Факультет обліку та податкового менеджменту

ВСТУП-2024

Освітня програма "Диджитал-облік"
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Освітній ступінь – бакалавр
Кваліфікація фахівця – бакалавр обліку і оподаткування
Форма навчання: денна
Мови навчання: українська
Термін навчання: 3 роки і 10 місяців

контакти для абітурієнтів:
кафедра аудиту: телефон: (044) 503-86-08
                                  e-mail:  ka@kneu.edu.ua
                                  e-mail:  abiturient_digitaloblik.kneu@ukr.net
                  телеграмканал:   Didgital-oblik_audit_KNEU
                            

На сучасному етапі розвитку людства, що отримав назву «інформаційне суспільство», створення, розповсюдження, використання та узагальнення інформації становить значну частину економічної, політичної та культурної діяльності. Збільшення ролі інформації та знань в житті суспільства, створення глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг, обумовлюють потребу в високопрофесійних фахівцях з перспективним способом мислення і здатністю застосовувати нові ідеї у бізнесі в умовах цифрової економіки.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО "ЧОМУ МИ ОБРАЛИ НАВЧАННЯ НА «ДИДЖИТАЛ-ОБЛІКУ»? РОЗКАЖЕМО!" 

 

Переглянути презентацію Освітньої програми "Диджитал-облік" 

 

 
 
 
 
Факультетом обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» вперше в Україні запроваджено нову освітню програму «Диджитал-облік» на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку та оподаткування, які поглиблюючи традиційні професійні компетентності бухгалтера і аудитора, набувають додаткові можливості реалізувати новітні теоретичні знання та практичні навички в умовах цифрової економіки: розуміння електронного бізнесу та інформаційного права; вміння здійснювати облік та аудит на основі digital-технологій та хмарних інфраструктур; виконувати інтелектуальний бізнес-аналіз даних та програмування в обліково-контрольному середовищі; володіти знаннями основ кібер-безпеки.

Освітня програма «Диджитал-облік» формує у майбутніх фахівців системи знань, умінь та практичних навичок у сфері обліку і оподаткування та спрямована на:

 • розуміння методів побудови електронного бізнесу, його інструментарію при роботі на різних сегментах ринку;
 • застосування принципів використання цифрових технологій в обліку, аудиті та аналізі;
 • оволодіння навиками організації та методики надання бухгалтерських послуг в режимі реального часу з використанням сучасних інформаційних платформ;
 • практичне використання інструментарію хмарних та інших інноваційних технологій;
 • розуміння кібер-загроз та системи захисту інформації, зокрема щодо організації системи інформаційної безпеки підприємства;
 • розуміння сутності цифрового аудиту, сучасних технологій та інструментарію його здійснення;
 • здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері застосування інфографіки та інфодизайну як інструменту просування бізнесу;
 • оволодіння навичками роботи у сфері електронних закупівель тощо.

Випускники освітньої програми «Digital-облік» можуть запроваджувати власний бізнес у сфері ІТ-технологій в обліку, економічному аналізі та аудиті, а також можуть працювати:

 • У міжнародних корпораціях, на підприємствах та в організаціях, банках, страхових компаніях, фінансових установах усіх форм власності та організаційно-правових правових форм;
 • ІТ-компаніях (міжнародних та вітчизняних);
 • в аудиторських та консалтингових фірмах;
 • в органах державного та місцевого самоврядування;
 • в установах державного сектору, контролюючих органах та ін.

Перелік посад, які може обіймати випускник:

 • Головний бухгалтер, бухгалтер, незалежний аудитор, внутрішній аудитор, фахівець з оподаткування, мережевий бухгалтер, віртуальний бухгалтер, мережевий консультант з обліку і аудиту;
 • Digital директор, Digital стратег, Digital аналітик;
 • Chief data officer (CDO), Chief analytics officer (CAO) і Chief data science officer (CDSO);
 • інформаційний аналітик, Web-аналітик, розробник моделей Big Data та ін.;
 • проектувальник (дизайнер) інтерфейсу, інфостиліст, Web-дизайнер;
 • модератор платформи взаємодії з клієнтами, координатор освітньої он-лайн-платформи з питань обліку і аудиту, юзабіліті-фахівець.

Перелік інноваційних дисциплін освітньої програми "Digital-облік":

 • Програмування систем обліку та оподаткування;
 • Digital-облік в бюджетних установах;
 • Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні;
 • Digital-аудит;
 • Звітність підприємств в умовах цифрової економіки;
 • Цифрова економіка;
 • Інтелектуальний аналіз даних в обліку та аудиті;
 • Електронний бізнес;
 • Інфографіка та інфодизайн в економічних дослідженнях;
 • Електронні закупівлі;
 • Digital облік в банках та інші.

Переваги навчання на освітній програмі «Digital (Диджитал)-облік» у КНЕУ імені Вадима Гетьмана:

 • унікальна освітня програма в Україні;
 • практична спрямованість освітньої програми, можливість роботи з інноваційним прикладним програмним забезпеченням;
 • широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування;
 • опанування професійних digital-компетентностей, що будуть актуальними для роботи в організаціях, установах, підприємствах приватного та публічного секторів економіки в найближчі десятиліття і враховують перспективи розвитку науки і технологій;
 • наявність значного попиту на ринку праці на фахівців зі знаннями і практичними навичками у сфері цифрового обліку та аудиту;
 • широкі можливості міжнародної академічної мобільності;
 • можливість вступати до магістратури за всіма напрямами з економіки та управління до ВНЗ як України, так і країн Європи;
 • гуртожиток, цікаве культурне дозвілля, спортивна інфраструктура, військова кафедра, допомога у працевлаштуванні.

Додаткові переваги освітньої програми програми «Digital (Диджитал)-облік»:

1. Набуття практичних навичок роботи з сучасним програмним забезпеченням:

«Master:Бухгалтерія», ERP-система «IT-Enterprise»,  он-лайн «Master:Бухгалтерія», он-лайн-бухгалтерія «Облік SaaS», ERP-система «ІС-ПРО», «Парус Бухгалтерія» (конфігурації для комерційних і бюджетних установ), «M.E.Doc», «CaseWareт», «YouControl», «BAS Бухгалтерія».

2. Сертифікаціія користувачів прикладних програмних рішень «Master:Бухгалтерія», «ІС-ПРО», «Парус Бухгалтерія», «Облік SaaS», «M.E.Doc», «CaseWare».

3. Оволодіння практичними навичками використання ERP-системи «IT-Enterprise» класу Industry 4.0:

 • SmartFactory– розумне виробництво;
 • SmartManager– електронний документообіг;
 • SmartEAM– управління ремонтами;
 • SmartTender– он-лайн закупівлі.

4. Спеціальність «Облік і оподаткування» в КНЕУ акредитована Привілейованим інститутом управлінських бухгалтерів (CIMA, Chartered Institute of Management Accountants, Велика Британія), а її випускники всіх освітньо-професійних програм можуть вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації CIMA і звільняються від здачі 3 іспитів першого рівня.

5. Отримання заліків за 6-ма іспитами АССА (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів)

6. Зарахування до 5-ти іспитів при атестаціїяк незалежного аудитора України

7. Сертифікація як ІТ-аудитора та інші.