е.н., доцент Пархоменко О.П.

Актуальні дослідження:

Науково-дослідна робота на кафедрі з 2022 р. ведеться за темою: «Формування концептуальних засад аудиту, контролю державних фінансів, форензіка та інформаційних технологій в умовах цифровізації суспільства й забезпечення сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0122U001764, керівник –д.е.н., професор Петрик О.А.).

Основні напрями досліджень в рамках наукової теми спрямовані на розвиток теорії і практики удосконалення інституту аудиту в Україні враховуючи світові тенденції, удосконалення системи державного фінансового контролю та аудиту в секторі загального державного управління України, теорію і практику застосування в аудиті і державному фінансовому контролі сучасних інформаційних технологій та прикладних комп’ютерних програм.

Участь у дослідженнях беруть всі викладачі, докторанти, аспіранти та студенти кафедри аудиту.

З метою поширення наукових досліджень і максимально можливого їх застосування в навчальному процесі, покращення професійної компетентності професорсько-викладацького складу кафедри, поглиблення взаємодії з роботодавцями відповідно до плану наукових досліджень кафедрою аудиту на постійній основі проводяться міжкафедральні та міждисциплінарні науково-методичні та науково-практичні семінари, тематика яких охоплює широкий спектр проблем у сфері обліку, аналізу та аудиту в контексті інноваційного розвитку.

Участь в роботі заходів, що проводяться кафедрою, беруть представники міжнародних організацій, керівники та провідні фахівці установ, організацій, аудиторських фірм, представники професійних організацій, практикуючі аудитори.

За результатами науково-дослідної роботи було розроблено та запроваджено інноваційну освітню програму «Диджитал-облік» для бакалаврського освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Результати наукових досліджень кафедри публікуються у вигляді монографій, статей у фахових виданнях, тез виступів на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Бажаючі долучитися до участі в роботі над науково-дослідною темою можуть звернутися на кафедру аудиту.

Контактна інформація – кабінет 53, 2 корпус, вул. Дегтярівська, 49 Г, тел. – (044) 371-62-54.

E-mail: ka@kneu.edu.ua.

За останні роки викладачами кафедри аудиту опубліковано такі роботи:

Монографії:

 1. Аудит в умовах сталого розвитку : сучасні виклики та перспективи : колективна монографія / за заг. ред. проф. О.А. Петрик. Київ: КНЕУ, 2021, 231 с.
 2. Petryk O., Patsarniuk O. Innovations and innovative activity: state of development in Ukraine and the world. Competitiveness and innovation: current trends in business management: collective monograph / scientific editorship by Doctor of Economic Sciences, Professor Mykhailo Luchko and Doctor Stanislaw Szmitka. Ternopil: WUNU, 2021. Р.13-27 http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42774.
 3. Слободяник Ю.Б. Перспективи розвитку аудиту комунальних підприємств, що надають послуги у сфері ЖКГ. Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку, оподаткування, аудиту і звітності в Україні й світі: колективна монографія. Житомир: ПП «Рута», 2020. С. 246-259.
 4. Протидія агресивному податковому плануванню в Україні / [К.П. Проскура та ін.] ; Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. 108 с.
 5. Слободяник Ю.Б. Роль державного аудиту в управлінні інноваційною складовою економічної безпеки України. Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. Суми: ТОВ «Триторія», 2017. Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. С. 184-196.
 6. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів : монографія [К.П. Проскура та ін.] ; Ірпінь: УДФС України, 2016. 452 с.
 7. Заднепровська С.П., Парасій-Вергуненко І.М. Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картами в банківських установах: монографія. Київ: КНЕУ, 2016. 304 с.
 8. Фінансова глобалізація та європейська інтеграція : монографія / [І.Ю. Чумакова та ін.]. Київ : ДННУ АФУ, 2015. 496 с.
 9. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту теорія та практика : монографія / [Г.В. Булкот та ін.]. Дніпропетровськ: “ФОП Дробязко С.І.”, 2014. Т. 2. 408 с.
 10. Сметанко О.В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія. Київ : КНЕУ, 2014. 461 с.
 11. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : монографія / [І.Ю. Чумакова та ін.]. Київ : ДННУ АФУ, 2014. Т. 2. 784 с.
 12. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : монографія / [Г.В. Булкот та ін.]. Дніпропетровськ: “ФОП Дробязко С.І.”, 2014. Т. 2. 349 с.
 13. Рядська В.В. Аудит в системі економічних відносин України: сучасний стан та концепція розвитку : монографія. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. 472 с.
 14. Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації: монографія. Київ: ТОВ “Емкон”, 2014. 376 с.
 15. Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія. Київ: КНЕУ, 2013. 436 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Гупало Л.В., Степаненко О.І., Матієнко-Зубенко І.І. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з ведення бухгалтерського обліку в Master: Бухгалтерія (RMD-клієнт) (на основі міжпредметного тренінгу з «Фінансового ообліку» та «Інформаційних систем і технологій в обліку» КНЕУ, факультет ОПМ) (червень 2020 р.) URL: https://masterbuh.com/storage/files/navchalnij-posibnik-dlya-studentiv-z-buhobliku-v-master-buhg_1595407006.pdf. К. 2020, 240 с.
 2. Коцупатрий М.М., Бірюк О.Г., Стельмах Н.Є., Смольська О.Ю. Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу: Практикум. Київ: КНЕУ, 2020. 106 с.
 3. Зубілевич С. Я., Мазіна О. І., Рогозний С. А., Карпачова О. В., Дядюн О. О. МСФЗ: Короткий курс для практиків : навч. посібн. Харків : ТОВ «ФАКТОР-ДРУК», 2020. 364 с.
 4. Внутрішній аудит : навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. Суми: ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. 248 с.
 5. Аудит: підручник / [О.А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. проф. О.А.Петрик. К: КНЕУ, 2015. 498 с.
 6. Булкот Г. В.     Внутрішньогосподарський контроль [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2015. 169 с. 
 7. Терещенко Л. О., Іванова Л.І. Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум, КНЕУ. 2014. 285 с.
 8. Кудрицький Б.В. Інформаційні системи і технології в обліку : тренінг на базі прикладного рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України». К.: КНЕУ, 2014. 158 с.
 9. Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. К.: КНЕУ, 2013. 412 с.
 10. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб.; за ред. О. В. Сметанко. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 456 с.

