Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку

Кафедра готує бакалаврів та магістрів з бухгалтерського обліку і аудиту. Заснована у травні 2003 року.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра бухгалтерського обліку була створена в 2003 році. Її очолив доктор економічних наук, професор з обліку та аудиту Ю. А. Кузьмінський. Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю. Їй відведено чільне місце в університеті, оскільки вона забезпечує теоретичні і прикладні знання з обліку для бакалаврів факультетів необлікових спеціальностей, а також магістрів факультету обліку та податкового менеджменту всіх форм навчання. Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» за спеціальностям «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування» на денній та заочній формах навчання. Підготовка фахівців здійснюється за сучасними інноваційними технологіями.

На момент створення кафедри питома вага кандидатів економічних наук та доцентів складала, відповідно, 68% та 50% від загальної чисельності викладачів. Наразі ці показники досягли максимального 100-відсоткового рівня.

 

Детальніше »

На сьогодні на кафедрі працюють 16 викладачів, з яких 4 докторів економічних наук, професорів (Ю.А. Кузьмінський (заслужений працівник університету), Л.В. Гнилицька, Я.В. Олійник (заслужений працівник університету) та І.І. Криштопа) та 11 кандидатів наук, доцентів (Л.І. Бабій, Т.А. Бондар (заслужений працівник університету), М.О. Воронова, І.А. Герасимович, О.В. Ісай (заслужений працівник університету), О.Р. Охрамович, Г.В. Пустовіт, О.В. Самборський, Т.О. Токарева (заслужений працівник університету), Т.В. Чередніченко, О.В. Чук). До речі, це єдина в університеті кафедра з таким науковим рівнем професорсько-викладацького складу. Серед викладачів є сертифіковані бухгалтери за програмою СІРА та сертифіковані аудитори, майже всі викладачі мають сертифікати 1С:ПРОФЕСІОНАЛ. Весь час на посаді старшого лаборанта кафедри працює Т.М. Величко (заслужений працівник університету). На жаль, досягли пенсійного віку і вже не працюють викладачі Л.Є. Берадзе, Л.О. Галат, Л.В. Жилкіна, С.В. Сагова (заслужений працівник університету) та Ю.А. Хоптинський (заслужений працівник університету).

Студентам КНЕУ на бакалаврському та магістерському рівнях викладаються такі науки, як «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С:Бухгалтерія», «Облік зовнішньоекономічної діяльності».

Сучасний рівень знань студентів з кожної із наукових дисциплін забезпечується відповідними комплексними, в тому числі електронними розробками викладачів, до яких, зокрема, відносяться: навчальні плани та робочі програми; методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань; паспорт з дисципліни «Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С:Бухгалтерія».

З метою якісної підготовки фахівців-обліковців магістерського рівня, для проходження переддипломної практики студентів, підвищення кваліфікації викладачів кафедрою встановлені постійні зв’язки та укладені договори з багатьма підприємствами і установами. Зокрема, укладений відповідний договір і відкрита на Державному підприємстві «Антонов» філія кафедри «Бухгалтерського обліку». Подібна угода укладена з асоціацією «Бухгалтерський дім «СОВА» та ВКК «Баланс-клуб».

Випускники кафедри успішно працюють викладачами у вищих навчальних закладах, коледжах, на посадах головних бухгалтерів провідних підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності, в аудиторських фірмах та на престижних посадах у органах державної податкової служби, державної фінансової інспекції, банках.

Сучасне динамічне бізнес-середовище та посилення його інноваційної складової і, відповідно, безперервний, об’єктивно обумовлений процес удосконалення бухгалтерського обліку, зокрема законодавчо закріплений поділ його на фінансовий і внутрішньогосподарський (управлінський), впровадження П(С)БО, МСБО і МСФЗ, Податкового кодексу з наступними численними змінами та доповненнями потребують від кожного викладача постійного удосконалення своєї фахової майстерності.

