Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ АУДИТУ

Наукові школи:

Кафедра аудиту підтримує наукову традицію факультету та належить до наукової школи бухгалтерського обліку КНЕУ.

Проведення наукової роботи є стратегічним напрямом діяльності кафедри аудиту, враховуючи її науковий потенціал, професорсько-викладацький склад бере активну участь у здійсненні фундаментальних досліджень за пріоритетними науковими напрямами. До наукової роботи залучаються також докторанти, аспіранти та студенти кафедри.

Серед найсуттєвіших наукових результатів представників наукової школи у сфері контролю та аудиту слід виокремити такі:

 • розбудовані теоретичний базис та методологічний інструментарій аудиту в Україні в умовах перебудови вітчизняної економічної системи на засадах ринкових відносин. Опрацьовані організаційні положення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності з урахуванням інформаційно-комунікативного середовища;
 • науковообґрунтовані та розвинуті положення бюджетного контролю як складових інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами України;
 • сформовані основні положення обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання з метою підтримання їх економічної безпеки в мінливому конкурентному середовищі;
 • розвинуті теоретичні, методологічні та прикладні аспекти контролю та аналізу діяльності економічних суб’єктів в умовах розвитку інноваційно-інвестиційних механізмів економіки.

Основні вектори сучасних наукових досліджень кафедри аудиту:

 • теорія, методологія, методика та організація контролю / аудиту активів, капіталу, зобов’язань, витрат / видатків, доходів, фінансових результатів;
 • процеси, технології, інструменти та процедури систем контролю / аудиту;
 • історія та перспективи розвитку теорії, методології й організації контролю / аудиту (передумови, етапи, тенденції, парадигми, концепції, гіпотези, постулати, принципи, стандарти, категорії, понятійний апарат);
 • контроль / аудит фінансової звітності;
 • застосування та вдосконалення міжнародних стандартів аудиту в Україні і світі, їх гармонізація, інтеграція, адаптація і трансформація;
 • уніфікація контролю / аудиту (принципи, стандарти, нормативи, правила, технології, інструменти і процедури) в різних країнах;
 • контрольне забезпечення процесу управління господарською діяльністю підприємств, установ і організацій на макро- і мікроекономічному рівнях (розробка, формування, регулювання, структура, склад, обсяг, періодичність, документообіг, регламентація, звітність);
 • моделювання об’єктів та процесів контролю / аудиту (виявлення, обґрунтування, визнання, оцінка, структура, принципи, методи, положення);
 • історія, сучасний стан і перспективи розвитку професії та професійної етики аудитора,державного аудитора, контролера;
 • організація професійної контрольної / аудиторської діяльності, специфіка формування і функціонування; регулювання контролю / аудиту як суспільних інститутів;
 • інформаційні технології в контролі / аудиті;
 • міжпредметні зв’язки обліку, аналізу, контролю / аудиту в системі сучасних наук.

Основною науковою тематикою, що була опрацьована в межах наукової школи за останні 10 років, є:

* «Проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливий інструмент ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0101U007344, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

* «Проблеми та перспективи розвитку аудиту, державного фінансового контролю та інформаційних технологій в сучасних умовах господарювання» (номер державної реєстрації 0107U001337, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

* «Розвиток теорії і практики аудиту та державного фінансового контролю на базі сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України» (номер державної реєстрації 0112U002956, керівник – д.е.н., проф.Петрик О.А.).

За період з 2008 року під керівництвом викладачів кафедри підготовлено та захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, зокрема:

Рядська В.В. на тему «Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні» (листопад 2015 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Сметанко О.В. на тему «Становлення та розвиток внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України» (грудень 2015 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Кузнецова С.А. на тему «Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання» (вересень 2009 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.).

За період з 2008 року під керівництвом викладачів кафедри підготовлено та захищено 17 дисертаційна здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, зокрема:

Шкіренко В.В. на тему  «Аналіз та аудит інвестиційних проектів»,(жовтень 2018 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Нікітан Н.О. на тему «Контроль за виконанням видаткової частини бюджету органами Державної казначейської служби» (березень 2018 р., науковий керівник – к.е.н., проф. Терещенко Л.О.);

Кравченко Ю.П. на тему «Ризикоорієнтований підхід у державному фінансовому аудиті та інспектуванні діяльності бюджетних установ» (жовтень 2016 р., науковий керівник – к.е.н., доц. Чумакова І.Ю.);

Остапенко Ю.П. на тему «Методика та організація обліку і аудиту витрат по перевезенню вантажів підприємствами водного транспорту» (травень 2016 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Жарікова О.О. на тему «Облік і контроль необоротних активів судноремонтних підприємств» (квітень 2014 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Лесняк В.О. на тему «Облік і аудит операцій з використання та утримання основних засобів машинобудівних підприємств» (березень 2014 р., науковий керівник – к.е.н., доц. Чумакова І.Ю.);

