Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

Кафедра почала функціонувати з червня 1964 року як структурний підрозділ Київського інституту народного господарства (зараз – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), отримавши назву “Кафедра економічного аналізу”.

У 1964 році Миколою Григоровичем Чумаченком, академіком НАН України, доктором економічних наук, професором було започатковано школу економічного аналізу. Вагомий внесок в розвиток теорії та практики аналізу господарської діяльності зробили І. І. Каракоз, П. М. Козлов, Є. В. Довгополов, О. Г. Лихвар. Кафедра ініціювала розвиток такого важливого напряму економічного аналізу як оперативний аналіз. Зв’язок науки з виробництвом сприяв підготовці та успішному захисту докторських дисертацій І. І. Каракозом, В. І. Самборським, С. І. Шкарабаном, І. П. Житньою, І. Д. Фаріоном.

Водночас кафедра продовжувала співпрацювати з практиками, виконуючи великий обсяг науково-господарських робіт. Протягом 1970-1980-их р.р. захистили дисертації викладачі кафедри, зокрема А. О. Грищенко, В. М. Івахненко, О. Г. Лихварь, В. М. Матвеєв, В. Є. Труш, В. М. Шевкопяс, В. С. Льовочкін, Г. М. Мельничук, В. О. Мец, М. І. Горбаток, Л. Ф. Киселюк, І. Т. Ткаченко, Р. Т. Джога.

Після переходу М. Г. Чумаченка на роботу до м. Донецька, де він очолив Інститут економіки промисловості НАН України, завідувачем кафедри був призначений доктор економічних наук, професор В. І. Самборський. За його керівництва на кафедрі була заснована потужна школа обліку і аудиту в кредитних і бюджетних установах.

У рамках зазначеної наукової школи здійснювали свої дослідження та захистили докторські дисертації Л. О. Примостка, Л. М. Кіндрацька, С. В. Свірко, І. М. Парасій-Вергуненко. Впродовж своєї наукової та викладацької діяльності професори Л. М. Кіндрацька та С. В. Свірко підготували численну кількість спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку для установ банківського та державного секторів, зокрема Національного банку України та Державної казначейської служби України.

Науковці кафедри є постійними учасниками державних науково-дослідних робіт та прикладних досліджень.

У 2016 р. науковцями кафедри була виконана науково-дослідна робота “Модернізація бухгалтерського обліку бюджетних установ в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку державних фінансів України ” (номер держреєстрації: 0115U002368), найвагомішими результатами якої є:

 • визначення основних напрямів удосконалення змісту НП(С)БОДС з метою підвищення адаптації та практичного застосування їх положень у практиці діяльності суб’єктів державного сектору на основі проведеного системного аналізу композиції та основних позицій НП(С)БОДС України;
 • розроблено імітаційну модель формування Положення про облікову політику та Положення про організацію бухгалтерського обліку суб’єкту державного сектору з наступним впровадженням в діяльність бюджетних установ України різних регіонів.

Також, у 2016 р. були отримані такі наукові результати прикладного дослідження «Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України» (номер держреєстрації: 0115U002363):

- вироблені проекти стандартів аналізу фінансової звітності підприємств за напрямами: ліквідності,  фінансової стійкості, ділової активності,  фінансових результатів,  грошових потоків та змін у власному капіталі. Проекти стандартів викладені в розрізі загальних положень, які визначають сферу застосування стандарту та термінологічний апарат, методологічних засад аналізу за конкретними напрямами із зазначенням методик розрахунку конкретних аналітичних показників і варіантів трактування результатів аналізу за кожним напрямом;

 • надано пропозиції щодо подальшого розвитку інструментарію аналізу фінансової звітності підприємств: обґрунтовано  доцільність поділу всього масиву аналітичних інструментів на два окремих блоки, що суттєво спростить аналітичний процес.

