Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

 Викладачі кафедри проводять наукові дослідження з питань теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах, обліку операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності; підготовки та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.

Перелік напрямків наукової діяльності

    Встановлення постійних зв’язків та плідна науково - дослідна співпраця з провідними економічними вузам України, з Всеукраїнським бухгалтерським клубом «Баланс» та іншими вітчизняними та закордонними інституціями у формі:
 -  участі у міжнародному науково – дослідному співробітництві, зокрема у закордонних конгресах фахівців з обліку і аудиту;
 - участі у науково – дослідній співпраці з національними установами та освітніми інституціями, зокрема при організації та проведенні Всеукраїнських бухгалтерських конгресів;
 - участі в організації та проведенні Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт студентів і молодих учених;
 - організації та участі у засіданнях круглих столів, які щорічно проводить Всеукраїнський бухгалтерський клуб «Баланс» разом з редакцією журналу «Баланс» за участі головних бухгалтерів підприємств України та провідних аудиторів;
 - рецензування монографій, попереднього захисту докторських та кандидатських дисертацій, відповідних авторефератів, наукових робіт студентів тощо.
 Постійно із року в рік виконується значна робота по написанню докторських та  кандидатських дисертацій.
 На кафедрі створена Науково-інформаційна секція, на засіданнях якої рецензуються підготовлені до друку навчальні посібники, наукові статті викладачів та аспірантів. Щорічний доробок опублікованих наукових та науково-методичних праць складає 18-20 одиниць загальним обсягом 10-12 д.а.
 Щорічна практична апробація результатів наукових досліджень на 18-20  міжнародних, всеукраїнських, внутрішньо університетських  та інших наукових і науково-практичних конференціях з виступами та тезами доповідей загальним обсягом 3-4 д.а.
 Активна участь в обговоренні наукових досліджень на засіданнях Науково-технічної Ради КНЕУ та Вченої Ради ОЕФ.
 Результати наукової діяльності кафедри висвітлені у монографіях :
 Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія / А.В. Шайкан. – К.: КНЕУ, 2009. – 303 с.
Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побулови : монографія / М.Р. Лучко. – К.: КНЕУ, 2007. – 263 с. 16 д. а..
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: [монографія] / Л.В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. - 305 с.
Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности: [монография]/ Л.В. Гнилицкая, П.Я. Прыгунов, А.И. Захаров. - К.: Дорадо - Друк, 2011.  – 290 с.
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України:  [монографія]/ Л.В. Гнилицька, Т.В. Момот, І. Г. Чалий. - Х: Фактор, 2012. – 536 с.
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: [монографія]/ Л.В. Гнилицька, Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко.  -  Луганськ: Елтон -2, 2010. – 282 с.
Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан і тенденції розвитку: [монографія]/ Л.В. Гнилицька, Г.М. Азаренкова,  Т.В.Давидюк. - К.: УБС НБУ, 2014. – 386 с.
Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення: [монографія]/ Л.В. Гнилицька, І.П. Мігус, О.В. Черевко. - Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. - 195 с.
Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері: [монографія]/ Л.В. Гнилицька, І.П. Мігус, О.В. Черевко. - Черкаси: Видавництво ПП Чабаненко Ю.А., - 2016. - 342 с.

Остання редакція: 18.12.18