Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ АУДИТУ

Кафедра аудиту підтримує наукову традицію факультету та належить до наукової школи бухгалтерського обліку КНЕУ.

Проведення наукової роботи є стратегічним напрямом діяльності кафедри аудиту, враховуючи її науковий потенціал, професорсько-викладацький склад бере активну участь у здійсненні фундаментальних досліджень за пріоритетними науковими напрямами. До наукової роботи залучаються також докторанти, аспіранти та студенти кафедри.

Серед найсуттєвіших наукових результатів представників наукової школи у сфері контролю та аудиту слід виокремити такі:

 • сформовано нову парадигму та концептуальні засади незалежного аудиту в сучасних умовах інноваційної економіки та європейського вектору розвитку;
 • науково обґрунтовані та розвинуті положення бюджетного контролю як складових інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами України;
 • обґрунтовано стратегію імплементації міжнародних стандартів INTOSAI у сфері державного аудиту в Україні;
 • розвинуті теоретичні, методологічні та прикладні аспекти контролю та аналізу діяльності економічних суб’єктів в умовах розвитку інноваційно-інвестиційних механізмів економіки;
 • проведено оцінку впливу диджитал-технологій на формування компетентностей аудиторів та їхній професійний інструментарій;
 • розвинуто теоретичні, методологічні та прикладні аспекти внутрішнього аудиту як інструменту забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання та зменшення ризиків бізнесу;
 • науково обґрунтовані концептуальні засади аудиту звітності суб’єктів суспільного інтересу із урахуванням світової практики та сучасних інформаційних запитів суспільства.

ЗВІТ про наукову діяльність кафедри аудиту за 2021 рік         

ЗВІТ про наукову діяльність кафедри аудиту за 2022 рік             

ЗВІТ про наукову діяльність кафедри аудиту за 2023 рік

 

Основні вектори сучасних наукових досліджень кафедри аудиту:

 • теорія, методологія, методика та організація контролю / аудиту активів, капіталу, зобов’язань, витрат / видатків, доходів, фінансових результатів;
 • процеси, технології, інструменти та процедури систем контролю / аудиту;
 • історія та перспективи розвитку теорії, методології й організації контролю / аудиту (передумови, етапи, тенденції, парадигми, концепції, гіпотези, постулати, принципи, стандарти, категорії, понятійний апарат);
 • контроль / аудит фінансової звітності;
 • застосування та вдосконалення міжнародних стандартів аудиту в Україні і світі, їх гармонізація, інтеграція, адаптація і трансформація;
 • уніфікація контролю / аудиту (принципи, стандарти, нормативи, правила, технології, інструменти і процедури) в різних країнах;
 • контрольне забезпечення процесу управління господарською діяльністю підприємств, установ і організацій на макро- і мікроекономічному рівнях (розробка, формування, регулювання, структура, склад, обсяг, періодичність, документообіг, регламентація, звітність);
 • моделювання об’єктів та процесів контролю / аудиту (виявлення, обґрунтування, визнання, оцінка, структура, принципи, методи, положення);
 • історія, сучасний стан і перспективи розвитку професії та професійної етики аудитора, державного аудитора, контролера;
 • організація професійної контрольної / аудиторської діяльності, специфіка формування і функціонування; регулювання контролю / аудиту як суспільних інститутів;
 • інформаційні технології, процеси диджиталізації в обліку, контролі / аудиті та оподаткуванні;
 • методика виконання Дью Ділідженс, форензік, комплаєнс-контролю;
 • міжпредметні зв’язки обліку, аналізу, контролю / аудиту в системі сучасних наук;
 • аудит, контроль державних фінансів, форензік та інформаційні технології в умовах забезпечення сталого розвитку.

Науково-дослідна робота на кафедрі з 2022 р. ведеться за темою: «Формування концептуальних засад аудиту, контролю державних фінансів, форензіка та інформаційних технологій в умовах цифровізації суспільства й забезпечення сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0122U001764, керівник –д.е.н., професор Петрик О.А.).

Основні напрями досліджень в рамках наукової теми спрямовані на розвиток теорії і практики удосконалення інституту аудиту в Україні, враховуючи світові тенденції, удосконалення системи державного фінансового контролю та аудиту в секторі загального державного управління України, теорію і практику застосування в аудиті і державному фінансовому контролі сучасних інформаційних технологій та прикладних комп’ютерних програм.

Участь у дослідженнях беруть всі викладачі, докторанти, аспіранти та студенти кафедри аудиту.

З метою поширення наукових досліджень і максимально можливого їх застосування в освітньому процесі, покращення професійної компетентності професорсько-викладацького складу кафедри, поглиблення взаємодії з роботодавцями відповідно до плану наукових досліджень кафедрою аудиту на постійній основі проводяться міжкафедральні та міждисциплінарні науково-методичні та науково-практичні семінари, тематика яких охоплює широкий спектр проблем у сфері обліку, аналізу та аудиту в контексті інноваційного розвитку.

Участь у заходах, що проводяться кафедрою, беруть представники міжнародних організацій, керівники та провідні фахівці установ, організацій, аудиторських фірм, представники професійних організацій, практикуючі аудитори.

