Факультет обліку та податкового менеджменту

Федорченко Ольга Євгеніївна

Кафедра: Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Посада: Заступник завідувача кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу з наукової роботи, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

ORCID: 0000-0002-9605-0947

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kASreHkAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Посада: Заступник завідувача кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу з наукової роботи, доцент.

Освіта: В 2001 р. закінчила Київський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік та аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту в управлінні банками.

В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості)" та Рішенням спеціалізованої вченої ради Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)". В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку підприємницької діяльності.

Досвід роботи та викладання у закладах вищої освіти становить 20 років. Пройшла професійний шлях від асистента, старшого викладача, доцента до заступника завідувача кафедри.  Також з 2004р. по даний час працювала за сумісництвом на посаді головного бухгалтера на приватних підприємствах, де отримала досвід практичної роботи у сфері бухгалтерського обліку та питань оподаткування.

За бездоганну сумлінну працю та високі досягнення у професійній діяльності нагороджена грамотами і почесними грамотами ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (2018, 2019 р.)

Ключові праці за останні п"ять років:

 1. Федорченко О.Є. Бабіч В.В. та інші. Механізм обчислення, сплати та обліку податку на додану вартість.- Колективна монографія «Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в умовах реалізації концепції сталого розвитку» - Київ: КНЕУ, 2018. – с. 315 (особисто автора 0,5 д.а.).;

2. Федорченко О.Є. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дисципліни «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва». К.: КНЕУ, 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kopd&act=&page=2/

3. Сташенко Ю.В., Федорченко О.Є. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для спеціальності «Облік і аудит» дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні». К.: КНЕУ, 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kopd/

4. Бабіч В.В., Федорченко О.Є. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для спеціальності «Облік і аудит» науки «Облік і звітність в оподаткуванні». К.: КНЕУ, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kopd/

5. Бабіч В.В., Федорченко О.Є. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Бюджетування податків і зборів на підприємстві» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». К.: КНЕУ, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/mag_progs&act=p_id(288)/

6. Федорченко О.Є., Сташенко Ю.В. План дій BEPS: ключові напрями імплементації /Сташенко Ю.В., Федорченко О.Є.// Наукові праці НДФІ [зб.наук.праць].-К.:ДННУ «Академія фінансового управління», 2020. - №4.- с.119-130;

7. Федорченко О.Є., Івченко Л.В. Консолідована фінансова звітність: основні аспекти / О.Є. Федорченко, Л.В. Івченко // Економіка і суспільствою – 2017. - Випуск 8. – С. 756-761. (IndexCopernicus)

8. Федорченко О.Є. Федорченко А.В. Методичні аспекти планування витрат на маркетинг / О.Є. Федорченко, А.В. Федорченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2016. - № 5. – С. 418-423

9. Федорченко О.Є. Особливості імплементації плану дій ВЕPS в Україні / О.Є. Федорченко // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 220 р. – Київ: КНЕУ, 2020. – С. 515-518.

10. Федорченко О.Є., Мірко І.О. Особливості оподаткування розрахунків з оплати праці на підприємстві / О.Є. Федорченко, І.О. Мірко // «Efektivní nástroje moderních věd», Volume 5: матеріали XVI Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, 22-30 квітня 2020 р. – Praha. Publishing House «Education and Science» - 80 s. – 2020. – С. 76-78.

11. Федорченко О.Є., Ракарчук А.Д. Особливості функціонування системи електронного адміністрування ПДВ / О.Є. Федорченко, А.Д. Ракарчук // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, 12 грудня 2019 р. – Частина 2. –  Тернопіль: СНУ, 2019. – С. 64-67.

12. Федорченко О.Є., Федорченко А.В. Сучасні підходи до планування витрат на маркетинг підприємства / О.Є. Федорченко, А.В. Федорченко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28-30 вересня 2017 р. - Суми: СНУ, 2017. – С. 179-180.

13. Федорченко О.Є. Механізм блокування податкових накладних у 2017 році / О.Є. Федорченко // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту: матеріали Міжнародна наукової інтернет-конференції, 17 листопада 2017 р. – Київ: КНЕУ, 2017. – С. 96-99.

14. Федорченко О.Є. Особливості бюджетування єдиного податку / О.Є. Федорченко // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» та 20-річчю ФПБАУ, 25 листопада 2016 р. – Київ: КНЕУ, 2016. – С.155-158.

15. Бабіч В.В., Федорченко О.Є. Особливості вивчення науки «Облік і звітність в оподаткуванні / В.В. Бабіч, О.Є. Федорченко // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції за участю міжнародних представників, 2-3 березня 2016 р. – Киїі: КНЕУ, 2016. – С. 71-73.

Ключові наукові інтереси включають: удосконалення та розвиток систем бухгалтерського обліку та оподаткування діяльності підприємств різних галузей економіки та форм власності, податковий менеджмент