Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

1.  Наукові школи кафедри та їх розвиток.

 

Оскільки у ХХІ ст. проблема транснаціональної економічної злочинності набула величезних масштабів – ініціатори та учасники протизаконних операцій (розкрадання державних коштів, торгівля людьми, зброєю, наркотичними речовинами) будують складні фінансові схеми для легалізації отриманих злочинних доходів, у розвинутих країнах для протидії цим негативним явищам створюються підрозділи фінансової розвідки, яка у вітчизняній практиці отримала назву “фінансовий моніторинг”.

Тож, кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу першою в Україні започаткувала і успішно реалізовує програму підготовки бакалаврів за освітньою програмою “Фінансовий моніторинг і аналіз”, що відповідає світовим трендам в економічній освіті, є сучасною й інноваційною та формує професійні навички, високо затребувані на сучасному ринку праці. Адже фахівці з фінансового моніторингу повинні володіти найновітнішими знаннями та застосовувати передові методики боротьби з нелегальними грошовими потоками.

Другим потужним напрямом наукової та освітньої діяльності кафедри є оподаткування та податковий менеджмент. Однією з найбільших загроз існуванню будь-якої держави є тіньова економіка, оскільки вона виступає основною перешкодою розвиткові людського капіталу, унеможливлює боротьбу зі злочинністю, а також суттєво знижує обороноздатність. Однак протягом останніх років масштаби цього явища як у світі, так і в Україні постійно зростають. При цьому, з огляду на спровоковану пандемією корона вірусу невизначеність, а також досвід попередніх криз, експерти прогнозують подальше стрімке зростання темпів переходу суб’єктів господарювання “в тінь”. Зважаючи на викладене вище, на перший план виходять економічна безпека країни та підготовка фахівців, здатних її забезпечити.

У відповідь на означені виклики кафедрою податкового менеджменту та фінансового моніторингу започатковано ОПП «Податковий менеджмент і комплаєнс», яка реалізується на першому (бакалаврському), та ОПП «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг у системі економічної безпеки» на другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

Ще одним напрямом наукових досліджень кафедри, результати якого впроваджено в освітній процес, є розвиток методології та організації бухгалтерського обліку державного сектору.

Компетентності, статус та фахове визнання магістрів з обліку і аудиту в державному секторі вимагають високого рівня кваліфікаційних стандартів та професійної освіти. Саме працівники бухгалтерських служб, аудитори й аналітики забезпечують формування основи для прийняття найважливіших фінансових рішень щодо перспектив розвитку та забезпечують фінансову стійкість і надійність державної установи. Безперечно, знання з обліку й аудиту потрібні всім, хто у майбутньому займатиметься бізнесовими справами. Але важливо усвідомити безперервність процесу навчання понад усе, треба прагнути до опанування дедалі новими комплексами знань. Саме тому кафедрою, як зазначалося, ініційовано й у 2019 р. відкрито ОПП на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Облік і аудит у державному секторі».

Відкриття ОПП “Облік і аудит у державному секторі” стало можливим завдяки диверсифікації освітнього процесу з орієнтацією на зміну тенденції та пріоритетів на ринку праці. Великою мірою це стосується реалізації комплексу завдань Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 437.

Наукову школу кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу очолює Людмила Геннадіївна Ловінська, д.е.н., професор, лауреат премії імені М. М. Туган-Барановського Національної академії наук України за видатні наукові роботи в галузі економіки (2017 р.). Вона є автором та співавтором більше, ніж 80 наукових праць, серед яких 25 монографій, бере участь у діяльності консультативно-дорадчих органів, створених центральними органами виконавчої влади (член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України (з 2003 р.); член Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України (з 2014 р.); експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки за фаховим напрямом: 17 “Економіка” (Напрям наукових досліджень і розробок: 8. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (з 2020 р.). За сумісництвом працює завідувачем відділення методології бухгалтерського обліку та фінансового контролю ДННУ “Академія фінансового управління”, яка здійснює науковий супровід діяльності Міністерства фінансів України. Крім того, вона є головою екзаменаційної комісії для складання іспиту за програмою перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу (ДННУ “Академія фінансового управління”, Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу) (з 2020 р.).

Л. Г. Ловінська – член редакційних колегій науково-теоретичного та інформаційно-практичного журналу “Фінанси України” (журнал зареєстровано в Index Copernicus та інших міжнародних наукометричних базах даних; URL: http://fi nukr.org.ua/?page_id=41), наукового збірника “Наукові праці НДФІ” (зареєстровано в Index Copernicus та інших міжнародних наукометричних базах даних; URL: http://npndfi .org.ua/?page_id=41).

Л. Г. Ловінська бере активну участь у сфері міжнародної діяльності, зокрема є експертом у науковому супроводі діяльності Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (ISAR) при Комісії з торгівлі та розвитку ООН (UNCTAD).

2. Пріоритетні напрями наукових досліджень кафедри.

Пріоритетними напрямами сучасних наукових досліджень кафедри виступають наступні:

  • ·          теорія, методологія, методика та організація оподаткування, фінансового моніторингу, обліку, аналізу та контролю активів, капіталу, зобов’язань, витрат, доходів, фінансових результатів діяльності підприємств і організацій             у державному та приватному секторах економіки;
  • ·          удосконалення законодавства України у сфері оподаткування, фінансового моніторингу, бухгалтерського обліку та звітності в державному та приватному секторах у контексті євроінтеграційних процесів України, змін у                     міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • ·          теорія та методика оподаткування діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, а також розвиток методів податкового планування;
  • ·          аналіз структурних зрушень національної економіки в контексті євроінтеграційних процесів,
  • ·          дослідження фінансової звітності підприємств України в умовах імплементації європейського законодавства, розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі,
  • ·          моніторинг подальшої реалізації національної Стратегії застосування МСФЗ в Україні,
  • ·          моніторинг змін у МСФЗ та наукове обґрунтування їх адаптації до національної практики бухгалтерського обліку й фінансової звітності,
  • ·          наукове редагування перекладів текстів МСФЗ та МСБОДС.

3. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі.

3.1.     Інформація про науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок державного бюджету (у тому числі НДР молодих вчених).

У межах меморандуму між Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» виконуються наступні дослідження:

3.1.1.   Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Назва НДР: Облік і аналіз як функції управління державними підприємствами в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

Номер державної реєстрації: 0121U110030

Науковий керівник: Л.Г. Ловінська, д.е.н., професор

Етап (вказати чи тема завершена, перехідна, який рік виконується): перехідна, виконується другий рік.