Публікації у наукових фахових виданнях:

Усього за останні 5 років викладачами кафедри опубліковано 104 наукові статті (у т.ч. 27 статей у зарубіжних фахових виданнях) та 304 роботи у матеріалах конференцій, тезах доповідей та інших виданнях. Основні з них такі:

 1. Петрик О., Бондар М., Ловінська Л., Шигун М. Наукова школа обліку, аналізу та аудиту: історія та сучасність. Фінанси України. 2021. №10. С. 98–128 https://doi.org/10.33763/finukr2021.10.098.
 2. Petryk O., Basok A., Marenych T., Yatsenko N., Kalinichenko S. Management Report as a Component of Nonfinancial Reporting in Ukraine: Theory and Practice of Drafting. Independent Journal of Management & Production. 2021. 12(3). P. s054-s070. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1523 (Web of Science).
 3. Slobodyanik Yu., Bagatska K., Silakova H., Krot L., Korbutiak A. Efficiency of capital formation of utility enterprises: the case of Ukraine. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). 2021. Vol. 12. № 3. p. 1-18. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1501. (Web of Science).
 4. Isai O., Romashko O., Semenov A., Sazonova T., Podike I., Hnatenko I., Rubezhanska V. Methods of multi-criteria evaluation of economic efficiency of investment projects. Journal of Project Management. 2021. 6 (2). Р.93-98. doi.org/10.5267/J.JPM.2021.1.001. (Web of Science).
 5. Syrotenko N., Pravdiuk N., Slobodyanik Y., Holovatska S., Skrypko T. Environmental disclosures in the management report: transparency, responsibility and communication. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). 2021. Vol. 12. № 3. p. 187-204. DOI: 10.14807/ijmp.v12i3.1535. (Web of Science).
 6. VerbaD., VerkhovodI., IzbashS., BunchukO., SamborskyiO. Budgetaryandhouseholdexpendituresasafactorofeducationavailability for Ukrainian population. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2021. 3(38). 474–489. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237480(Web of Science).
 7. HnatenkoI., Shtuler I., Romashko O., Rubezhanska V., Bulkot G., Bugay N. The innovative potential of agro-processing enterprises in the context of resource conservation and crisis management. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. Vol. 35. P. 61–66. (Scopus).
 8. Grinenkо J., Melnychuk D., Mykhalchyshyna L., Belei S., Yevtushenkо N. Іmprоving transfer pricing in Ukraine using American experience. Independent Journal of Management & Production (Special edition ISE, S&P). 2021. № 12 (3). P. 205-231. DОI: http://dx.dоi.оrg/10.14807/ijmp.v12i3.1524. (Web оf Science).
 9. Petryk O., Diadiun O., Semenyshena N., Khorunzhak N., Kalinichenko S. Integrated Reporting in the Conditions of Sustainable Development: Institutionalization Through Standardization. Intellectual Economics. 2020. № 14 (1). Р. 67–86. (Scopus).
 10. Petryk O., Semenov A., Hnatenko I., Samiilenko A., Rubezhanska V., Patsarniuk O. Conceptual model for assessing the investment attractiveness of innovative projects of industrial enterprises. Accounting. 6(7). 2020. P. 1345–1350.DOI: 10.5267/j.ac.2020.8.015 (Scopus)
 11. Kuzminskyi Y., Kryshtopa I., Voronova M., Kuzminskyi B., Hushko S., Shaikan A. The Usage of Technology of the AB-Costing and the Balanced Scorecard in Enterprise’s Business-Process Management. Advances in Economics, Business and Management Research: III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020). 2020. V. 129. P.23-30.
 12. Petryk Е., Bondar M., Zubylevych S., Kuzina R., Zasadniy B., Legka V., Gaponenko L., Kureza T. Accounting and auditing education: strategies for improvement Ukraine. Kyiv 2019, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Centre for Financial Reporting Reform (CFRR), 40 р. https://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2020-02/20190219-Ukraine-Concept-FINAL.pdf.
 13. Матієнко-Зубенко І.І. Digital-технології трансформують професійний ландшафт бухгалтерів і аудиторів: світові та вітчизняні реалії. The scientific heritage. 2020. № 49 (49), Vol 6. P. 15-20. (Budapest, Hungary). URL: http://tsh-journal.com.
