Факультет обліку та податкового менеджменту

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
 
"Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю"
 
Галузь знань – 07  «Управління та адміністрування»
Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
Cпеціалізація – «Облік і аудит»
Освітній ступінь – магістр
Кваліфікація фахівця – магістр обліку і оподаткування
 
Форма навчання: денна, заочна
Мови навчання: українська, англійська
 
Термін навчання:
1 рік 6 місяців (денна)
1 рік 8 місяців (заочна)
 
Випускова кафедра: кафедра обліку і оподаткування
Гарант якості освітніх послуг україномовної магістерської програми – Бондар Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку та податкового менеджменту
та англомовної магістерської програми: 
Шигун Марія Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування
 
Мета програми: розвиток системних знань та практичних навичок у сфері обліку, аудиту та оподаткуванняз метою формування обліково-аналітичних даних для прийняття рішень в процесі управління підприємницькою діяльністю. 
 
Особливості програми,
що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:
 • викладання здійснюється фахівцями з практичним досвідом роботи;
 • проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців-практиків відомих українських та міжнародних компаній;
 • вивчаються дисципліни, що враховуються в сертифікаційних програмах міжнародних професійних бухгалтерських організацій;
 • вивчається професійна англійська мова;
 • надання можливості опанувати окремі дисципліни шляхом навчання в закордонних університетах – партнерах КНЕУ;
 • формування практичних навиків під час проходження практики в міжнародних компаніях;  
 • можливість працевлаштування студентів на базі практики;
 • розвиток навиків наукового дослідження та подальше отримання рекомендації подальшого навчання студентів в аспірантурі.
 
Професійна кваліфікація викладачів, що читають на магістерській програмі підтверджується наявністю у них відповідних кваліфікаційних документів:
 • Сертифіковані аудитори України – 6 ос.
 • Сертифікати АССА (DipIFR)– 2ос.
 • Сертифікати САР – 2 ос.
 • Сертифікати СІРА – 1 ос.
 • Кваліфікаційне свідоцтво судового експерта – 1 ос.
 
      Професійна сертифікація є невід’ємною частиною отримання сучасної бізнес-освіти, що дозволяє ефективно формувати і об’єктивно оцінювати компетенції економістів, менеджерів, підприємців. Магістерська програма є сертифікованою двома найбільш престижними на сьогодні світовими організаціями у сфері професійних кваліфікацій на глобальному рівні – АССА (Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів, Великобританія) та СІМА (Привілейований інститут управлінських бухгалтерів, Великобританія). Отримання цих акредитацій підтверджує високу якість навчальних програм та декларує позицію ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» діяти у напрямі гармонізації освітніх програм зі спеціальності «Облік і оподаткування» з вимогами найкращих світових практик при підготовці фахівців, оскільки зазначені організації є визнаними лідерами фінансових кваліфікацій у світі.
 
Магістерська програма "Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю" є акредитованою Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА, Association of Chartered Certified Accountants) за рівнями F1-F4, F6-8.
Програма дає право отримувати заліки за такими іспитами:
F1- Бухгалтер на підприємстві (Роль бухгалтера в бізнес-середовищі)
F2- Управлінський облік
F3- Фінансовий облік
F6 - Оподаткування
F7- Фінансова звітність
F8 - Аудит та підтвердження звітності

 

 

 

Диплом CIMA (Chartered Institute of Management Accountants - Інститут дипломованих бухгалтерів управлінського обліку) – це 

 
доказ високого рівня фінансової кваліфікації. Кваліфікація CIMA вважається найавторитетнішою у сфері економіки, облік
у, оподаткування та фінансового менеджменту.
Магістри з бухгалтерського обліку і оподаткування акредитовані CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) і можуть безпосередньо вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації CIMA.
 
 
 
У лютому 2017 р. бакалаври та магістри спеціальності «Облік і оподаткування» факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» отримали акредитацію за операційним рівнем кваліфікації CIMA. Відповідно, нашим випускникам зараховуються дисципліни сертифікаційного та операційного рівнів:
ОПЕРАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ
CIMA Diploma in Management Accounting
(CIMA Dip MA)
Операційний кейс стаді іспит
E1
Менеджмент організацій
P1
Управлінський облік
F1
Фінансова звітність та оподаткування
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ
СІМАCertificate in Business Accounting
(СІМАCert BA)
BA1
Основи економіки та бізнесу
BA2
Основи управлінського обліку
ВА3
Основи фінансового обліку
BA4
Основи етики, корпоративного управління та підприємницького права
 
Звання АСМА (Associate of The Chartered Institute of Management Accountants), яке отримують фахівці, що пройшли всі рівні кваліфікації, – запорука успішності кандидата на професійній ниві як в Україні так і за кордоном.
Студенти факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спеціальності «Облік і оподаткування»,  магістерських програм «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» та «Оподаткування підприємницької діяльності», отримали унікальну можливість отримання подвійного диплому в рамках реалізації договору про подвійні дипломи між ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Вищою Сопотською школою (Польща).