Кричун П.М. на тему «Облік та аудит незавершеного виробництва будівельних підрядних підприємств» (червень 2012 р., науковий керівник – к.е.н., доц. Зотов В.О.);

Макеєва О.Л. на тему «Організаційні аспекти та інституційні чинники становлення професії аудитора в Україні» (червень 2012 р., науковий керівник – к.е.н., проф. Савченко В.Я.);

Грицак Н.Ю. на тему «Облік і внутрішній аудит витрат автотранспортних підприємств» (квітень 2012 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Бугай Н.О. на тему «Організація і методика обліку та внутрішньогосподарського контролю фінансових активів (на прикладі хлібопекарських підприємств) (квітень 2010 р., науковий керівник – к.е.н., проф. Терещенко Л.О.);

Кожухова Т.В. на тему «Облік і аудит експортних операцій підприємств по виробництву облицювальних матеріалів» (березень 2010 р., науковий керівник – к.е.н., доц. Щербакова Н.А.);

Хуторян А.А. на тему «Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі підприємств гірничо-збагачувального комплексу)» (лютий 2010 р., науковий керівник – к.е.н., доц. Щербакова Н.А.);

Басенко О.В. на тему «Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання» (червень 2008 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Шульга Н.В. на тему «Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів» (червень 2008 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.);

Гавриловський О.С. на тему «Облік і аудит капітальних інвестицій (на прикладі житлобудівних підприємств)» (квітень 2008 р., науковий керівник – к.е.н., доц. Зотов В.О.);

Федькевич Н.В. на тему «Облік і аудит операцій з експорту та імпорту за договорами купівлі-продажу» (березень 2008 р., науковий керівник – к.е.н., доц. Мумінова-Савіна Г.Г.);

Фірсова Н.В. на тему «Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств)» (лютий 2008 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.).

Значимість наукових результатів полягає в розробці заходів щодо розвитку й удосконалення аудиту та державного фінансового контролю в Україні, подоланні існуючих проблем професії, що забезпечить ефективне і якісне здійснення аудиту та сприятиме подоланню негативних явищ в економіці держави, пов'язаних з недостатністю достовірної інформації про діяльність суб'єктів підприємницької діяльності.

За результатами наукових досліджень започатковано нову магістерську програму «Аудит та державний фінансовий контроль» та розроблено її відповідне методичне та організаційне забезпечення.

Актуальні дослідження:

Науково-дослідна робота на кафедрі з 2017 р. ведеться за темою: «Теоретичні та прикладні аспекти удосконалення інституту аудиту, системи державного фінансового контролю та сучасних інформаційних технологій: національні особливості та світові тенденції»(номер державної реєстрації 0117U001177, керівник –д.е.н., професор Петрик О.А.).

Основні напрями досліджень в рамках наукової теми спрямовані на розвиток теорії і практики удосконалення інституту аудиту в Україні враховуючи світові тенденції, удосконалення системи державного фінансового контролю та аудиту в секторі загального державного управління України, теорію і практику застосування в аудиті і державному фінансовому контролі сучасних інформаційних технологій та прикладних комп’ютерних програм.

Участь у дослідженнях беруть всі викладачі, докторанти, аспіранти та студенти кафедри аудиту.

З метою поширення наукових досліджень і максимально можливого їх застосування в навчальному процесі, покращення професійної компетентності професорсько-викладацького складу кафедри, поглиблення взаємодії з роботодавцями відповідно до плану наукових досліджень кафедрою аудиту на постійній основі проводяться міжкафедральні та міждисциплінарні науково-методичні та науково-практичні семінари, тематика яких охоплює широкий спектр проблем у сфері обліку, аналізу та аудиту в контексті інноваційного розвитку.

Участь в роботі заходів, що проводяться кафедрою, беруть представники міжнародних організацій, керівники та провідні фахівці установ, організацій, аудиторських фірм, представники професійних організацій, практикуючі аудитори.

За результатами науково-дослідної роботи розроблено концепцію нової спеціалізації «Диджитал-облік» для бакалаврського освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: Битківською А.В. на тему «Облік та аудит процедур банкрутства підприємств» (грудень 2017 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.) та Шкіренко В.В. на тему «Аналіз та аудит інвестиційних проектів» (жовтень 2018 р., науковий керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.).

Результати наукових досліджень кафедри публікуються у вигляді монографій, статей у фахових виданнях, тез виступів на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Бажаючі долучитися до участі в роботі над науково-дослідною темою можуть звернутися на кафедру аудиту.

Контактна інформація – кабінет 53, 2 корпус, вул. Дегтярівська, 49 Г, тел. – (044) 371-62-54.

E-mail: ka@kneu.edu.ua.