 14. Samborskyi O., Isai O., ParkhomenkoO., Hnatenko I., Rubezhanska V., Yershova O. Modeling of foreign direct investment impact on economic growth in a free market. Accounting (Canada). 2020. Vol. 6(5), p.705-712 https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.6.014 (Scopus).
 15. Слободяник Ю.Б., Матієнко-Зубенко І.І., Мариніч І.О., Сиротенко Н.А. Державний аудит як сучасний інструмент попередження корупції. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. Вип. 3(34). С. 158–166. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2957 (WebofScience).
 16. Мариніч І.О. Особливості визначення аудиторського ризику при проведенні соціального аудиту. Österreichisches Multiscience Journal (Інсбрук, Австрія). 2020. №27. С. 3-8.
 17. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of efficiency of the energy and resource saving innovative projects at the processing enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. 42 (4). Р. 504-515. https://doi.org/10.15544/mts.2020.52 (Web of Science).
 18. ShygunM., Ostapiuk N., Zayachkivska O., Goylo N. The influence of the classification of non-current assets as holding for sales on the liquidity of the company’s balance sheet. Entrepreneurship and Sustainability. 2020. 8(1). P. 430-441. (Scopus).
 19. Lakhtionova L., Kalabukhova S., Kuzminska О., Isai О. Technology of Express Analysis of Bank Profitability in the Digital Age. International Conference on Comprehensible Science. ICCS 2020. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, Cham. 2020. P.121-131 https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_12 (Scopus).
 20. Гриненко Ю.І., Петрик О.А. Особливості використання методів трансфертного ціноутворення. East European Scientific Journal.2019. № 3 (43). P. 28-35. URL: https://eesa-jоurnal.cоm/wp-cоntent/uplоads/EESA_jоurnal_5_part_12.pdf#page=28.
 21. Slobodyanik Y., Kondriuk L., Haibura Y. The strategy of institutional reform of the Supreme audit institution: the case of Ukraine. Independent Journal of Management & Production (Special Edition PDATU). 2019. Vol 10. № 7. р. 872-896. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.916.(Web of Science).
 22. Slobodyanik Y., Chyzhevska L. The Contribution of Supreme Audit Institutions to Good Governance and Sustainable Development: the Case of Ukraine. Economista. 2019. № 4. p. 472-486 (Web of Science, Scopus).
 23. Bulkot G.V. Problemy i sposoby udoskonalenia kontroli wyrabionej produkcji przedsiebiorstw, instytucji, organizacji. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2019. № 39. P. 15-19.
 24. Petryk O., Kurylo O., Karmaza O., Makhinchuk V., Martyniuk V. Non-financial reporting of companies and the necessity of its confirmation by auditors in Ukraine. Problems and Perspectives in Management.V. 16. Issue 2, 2018. С. 385–395 http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.35 (Scopus).
 25. Slobodianyk Y., Shymon S., Adam V. Compliance auditing in public administration: Ukrainian perspectives. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. № 5, p. 320-331. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-320-331 (Web of Science).
 26. Bulkot G.V., Ratushnenko M.M. KPI digital in popular Ukrainian social networks. Science and innovation: Collection of scientific articles. Montreal, Canada, 2018. Publishing house «BRISE». P. 218-223.
 27. Булкот Г.В., Мариніч І.О. Перспективи розвитку контрольної функції управлінського обліку. Scientific journal. Economics and Finance. 2018. №11. С.18-25.
 28. Паентко Т.В., Проскура К.П. Налоговые реформы в Украине: вызовы кризиса или поиски компромисса. Белорусский экономический журнал. 2017. №2. С. 63-72.
 29. Proskura K., Paentko T. Tax forecasting as part of a macro financial controlling system – the case of Ukraine. TeoretyczneRachunkowosci, Zeszyty. 2017. Том 93 (149). P. 149-162. DOI:10.5604/01.3001.0010.3194(Web of Science).
 30. Shcherbakova N.A. An assessment of the continuity of the entity’s business. Science and society: Collection of scientific articles. Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017. P. 256-259.