Термін виконання: з липня 2020 року по грудень 2022 року

Наукові результати (вказується, що розроблено, досліджено, доведено, оцінено тощо та яке це має значення для економіки та розвитку науки), отримані у звітному періоді (для перехідних тем) / за весь період виконання роботи (для завершених тем) - до 20 рядків тексту:

- здійснено експертний аналіз та оцінку стану реагування державою на виклики для сектору державних підприємств, відповідно до яких в Україні жоден з проаналізованих дев’яти складових об'єкту дослідження (лідерство, політика володіння, суб’єкт володіння, сукупна звітність, політизація та втручання, справедлива компенсація, організаційно-правова форма, контракти з державними підприємствами, закупівлі) не набрав вищої оцінки, що свідчить про необхідність посилення стратегічного планування та політики володіння щодо сектору державних підприємств у майбутньому;

- механізм оцінки ефективності управління державним майном суб’єктів господарювання через доповнення існуючих критеріїв таким показником (індикатором) як «ліміт витрат на 1 грн. доходу», який запропоновано деталізувати за окремими видами витрат, що підлягають жорсткому контролю з боку держави;

- експериментальним шляхом встановлено закономірності та недоліки, які притаманні державним підприємствам в процесі формування та оприлюднення фінансової звітності загального призначення за структурою та змістом в умовах переходу на МСФЗ;

- виокремлено основні функції фінансового планування на державних підприємствах, до яких запропоновано віднести такі: регулюючу; контрольну; операційну;

- удосконалено організаційно-методологічні засади формування фінансової звітності загального призначення, принципи формування фінансової звітності та її зміст з огляду на особливості сектору державних підприємств;

- удосконалено змістовне наповнення фінансових планів в частині виокремлення відповідних нормативних показників, обов’язкових до виконання, які мають виконуватись в обов’язковому порядку і підлягають особливому контролю з боку держави як інвестора та розрахункових внутрішніх показників діяльності, необхідних для поточного внутрішнього контролю з метою координації діяльності підприємства з боку управлінського персоналу;

- удосконалено структуру та формат фінансового плану державного підприємства шляхом виключення з табл. «Розрахунки з бюджетом» окремих показників, зокрема ряд. 2030 «Розвиток виробництва», ряд. 2050 «інші фонди», ряд. 2060 «інші цілі». Це сприятиме приведенню його змісту до термінології МСФЗ та НП(С)БО. Для дотримання логіки побудови табл. ІІ «Розрахунки з бюджетом» фінансового плану пропонуємо змінити послідовність розміщення рядків у такий спосіб: спочатку давати інформацію щодо сплати податків (рядки 2110-2070), а потім давати інформацію щодо розподілу чистого прибутку (рядки 2010 -2070). Це сприятиме інформаційній узгодженості фінансових планів та даних бухгалтерського обліку;

- визначені завдання та особливості обліку і аналізу фінансової звітності державних підприємств в умовах військового стану в Україні;

- удосконалені  методичні рекомендацій аналізу фінансової звітності для підприємств державного сектору економіки в частині інформаційного забезпечення  розрахунків  аналітичних показників в умовах застосування МСФЗ;

- проведено наукове обґрунтування внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метою усунення перешкод щодо запровадження МСФЗ державними підприємствами, зокрема проведений аналіз відповідності положень Постанови КМУ № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» положенням МСФЗ  в частині підходів до формування резервів сумнівних боргів»; в тому числі щодо коректності застосування формулювань відповідно до термінології МСФЗ;

- обґрунтувано та розроблено рекомендації щодо облікової політики державного підприємства, яке складає звітність за МСФЗ

Кількість публікацій по темі за звітний період (для перехідних тем) / за весь період виконання (для завершених тем): 20 публікацій, з них 6 публікацій співробітниками кафедри

Кількість захищених дисертацій за темою дослідження за звітний період (для перехідних тем) / за весь період виконання (для завершених тем)

Коршикова Р. С., Озеран А. В.

кандидатські - немає;

докторські – немає.

3.1.2 Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Назва НДР:«Формування інституціонального забезпечення запровадження звітування у розрізі країн»

Номер державної реєстрації: 0121U109969

Науковий керівник: Олійник Яна Вікторівна, д.е.н., доцент

Етап (вказати чи тема завершена, перехідна, який рік виконується): тема завершена.

Термін виконання: з 2020 по 2022

Наукові результати (вказується, що розроблено, досліджено, доведено, оцінено тощо та яке це має значення для економіки та розвитку науки), отримані у звітному періоді (для перехідних тем) / за весь період виконання роботи (для завершених тем) - до 20 рядків тексту:

-  встановлено, що використання звітності в розрізі країн міжнародної групи компаній як інформаційного джерела оцінки податкових ризиків регламентується документом ОЕСР «Звітність у розрізі країн: посібник з ефективної оцінки податкових ризиків» (Country-by-CountryReporting: HandbookonEffectiveTaxRiskAssessment). Крім того, обґрунтовано доцільність впровадження ключових положень зазначеного документу у вітчизняну нормативно-правову базу, що сприятиме процесу гармонізації останньої з вимогами ОЕСР в частині запровадження автоматизованого обміну звітами у розрізі країн міжнародної групи компаній.

-  з метою гармонізації положень національного законодавства з вимогами ОЕСР, розроблено проект національного нормативного документу «Методичні рекомендації щодо забезпечення конфіденційності та захисту інформації, яка міститься у Звіті в розрізі країн міжнародної групи компаній». Положення зазначеного вище документу спрямовані на надання допомоги співробітникам податкових органів під час використання інформації, що міститься у Звіті в розрізі країн міжнародної групи компаній, з метою забезпечення її конфіденційності, та містить наступні розділи: загальні положення; управління конфіденційністю та захистом інформації, яка міститься у Звіті, та є предметом обміну; заходи в частині забезпечення конфіденційності та захисту інформації, яка міститься у Звіті та є предметом обміну; заходи в частині забезпечення захисту даних в межах життєвого циклу інформації, яка міститься у Звіті та є предметом обміну; розподіл функціональних обов’язків посадових осіб, які працюють з інформацією, яка є предметом обміну; дисциплінарна відповідальність та заходи з усунення та попередження порушень конфіденційності та захисту інформації, яка міститься у Звіті, та є предметом обміну.

