Факультет обліку та податкового менеджменту

Управлінський облік і контроль

Магістерська програма «Управлінський облік і контроль»  - це управління майбутнім

Управлінський облік спрямований на майбутнє, поєднується з управлінням та плануванням, не керується державними стандартами, увага зосереджується на конкретних сегментах господарської діяльності.

 

НАША МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА – ЦЕ:

 • найактуальніша програма, що логічно продовжує професійну підготовку фахівців у сфері обліку та оподаткування,
 • готує універсальних спеціалістів засучасними європейськими стандартами,
 • набуття знань та практичних навичок побудови ефективної системи управлінського обліку і контролю гарантує гідну роботу та подальше кар’єрне зростання.

 

НАШИ ПЕРЕВАГИ:

 • найсучасніша сфера набуття професійних компетенцій, які повністю відповідають сучасним вимогам працедавців;
 • високопрофесійний викладацький склад та залучення до викладання фахівців-практиків у сфері управлінського обліку та контролю;
 • проходження практики на провідних вітчизняних підприємствах та можливість працевлаштування;
 • кожному студенту - безкоштовна можливість пройти сертифікацію зі знання  програмних продуктів;
 • відповідність державній політиці у сфері бухгалтерського обліку (Лист Міністерства фінансів №1045 від 18.05.2015);
 • навчання проводиться за підтримки професійних вітчизняних та міжнародних громадських організацій;
 • можливість приймати участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах, круглих столах та конференціях.

 

ЯКІ  ШАНСИ ЗНАЙТИ РОБОТУ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ?

Ми не гарантуємо працевлаштування кожного, але всіляко сприяємо нашим студентам і випускникам у пошуку роботи.

Випускники магістерської програми можуть працювати:

 • провідними бухгалтерами, фінансовими аналітиками, контролерами, інспекторами;
 • керівниками та спеціалістами підрозділів фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту;
 • менеджерами з управління ризиками, розвитку бізнесу;
 • економічними радниками, консультантами з економічних питань, фінансово-економічної безпеки, ефективності підприємництва;
 • спеціалістами державної служби;
 • економістами з планування;
 • експертами з облікового забезпечення системи формування та оцінювання вартості підприємства;
 • науковими співробітниками (економіка) та викладачами.

 

ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ?

 • Магістерська програма відповідає державним стандартам вищої освіти і європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу, і складена з нормативних  та варіативних дисциплін:
 • управлінські імперативи МСФЗ;
 • стратегічні концепції управлінського обліку;
 • концепція управлінського обліку: контролінг;
 • управлінський контроль;

 

 • обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства;
 • стратегічний аналіз;
 • управління вартістю бізнесу;
 • податковий контроль;
 • консолідація фінансової звітності;
 • теорія прийняття рішень;
 • податкова експертиза;
 • професійна етика;
 • інформаційні технології управлінського обліку

 

НАШИ ПАРТНЕРИ:

Програма виконується в тісному співробітництві з представниками професійних вітчизняних та міжнародних громадських організацій: Європейської асоціації бухгалтерів; Всеукраїнського бухгалтерського клубу; Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів; Спілки аудиторів України; Всеукраїнської незалежної науково-дослідної експертної спілки; Ради  незалежних бухгалтерів та аудиторів; групи компаній «СОВА».

Розробка навчальних курсів здійснюється за сприяння провідних вчених університетів Європи та у відповідності до вимог Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів (International Education Standard developed and approved by the International Accounting Education Standards Board).

 

З ЯКОЮ ПОПЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ МОЖНА ВСТУПАТИ?

Нашими студентами за умови успішного проходження вступних випробувань за фахом (спеціальність «Облік та оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування») та з іноземної мови  можуть стати особи, які здобули освітній ступіньбакалавра за спорідненими спеціальностями.

А також особи на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з економічної теорії з урахуванням середнього балу диплома бакалавра.

 

ЯКИЙ ДИПЛОМ ОТРИМУЮТЬ ПО ЗАВЕРШЕННІ НАВЧАННЯ?

Диплом магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»(спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування»)державного зразка

 

Яку ПРОФЕСІЙНу АКРЕДИТАЦІю можна отримати?

Успішне завершення магістерської програми дає можливість пройти сертифікацію зі знання  програмних продуктів,  стажування на фірмах-партнерах, а також  готує студентів до вступу до таких професійних програм навчання, як:

 • САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований бухгалтер-практик);
 • СІРА(Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер);
 • CIMA(Chartered Institute of Management Accountants: Сертифікований інститут спеціалістів з управлінського обліку);
 • ACCA(ТheAssociationofCharteredCertifiedAccountants: Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів);
 • CMA(CertifiedManagementAccountant: Сертифікований спеціаліст з управлінського обліку);
 •  НСБУ(Національна сертифікація бухгалтерів України).

Магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування»може продовжити навчання в аспірантурі  та долучитись до третього рівня освіти – PhD програми.

 

ЯКИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА ПРОГРАМІ?

 • денна форма навчання: один рік та шість місяців;
 • заочна форма навчання: один рік і вісім місяців.

 

Остання редакція: 16.06.16