Упродовж 2018-2019 р.р. кафедра виконувала наукове дослідження на тему «Модернізація аналізу фінансової звітності бюджетних і банківських установ в умовах інноваційного розвитку економіки України»  (керівник – д.е.н., проф. Л.М. Кіндрацька), фінансування якого здійснюється за рахунок державного бюджету.

У 2011-2019 р.р. науковці кафедри підготували низку монографій та брали участь у написанні колективних монографій, які були опубліковані в українських та іноземних видавництвах:

 1. Уніфікація аналітичних процедур в умовах стандартизації бухгалтерського обліку та аудиту : монографія / С. В. Калабухова ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2019. 431 с. ISBN 978-966-926-305-6.
 2. Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Кіндрацька, І. М. Парасій-Вергуненко, С. В. Калабухова та ін. ; за заг. та наук. ред. д. е. н., проф. Л. М. Кіндрацької. –Київ: КНЕУ, 2017. –481 с.
 3. Кіндрацька Л. М., Парасій-Вергуненко І. М.Стандартизація методик фінансового аналізу в Україні: теоретичний дискурс, погляд на проблеми та шляхи вирішення /Л. М.Кіндрацька, І. М.Парасій – Вергуненко //Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: Колективна монографія (Краківський економічний університет, м. Краків, Польща). – Черкаси -Краків: СУЕМ- Краківський економічний університет, 2016. – 0, 7 д.а.
 4. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: [колективна монографія у 2 т.] / за ред. П. Й. Атамаса; Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 2. – 414 с. (особисто Калабуховій С. В. належить 0,5 д.а., с.129-136).
 5. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Текст] : монографія : у 2-х т. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко [та ін.] ; за ред. Л. Г. Ловінської. - К. : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. - 572 с.
 6. Парасій-Вергуненко І. М., Кіндрацька Л. М. Стандартизація методик фінансового аналізу в Україні: теоретичний дискурс, погляд на проблеми та шляхи вирішення / І. М. Парасій – Вергуненко, Л. М. Кіндрацька // Financial Security and Accounting and Analitical Support in Bisiness : monograph.– East West Associatin For Advanced Anadies and Higher Education Gmbh, Viena, Аustria, 2016. – С. 189-201;0,5 д.а. (власний внесок – 0,25 д.а.).
 7. Парасій-Вергуненко І. М. Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картками в банківських установах [монографія] / С. П. Заднепровська, І. М. Парасій-Вергуненко. – К : КНЕУ, 2016. – 304 с. (власний внесок –  5 д.а.).
 8. Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства: кол. монографія / За ред. С. А. Меховича, В. О. Матросової, Н. Ю. Єршової. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 431 с.: іл. – С.312- 322. (Семениченко  Ю. К. Вітчизняний досвід і перспективи використання методів комплексного аналізу діяльності в банках України– 11 стор.)

У 2013-2020 р.р. науковцями кафедри у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз були опубліковані такі наукові праці:

 1. Кіндрацька Л. М.Теорія розвитку та практичні питання інформаційного забезпечення операцій з електронними грошима / Л.М.  Кіндрацька // European cooperation: collection of scientific proceedings, 2016.– Vol 7(14).– С. 30-39. Міжнародна індексація:Index Copernicus, Citefactor, International Institute of Organized Research, Google Scholar
 2. Киндрацкая Л. М., Калабухова С. В., Кузьминская О. Э. Аналитические возможности  финансовой отчетности в управлении предприятиями/ Л. М. Киндрацкая, С. В. Калабухова, О. Э. Кузьминская // Коллективная монография   «Реальный сектор экономики: проблемы финансирования, кредитования и инвестирования» [под ред. Л.А. Толстолесовой]. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2016. – 230 с. –С.174-224.  Міжнародна індексація: РИНЦ; 2,1 д.а. (власний внесок – 0,7 д.а.)
 3. Kalabukhova S., Kuzminska O. Abesinova O. Foreign approaches to classification of financial statements analysis ratios / S. Kalabukhova, O. Kuzminska, O. Abesinova // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. –307 p. – P.119-123. Міжнародна індексація: Science Index, CPCI-SSH Thomson Reuters.
 4. Perevozova, I., Hryhoruk, P., Prystupa, L., Abesinova, O., Melnyk, N. Organization of analytical procedures at the audit of continuity of the enterprise activity.  Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Special Issue 2, 2019. (Print ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-2635). URL: https://www.abacademies.org/journals/academy-of-accounting-and-financial-studies-journal-inpress.html (Scopus).