Виконані дослідження:

Відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри аудиту за темою «Розвиток теорії і практики аудиту та державного фінансового контролю на базі сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України» (номер державної реєстрації 0112U002956, керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.) дослідження проводилися за такими розділами:

Розділ 1. Розвиток теорії і практики аудиту в Україні в умовах інноваційної економіки.

Розділ 2. Державний фінансовий контроль та аудит в секторі загального державного управління України: теорія і практика в умовах інноваційної економіки.

Розділ 3. Сучасні інформаційні технології та прикладні комп’ютерні програми: теорія і практика застосування в аудиті і державному контролі.

Метою науково-дослідної роботистало дослідження основних напрямів та перспектив розвитку теорії, методології, організації, методики аудиту і державного фінансового контролю та практичних аспектів їх реалізації, у т.ч. із використанням сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України.

Основні наукові результати полягають у такому:

 • визначено сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту;
 • надано пропозиції щодо уточнення положень проекту Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; запропоновано рекомендації щодо підвищення якості аудиту та звітності в Україні;
 • надано рекомендації щодо практичного застосування МСА при виконанні завдань з надання супутніх аудиторських послуг;
 • для Аудиторської палати України розроблено проект нового положення про сертифікацію (атестацію) аудиторів в Україні, методичне забезпечення для проведення занять за програмами Аудиторської палати України постійного вдосконалення професійних знань аудиторів «Завдання з незалежної перевірки податкової звітності на прикладі декларації з податку на прибуток», «Практичні аспекти застосування норм Податкового кодексу України при виконанні аудиторських завдань», «Актуальні питання застосування в аудиторській практиці Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», методичні матеріали для проведення занять за програмою підготовки до сертифікації аудиторів з дисципліни «Оподаткування»;
 • обґрунтовано пропозиції щодо розвитку та удосконалення методичного забезпечення внутрішнього аудиту корпорацій; обґрунтовано пропозиції по удосконаленню контролю корпоративної фінансової звітності;
 • розроблено рекомендації щодо організації аудиту оподаткування підприємств та підвищення його ефективності;
 • обґрунтовано та розроблено теоретичні, методичні та організаційні положення проведення інспектування та державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ на засадах ризико-орієнтованого підходу; удосконалено методичні положення виявлення правопорушень у бюджетній сфері через визначення факторів їх вчинення (ризик-факторів) і ризиків діяльності бюджетних установ; удосконалено організацію та порядок здійснення внутрішнього аудиту і внутрішнього контролю в бюджетних установах; розвинуто теоретичні засади та понятійно-термінологічний апарат контролю діяльності бюджетних установ; уточнено економічне й правове визначення суті поняття шахрайства та класифікацію економічних шахрайств.

За результатами проведеної науково-дослідної роботи було внесено зміни до навчального плану для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр з напрямку підготовки 6509 «Облік і аудит»: оновлено навчально-методичне забезпечення дисциплін «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Державний фінансовий контроль»; розроблено Робочу програму та Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Аудит оподаткування підприємств».

За результатами дослідження викладачами кафедри опубліковано такі наукові роботи:

 • монографії – 7 індивідуальних та колективних монографій загальним обсягом 87,46 друк. арк. З них: в КНЕУ опубліковано 2 монографії загальним обсягом 33,97 друк. арк.; у інших виданнях опубліковано 5 монографій загальним обсягом 53,49 друк. арк.;
 • статті – 111 статей загальним обсягом 44,64 друк. арк. З них: в українських журналах – 26 статей обсягом 15,20 друк. арк.; в українських збірниках – 15 статей обсягом 6,83 друк. арк., статей в закордонних журналах – 2 статті обсягом 1,47 друк. арк.; у закордонних наукових збірниках – 6 статей обсягом 1,98 друк. арк.; у закордонних виданнях, що мають імпакт-фактор – 2 статті обсягом 1,87 друк. арк.;
 • публікації в інших виданнях – 1 обсягом 5,0 друк. арк.

- публікації:

За останні 5 років викладачами кафедри аудиту опубліковано такі роботи:

Монографії:

- опубліковані в КНЕУ:

 1. ЗаднепровськаС.П. Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картами в банківських установах: монографія / Заднепровська С.П., Парасій-Вергуненко І.М.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”.–Київ : КНЕУ, 2016. – 304 с.
 2. Сметанко О.В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О. В. Сметанко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”.– Київ : КНЕУ, 2014. – 461 с.
 3. Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2013. – 436 с.