Студентам  надано можливість навчання у м. Cопот в межах магістерської програми, фінансованої за рахунок гранту Європейського Союзу. За умовами останнього, учасники навчання на студії «Подвійний диплом» здобувають можливості вивчити польську мову та удосконалити ділову англійську; проходити практику на міжнародних фірмах, осередки та підрозділи яких знаходяться в містах Сопот і Гданськ. За умовами гранту, учасники проекту отримують часткове стипендіальне забезпечення.

За результатами навчання на магістерській програмі студенти здобувають
широкі компетенції, які охоплюють:
– вміння побудувати систему бухгалтерського обліку відповідно до філософії та стратегічних цілей бізнесу;
– навики організації та ведення бухгалтерського обліку підприємств різних організаційно-правових форм із урахуванням особливостей та складності їх структури та потреб у обліковій інформації;
– вміння розробляти систему інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень відповідно до особливостей галузі, характеру господарських операцій та інших факторів підприємницької діяльності;
– здатність організовувати проекти з питань бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в міжнародному середовищі;
– здатність формувати облікову політику підприємства з урахуванням особливостей видів економічної діяльності;
– навики аналітичної оцінки господарської діяльності з урахуванням новітніх методів проведення економічного аналізу;
– поглиблені знання розробки систем автоматизації процесів ведення бухгалтерського обліку, здійснення економічного аналізу та аудиту;
– здатність впроваджувати в практичну діяльність відповідні методи, види та форми господарського контролю, визначати об’єкти, завдання та напрями здійснення різних видів контролю;
– володіння навичками здійснення аудиторської перевірки та надання аудиторських послуг;
–  вміння організовувати та провадити наукові досліджень в галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування з продукуванням нових знань для вирішення існуючих проблем ведення бізнесу на нових ефективних рівнях.
 
ЦЕ НАЙУНІВЕРСАЛЬНІША ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
Після закінчення навчання випускники магістерської програми набувають права займати такі основі посади на підприємствах, в установах і організаціях:
 
 
• Аудитор
• Головний бухгалтер
• Головний касир
• Головний ревізор
• Завідувач каси
• Завідувач цехової бухгалтерії
• Фінансовий директор
• Начальник контрольно-ревізійного відділу
• Начальник фінансового відділу
• Начальник централізованої бухгалтерії
• Менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку
• Бухгалтер-експерт
• Бухгалтер-ревізор
• Консультант з податків і зборів
• Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)
• Консультант з ефективності підприємництва
• Державний аудитор
• Інспектор фінансовий
• Казначей
• Спеціаліст-бухгалтер
• Молодший науковий співробітник (бухгалтерський облік, аудит)
• Аналітик консолідованої інформації
• Аналітик з інвестицій
• Аналітик з кредитування
• Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
• Економіст з податків і зборів
• Консультант з економічних питань
• Оглядач з економічних питань
• Агент податковий
• Бухгалтер
• Касир-експерт
• Головний державний податковий інспектор  
• Державний податковий інспектор
• Інспектор з контролю за цінами
• Ревізор-інспектор податковий
 
 
Що отримають випускники програми після її закінчення:
 • володіння основними положеннями теорії методології, практики бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування;
 • вміння використовувати сучасні інформаційні системи і технології для організації обліку, аудиту та оподаткування;
 • практичні навички формування, узагальнення та надання деталізованої інформації для прийняття управлінських рішень  з урахуванням специфіки роботи підприємств різних видів економічної діяльності;
 • практичні навички використання сучасних зарубіжних методик обліку при складанні фінансової та управлінської звітності;
 • практичні навички організації обліку з метою оподаткування та формування податкової звітності;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для  організації проведення різних видів господарського контролю.
 • вміння узагальнювати та аналізувати інформацію для комплексної оцінки фінансового стану, ефективності та результативності діяльності суб’єктів господарювання
 
 
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ СТУДЕНТ ОТРИМУЄ
необхідний обсяг знань і навиків усфері обліку, аудиту та оподаткування,
якісні знання англійської мови
для швидкого становлення високо-кваліфікованим професіоналом з практичними навичками та здатністю постійного розвитку і вдосконалення
Остання редакція: 24.05.18