 5. Абесінова О.К. Коефіцієнтний аналіз фінансової звітності, як складова аналітичних процедур при формуванні аудиторських доказів / О.К.Абесінова  //Scienceand Education Studies Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 4.986 SC Imago Journal Rank (SJR): 5.038 Level 7/ 30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia. – 2017. – № 4.
 6. Ambarchian V. S., Ambarchian M. S. Assessing the quality of IPSAS-based financial reports of the supranational organizations. Фінансово-кредитнадіяльність: проблеми теорії і практики (Web of Science, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, CiteFactor Academic Scientific Journals). №4 (35). 2020. С. 158-168.

 7. Ambarchian V.S. Fair value hedges with swaps: accounting practice under IFRS // Економіка, управління та адміністрування. 2019. №4 (90). С. 133-140.

 8. Амбарчян В.С. Облік формування та використання резервів за фінансовими активами банків: модель очікуваних збитків/ В.С. Амбарчян // Облік і фінанси. – 2017. – №1 (75). – С. 8-16. (EBSCOhost, Index Copernicus, РІНЦ, RePEc, Ulrich's Periodicals Directory, ProQuest, Google Академія, Українські Наукові Журнали, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)
 9. Амбарчян В.С. Методика обліку кредитів за амортизованою собівартістю за умов зменшення їх корисності / В.С. Амбарчян //Проблеми та перспективи економіки та управління. – 2016. – № 3. –C. 243-250. (eLIBRARY.RU)
 10. Ambarchian V.S. Financial statements as indicator of the autonomy level of higher educational institution and transparency of economy as a whole / V.S. Ambarchian //Міжнародний збірник наукових праць"Проблеми теорії та методології бухгалтреського обліку, контролю та аналізу" – 2015. – № 2. – С. 128-132. (Index Copernicus, Doaj, Google Academy)
 11. Амбарчян В. С. Структура фінансової та бюджетної звітності ВНЗ: вітчизняні правила і зарубіжні стандарти складання та подання /  В. С. Амбарчян // Науковий журнал "Економічний форум". – 2015. – №4 –С. 425-433. (Ulrich's Periodicals Directory, РІНЦ, Index Copernicus)
 12. Амбарчян В. С.  Звітність суб'єктів державного сектору: вітчизняні стандарти та зарубіжний досвід складання та подання / В.С. Амбарчян // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – №4 – С. 3-11. (РІНЦ)
 13.  Ambarchian M. S. Assessing the local government efficiency in Ukraine: multi-attribute rankings based on budget program indicators. Економічна теорія та право (Crossref, Index Copernicus, CEEOL, Ulrich's Periodicals Directory). № 3 (42). 2020.С. 64–88. 
 14. Ambarchian M. S. A choice of the most appropriate strategy of a banking group consolidation scope change / М. S. Ambarchian // Економічний форум : науковий журнал. – 2014. – № 1. – С. 178-183. (Ulrich's Periodicals Directory, РІНЦ, Index Copernicus)
 15.  Амбарчян М. С. Фінансова звітність державних університетів України, Британії та США: аналітичний аспект / М. С. Амбарчян // Економічний форум. - №4. – 2015. – С. 433-441. (Ulrich's Periodicals Directory, РІНЦ, Index Copernicus)
 16.  Амбарчян М. С. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: структура та нові концептуальні поняття/ М. С. Амбарчян // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. - №3. – 2015. – С. 12-17. (РІНЦ)
 17.  Амбарчян М. С. Методика обліку доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів / М.С. Амбарчян // Економічний форум. - №3. – 2016. – С. 299-304. (Ulrich's Periodicals Directory, РІНЦ, Index Copernicus)
 18.  Амбарчян М. С. Порівняльний аналіз складу та структури студентського контингенту України та Британії / М. С. Амбарчян // Вісник КНУТД. – Спецвипуск. – 2016. – С. 82-87. (ISSN International Centre)
 19.  Заросило А. П. Методичні засади аналізу фінансових результатів розпорядників бюджетних коштів / А. П. Заросило // Міжнародний науковий журнал "ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ".  –Вип. 3, 2017. Міжнародна індексація:Index Copernicus International, The Cite Factor,  РІНЦ,  Google Scholar.
 20.  Kalabukhova S.V. Systemity and complexity of analytical research organizational arrangement in the system of entities management / S. Kalabukhova // Актуальні проблеми економіки: економічний журнал Національної академії управління. – 2013. – № 11 (149). – С.9-15. (Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory, EconLit
 21.  Kalabukhova S.V. Analytical providing for management accounting / S.Kalabukhova //French Journal of Scientific and Educational Research. – Paris: Paris University Press, 2014. - No.2. (12), July-December. – Vol. I. – P. 674-678 (Scopus)