- опубліковані в інших видавництвах:

 1. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки [Ю.Б. Слободяник та ін.] ; Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – 464 с.
 2. Протидія агресивному податковому плануванню в Україні / [К.П. Проскура та ін.] ; Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – 108 с.
 3. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів : монографія [К.П. Проскура та ін.] ; Ірпінь : УДФС України, 2016. – 452 с.
 4. Фінансова глобалізація та європейська інтеграція : монографія / [І.Ю. Чумакова та ін.] ; ДННУ “Академія фінансового управління”. – Київ : ДННУ АФУ, 2015. − 496 с.
 5. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту теорія та практика : монографія / [Г.В. Булкот та ін.], − Дніпропетровськ : “ФОП Дробязко С.І.”, 2014. – Т. 2. − 408 с.
 6. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : монографія / [Г.В. Булкот та ін.], − Дніпропетровськ : “ФОП Дробязко С.І.”, 2014. – Т. 2. − 349 с.
 7. Рядська В.В. Аудит в системі економічних відносин України: сучасний стан та концепція розвитку : монографія / В.В. Рядська. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 472 с.
 8. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : монографія / [І.Ю. Чумакова та ін.] ; ДННУ “Академія фінансового управління”. – Київ : ДННУ АФУ, 2014. Т. 2. − 784 с.
 9. Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації : монографія / К.П. Проскура ; Європейський університет. – Київ : ТОВ “Емкон”, 2014. – 376 с.
 10. Бухгалтерський облік, контроль, аналіз: проблеми теорії та методології :монографія / [О.І. Малишкін та ін.] ; Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ : НАСОА, 2013. – 606 с.

Підручники:

 1. Аудит: підручник / [О.А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. проф. О.А.Петрик – К: КНЕУ, 2015. – 498 с.
 2. Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. — 412 с.

Навчальні посібники:

 1. Внутрішній аудит : навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. – Суми : ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. – 248 с.
 2. Булкот Г. В.     Внутрішньогосподарський контроль [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / Г. В.Булкот ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 169 с. 
 3. Терещенко Л. О., Іванова Л.І. Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум, КНЕУ. 2014. – 285с. Електрон. видання
 4. Кудрицький Б.В. Інформаційні системи і технології в обліку : тренінг на базі прикладного рішення "1С: Бухгалтерія 8 для України" - К. : КНЕУ, 2014. - 158 с. - Електрон. видання.
 5. Сметанко О.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [текст] : навч. посіб. / (О.В. Сметанко, І.С. Шарапова, В.О. Горбачьов, Н.В. Бурдюг, Г.С. Коваленко, О.С. Сорокіна); за ред. О. В. Сметанко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 456 с.
 6. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика: навчально-практичний посібник / О.І. Малишкін. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 436 с.
 7. Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці: навч. посіб. / О. А. Петрик, А.Ж. Пшенична, О.В Артюх-Пасюта, А.І. Мілька; за заг. ред.. О.А. Петрик. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 301с.

Публікації у наукових фахових виданнях:

- в українських журналах, в тому числі у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, з 2013 року опубліковано 144 статті, основні з яких:

 1. Слободяник Ю. Б. Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін / Слободяник Ю.Б., Сиротенко Н.А. // Облік і фінанси. – 2018. - № 1. – С. 72-29.
 2. Петрик О.А. Гойло Н.В. Організаційно-методичні основи внутрішнього аудиту корпоративних прав // «Ефективна економіка», 2017. – №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5525.
 3. Бугай Н.О. Державний фінансовий контроль як невідємність системи управління: сучасний стан та пріоритети розвитку / Бугай Н.О. // «Економічний дискурс». – 2017. – № 3. – С. 7-14.
 4. Пархоменко О.П., Єрошкіна О.О. Сучасний стан аудиту державних фінансів в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 22. – Ч. 2. – С. 126-129.
 5. Проскура К.П. Окремі випадки відображення в обліку та оподаткуванні операцій з операційної оренди майна // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. Випуск 1. – 2017. – С. 176-186.
 6. Проскура К.П. Сушкова О.Є., Брехов С.С. Система індикаторів ризиків агресивного податкового планування // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 1. – С. 107-119.
 7. Битківська А.В. Види та специфіка аудиту в процедурах відновлення платоспроможності підприємств // Бізнес Інформ. – 2017. – №6. – С. 234-239.
 8. Шкіренко В.В. Методичні підходи до попереднього аналізу економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі Київ, Інвестиції. Практика та досвід / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2017. – №17. – С. 44-48.
 9. Петрик О.А. Система підготовки та атестації аудиторів в Україні: реалії і шляхи вдосконалення / О.А. Петрик // Аудитор України. – 2016. – № 3. – С. 26-32.
 10. Петрик О.А. Управлінська фінансова та не фінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки / О.А. Петрик // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 3. – С. 4-6.
 11. Петрик О.А. Управлінський облік у системі інформаційного забезпечення підприємства в умовах неплатоспроможності та банкрутства / О.А. Петрик, А.В. Битківська // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 4. – С. 8-12.
 12. Петрик О.А. Звітність корпорацій у постіндустріальній економіці: сучасні аспекти формування, аудиту та задоволення інформаційних запитів користувачів / О.А. Петрик // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 7. – С. 8-13.
 13. Заднепровська С.П. Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банку / С.П. Заднепровська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7-8. – С. 54-64.
 14. Заднепровська С.П. Проблема ліквідності у діяльності вітчизняних банків. Про що має попередити внутрішній аудит? / С.П. Заднепровська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 8-8. – С. 36-45.
 15. Проскура К.П. Features of accounting and taxation of factoring transactions / К.П. Проскура // Незалежний аудитор. – 2016. – № 16 (ІІ). – С. 18-26.
 16. Проскура К.П. Тонка капіталізація: сутність і правила застосування в системі руху глобальних фінансових потоків / К.П. Проскура // Незалежний аудитор. – 2016. – № 15 (І). – С. 29-38.
 17. Проскура К.П. Методичні підходи до розподілу загальновиробничих витрат та їх вплив на рівень податкового навантаження виробничого підприємства / К.П. Проскура // Ефективна економіка. – 2016. – № 8.
 18. Проскура К.П. Оцінення ефективності протидії схемам мінімізації податків в Україні / К.П. Проскура // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. №11. – С. 770-777.
 19. Проскура К.П. Основні методи мінімізації податкового навантаження в Україні / К.П. Проскура // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2016. – Т. 21. – Вип. 3. – С. 168-176.
 20. Проскура К.П. Податок на прибуток підприємства: еволюція, проблеми, можливі шляхи вирішення / К.П. Проскура // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 156 (1-2). – С. 44-48.
 21. Проскура К.П. Особливості оподаткування реорганізації підприємств / К.П. Проскура // Незалежний аудитор. – 2016.
 22. Пархоменко О.П. Проблеми і перспективи розвитку аудиту державних фінансів в Україні / О.П. Пархоменко // Інфраструктура ринку. – 2016.
 23. Бугай Н.О. Внутрішньогосподарський контроль як сегмент системи управління підприємством: сучасний стан та пріоритети розвитку / Н.О. Бугай // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.
 24. Бугай Н.О. Внутрішньогосподарський контроль як сегмент системи управління підприємством: сучасний стан та пріоритети розвитку / Н.О. Бугай // Ефективна економіка. – 2016. – № 10.
 25. Бугай Н.О. Власний капітал як складова фінансової системи підприємства: проблематика та шляхи її вирішення / Н.О. Бугай // Агросвіт. – 2016. – № 21. – С. 19-25.
 26. Біляченко О.Л. Удосконалення форм фінансової звітності кредитних спілок відповідно до інформаційних потреб користувачів / О.Л. Біляченко // Житомирський державний технологічний університет. – 2016. – С. 204-220.
 27. Біляченко О.Л. До питання облікового відображення надходження програмного забезпечення / О.Л. Біляченко // Одеса, 2016.
 28. Біляченко О.Л. Аудит державних фінансів в контексті введення національних стандартів обліку / О.Л. Біляченко // Полтава, 2016.
 29. Битківська А.В. Бухгалтерський облік витрат підприємства-боржника в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства / А.В. Битківська // Молодий вчений. – 2016. – С. 12-19.
 30. Битківська А.В. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: особливості дії в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства / А.В. Битківська // Економічний форум. – 2016. – С. 247-256.
 31. Шкіренко В.В. Особливості первинного обліку реальних інвестиційних проектів / В.В. Шкіренко // Економіка, фінанси, право. – 2016.
 32. Петрик О.А. Організація процесу аудиту за його етапами: сутність і практичні процедури / О.А. Петрик // Аудитор України. – Київ, 2015. №3 – С.20-23
 33. Проскура К.П. Подання інформації емітентів цінних паперів до НКЦПФР: поради аудиторам та їхнім клієнтам / Проскура К.П. // Аудитор України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 24-29.
 34. Петрик О.А. Роль незалежного аудиту в проведенні пост митного контролю / О.А. Петрик, І.О. Мариніч // Технологический аудит и резервы производста. Серія: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. – 2015. – № 1/6 (21). – С. 57-60.