-  обґрунтовано доцільність імплементації у національне законодавство положень документу ОЕСР «Звітність у розрізі країн: посібник з ефективної оцінки податкових ризиків» (Country-by-CountryReporting: HandbookonEffectiveTaxRiskAssessment), які стосуються методики (алгоритму) використання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній під час початкової оцінки потенційного податкового ризику умовної міжнародної групи компаній або виявлення аспектів, оцінка яких потребує додаткової інформації. В свою чергу, результати аналізу досвіду Австралії, Бразилії, Чилі, Канади, Індії, Нідерландів та Іспанія в частині оцінки податкового ризику, свідчить про необхідність трансформації вітчизняного підходу до організації даного процесу в разі імплементації у національну практику модельної методики ідентифікації податкових ризиків за даними, отриманими в рамках міжнародного обміну податковою інформацією. При цьому, процес оцінки податкових ризиків (у тому числі ризиків трансфертного ціноутворення) повинні бути частиною загальної системи управління ризиками податкового органу.

Кількість публікацій по темі за звітний період (для перехідних тем) / за весь період виконання (для завершених тем): 4 статті / 5 тез доповідей

3.1.3 Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Назва НДР: Інституційні засади імплементації плану щодо подолання податкових викликів, які виникають внаслідок діджиталізації економіки (Pillar I Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy)

Номер державної реєстрації: 0122U001571

Науковий керівник: Я. В. Олійник, д.е.н., доцент

Етап (вказати чи тема завершена, перехідна, який рік виконується): тема завершена.

Термін виконання: 2022 рік

Наукові результати (вказується, що розроблено, досліджено, доведено, оцінено тощо та яке це має значення для економіки та розвитку науки), отримані у звітному періоді (для перехідних тем) / за весь період виконання роботи (для завершених тем) – до 20 рядків тексту:

-  набуло подальшого розвитку визначення понятійного апарату в сфері міжнародного оподаткування в контексті імплементації ініціативи  Pillar 1 щодо подолання податкових викликів, які виникають внаслідок діджиталізації економіки через наукову експертизу понятійно-термінологічного апарату та змістовно-структурний аналіз ініціативи, що дозволило побудувати структурні понятійні ряди основних категорій;

-  визначено напрями удосконалення національних інститутів з питань міжнародного оподаткування через аналіз та систематизацію з позиції держави та бізнесу викликів та загроз імплементації ініціативи  Pillar 1, що дозволило визначити глобальні тренди в цій сфері;

-  набуло подальшогорозвиткурозуміння напрямів реалізації настанов ОЕСР у сфері імплементації заходів Pillar 1 через аналіз настанов ОЕСР з питань імплементації заходів Pillar 1, зокрема типових правил для національного законодавства та відповідних коментарів, а також вивчення питань та пропозицій від стейкхолдерів, які оприлюднені на сайті ОЕСР, що дозволило запропонувати шляхи їх імплементації та врахування;

-  вперше обґрунтовані напрями удосконалення національного податкового законодавства в контексті імплементації настанов ОЕСР на основі їх (настанов) компаративного аналізу із національним нормативно-правовим забезпеченням, що уможливило визначити види доходів від операцій, які підпадають до сфери реалізації  Pillar I;

-  на підставі аналізу Звіту ОЕСР про прогрес з питань адміністрування та податкової визначеності суми А Pillar 1 проведено оцінку стану реалізації плану ОЕСР щодо імплементації Pillar 1 в контексті вирішення податкових викликів, що виникають у зв'язку з цифровізацією економіки;

вперше обґрунтовані концептуальні засади удосконалення національного податкового законодавства в контексті імплементації настанов ОЕСР з питань вирішення податкових викликів, що виникають у зв'язку з цифровізацією економіки (Pillar 1).

Кількість публікацій по темі за звітний період (для перехідних тем) / за весь період виконання (для завершених тем): 4 статті / 5 тез доповідей

3.2.  Інформація про ініціативні науково-дослідні роботи, що виконуються у межах робочого часу викладачів.

Кафедра: податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Назва ініціативної НДР: Детермінанти розвитку та механізми обліково-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу та податкового менеджменту

Номер державної реєстрації: № 0121U000138

Науковий керівник: д.е.н., професор Ловінська Л.Г.

Етап (вказати чи тема завершена, перехідна, який рік виконується): перехідна, виконується 1-й рік

Термін виконання: з лютого 2021 р. по грудень 2025 р.

Наукові результати (вказується, що розроблено, досліджено, доведено, оцінено тощо та яке це має значення для економіки та розвитку науки), отримані у звітному періоді (для перехідних тем) / за весь період виконання роботи (для завершених тем) - до 20 рядків тексту:

·       узагальнено інформацію щодо визначення змісту і складових економічної та фінансової безпеки,

·       досліджено актуальні ризики і загрози у сфері фінансового моніторингу,

·       доведено важливість антилегалізаційних заходів фінансового моніторингу у забезпеченні економічної безпеки держави.

Кількість публікацій по темі за звітний період (для перехідних тем) / за весь період виконання (для завершених тем): за результатами досліджень у 2022 році опубліковано 30 наукових статей загальним обсягом 20,55 друк.арк.

4. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність кафедри, в тому числі впровадження результатів наукових досліджень.

Для підготовки матеріалів для проведення державної атестації Університету у частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності просимо за наявності навести важливу інформацію про результати проведених маркетингових досліджень щодо просування отриманих результатів НДР на український та світовий рівні, визначити потенційних замовників, навести перелік реальних замовників, з якими вже встановлено попередні договірні відносини.

У межах роботи щодо провадження наукової (науково-технічної) діяльності, з метою просування отриманих результатів НДР на український та світовий рівні, було налагоджено співпрацю з міжнародного наукового співробітництва завідувачем кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Л.Г. Ловінською, яка є постійним членом Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності на Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД, UNCTAD) у Швейцарії.

На українському рівні було налагоджено співпрацю з Академією фінансового управління та Спілкою податкових консультантів України, що закріплено у відповідних Меморандумах про співпрацю.