Серед основних напрямків розвитку навчально-освітньої майстерності професорсько-викладацького складу кафедри можна зазначити: залучення всіх викладачів до постійного удосконалення (оновлення) навчально-методичного забезпечення навчального процесу (робочі програми, карти СРС, зміст та форми ІКР, порядок оцінювання набутих знань тощо); систематичний обмін професійним досвідом, зокрема шляхом взаємовідвідування лекційних та практичних занять з наступним обговоренням на засіданнях кафедри дискусійних питань та позитивних здобутків; поглиблення інноваційної складової навчального процесу, застосування сучасних методів проведення занять, зокрема у формі актуальних у прикладному аспекті міні-тренінгів, рольових та ділових ігор, кейс-методів тощо. Додатковим чинником забезпечення конкурентних переваг майбутніх фахівців – випускників КНЕУ має стати запроваджена з 2013 року в навчальний процес сертифікована програма – прикладне рішення «1С:Бухгалтерія 8»; наукове керівництво магістерськими дипломними роботами та кандидатськими і докторськими дисертаціями. Практично всі викладачі є науковими керівниками МДР студентів – випускників обліково-економічного факультету. Більшість викладачів із науковим званням доцента і професора здійснюють керівництво (консультування) наукових досліджень у формі кандидатських і докторських дисертацій; з метою моніторингу поточних та очікуваних змін нормативно-правових актів фахового спрямування кафедра отримує безкоштовно 7 найменувань періодичних фахових видань, зокрема: щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників – «Незалежний АУДИТОР» та щоквартальне науково-практичне видання – «Незалежний АУДИТОР», українські бухгалтерські журнали «Баланс», «Баланс агро», «Баланс бюджет» та інші.

Важливою складовою діяльності викладачів кафедри є наукова робота, яка спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та методичних, організаційних і прикладних питань удосконалення системи обліку, аналізу й аудиту в Україні у контексті розвитку теорії сучасної економічної науки, а також креативного узагальнення існуючих тенденцій розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного та тактичного управління господарюючими суб’єктами.

Суттєвим доробком наукової діяльності кафедри бухгалтерського обліку є кількість захищених дисертацій, що налічує 22 роботи, з яких 2 докторські та 20 кандидатських. Постійно, з відповідною ротацією в аспірантурі та докторантурі на кафедрі навчаються і виконують свої дослідження майже 20 осіб. Кафедрою здійснюється плідна наукова співпраця з Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» (заступник голови з питань науки і освіти Ю.А. Кузьмінський) і редакцією журналу «Баланс» (участь у щорічних засіданнях круглого столу, організація та проведення всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів і молодих вчених – фахівців бухгалтерського обліку, участь у щорічних всеукраїнських бухгалтерських конгресах тощо). Налагоджені постійні плідні наукові взаємозв’язки з провідними вітчизняними та закордонними економічними вишами, організаціями та установами. Набутий досвід використовується при написанні навчально-методичної літератури, наукових статей, посібників, підручників, у виступах на конференціях і семінарах, при наданні рекомендацій і пропозицій щодо підготовки фахівців та нових нормативних актів з обліку, контролю і аудиту.

На кафедрі створена Науково-інформаційна секція, на засіданнях якої рецензуються підготовлені до друку наукові статті викладачів та аспірантів, здійснюється попередній захист кандидатських і докторських дисертацій. Колектив кафедри бухгалтерського обліку має великий потенціал і бажання для подальшої плідної роботи та реалізації творчих задумів, у тому числі на міжнародному рівні.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Бухгалтерський облік (Кафедра бухгалтерського обліку)

Дисципліна “Бухгалтерський облік” забезпечує можливість оволодіти знаннями з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів.
Мета дисципліни - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень

Облік зовнішньоекономічних операцій

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Формування у студентів сучасної системи знань про облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств, вивчення основних принципів, методик та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю на підприємствах в Україні

Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С: Бухгалтерія (Україна)
Управління комерційною діяльністю з використанням прикладного рішення 1С
Бухгалтерський облік (Загальна теорія) (Кафедра бухгалтерського обліку)
Партнери

Ассоциация «СОВА» - предоставляет услуги по аутсорсингу, аудиту, бухгалтерскому, налоговому, управленческому и юридическому сопровождению бизнеса.

 

«Незалежний АУДИТОР» - украинское ежемесячное издание для аудиторов, судебных экспертов, бухгалтеров, юристов, финансистов и экономистов, которое динамично развивается на украинском рынке печатных СМИ.

 

Издательско-консалтинговая компания «Баланс-Клуб» (ИКК «Баланс-Клуб») - это один из лидеров на рынке Украины в сегменте профессиональных издательств для бухгалтеров коммерческой, агро и бюджетных сфер.

 

Державне підприємство «Антонов» - провідний виробник літаків в Україні.


«Спілка Автоматизаторів Бізнесу»  - всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує професіоналів в області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та ефективному використанні в різних галузях економіки.

 

Контактна інформація

371-62-46

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г каб. 24а

E-mail: kbo@kneu.edu.ua
 

Розклад занять викладачів

Розклад занять викладачів на перший семестр поточного року.