 35. Петрик О.А. Аудит оцінки вартості основних засобів / О.А. Петрик, І.О. Мариніч // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 4 – С. 24-26.
 36. Петрик О.А. Особливості оцінки та обліку вартості основних засобів / О.А. Петрик, І.О. Мариніч // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 4/1 – С. 54-57.
 37. Петрик О.А. Особливості аудиту доходів торгових підприємств / О.А. Петрик, І.О. Мариніч // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 7/2 – С. 31-36.
 38. Петрик О.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами торгівельних підприємств / О.А. Петрик, І.О. Мариніч // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 8/2 – С. 25-29.
 39. Проскура К.П. Оцінка розвитку податкової системи України / К.П. Проскура // Незалежний аудитор. – 2015. – № 12 (ІІ). – C. 13-20.
 40. K. Proskura Analysis of changes in taxation of banking institutions and their impact on the burden of banks // Інформаційні технології в економічних дослідженнях. – 2015. – № 22. – С. 157-169.
 41. Проскура К.П. Проскура К.П. Податковий потенціал ринку цінних паперів в Україні / К.П. Проскура // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 151-162.
 42. Проскура К.П. Особливості обліку та оподаткування операцій підприємств, пов’язаних із проведенням АТО / К.П. Проскура // Аудитор України. – 2015. – № 3 (232). – С. 36-42. Аудитор України. – 2015. – № 4 (233). – С 46-52.
 43. Бугай Н.О. Сучасний стан, певні підходи до професійної підготовки фахівців-аудиторів та критерії працевлаштування / Н.О. Бугай // Ефективна економіка. – 2015. – № 4. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3973
 44. Бугай Н.О. Організація, регулювання та основні проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні / Н.О. Бугай // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 59-61.
 45. Бугай Н.О. Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні системи управління ризиками в умовах нестабільної економіки (на прикладі ПАТ «Лебединський насіннєвий завод») / Н.О. Бугай // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. Вип 1 (12). – С. 58-66.
 46. Булкот Г.В. Особливості документації контролю на підприємствах у рамках системи внутрішньо-господарського контролю / Г.В. Булкот // Економіка. Фінанси. Право. – 2015.– С.13-17
 47. Битківська А.В. Аналіз сучасних тенденцій банкрутства підприємств в Україні та світі / А.В. Битківська // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. С. 98-107.
 48. Битківська А.В. Процедури банкрутства та їх наслідки для підприємств: порівняльний аспект / А.В. Битківська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2 (72). – С. 92-99.
 49. Битківська А.В. Особливості бухгалтерського обліку підприємства-боржника в розрізі етапів провадження у справі про банкрутство / А.В. Битківська // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. 5. – С. 962-1125.
 50. Битківська А.В. Лексико-семантичний аналіз понять «процедура банкрутства» та «процес банкрутства» / А.В. Битківська // Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Серія. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2015.
 51. Шкіренко В.В. Влияние особеностей инвестиционной деятельности на ее контроль / В.В. Шкіренко // Технологічний центр. – 2015.
 52. Петрик О.А. Нова редакція Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2012 року: сутність, огляд загальних змін та новацій / О.А. Петрик // Аудитор України. – 2014. – № 10 (227). – С. 38-49.
 53. Заднепровська С.П. Організаційні та методичні аспекти внутрішнього аудиту депозитних операцій банку / С.П. Заднепровська // Вісник Національного банку України. – 2014. С. 26-34.
 54. Мариніч І.О Скандали, інтриги та розслідування діяльності транснаціональних аудиторських фірм / І.О Мариніч // Молодіжний економічний дайджест. – 2014. – № 3. С.
 55. Булкот Г.В. Принципи та складові контролю як елементу системи економічної безпеки підприємства / Г.В. Булкот // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 39-43.
 56. Бугай Н.О. Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє / Н.О. Бугай // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 2 (11). – С. 62-70.
 57. Проскура К.П. Роль незалежного аудиту в організації контролю за роботою податкових органів в Україні / К.П. Проскура // Економіка, фінанси, право. – 2014. – № 4/1. – С. 60-64.
 58. Проскура К.П. Оцінка соціально-економічних наслідків оподаткування підприємств аграрного сектору / К.П. Проскура // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. – 2014. – № 1 (16). – С. 105-118.
 59. Проскура К.П. Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ / К.П. Проскура // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №3. – С. 12-20.
 60. Пархоменко О.П. Аспекти ефективного управління інкасацією дебіторської заборгованості підприємств / О.П. Пархоменко // Економіка і фінанси. – 2014. – С. 65-69.
 61. Пархоменко О.П. Удосконалення бухгалтерського обліку наявності та руху основних засобів / О.П. Пархоменко // Інноваційна економіка. – 2013, – № 5 (43), – С. 286-288.
 62. Булкот Г.В. Основні напрями вдосконалення внутрішньогосподарського контролю підприємства / Г.В. Булкот // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 2. – С. 54-57.
 63. Бугай Н.О. Професія аудитора в Україні: сьогодення та майбутнє / Н.О. Бугай // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. № 9-10.
 64. Проскура К.П. Організація та методичне забезпечення податкового аудиту як елемента податкового контролю / К.П. Проскура // Незалежний аудитор. – 2013. – № 5 (ІІІ). – С.43-49.
 65. Проскура К.П. Прогнозно-аналітична робота органів податкової служби та оцінювання її ефективності / К.П. Проскура // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 7-8. – C. 68-71.
 66. Проскура К.П. Впровадження нових податкових сервісів як захід підвищення ефективності податкового адміністрування / К.П. Проскура // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 8/1. – С. 3-9.
 67. Проскура К.П. Целевая функция администрирования налогов / К.П. Проскура // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. Економіка, право. – 2013. – № 1 (60). – С. 156-165.