20 травня 2022 року згідно із Планом проведення науково-практичних конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік відбувся Науково-практичний семінар на тему «Облік, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах відновлення економіки України», організований кафедрою податкового менеджменту та фінансового моніторингуДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за допомогою програми Zoom. У роботі науково-практичного семінару взяли участь представники наступних установ на навчальних закладів:

·     Денис ХОХЛОВ, начальник Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України з доповіддю на тему «Порушення росією міжнародних зобов’язань у сфері боротьби з відмивання коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення та заходи, які повинні вживати суб’єкти первинного фінансового моніторингу України під час воєнного стану»;

·     Філіп ПРОНІН, заступник Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з доповіддю на тему «АРМА - дієвий інструмент економічної деокупації України»;

·     Антон ЧУБЕНКО, д. юрид. н., професор, начальник Управління правового забезпечення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з доповіддю на тему «Роль ЦОВВ зі спеціальним статусом в боротьбі з агресією рф»;

·     Лариса МАКСИМЕНКО, директор департаменту податкової політики Міністерства фінансів України з доповіддю на тему «Податки під час війни»;

·     Представники аудиторських компаній та вищих навчальних закладів.

Обговорення учасниками науково-практичного семінару на тему «Облік, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах відновлення економіки України» винесених на розгляд питань дозволило провести узагальнення актуальних напрямів щодо особливостей обліку і звітності суб’єктів державного сектору, змін законодавства в оподаткуванні, ролі ті значення фінансового моніторингу в економічній деокупації України та відновленню її економіки.

Також 23 листопада 2022 року кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу брала участь у Х міжнародному бізнес-форумі «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство», в рамках якого було проведено панельну дискусію «Фінансовий моніторинг: освіта та практика».  Біля вісімдесяти (80) учасників активно працювали  над обговоренням дискусійних питань.

Модератор дискусії – завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу, д.е.н., професор Ловінська Л.Г. Спікерами дискусії виступили: Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено - АРМА), к.ю.н. Жоравович Д.О., начальник Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України Хохлов Д.М.; начальник Юридичного управління Державної служби фінансового моніторингу України Складанний В.М.; начальник Управління правового забезпечення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА), д.ю.н., професор Чубенко А.Г.; заступник директора Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України Максименко Л.П.; директор ТОВ «Бізнес Едюкейшн Солушинс» , МВА, АССА сертифікований аудитор АПУ, Ph.D.6 СIMA РМ Баришнікова О.М., старша спеціалістка з підбору персоналу  міжнародної аудиторської фірми KPMG Міщенко А.; директор ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», сертифікований аудитор, д.е.н., професор Бондар В. П., директор з контролю якості Аудиторської компанії «КРОУ УКРАЇНА», сертифікований аудитор Циганок Ю. В.

Головні проблеми, які розглядалися під час панельної дискусії «Фінансовий моніторинг: освіта та практика», були присвячені  євроінтеграційним процесам у фінансовому моніторингу України в умовах воєнного стану. Спікери та учасники дискусії жваво обговорювали актуальні на сьогодні питання протидії  легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Особливу увагу учасники заходу приділили питанням захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти нашої країни. Було наголошено, що служби фінансового моніторингу, АРМА,  аудиторські компанії,  мають велику потребу у висококваліфікованих фахівцях з обліку та фінансового моніторингу.

15 грудня 2022 року відбулося спільне засідання Інституту стратегічних досліджень та ГО «Клуб банкірів» на тему Підсумки 2022 року для банківської системи, фінансового ринку та економіки. Прогнози на 2023 рік». У засіданні взяла участь та виступила з доповіддю завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Ловінська Людмила Геннадіївна на тему «Реформування фінансової звітності суб’єктів державного сектору в контексті фінансової безпеки держави». У її виступі прозвучали нові ідеї, які потребують обговорення професійною спільнотою. Наразі, реформування системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності державного сектору потребує продовження відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, не дивлячись на умови воєнного стану. Запровадження річної фінансової звітності уряду, зокрема балансу – звіту про фінансовий стан держави, посилить обґрунтованість ухвалення управлінських рішень на макрорівні як внутрішнього, так і міждержавного характеру.

5. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями.

У межах роботи щодо міжнародного наукового співробітництва кафедри, завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Л.Г. Ловінська є постійним членом Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності на Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД, UNCTAD) у Швейцарії. Прийнято участь:

1. У роботі Звітного семінару Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності Конференції ООН з торгівлі та розвитку «Регіональне співробітництво задля посилення інфраструктури звітності підприємств зі сталого розвитку» (31.10.2022).

2.У роботі 39 Сесії Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності Конференції ООН з торгівлі та розвитку (01-03.11.2022).

3. Співавтор документу UNCTAD ISAR 2022 року видання:

UNCTAD (2022). Guidance on Core Indicators for Sustainability and SDG Impact Reporting. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/diae2022d1_en.pdf

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування», освітньої-професійної програми «Податковий менеджмент»  другого (магістерського) рівня вищої освіти (Дідик О., Мезенцева К., Нікіпчук Б.) отримали стипендію від Інституту бухгалтерів з управлінського обліку (InstituteofManagementAccountants, IMA) (США), яка повністю покриває вартість здачі кваліфікаційних іспитів в розмірі 2000 $ на отримання міжнародної професійної кваліфікації СМА (CharteredManagementAccountant).

6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.

Під час виконання наукових та науково-технічних робіт було уточнено:

- уточнено зв'язок між цілями Стратегії економічної безпеки України і заходами системи фінансового моніторингу;

- уточнено методику організації проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

- удосконалено методи оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- узагальнено методи виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, замороження/розмороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, зупинення/поновлення фінансових операцій;

- удосконалено порядок взаємодії із суб’єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії, Держфінмоніторингом, державними і правоохоронними органами та ін.;

- узагальнено підходи щодо ефективного управління податковими ризиками, які є не тільки ефективним інструментом виведення бізнесу «з тіні», але і способом попередження його переходу туди через високе податкове навантаження.

7.  Застосування нових наукових, науково-технічних знань у навчальному процесі.