 22.  Kalabukhova S.V. The transformation of economic activities analysis in the information subsystem of enterprise management / S.Kalabukhova //American JournalofScience and Technologies, USA. –2015. - № 2(20). – Vol.2. – Princeton:“Princeton University Press”, 2015. - P. 125-131. (Scopus)
 23.  Kalabukhova S.V. Accounting analysis of enterprise's economic turnover/ S.Kalabukhova //Economic Development and Cultural Change, USA. – Chicago:The University of ChicagoPress, 2017. - Vol.65. - № 4 (2), July. – P.1150-1155. (Scopus, Web of Science)
 24.  Kuzminska O. Analyses of information loading of the income statement (of the statement of comprehensive income) of enterprises»  / О.Е.Кузьмінська // Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – К: СОВА, 2015. –  № 12 (ІІ). – С.52-56. Міжнародна індексація:EBSCOhost Electronic Jornals Service(США)
 25.  Кузьмінська О.Е.Загальний аналіз Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) підприємств/ О.Е.Кузьмінська // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 2015.– Вип.1 (25). – С.230 – 243. Міжнародна індексація:Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb)
 26. Kalabukhova S. V., Kuzminska O. E. Global development tendencies for corporate financial statement analysis / S. V. Kalabukhova, O. E. Kuzminska // Economics, management, law: problems of establishingand transformation: Collection of scientific articles. - Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE,2016. – 404 р.  –  Р. 223-229. Міжнародна індексація: Science Index, CPCI-SSH Thomson Reuters
 27.  Kuzminska O. E., Kalabukhova S. V., Moshchenskyy S. G. “Golden rules” in the analyses of the balance sheet / S. V. Kalabukhova, O. E. Kuzminska, S. G. Moshchenskyy // Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. – 276 p.  –  Р. 23 – 26. Міжнародна індексація: Science Index, CPCI-SSH Thomson Reuters
 28.  Киндрацкая Л. М., Калабухова С. В., Кузьминская О. Э. Аналитические возможности  финансовой отчетности в управлении предприятиями/ Л.М.Киндрацкая, С.В.Калабухова, О.Э.Кузьминская // Коллективная монография   «Реальный сектор экономики: проблемы финансирования, кредитования и инвестирования»[под ред. Л.А. Толстолесовой]. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2016. – 230 с. –С.174-224.  Міжнародна індексація: РИНЦ; 2,1 д.а. (власний внесок – 0,7 д.а.)
 29.  Ларікова Т. В. Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект / Т. В. Ларікова // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. / [відп. ред. А. М. Мороз]. –К.: КНЕУ,  2014. Випуск 1 (23). – 304 с. –  С.237-252. Міжнародна індексація: Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweв)
 30.  Ларікова Т. В., Шилко І. С. Організація обліку в бюджетних установах / Т. В. Ларікова, І. С. Шилко // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 2015.– Вип.25/1. –  С. 243-257. Міжнародна індексація: Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweв)
 31.  Ларікова Т. В. Проблемні аспекти обліку фінансових результатів діяльності розпорядників бюджетних коштів / Т. В. Ларікова // Науковий вісник Ужгородського  національного університету: серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2017. – Вип 14. – -№1. – С.182-188. Міжнародна індексація: Index Copernicus
 32.  Ларікова Т. В. Теоретико-методичні засади обліку основних засобів  суб’єктів державного сектору / Т. В. Ларікова //Міжнародний науковий журнал "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС", 2017. – Вип. 3. Міжнародна індексація: Cite Factor, Journals Impact Factor,  General Impact Factor
 33.  Ларікова Т. В. Особливості обліку запасів  суб’єктів державного сектору / Т. В. Ларікова // Міжнародний науковий журнал "ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ", 2017. – Вип. 3. Міжнародна індексація: Index Copernicus International, Cite Factor,  РІНЦ,  InfoBase Index 
 34.  Ларікова Т. В. Методика обліку витрат та порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі / Т. В. Ларікова // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 2015.– Вип.29/1. –  С. 213-226. Міжнародна індексація: Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweв)
 35.  Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз стійкого розвитку економічних систем: теоретико-методологічні аспекти / Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць ; відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2014. – Вип. 24. – С.222-230 (Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb).