- в українських збірниках, у тому числі збірниках, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, з 2013 року опубліковано 35 статей, основні з яких:

 1. Пархоменко О.П. Аналіз інформаційного забезпечення аудиту в сучасних умовах / О.П. Пархоменко // Вісник ВІЕМ: зб. наук. Праць. – Луцьк : ВІЕМ, 2016
 2. Проскура К.П. Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році / К.П. Проскура // Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету, 2015. – С. 176-186.
 3. Пархоменко О.П. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів та його гармонізація / О.П. Пархоменко // Вчені записки. – Університет «КРОК» : Київ, 2015.– С.77-83
 4. Петрик О.А. Особливості внутрішнього аудиту інвестиційних проектів / В.В. ШкіренкоО.А. Петрик // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».– 2014. – № 797. – С. 292-299.
 5. Роль аудиту у підвищенні ефективності податкового адміністрування в Україні / Н.А. Щербакова // Збірник наукових праць. Фінанси, облік і аудит. – Київ : КНЕУ, 2014– С.266-277
 6. Проскура К.П. Проблеми податкового контролю в Україні та напрями підвищення його ефективності / К.П. Проскура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 140-150.
 7. Проскура К.П. Проблеми нормативного регулювання обліку податкових різниць та шляхи їх вирішення / К.П. Проскура // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 1(12). – С. 383–398.
 8. Проскура К.П. Застосування міжнародного досвіду використання індикаторів результативності в діяльності податкових органів в Україні / К.П. Проскура // Економічний наліз: збірник наукових праць. – 2014. – Т. 15. – № 3. – С. 142-153.
 9. Пархоменко О.П. Аналіз вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства / О.П. Пархоменко // Вісник СНУ. – Луганськ, 2014. – С. 54-58.
 10. Пархоменко О.П. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів та його гармонізація / О.П. Пархоменко // Вчені записки. – Університет «КРОК» : Київ, 2014.
 11. Пархоменко О.П. Інформаційно-технічне забезпечення обліку на підприємстві / О.П. Пархоменко // Науковий вісник. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 135-138.
 12. Пархоменко О.П. Автоматизація системи обліку на підприємствах України / О.П. Пархоменко // Науковий вісник. – Ніжин : НУБІП, 2014.
 13. Поддубна Н.М. Товарні запаси роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації: економічна сутність та класифікація / Н.М. Поддубна // Збірник наукових праць. – Київ : КНТУ, 2014.
 14. Петрик О.А. Інститут сучасного аудиту: проблеми та перспективи розвитку / О.А. Петрик // Збірник наукових праць. Фінанси, облік і аудит. – Випуск 20/1. – Київ : КНЕУ, 2013. – С.432-441.
 15. Щербакова Н.А. Тенденції розвитку аудиторських послуг в Україні / Н.А. Щербакова // Збірник наукових праць. Фінанси, облік і аудит. – Випуск 20/1. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 665-669.
 16. Пархоменко О.П. Прогнозування обсягу збуту як елемент планування розвитку підприємства / О.П. Пархоменко // // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип. 28, – т. 2.– Київ, 2013, – С. 232-240.

- у закордонних журналах, у тому числі журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, з 2013 року опубліковано 41 стаття, основні з яких:

 1. Петрик О.А. Украинский аудит в эпоху перемен: парадигмы прошлого и нового времени. /"Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale", conferinţă ştiinţifică internaţională (5 ; 2016 ; Chişinău). Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale = Paradigm of accounting and auditing: national – С. 268-275
 2. Булкот Г.В. Печерська Н.П. The control of main assets at the enterprises, agencies, the organizations. / A. V. Bulkot, N. P. Pecherska // Economics, management, law: socio-economicaspekts of development : Collection of scientific articles / science ed.: S. I. Drobyazko. – Roma,Italy : Edizioni Magi, 2016. – Vol. 2.  – 0,5 д.а. (Булкот Г.В. 0,3 д.а)  – С.18-22.
 3. Щербакова Н.А. Аудиторські послуги: сучасний стан та перспективи розвитку. – 2016. Science journal Economics and Finance,Nuremberg, Germany
 4. Гойло Н.В. The Fundamentals Control Intra-Group Settlements / Н.В. Гойло // Modern Economy. – 2016.
 5. Kateryna Proskura Corporate Income Taxation: Selected Problems and Decisions. The Case of Ukraine / Kateryna Proskura // ZTR (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci). – 2016. – 86 (142). – С. 135-15.
 6. Булкот Г.В., Шевчук В.В. Kontrola jako czynnik bezpieczeństwa ekonomicznego biznesu przedsiębiorstwa,  Promising problems of economics and management.Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada. - Science Index, CPCI-SSH, Thomson reuters. – 2015. – C. 92-196
 7. Булкот Г.В., Раснюк І.В. Kontrola wewnętrzna systemu kompleksowego jako czynnik bezpieczeństwa ekonomicznego biznesu na przedsiębiorstwach, w instytucjach i organizacjach /  Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. - Science Index, CPCI-SSH, Thomson reuters. – 2015.  С. 182-187.
 8. Булкот Г.В., Пінчук О.О., Internal documentary control system of economic agents as a factor of business economic security / Wirtschaftswissenschaften, management, recht: probleme der : wissenschaft und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. – С. 212-216
 9. Булкот Г.В., Рекачинська В.В., Kontrolle der Informationstechnologien im System der ökonomischen Sicherheit des  Betriebes Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. С. 218-221
 10. Булкот Г.В. Контроль як елемент системи економічної безпеки підприємства / Булкот Г. Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. - С. 259-262
 11. Мариніч І.О. Вплив окремих аспектів облікової політики підприємства на проведення аудиторської перевірки Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. С.190-193
 12. Петрик Е.А. Формирование и развитие современного аудита в Украине: институциональный подход / Е.А. Петрик // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 9 (255). – С. 45-52.
 13. Петрик Е.А. Николай Григорьевич Чумаченко – автор идеи внедрения управленческого учета в Советском Союзе / Л.М. Киндрацкая, Е.А. Петрик // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 22 (268). – С. 58-64.
 14. Петрик Е.А. Миссия аудита на современном этапе развития экономики России и Украины / Е.А. Петрик // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 3 (15). – С. 22-24.
 15. Булкот А.В. Особенности комплексной системы во время внутреннего контроля на предприятиях, учреждениях, организациях / А.В. Булкот // Приволжский научный весник. – 2013. – № 7 (23). – С. 74-81.
 16. Проскура Е.П. Анализ эффективности администрирования налогового долга в Украине / Е.П. Проскура // Современный научный вестник. Серия: Экономические науки. Государственное управление. – 2013. – № 19 (158). – С. 55-60.
 17. Проскура Е.П. Особенности организации налогового администрирования в условиях просткризисного развития / Проскура Е.П. // Вопросы современной экономики: электронный научный журнал, 2013. - №2/2013. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://economic-journal.net/2013/07/111/
 18. Проскура Е.П. Эффективность налогового администрирования: понятие и содержание / Е.П. Проскура // Современные технологии управления, 2013. - №07 (31). - ISSN 2226-9339. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sovman.ru/all-numbers/archive-2013/july2013/item/176-03-31.html.

Крім того, з 2013 року співробітниками кафедри аудиту було опубліковано 247 тез доповідей конференцій.

Науково-практичні конференції:

Кафедра аудиту бере активну участь в проведенні щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, що проводиться в КНЕУ.

Студентська наука:

У науково-дослідній роботі кафедри аудиту активну участь бере студентська молодь. Результати наукового пошуку студентів презентуються у процесі роботи щорічної наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття» в КНЕУ, на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, конференціях (у тому числі міжнародних).

Cтуденти кафедри беруть активну участь в роботі щорічної Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку», що проводиться на факультеті обліку та податкового менеджменту.

25 квітня 2018 р. у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» було проведено загальноуніверситетську студентську наукову конференцію «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти». Кафедрою аудиту було забезпечено роботу двох платформ: «Інноваційний розвиток аудиту: головні виклики та перспективи професії» та «Застосування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні: інноваційний підхід».

Під керівництвом професора кафедри д.е.н., доцента Ю.Б. Слободяник було підготовлено до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Облік і оподаткування» у 2017/2018 навчальному році студентку 5-го курсу магістерської програми «Аудит та державний фінансовий контроль» Волобуєву Людмилу (тема роботи «Науково-методичні аспекти державного аудиту ефективності антикорупційної політики України»). За результатами виступу на підсумковій науково-практичній конференції, що відбулася 30 березня 2018 р. у Національній академії статистки, обліку та аудиту, Л. Волобуєва посіла 3 місце і отримала диплом ІІІ ступеня.

Під професійним керівництвом завідувача кафедри аудиту, д.е.н., проф. Петрик О.А. та доцентів кафедри: к.е.н., доц. Бугай Н.О., к.е.н., доц. Мариніча І.О. були підготовлені 2 учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» (25-27 квітня 2018 р. на базі Миколаївського національного аграрного університету). На олімпіаді студентка 5-го курсу магістерської програми «Аудит та державний фінансовий контроль» Дрогобецька Ірина отримала сертифікат учасника олімпіади та сертифікат на проходження стажування в аудиторській фірмі «АУДИТ-ОПТІМ».

Кафедрою аудиту проводиться робота зі студентами у 2-х наукових студентських гуртках: «Аудит» та «Інформаційні системи і технології в обліку», напрями дослідження яких мають міждисциплінарний характер, оскільки теоретичні знання з фахових дисциплін тісно пов’язані з практичними навичками такої діяльності, набутими із застосуванням сучасного прикладного програмного забезпечення.

За результатами науково-дослідної роботи студенти кафедри публікують статті та тези доповідей на конференціях.