Застосування нових наукових, науково-технічних знань у навчальному процесі здійснюється на основі:

·Використання результатів науково-дослідної роботи на тему «Інституційні засади імплементації плану щодо подолання податкових викликів, які виникають внаслідок діджиталізації економіки (Pillar I Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy), номер державної реєстрації: 0122U001571), яка виконується в рамках меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та Академією фінансового управління, під час розробки робочих програм, методичних матеріалів, а також лекцій з дисциплін «Податковий менеджмент», «Теорія оподаткування»;

·Використання результатів науково-дослідної роботи на тему «Наукове обґрунтування уніфікованих методичних підходів до складання документації з трансфертного ціноутворення компаній України» (№ держреєстрації 0121U109969), яка виконується в рамках меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та Академією фінансового управління, під час розробки робочих програм, методичних матеріалів, а також лекцій з дисциплін «Система оподаткування підприємства», «Податковий облік і звітність»;

·Використання результатів науково-дослідної роботи на тему «Облік і аналіз як функції управління державними підприємствами в умовах застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (№ держреєстрації 0121U110030), яка виконується в рамках меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та Академією фінансового управління, під час розробки робочих програм, методичних матеріалів, а також лекцій з дисциплін «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика».

8. Наукова робота студентів.

Кафедрою податкового менеджменту та фінансового моніторингу була організована робота платформи «Облік, податковий менеджмент, аналіз та фінансовий моніторинг в умовах економічного відродження України» 89-ої наукової студентської конференції КНЕУ «ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ», яка проводилась 01 червня 2022 р., викладачами кафедри підготовлено 35 студентів ІІ-V курсів з доповідями для прийняття участі у конференції (модератор – к.е.н., доцент Федорченко О.Є.)

Більш детальну інформацію наведено у розділі «Наукова робота студентів».

Таблиця 1

ОСНОВНІ НАУКОВО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДИЛИСЯ КАФЕДРОЮ У 2022 РОЦІ

п/п

Назва заходу

Вид заходу (міжнародний, всеукраїнський, інший)

Форма проведення заходу (онлайн, офлайн, інше)

Дата та місце проведення заходу

Співорганізатори

Кількість учасників заходу

Конференції

1

VІІIМіжнародна наукова-практична конференція «Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін»

 

Тематичні напрямикафедри:

6. Євроінтеграційні процеси в оподаткуванні та фінансовому моніторингу.

7. Облік в державному секторі України: проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення.

 

міжнародний

Онлайн, в дистанційному режимі за допомогою ZOOM

8 грудня 2022 р.,

м. Київ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ»

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

БРЕМЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)

КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

СОПОТСЬКА ВИЩА ШКОЛА (ПОЛЬЩА)

ПОЗНАНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

УНІВЕРСИТЕТ ARTIFEX У БУХАРЕСТІ (РУМУНІЯ)

АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (МОЛДОВА)

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (АЗЕРБАЙДЖАН)

АСОЦІАЦІЯ ПРИСЯЖНИХ СЕРТИФІКОВАНИХ БУХГАЛТЕРІВ (АССА)

ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІНСЬКИХ БУХГАЛТЕРІВ (CIMA)

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

ВПГО «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ»

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КЛУБ»

ГАЗЕТА «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

PRICEWATERHOUSECOOPERS | HLB UKRAINE

ТОВ «IS-PRO» | «CASEWARE UKRAINE» | ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ»

ТОВ «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ»

ТОВ «УНІТІ-БАРС», ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУХГАЛТЕРСЬКА СИСТЕМА УБС»

120

Конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених

1

89-а наукова студентська конференція КНЕУ

 «ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ»

Платформа кафедри: «Облік, податковий менеджмент, аналіз та фінансовий моніторинг в умовах економічного відродження України»

всеукраїнський

Онлайн, в дистанційному режимі за допомогою ZOOM

01 червня 2022 р.,

м. Київ

 

 

Семінари

1

Науково-практичний семінар на тему «Облік, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах відновлення економіки України»

всеукраїнський

Онлайн

20 травня

2022 р.,

м. Київ, КНЕУ

 

73

Інші заходи

1

Х Міжнародний бізнес-форум «НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: стратегічне партнерство»,

Панельна дискусія «Фінансовий моніторинг: освіта та практика»

міжнародний

онлайн

23 листопада 2022 року, Київ, КНЕУ

 

158

2

День відкритих дверей факультету обліку і податкового менеджменту (презентація освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Податковий менеджмент та комплаєнс» та «Фінансовий моніторинг і аналіз»)

всеукраїнський

Онлайн, в дистанційному режимі за допомогою ZOOM

16 лютого 2022 р.,

м. Київ

 

53

3

День відкритих дверей факультету обліку і податкового менеджменту (презентація освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти «Податковий менеджмент в системі економічної безпеки» та «Облік і аудит в державному секторі»)

всеукраїнський

Онлайн, в дистанційному режимі за допомогою ZOOM

26 травня 2022 р.,

м. Київ

 

84

4

Особливості обліку та бюджетного процесу діяльності розпорядників бюджетних коштів в умовах воєнного стану

науковий гуртокз дисципліни «Облік в бюджетних установах»

онлайн

             23 вересня

              2022р

           Ларікова Т.В.

8

5

Особливості обліку пошкоджених та зруйнованих активів розпорядників бюджетних коштів в умовах воєнного стану

науковий гурток«Облік в бюджетних установах»

онлайн

           7 жовтня          

           2022р

          Ларікова Т.В.

7

6

Особливості складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів в умовах воєнного стану

науковий гурток«Облік в бюджетних установах»

онлайн

21 жовтня  

2022р

           Ларікова Т.В.

5

7

Особливості складання податкової звітності з податку на додану вартість в умовах воєнного стану

науковий гурток«Податковий облік і звітність»

онлайн

07 листопада

2022р

            Федорченко О.Є.

 

8

Оптимізація податкового навантаження на підприємство в умовах воєнного стану

науковий гурток«Податковий менеджмент»

онлайн

14 листопада

2022р

Криштопа І.І.

 

Таблиця 2

СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ

 

         

10

 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus

1

Lovinska, L. and Kucheriava Maria

Assessment of Financial Reporting Quality: Theoretical Backgroun

Grima, S., Özen, E. and Boz, H. (Ed.) The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B), Emerald Publishing Limited, Bingley,

    0,9 д.а.

pp. 141-150.

англ.

 

 

 

https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B009

 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних WebofScienceCoreCollection

1.

Еfymenko, T. І., Lovinska, L. H., and Kucheriava, M. V.

Reforming the Information Support of Public Administration in the Wartime.

Sci. innov., 18(4),

0,5 д.а. рр.17—24. 

англ.