За результатами науково-дослідної роботи було розроблено та запроваджено інноваційну освітню програму «Диджитал-облік» для бакалаврського освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Результати наукових досліджень кафедрипублікуються у вигляді монографій, статей у фахових виданнях, тез виступів на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Актуальні наукові публікації кафедри аудиту

Основною науковою тематикою, що була опрацьована в межах наукової школи є:

* «Теоретичні та прикладні аспекти удосконалення інституту аудиту, системи державного фінансового контролю та сучасних інформаційних технологій: національні особливості та світові тенденції» (номер державної реєстрації 0117U001177, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.) – ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 2017-2022;

* «Розвиток теорії і практики аудиту та державного фінансового контролю на базі сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України» (номер державної реєстрації 0112U002956, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

* «Проблеми та перспективи розвитку аудиту, державного фінансового контролю та інформаційних технологій в сучасних умовах господарювання» (номер державної реєстрації 0107U001337, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

* «Проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливих інструментів ринкової економіки» (державний реєстраційний номер 0101U007344). 

За період з 2008 року під керівництвом викладачів кафедри підготовлено та захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, зокрема:

Рядська В.В. на тему «Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні» (листопад 2015 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Сметанко О.В. на тему «Становлення та розвиток внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України» (грудень 2015 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Кузнецова С.А. на тему «Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання» (вересень 2009 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.).

За період з 2008 року під керівництвом викладачів кафедри підготовлено та захищено 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 У 2021 році було захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії:

Пацарнюк О.В. на тему «Аудит та аналіз інноваційної діяльності підприємств» (науковий керівник – д.е.н., професор Петрик О.А.);

Дядюн О.О. на тему «Облік і аудит нематеріальних активів підприємств в умовах сталого розвитку» (науковий керівник – д.е.н., професор Петрик О.А.);

Гриненко Ю.І. на тему «Аудит трансфертного ціноутворення підприємств» (науковий керівник – д.е.н., професор Петрик О.А.).

Нині на кафедрі аудиту навчаються та проводять наукові дослідження 6 здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії).

Значимість наукових результатів полягає в розробці заходів щодо розвитку й удосконалення аудиту та державного фінансового контролю в Україні, подоланні існуючих проблем професії, що забезпечить ефективне і якісне здійснення аудиту та сприятиме подоланню негативних явищ в економіці держави, пов'язаних з недостатністю достовірної інформації про діяльність суб'єктів підприємницької діяльності.

За результатами наукових досліджень започатковано магістерську програму «Аудит та державний фінансовий контроль» та розроблено її відповідне методичне та організаційне забезпечення.

Отримано підтвердження авторських прав, зареєстровані за рішеннями державних органів, а саме:

 1. Свідоцтво Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» №117233 від 20.03.2023 року на твір наукового характеру наукова стаття «Транспарентність облікової інформації» (к.е.н., доцент Токарева Т.О.).
 2. Рішення Національного органу інтелектуальної власності державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) №112354 від 14.03.2022 року на твір наукового характеру «The organization of analytical procedure for assessing the tax efficiency of the company according to the financial statements for digitization» (к.е.н., професор Ісай О.В.).
 3. Рішення Національного органу інтелектуальної власності державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) №112305 від 11.03.2022 року на твір наукового характеру «Technology of Express Analysis of Bank Profitability in the Digital Age» (к.е.н., професор Ісай О.В.).
 4. Рішення Національного органу інтелектуальної власності державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ)№ 114474 від 25.08.2022 року на твір Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Податковий менеджмент та комплаєнс» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (розробник від кафедри – к.е.н., доцент Бугай Н.О.).
 5. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4213 від 14.02.2019 року на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Податковий менеджмент», розробник від кафедри –  к.е.н. Гойло Н.В.
 6. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4452 від 29.07.2019 року на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Облік і аудит», розробники від кафедри – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту Петрик О.А., д.е.н., професор Кузьмінський Ю.А., к.е.н., доцент Матієнко-Зубенко І.І.
 7. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4453 від 29.07.2019 року на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Облік, аудит та оподаткування», розробники від кафедри – д.е.н., професор Слободяник Ю. Б., к.е.н. Гойло Н.В.
 8. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4454 від 29.07.2019 року на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Облік, аудит та оподаткування», розробник від кафедри – к.е.н. Гойло Н.В.
 9. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  № 91049 від 30.07.2019 року на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», розробник від кафедри – к.е.н. Біляченко О.Л.
 10. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 4727 від 06.11.2019 року на Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Диджитал облік», розробники від кафедри - д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту Петрик О.А., д.е.н., професор Слободяник Ю. Б., к.е.н., доцент Матієнко-Зубенко І.І., к.е.н., доцент Пархоменко О.П.

Студентська наука

Дослідження питань сталого розвитку

Бажаючі долучитися до участі в роботі над науково-дослідною темою «Формування концептуальних засад аудиту, контролю державних фінансів, форензіка та інформаційних технологій в умовах цифровізації суспільства й забезпечення сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0122U001764, керівник –д.е.н., професор Петрик О.А.) можуть звернутися на кафедру аудиту.

Контактна інформація – кабінет 53, 2 корпус, вул. Дегтярівська, 49 Г, тел. – (044) 371-62-54.

E-mail: ka@kneu.edu.ua