 36.  Парасій-Вергуненко І. М. Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»: зб. наук. праць. – Ужгород: 2015. – Вип. 1(45), том 2. – С.181-186 (Index Copernicus (Польща); ResearchBib (Японія); Російський індекс наукового цитування (Росія); Google Scholar (США); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).
 37.  Парасій-Вергуненко І. М. Дискурсивний підхід до аналізу витрат за економічними елементами на прикладі олійно-жирових підприємств / І. М. Парасій-Вергуненко  //  Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2015, том 20. – С. 263-269 (Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, Scientific Indexing Services)
 38.  Парасій-Вергуненко І. М. Операційний аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства : комплексний підхід / І. М. Парасій-Вергуненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 207–212.(INDEX COPERNICUS, EBSCO Publishing, Inc., DOI: 10.25264/2311-5149, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Російська наукова електронна бібліотека, Google Академія, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Бібліометрика української науки)
 39.  Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз операційної діяльності підприємства: проблеми та перспективи подальших досліджень  / І. М. Парасій-Вергуненко  // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації-  Тернопіль, 2016. –Вип. 2. – С.107-115. (Index Copernicus International; The Cite Factor; The Journals Impact Factor (JIF); The General Impact Factor (GIF); РИНЦ; InfoBase Index; Global Impact Factor (GIF); Google Scholar; International Institute of Organized Research (I2OR); ESJI; Cosmos Impact Factor; JOURNAL FACTOR; ResearchBib; The Electronic Journals Library; Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF); MIAR; Polish Scholarly Bibliography (PBN); The WZB Berlin Social Science Center; World Cat; Turkish Education Index)
 40.  Парасій-Вергуненко І. М. Статичний та динамічний підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності суб’єктів господарювання / І. М. Парасій-Вергуненко // Фінанси України. - 2017. – № 2. – c. 81-95. (Google Scholar, Research Bible, Global Impact Factor (GIF), Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
 41.  Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз кредитних ризиків комерційних банків України в умовах впровадження вимог БАЗЕЛЯ III / І. М. Парасій-Вергуненко, Ю.М.Сівта // Фінанси, облік і аудит, відп. ред. В. М. Федосов. – К. : КНЕУ, 2017. – Вип. 1(29). – С.227-239 (Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb).
 42.  Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз публічних закупівель: методичні та практичні аспекти / І. М. Парасій-Вергуненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ «ОА», грудень 2017. – № 7(35). – С. 65–71. (INDEX COPERNICUS, EBSCO Publishing, Inc., DOI: 10.25264/2311-5149, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Російська наукова електронна бібліотека, Google Академія ,  Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Бібліометрика української науки).
 43. Самборська-Музичко Ю.О. Конкурентоспроможність як об’єкт аналізу при формуванні стратегії банку / Ю.О. Самборська-Музичко // Економічний аналіз: зб. наук. праць (IndexCopernicus, WorldCat, GoogleScholar, WindowsLiveAcademic, ResearchBible, OpenAcademicJournalsIndex, CiteFactor)/ Тернопільский національний економічний університет; – Тернопіль: Видавничо-Поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 17. – С.181-188. (0,6 д.а.)
 44. Самборская-Музычко Ю. А. Система исследования конкуренции в стратегическом анализе банков / Ю.А. Самборская-Музычко // Новая Экономика, октябрь 2014. – С.272-275. (0,3 д.а.)
 45. Самборская-Музычко Ю. А. Аналіз кредитно-депозитних операцій банку / Ю. А. Самборская-Музычко // Незалежний аудитор: науково-практичне видання (EBSCO), 2015. - №13 (ІІІ).  – С. 55-61. Міжнародна індексація: EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus.
 46. Цятковська О. В.Основні аспекти бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів в державному секторі/ О. В. Цятковська // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 2017.– Вип.1 (29). – С. 263 – 275. Міжнародна індексація:Ulrich'sPeriodicalsDirectory(Ulrichsweb)
 47. Цятковська О. В.Розрахунки з працівниками банків як об’єкти бухгалтерського обліку та аналізу  / О. В. Цятковська // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 2015.– Вип.2 (26). – С. 286 – 299. Міжнародна індексація:Ulrich'sPeriodicalsDirectory(Ulrichsweb)