Науково-практичні конференції:

Кафедра аудиту бере активну участь в проведенні щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, що проводиться в КНЕУ.

10 грудня 2020 року кафедрою було проведено VІ-у Міжнародну науково-практичну конференцію «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», присвячену 20-й річниці створення кафедри аудиту КНЕУ. У конференції взяли участь більше 370 представників різних наукових шкіл України, Румунії, Польщі, Білорусі, Молдови загалом із 76 закладів вищої освіти (зокрема із 7 зарубіжних ЗВО), представники 12 професійних організацій і практикуючі аудитори та бухгалтери. Учасники представляли 28 міст України і 7 зарубіжних міст. За результатами опубліковано 230 тез доповідей 281 автора (зокрема 160 осіб з інших міст України та зарубіжних країн).

09-10 грудня 2021 року викладачі кафедри взяли участь у VII-й Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», присвяченій 115-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», забезпечивши роботу таких секцій:

 • Професійна етика бухгалтерів і аудиторів в Україні: вплив диджиталізації суспільства;
 • Новітня парадигма і практика аудиту в умовах інформаційного суспільства;
 • Digital-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

У цілому за останні 5 років кафедрою аудиту проведено 14 науково-практичних конференцій (у т.ч. 10 студентських), 43 кафедральних наукових семінарів, 16 міжкафедральних наукових семінарів.

У 2021 році кафедрою аудиту організовано проведення Всеукраїнського науково-методичного семінару, лекції-дискусії «Етичний бізнес: шахрайства білих і рожевих комірців» (м. Київ, КНЕУ, 29 листопада 2021 р.).

Студентська наука:

У науково-дослідній роботі кафедри аудиту активну участь бере студентська молодь. Результати наукового пошуку студентів презентуються у процесі роботи щорічної наукової студентської конференції «Інноваційні ідеї та креативні проекти в цифровій екосистемі» в КНЕУ, на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, конференціях (у тому числі міжнародних).

Cтуденти кафедри беруть активну участь в роботі щорічної Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку», що проводиться на факультеті обліку та податкового менеджменту.

Під керівництвом професора кафедри д.е.н., професора Ю.Б. Слободяник було підготовлено до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Облік і оподаткування» студенток, які посіли призові місця, а саме:

 • У 2020/2021 н.р. студентка 5-го курсу англомовної магістерської програми «Облік і аудит» Кравченко Вікторія з науковою роботою на тему «Забезпечення прозорості в діяльності громадських організацій: механізми контролю та виявлення шахрайств» посіла 2 місце і отримала диплом ІІ ступеня.
 • у 2017/2018 н.р. студентка 5-го курсу магістерської програми «Аудит та державний фінансовий контроль» Волобуєва Людмила з науковою роботою на тему «Науково-методичні аспекти державного аудиту ефективності антикорупційної політики України» посіла 3 місце і отримала диплом ІІІ ступеня.

Під професійним керівництвом завідувача кафедри аудиту, д.е.н., проф. Петрик О.А. та доцентів кафедри: к.е.н., доц. Бугай Н.О., к.е.н., доц. Мариніча І.О. були підготовлені 2 учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» (25-27 квітня 2018 р. на базі Миколаївського національного аграрного університету). На олімпіаді студентка 5-го курсу магістерської програми «Аудит та державний фінансовий контроль» Дрогобецька Ірина отримала сертифікат учасника олімпіади та сертифікат на проходження стажування в аудиторській фірмі «АУДИТ-ОПТІМ».

Кафедрою аудиту проводиться робота зі студентами у 2-х наукових студентських гуртках: «Аудит» та «Інформаційні системи і технології в обліку», напрями дослідження яких мають міждисциплінарний характер, оскільки теоретичні знання з фахових дисциплін тісно пов’язані з практичними навичками такої діяльності, набутими із застосуванням сучасного прикладного програмного забезпечення.

За результатами науково-дослідної роботи студенти кафедри публікують статті та тези доповідей на конференціях.

ЗВІТ про наукову діяльність кафедри аудиту за 2021 рік