 

 

 

https://doi.org/10.15407/scine18.04.017(WoS)

 

2.

Larikova T.

World experience of public finance management by budget managers:

Marketing and Management of Innovations, 2022. №3 (подано до друку)  

0,5 д.а.

англ

 

 

WebofScienceCollection

 

 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних для суспільних та гуманітарних наук Copernicus

1

Абесінова О.К.

Внутрішні фактори розвитку Державного фінансового моніторингу України

Наукові праці НДФІ. 2022. № 4

0,7 д.а.

укр.

Україна

 

Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals.

http://npndfi.org.ua

 

 

2

Амбарчян В.С., Амбарчян М.С.

Впровадження методу нарахування в державному секторі: облік фінансових активів за МСБОДС 41. 

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2022. №2(125).

0,7 д.а.

С. 152-158. 

укр.

Б

 

Index Copernicus International, Google Scholar, Crossref, OUCI, Vernadsky National Library

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2022/2_2022/26.pdf

 

3

Амбарчян В.С., Амбарчян М.С.

Розкриття інформації про геополітичні події після звітного періоду у річній звітності транснаціональних корпорацій

Економіка та суспільс-тво. 2022. №38. 

0,9

укр.

Б

 

Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, ESJI, DOAJ

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1315/1270

 

4

Калабухова С.В., Токарева Т.О.

Транспарентність облікової інформації

Економіч-ний аналіз. 2022. Вип.4.

0,7 д.а.

(у видавництві)

укр

Б

ICV 2021: 97.13

Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor

-

 

5

Криштопа І. І., Бабій Л. І., Чухраєва Н. М.

Міжнародні підходи до використання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній як інформаційного джерела оцінки податкових ризиків

Наукові праці НДФІ. 2022. № 3

1,05 д.а.

укр.

Україна

-

 Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals.

 

 

Видання категорії А або Б, які не включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopusабо WebofScienceCoreCollection

1

Iefymenko T., Vorobei S., Lovinska L.

Global guidelines for reporting on sustainability of enterprises in transition countries: martial law and reconstruction in Ukraine

Фінанси України. 2022.  № 3. 

1,0 д.а.

рр.8-21

укр

Б

 

Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journal

 

 

2

Ловінська Л.Г., Озеран А.В., Коршикова Р.С.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в умовах воєнного стану в Україні

Фінанси України. 2022. № 4.

 

1,0 д.а.С.92-106.

укр

Б

 

Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals.

 

 

3

Ловінська Л.Г.

Розвиток фінансового моніторингу як науки у контексті євроінтеграції України

Фінанси України. 2022.  № 11.

1,0 д.а.

укр

Б

 

Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals

 

 

4

Амбарчян В.С., Амбарчян М.С.

Аналіз структури власності корпорацій з метою встановлення кінцевих бенефіціарних власників. 2022. №2(92).

Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка.

0,6д.а.

С. 73-78.

укр.

Б

 

Google Scholar, Vernadsky National Library

http://visnyk-onu.od.ua/journal/2022_27_2/14.pdf

 

5

Бабій Л.І. / Н.В. Антипенко,

С.І. Співак,

В.В. Скрипник

Адаптація структурно – функціонального підходу до діагностики безпеки інноваційно орієнтованого підприємства в умовах фінансових ризиків глобалізованої національної економіки

Інвестиції : практика та досвід №2/2022

0,5 д.а.

С. 11-16.

 

укр.

Б

 

 

 

 

6

Бабій Л.І.  /І.М. Кукса, С.С. Родченко, Н.Є. Лелюк  

Управлінські механізми фінансово –облікової системи капіталізації інноваційного бізнесу в умовах сучасних безпекових викликів

Формування ринкових відносин в Україні  : Збірник наукових праць Вип.5 (252). – К.,  2022

0,5 д.а.

C.52 – 58.

 

укр.

Б

 

 

http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/09/5_2022.pdf

 

7

Бабій Л.І.  / О.С. Максименко, І.М. Крекотень, М.Б. Чижевська  

 

Організаційно – управлінські аспекти безпекового та фінансового моніторингу забезпечення інноваційного розвитку економіки

Формування ринкових відносин в Україні  : Збірник наукових праць Вип.6 (253). – К.,  2022.

0,5 д.а

C.116 – 122

 

укр.

Б

 

 

http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/10/6-2022.pdf

 

8

Бабій Л.І., Криштопа І.І., Чухраєва Н.М

Міжнародні підходи до використання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній як інформаційного джерела оцінки податкових ризиків

Наукові праці НДФІ. 2022. №3

0,5 д.а.

С. 5-19

укр.

Б

 

 

 

 

9

Калабухова С.В., Токарева Т.О.

Транспарентність облікової інформації

Економічний аналіз. 2022. Вип.4.

0,7 д.а.

(у видавництві)

укр

Б

ICV 2021: 97.13

Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor

-

 

10

Кіндрацька Л.М.

Теоретичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб‘єктів господарювання

Фінанси України. 2022.  № 1.

 

0,5 д.а.

 C. 118-128.

укр.

Б

 

Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journal

 

 

11

Кіндрацька Л.М.

Міжнародний бухгалтерський облік: визнаємо чи заперечуємо

Наукові записки Національного універси-тету «Ос-трозька академія», серія «Економіка», № 24(52). 2022 р.

0,5 д.а. C.111-121

укр

Б

 

Index Copernicus

 

 

12

Ларікова Т.В.

Особливості функціонування розпорядників бюджетних коштів як основних суб’єктів державного сектору

Науковий вісник МДУ. Серія "Економі-ка", Том 24, № 9, 2022 р.,

0,5 д.а.

С. 24-33.

укр

Б

 

Google Scholar, Index Copernicus

https://doi.org/10.52566/msu-econ.9(1)

 

13

Ларікова Т.В.

Оцінка в системі облікового забезпечення нефінансових активів розпорядників бюджетних коштів.

Вісник Хмельниць-кого націо-нального університету.Серія: «Економічні науки». 2022. Вип.№3..

0,5 д.а. С.315-322

укр

Б

 

Google Scholar, Index Copernicus

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-47

 

14

Ларікова Т.В.

Моделювання облікового забезпечення діяльності розпорядників бюджетних коштів

Науковий вісник Льотної академії Серія: Економіка, менедж-мент та право. 2022. № 6,

0,5 д.а. С.36-44

укр

Б

 

Google Scholar, Index Copernicus

https://fmnzb.sfa.org.ua/potochnyj-vypusk/

 

15

Ларікова Т.В.