Упродовж 2014-2018 р.р. науковці кафедри брали участь в організації та проведенні низки наукових конференцій, круглих столів, методичних семінарів університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів:

 1. Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту», 17 листопада2017 року, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління євроінтеграційних процесів», 25 листопада 2016 року, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 3. Науково методичні семінари циклу “Перспективні напрями розвитку обліку в кредитних і бюджетних установах та вдосконалення аналітичного забезпечення процесу управління суб’єктами господарювання”, лектори – Парасій -Вергуненко І. М., Ямборко Г. А, Кузьмінська О. Е., Кіндрацька Л. М.
 4. Міжкафедральний  науковий семінар «Новітні технології в аналізі та оподаткуванні», 23 листопада 2017 року, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 5. Круглий стіл «Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України», доповідачі –Кіндрацька Л. М., Кузьмінська О. Е., Парасій-Вергуненко І. М., Калабухова С. В., Семениченко Ю. К., Ямборко Г. А., Абесінова О. К.
 6. Відкрита лекція «Нормативно-правові зміни в обліково-аналітичному забезпеченні операцій банку з фінансовими інструментами та з формування власного капіталу», лектор – Семениченко Ю. К.
 7. Відкрита лекція для викладачів ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" на тему “Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень», лектор – Калабухова С. В.
 8. Відкрита лекція для викладачів ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" на тему "Облік операцій банку з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в умовах переходу до обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності", лектор – Семениченко Ю. К.

Викладачі кафедри здійснюють діяльність із залучення студентів до проведення наукових досліджень, результати яких були опубліковані та розглянуті на студентських конференціях:

 1. 84-а наукова студентська конференція ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"  на тему «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України», 20 квітня 2017 року, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 2. 83-я наукова студентська конференція ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" на тему «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України», 25 квітня 2016 року, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 3. 82-я студентській конференції «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті» за секцією «Облік у кредитних і бюджетних установах та економічний аналіз», яка відбулася 16- 17квітня 2015 року, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 4. III Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень», 20 квітня  2017 року, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 5. ІІ дистанційна Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку», 1 грудня 2015 року, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Під керівництвом доцентів Ларікової Т. В. та Цятковської О. В. організовано роботу наукового гуртка «Проблемні питання обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу».

Остання редакція: 25.06.21