Факультет обліку та податкового менеджменту

Безпека бізнесу

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«Безпека бізнесу»

 

Гарант програми – Гнилицька Лариса Володимирівна

доктор економічних наук, професоркафедри бухгалтерського обліку

факультет обліку та податкового менеджменту

e-mail: larisakneu@ukr.net

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

073«Менеджмент»

Спеціалізація

«Безпека бізнесу»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 6 місяців / 1 рік 8 місяців

Форма навчання

денна/заочна

 

Освітньо-професійна програма «Безпека бізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву сфері менеджменту, шляхом формування системи знань, вмінь та професійних навичок для розв’язання сучасних завдань  професійного  та дослідницько-інноваційного характеру щодо управління діяльністю суб’єктів господарювання в умовах невизначеності, ризиків та небезпек

 

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою і реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, професійними асоціаціями, провідними державними та бізнесовими структурами, фахівці яких залучаються до навчального процесу.Вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення, що визначається набуттям ними поглиблених знань у різних функціональних областях економіки та підприємництва, які дозволяють швидше адаптуватися до нових завдань у сфері безпеки бізнесу. Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми та програмами навчальних дисциплін.

Навчання носить студентоцентричний інноваційно-орієнтований характер із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, серед яких проблемні лекції, лекції-діалоги, робота в малих творчих групах, круглі столи з практиками у сфері безпеки бізнесу; міжпредметні міні-конференції та тренінги.

 

Компоненти програми:

 

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Обов’язкові дисципліни

1.

Глобальна економіка

5

2.

Методологія та організація наукових досліджень в управлінні безпекою бізнесу

4

3.

Система корпоративної безпеки: організація та механізм функціонування

4

4.

Проектний менеджмент

4

5.

Соціальна відповідальність

5

6.

Стратегічне управління бізнес-організаціями

4

7.

Інформаційно-аналітичні технології діяльності фахівців з безпеки

4

8.

Корпоративний контроль

4

Вибіркові дисципліни

9.

Облік і аналіз у забезпеченні безпеки бізнесу

5

10.

Корпоративні фінанси

5

11.

Інтегрована звітність

5

12.

Сучасні методи забезпечення надійності персоналу

5

13.

Антикорупційний комплайнс

5

14.

Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні

5

15

Інформаційні системи в управлінні  безпекою бізнесу

5

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями та практичними навичками щодо управління процесами забезпечення безпеки в частині  розробки та реалізації стратегії фінансової безпеки компанії та держави; формування фінансової аналітики з економічного напрямку національної безпеки; обґрунтування форм та методів корпоративного контролю в компанії; проведення фінансової  діагностики та моніторингу загроз діяльності компанії; управління поведінкою та нейтралізацію корпоративних конфліктів та корупційних ризиків; попередження правопорушень у фінансово-економічній сфері; захисту комерційної таємниці та управління професійними ризиками; здійснення антикризового управління компанією.

Випускники можуть займати такі посади: антикорупційний уповноважений, антикризовий менеджер, ризик-менеджер, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, професіонал з корпоративного управління,  бізнес-аналітик, економічний радник, експерт з регулювання соціально-трудових відносин, професіонал з фінансово-економічної безпеки,  працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки підприємств, банків, фінансових установ, органів державного та муніципального управління, фіскальних служб.

 

Програмні результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники мають уміти: застосовувати  сучасні концепції економічної безпеки при обґрунтуванні дієвого механізму захищеності інтересів підприємства від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз;обґрунтовувати вибір і порядок застосування інформаційних технологій та аналітичних моделей в антикризовому управлінні компанією;демонструвати знання положень вітчизняного та міжнародного законодавства в сфері антикорупційної діяльності та застосовувати їх при побудові механізму антикорупційної боротьби;  використовувати сучасні методики забезпечення безпеки підприємств правовими засобами з метою правомірного захисту інтересів підприємства та попередження правопорушень у фінансово-економічній сфері;розробляти та застосовувати критерії (методики) оцінки ефективності корпоративного управління у бізнес-структурах; виявляти ознаки та вирішувати конфлікти між різними учасниками корпоративних відносин з метою нейтралізації корпоративних конфліктів;здійснювати фінансову діагностику та моніторингчинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств з метою ідентифікації ризиків підприємницької діяльності та  вибору політики щодо  управління ними;демонструвати вміння застосовувати методи збільшення власного капіталу та способи залучення боргових ресурсів для обґрунтування оптимальних рішень щодо фінансування  бізнес-організації.

Презентація Магістерської програми "Безпека бізнесу"