Факультет обліку та податкового менеджменту

Облік і контроль в секторі загального державного управління

Магістерська програма

Мета магістерської програми – підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з обліку, аналізу, контролю й оподаткуванню, здатних забезпечити збирання і обробку якісної, достовірної, неупередженої, своєчасної облікової інформації щодо господарської діяльності суб’єктів державного сектору, на основі якої прийматимуться обґрунтовані управлінські рішення.

 

ОБРАВШИ НАШУ МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ ВИ:

 • отримаєте поглиблені знання за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі  (МСБОДС) та практичне їх застосування у державному секторі;
 • отримаєте ґрунтовні знання з обліку, аналізу та аудиту в секторі загального державного управління (облікових технологіях, аналітичного інструментарію, нормативно-правового забезпечення, тощо);
 • отримаєте практичні навички щодо особливостей обліково-аудиторської роботи в органах Державної казначейської служби України;
 • матимете можливість застосувати управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті бюджетних установ;
 • матимете можливість отримати подвійні дипломи європейського зразка;
 • зможете спілкуватися та працювати з креативними та компетентними викладачами;
 • отримаєте практичні підходи до навчання (тренінги, кейси, диспути);
 • зможете взяти участь у доступних програмах стажування та проходження практики у бюджетних установах;
 • розпочнете успішну професійну кар’єру в секторі загального державного управління (Апарат Верховної ради, Міністерства та відомства, ДКУ, рахункова палата, тощо), та інших суб'єктах господарської діяльності;
 • матимете можливість вибору місця роботи у зв’язку із зростанням тенденції до підвищення попиту серед працівників державного сектору на професіоналів зі знаннями і практичними навичками у сфері бухгалтерського обліку.

Керівник магістерської програми:

Кіндрацька Любомира Максимівна– доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

Навчальний процес

забезпечується викладачами кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу – докторами та кандидатами економічних наук, які  стажувались у провідних вітчизняних ІТ компаніях – розробниках програмного забезпечення обліку суб’єктів державного сектору, викладають у зарубіжних ВНЗ, є практикуючими фахівцями та бізнес- тренерами, постійно удосконалюють професійні знання та беруть активну участь у науково – практичних конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних  і вітчизняних студентських конференціях і олімпіадах, форумах та міжнародних освітніх проектах.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
 
1 семестр
Цикл загальної підготовки
 • Глобальна економіка
 • Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні
Цикл професійної підготовки
 • Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Організація бухгалтерського обліку
Вибіркові дисципліни. Студент обирає 2 дисципліни
 • Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами
 • Звітність бюджетних установ
 • Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби
2 семестр
Цикл загальної підготовки
 • Соціальна відповідальність
Цикл професійної підготовки
 • Податковий менеджмент
 • Організація і методика контролю та аудиту
 • Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика
Вибіркові дисципліни. Студент обирає 3 дисципліни
 • Правове забезпечення бюджетного обліку
 • Фінансовий аналіз у бюджетних установах
 • Управлінський облік у бюджетних установах
 • Державний фінансовий контроль
3 семестр
Практична  підготовка
 • Міжпредметний тренінг
 • Практика та підготовка кваліфікаційної  магістерської роботи
 
У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ СТУДЕНТИ ЗДОБУДУТЬ ТАКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:
 • Здатність організовувати процес формування та використання облікової інформації для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління бюджетною установою.
 • Здатність визначати раціональні напрями організації облікового процесу за стадіями первинного, аналітичного, синтетичного, підсумкового обліку та регламентувати обов'язки  його виконавців у відповідності до потреб управління суб’єктом державного сектору.
 • Здатність застосовувати методологічні засади обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного секторув процесі облікового відображення активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності бюджетної установи.
 • Здатність формувати та використовувати управлінську облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
 • Здатність формувати та коригувати  облікову політику суб’єкта господарювання, застосовувати облікові оцінки та моделі обліку у відповідності до концептуальних основ і облікових стандартів та розкривати інформацію у звітності.
 • Знання особливостей документообігу і діловодства, здатність обирати раціональні варіанти зберігання первинних документів, облікових регістрів та форм звітності у поточному та постійному архівах установи.
 • Здатність удосконалюватиорганізаційні процедури внутрішнього  контролю в умовах функціонування автоматизованих систем обробки облікової інформації.
 • Здатність організовувати процес формування та звірки фінансової та бюджетної звітності суб’єкта державного сектору.
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи з обробки аналітичної інформації при розрахунку показників  фінансового стану суб’єктів державного секторута показників виконання бюджетів різних рівнів, державних цільових програм.
 • Розуміння організації та методики аудиту всекторі загального державного управління.
 • Розуміння змісту нормативно-правовоїбазита здатність її використовувати  приобґрунтуванніуправлінських рішень на всіх рівнях управління бюджетними установами.
Після закінчення навчання випускники даної магістерської програми набувають права займати такі основі посади в секторі загального державного управління:
Диплом зі спеціальності“Облік і оподаткування” забезпечить Вас успішним працевлаштуванням на будь яку посаду, де є вимога мати вищу освіту.
Оскільки магістр обліку і оподаткування – це універсальний економіст.
 • Аудитор;
 • Бухгалтер-експерт;
 • Бухгалтер-ревізор;
 • Головний бухгалтер;
 • Головний державний податковий ревізор-інспектор;
 • Головний експерт;
 • Головний касир;
 • Головний ревізор;
 • Директор фінансовий;
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • Податковий едвайзер;
 • Консультант з економічних питань;
 • Консультант з податків і зборів;
 • Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік, економіка);
 • Начальник контрольно-ревізійного відділу;
 • Оглядач з економічних питань;
 • Спеціаліст-бухгалтер.
 • Економіст-радник;
 • Завідувач каси;
 • Економіст з фінансової роботи;
 
         Після закінчення програми випускники маютьуміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту бюджетної установи;знати технологію формування облікової інформації за стадіями облікового процесу,   та вміти на основі професійного судження подавати облікову інформацію керівництвудля використання в управлінні бюджетною установою; знати теоретичні та методичні підходи до обліку діяльності суб’єктів господарювання державного сектора за міжнародними стандартами;обґрунтовувати вибір та пояснювати порядок застосовування оновлених методик підготовки і надання облікової інформації для потреб керівництва;володіти сучасним інструментарієм фінансового аналізу в бюджетних установах;уміти здійснювати  економічну діагностику діяльності бюджетних установ з позиції інтегрованого системного підходу;знати організаційні й методичні положення аудиту всекторі загального державного управління; використовувати положення нормативно-правових документів в процесі ведення бухгалтерського обліку та формування звітності для потреб керівництва бюджетної установи;знати порядок складання й подання фінансової та бюджетної звітності суб’єкта державного сектору;знати теорію, методику і практику формування управлінської інформації за стадіями внутрішнього облікового процесу   для потреб управління бюджетної установи з урахуванням професійного судження; застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аналізу й аудиту в секторі загального державного управління та імплементувати їх у професійну діяльність бюджетних установ.
 
Контакти:
Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, 2 корпус,
каб. 43, тел. 044 371 62 38
Завідувач кафедри: каб. 45, тел. 044 371 62 39
E-mail: kokbu@kneu.edu.ua
Остання редакція: 18.04.18