Особливості складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів в умовах воєнного стану

Фінанси України.  2022. №10 (подано до друку

0,75 д.а.

укр

Б

 

Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals

 

 

16

Ларікова Т.В.

Обліково-аналітичне забезпечення залучення та використання міжнародної технічної допомоги

розпорядниками бюджетних кошті

Фінанси України. 2022. № 11. (подано до друку

1,0 д.а.

укр

Б

 

Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals

 

 

17

Ларікова Т.В.

Облікове забезпечення бюджетного планування розпорядниками бюджетних коштів 

 

[Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2022. № 12 (подано до друку)

0,5 д.а.

укр

Б

 

Index Copernicus

 

 

18

Федорченко О.Є.,

Гновенко Д.

Туристичний збір: міжнародний досвід та перспективи розвитку в умовах глобалізації

Галицький економіч-ний вісник. 2022.  № 4. 

0,5 д.а.

C. 70-75.

укр

Б

 

 

https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=1092

 

19

Олійник Я.В., Федорченко О.Є.

Переваги та загрози імплементації міжнародних ініциатив з питань подолання викликів, які виникають внаслідок діджиталізації

Наукові праці НДФІ. 2022. №4. (подано до друку)

0,7 д.а.

укр

Б

 

Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals.

 

 

 

Видання, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Scopus

1

BabiyL. /

A. Semenov,

I. Kuksa, 

I. Hnatenko, T. Sazonova,

V. Rubezhanska  

Management of energy and resource – saving innovation projects at agri – food enterprises

TEM Journal  (Scopus). May 2021. Volume10

0,7

C. 751-756.

 

англ.

Б

 

Scopus

https://www.tem-journal.com/archives/vol10no2.html

2

Lakhtionova L., Kalabukhova S., Chuk O, Isai O.

The organization of analytical procedure  for assessing the tax efficiency of the company according to the financial statements for digitization

Lecture Notes in Networks and Systems,

vol 381

0,8

 

pp. 332–341

англ.

Швейцарія

0,797

Scopus

https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8_29

 

3

Lakhtionova L., But V., Kalabukhova S., Hnylytska L.

Modeling of Forecasting Financial Statement

Lecture Notes in Networks and Systems, vol 315.

0,85 д.а.

 

Р.144-157

англ.

Швейцарія

0,797

Scopus

https://doi.org/10.1007/978-3-030-85799-8_13

 


Таблиця 4

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ (ОПУБЛІКОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, навчальні ПОСІБНИКИ)

(виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково)

 

№ п/п

Назва, автор (автори)

Вид навчального видання (підручник, навчальний посібник)

Обсяг (д.а.)

Вихідні дані

1

 

2

3

4

1

Фінансовий моніторинг (Ловінська Л.Г., Фролова Т.О., Калабухова С.В., Абесінова О.К., Амбарчян В.С., Амбарчян М.С.)

Практикум

5

Фінансовий моніторинг : практикум / За заг. ред. Л. Г. Ловінської. — К. КНЕУ, 2022. — 131с.

Усього

 

X

 

X

 


 

Таблиця 6

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2022році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

 

№ з/п

Автори

Назва роботи

обов’язково: посилання на web-сторінку, де розміщена публікація

(за наявності)

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

Scopus

 

Lovinska, L. and Kucheriava Maria

"Assessment of Financial Reporting Quality: Theoretical Background",

Grima, S., Özen, E. and Boz, H. (Ed.) The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis,

Vol. 109B), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 141-150.

 

Lakhtionova L., Kalabukhova S., Chuk O, Isai O.

The organization of analytical procedure  for assessing the tax efficiency of the company according to the financial statements for digitization

 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8_29

 

Lecture Notes in Networks and Systems

vol 381,

Р. 332–341

 

Lakhtionova L., But V., Kalabukhova S., Hnylytska L.

Modeling of Forecasting Financial Statement

https://doi.org/10.1007/978-3-030-85799-8_13

Lecture Notes in Networks and Systems

vol 315,

Р.144-157

 

 

 

  

Web of Science

 

Iefymenko, T. І., Lovinska, L. H., and Kucheriava, M. V.

Reforming the Information Support of Public Administration in the Wartime.

 

https://doi.org/10.15407/scine18.04.017(WoS)

Sci. innov., 18(4), 17—24. 

 

 

 

  
 

Наукове співробітництво з державними інституціями, академічними установами, закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами тощо

 

п/п

Назва організації

Форма творчого співробітництва (комплексні теми, наукові дослідження, публікації, підготовка кадрів, стажування)

Термін

Результати, які отримані

1

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

підготовка кадрів

Грудень 2022 р.

Підготовка слухачів за спеціальною короткостроковою програмоюпідвищення кваліфікації «Теорія і практика оподаткування в Україні

2

Державна навчально-наукова установі «Академія фінансового управління»

Виконання НДР на тему:

«Облік і аналіз як функції управління державними підприємствами в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності»

Номер державної реєстрації: 0121U110030

(д.е.н., професор Ловінська Л.Г.)

2020-2022 р.

встановлено закономірності та недоліки, які притаманні державним підприємствам в процесі формування та оприлюднення фінансової звітності загального призначення за структурою та змістом в умовах переходу на МСФЗ;

 

3

Державна навчально-наукова установі «Академія фінансового управління»

Виконання НДР на тему: «Наукове обґрунтування методичних підходів звітування у розрізі країн у податкових цілях» (д.е.н., професор Криштопа І.І.) Державний реєстраційний номер роботи 0121U109969

протягом року

Формування інституціонального забезпечення запровадження звітування у розрізі країн

 

4

Академія фінансового управління

Виконання НДР на тему: «Інституційні засади імплементації плану щодо подолання податкових викликів, які виникають внаслідок діджиталізації економіки (Pillar I Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy)»

Номер державної реєстрації: 0122U001571

(к.е.н., доцент Федорченко О.Є.)

