Факультет обліку та податкового менеджменту

Кіндрацька Любомира Максимівна

Кафедра:Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:31 рік
Біографія:

З листопада 1987 року по теперішній час професійна діяльність пов’язана з Державним вищим навчальним закладом “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.Кандидат економічних наук з 1991 року. Доктор економічних наук з 2003 року, наукова спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, тема дисертації:«Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика».

Основні етапи  педагогічної діяльності: з грудня 1990 року по листопад 1992 року - асистент кафедри обліку та аудиту в кредитних і бюджетних організаціях; з листопада 1992 року по вересень 1993 року -  старший викладач цієї ж кафедри; з вересня 1993 року по жовтень 1998 року - доцент кафедри обліку в кредитних та бюджетних організаціях. У березні 1995 року  присвоєно вчене звання доцента. З жовтня 1998 року по вересень 2001 року перебувала в докторантурі. З грудня 2001 року – професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу. У жовтні 2003 року  присвоєно вчене звання професора. З червня 2005 – завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

Голова  спеціалізованої вченої ради  Д 26.006.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Заслужений працівник Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Відмінник освіти України. Нагороджена Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

За її керівництва підготовлено 18 кандидатів та 2 доктори економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Протягом останніх років була розробником і керівником двох проектів науково – дослідних робіт за рахунок видатків державного бюджету:  «Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах України» (2009 - 2010 р.р.) та  «Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України» (2015 - 2016 р.р.). Автор численних наукових праць, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, у тому числі, у виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах.

За останні роки керувала підготовкою та здійснювала загальну й наукову редакцію чотирьох колективних монографій:

  1. Кіндрацька Л.М., Свірко С.В., Кузьмінська О.Е.  Стандартизація бухгалтерського обліку  в  банківських  та   бюджетних установах України  [Електронний ресурс] : [колект.] монографія / [Л. М. Кіндрацька та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ: КНЕУ, 2015. - 481, [7] с.; 20 д.а. (власний внесок – 3 д.а.)
  2. Киндрацкая Л.М., Калабухова С.В., Кузьминская О.Э. Аналитические возможности  финансовой отчетности в управлении предприятиями/ Л.М.Киндрацкая, С.В.Калабухова, О.Э.Кузьминская // Коллективная монография  «Реальный сектор экономики: проблемы финансирования, кредитования и инвестирования»[под ред. Л.А. Толстолесовой].– Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2016. – 230 с. –С.174-224.  Міжнародна індексація: РИНЦ; 2,1 д.а. (власний внесок – 0,7 д.а.)
  3. Парасій – Вергуненко І.М., Кіндрацька Л.М. Стандартизація методик фінансового аналізу в Україні: теоретичний дискурс, погляд на проблеми та шляхи вирішення / І.М.Парасій – Вергуненко, Л.М.Кіндрацька // Financial Security and Accounting and Analitical Support in Bisiness : monograph.– East West Associatin For Advanced Anadies and Higher Education Gmbh, Viena, Аustria, 2016. – С.189-201;0,5 д.а. (власний внесок – 0,25 д.а.)
  4. МодернізаціяаналізуфінансовоїзвітностісубєктівгосподарюваннявумовахінноваційногорозвиткуекономікиУкраїни[Електроннийресурс] : монографія/ Л. М. Кіндрацька, І. М. Парасій-Вергуненко, С. В. Калабуховатаін. ; зазаг. танаук. ред. д. е. н., проф. Л. М. Кіндрацької. — Київ: КНЕУ, 2017. — 481 с.;20 д.а. (власний внесок – 2 д.а.)

- напрями наукових досліджень;

Бухгалтерський облік у банках;