2022

визначено напрями удосконалення національних інститутів з питань міжнародного оподаткування через аналіз та систематизацію з позиції держави та бізнесу викликів та загроз імплементації ініціативи  Pillar 1, що дозволило визначити глобальні тренди в цій сфері

 

5

Академія фінансового управління

Підготовка кадрів

Травень 2022 року

Проведено відкриту лекцію аспірантам спеціальності 071 на тему:

«Застосування економіко-математичних методів і моделей у наукових дослідженнях»

6

Аудиторська палата України

Підготовка кадрів

Червень 2022 року

Проведено веб-захід «Аналітичні процедури фінансового моніторингу суб’єктів аудиторської діяльності»

7

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ)

Підготовка кадрів

Вересень, жовтень 2022

Підготовка кандидатів в сертифіковані аудитори до складання кваліфікаційного іспиту за напрямками: «Оцінка ефективності бізнесу», «Фінансовий менеджмент»

8

ПМ ГРУП АКАДЕМІЯ

Підготовка кадрів

Листопад 2022 року

Проведено тренінги з аудиторами розпорядників коштів державного бюджету на теми:

«Основні фінансові коефіцієнти і показники, розуміння їх економічного сенсу та способів розрахунку»,

«Види аналітичних процедур, завдання та умови їх застосування»,

«Аналіз консолідованої звітності. Формування рекомендацій за результатами аналізу консолідованої інформації»

НДР студентів

За результатами роботи платформи «Облік, податковий менеджмент, аналіз та фінансовий моніторинг в умовах економічного відродження України» відзначено таких студентів:

І місце– Тютюнник Данило Сергійович, 5 курс, ООА-501зм, тема доповіді: «Зниження фінансового навантаження на клієнтів банків та фінансових установ у період воєнного стану», науковий керівник: Амбарчян М. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

І місце– Романюк Вероніка Василівна, 2 курс, спец. «Економічна кібернетика», тема доповіді: «Податкові механізми реалізації політики збалансованого розвитку в Україні», науковий керівник: Токарева Т. О., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

ІІ місце – Касян Марія Вікторівна, 5 курс, ООА-501, тема доповіді: «Аналітична діагностика потенційних бізнес-партнерів корпорації», науковий керівник: Амбарчян М. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

ІІ місце– Гринько Ілля Євгенович, 2 курс, спец. «Економічна кібернетика», тема доповіді: «Облікові аспекти діяльності неприбуткових організацій в Україні в умовах воєнного стану», науковий керівник: Токарева Т. О., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

ІІІ місце– Котвіцька Марія Валентинівна, 3 курс,ОО-301, тема доповіді: «Класифікаційний ХYZ-аналіз товарних ліній», науковий керівник: Калабухова С. В., д.е.н., професор, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

ІІІ місце– Бузевич Гліб Ігорович, 3 курс, ОО-301, тема доповіді: «Резервування як інструмент управління ризиками в діяльності кредитних спілок», науковий керівник: Амбарчян В. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

За результатами роботи платформи «Облік, податковий менеджмент, аналіз та фінансовий моніторинг в умовах економічного відродження України»  відзначено студентів, що здобули першість у відповідних номінаціях.

За перемогу в номінації «Найбільш дискусійна тема дослідження»

-  Грушковська Аліна Володимирівна, 3 курс,ОО-301, тема доповіді: «Методи контролінгу персоналу та впровадження HR-аналітики у його систему», науковий керівник: Калабухова С. В., д.е.н., професор, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

За перемогу в номінації «Високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми»:

-  Грабовська Марина Василівна, 3 курс, ОО-301, тема доповіді: «Організація фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах», науковий керівник: Амбарчян В. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Жук Наталія Валентинівна, 3 курс, ОО-302, тема доповіді: «Фінансова звітність небанківських фінансових установ: перехід до формату XBRL», науковий керівник: Амбарчян В. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Іванюк Ольга Миколаївна, 5 курс, ОДС-501, тема доповіді: «Основні аспекти складання та затвердження кошторису субʼєктами державного сектору», науковий керівник: Кіндрацька Л. М., д.е.н., професор, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Куцопатра Богдана Сергіївна, 4 курс, ОА-401, тема доповіді: «Економічна сутність власного капіталу та його склад», науковий керівник:Криштопа І. І., д.е.н., професор, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

За перемогу в номінації «Ґрунтовний обліково-аналітичний характер дослідження»:

-  Кухаренко Артур Олександрович, 2 курс, ОП-201, тема доповіді: «Перспективи становлення податкової системи в умовах економічного відродження України», науковий керівник: Федорченко О. Є., к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Блінська Діана Сергіївна, 3 курс, ОО-301, тема доповіді: «Ціна фінансового капіталу – важливий аналітичний показник для прийняття фінансових рішень», науковий керівник: Калабухова С. В., д.е.н., професор, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Пірожик Олена Олександрівна, 2 курс, спец. «Економічна кібернетика», тема доповіді: «Навчання персоналу коштом роботодавця: облік та оподаткування», науковий керівник: Токарева Т. О., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Войтенко Катерина Андріївна, 5 курс, ООА-501, тема доповіді: «Оцінка ефективності інноваційної діяльності корпорацій», науковий керівник: Амбарчян М. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Післегіна Тетяна Сергіївна, 5 курс, ООА-501зм, тема доповіді: «Аналіз дебіторської заборгованості та її вплив на оборотний капітал підприємства», науковий керівник: Калабухова С. В., д.е.н., професор, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

За перемогу в номінації «Якісне візуальне супроводження наукової доповіді»:

-  Туманова Катерина Миколаївна, 5 курс, ООА-501, тема доповіді: «Вплив корпоративної культури компаній Японії на продуктивність роботи співробітників», науковий керівник: Амбарчян М. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Музика Іванна Петрівна, 2 курс, спец. «Економічна кібернетика», тема доповіді: «Оцінка наслідків російсько-української війни: обліковий аспект», науковий керівник: Токарева Т.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Козолій Анастасія Віталіївна, 5 курс, ООА-501, тема доповіді: «Еволюція корпоративних організацій: історія і сучасність», науковий керівник:Амбарчян М. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

За перемогу в номінації «Змістовна прикладна доповідь та її візуальне супроводження»:

-  Гонтар Марина Сергіївна, 2 курс, ОП-201, тема доповіді: «Особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в умовах відбудови економіки України», науковий керівник: Федорченко О. Є., к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу;

-  Литвинчук Поліна Олегівна, 3 курс, ОО-302, тема доповіді: «Резерви страхових компаній: особливості формування та обліку», науковий керівник: Амбарчян В. С., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.

Остання редакція: 18.12.23
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2023 рік