Факультет обліку та податкового менеджменту

Навчально-методична робота

Викладачі кафедри опублікували такі роботи: 

2001

Підручник

Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334с., (19.53 д.а.)

Кужельний М.В., Лінник В.Г.

2002

Навчально-методичний
посібник

Економічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 282 с.

Ковальчук М. І.

2003

Навчально-методичний
посібник

Стратегічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посібник. К.:КНЕУ, 2003, — 259 с.

Ковальчук М. І.

2003

Навчально-методичний
посібник

Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — У 4-х ч. — К.: КНЕУ. – Ч. І (2002, 20 друк. арк.); Ч. ІІ (2002, 23 друк. арк.); Ч. ІІІ (2003, 29,53 друк. арк.); Ч. IV(2002, 25,57 друк. арк.).

Трохименко Л. М.

2003

Навчальний посібник

Аудит в АПК: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 108 с.

Бондар М. І.

 

2003

Підручник

Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. – К.:КНЕУ, 2003. – 628с.

Білик М.Д.

2003

Навчально-методичний
посібник

Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.

Вітвицька Н. С.,
Чумакова І. Ю.,
Коцупатрий М. М.,
Фенченко М. Т.

2003

Навчальний посібник

Бухгалтерський  облік у сільському господарстві: Навч.посіб. для студентів вищих навч. закладів. — Житомир: ПП «Рута», 2003. — 512 с.

Бутинець Ф. Ф.,
Коцупатрий М. М.

2005

Навчально-методичний
посібник

Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 217 с.

Кужельний М. В.,
Коцупатрий М. М.,
Кірданов М. Г.,
Лежненко Л. І.,
Примаченко О. Л.

2005

Навчальний посібник

Інформаційні системи і технології обліку в АПК: Практикум: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 368 с.

Царьов М. С.

2005

Підручник

Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник – К.: КНЕУ, 2005 – 390 с.

Ковальчук М.І.

2006

Навчальний посібник

Податковий облік і звітність: Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

Коцупатрий М.М., Ковач С.І.,

Мельничук В.В.

2006

Посібник

Організація обліку фінансових результатів та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах. – Золотоноша, 2006. – 98 с.

Пасенко В.В.

2006

Посібник

Практикум з комп¢ютерного обліку на агропромислових формуваннях. – К., 2006. – 200 с.

Коцупатрий М.М.,

Царьов М.С.,

Мазур А.В.

2006

Брошура

Відомий вчений і організатор  бухгалтерського обліку в Україні П.П. Німчинов. – К.: КНЕУ, 2006. – 36 с.

Єфіменко В.І.,

Лінник В.Г.,

Коцупатрий М.М.

2007

Посібник

Комп¢ютерні технології обліку в агропромислових формуваннях. – К., 2007. – 200 с.

Коцупатрий М.М.,

Царьов М.С.,

Мазур А.В.

2007

Навчальний посібник

Облік сільськогосподарської діяльності. – К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – 386 с.

Жук В.М.

Коцупатрий М.М.,

2007

Навчальний посібник

Облік державної підтримки агропромислового виробництва. –  К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – 324 с.

Жук В.М.

Коцупатрий М.М.,

2007

Брошура

З поглядом у майбутнє (До 30-річчя кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК) – К.: КНЕУ, 2007. – 104 с.

Трохименко Л.М.

Лінник В.Г.

2008

Монографія

Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 256 с.

Бондар М.І.

2008

Навчальний посібник

Аудит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2008. — 250 с.

Бондар М.І.

2010

Навчально-методичний посібник

Облікова політика підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2010. — 273 с.

Коцупатрий М.М.

Бірюк О.Г.

2010

Практикум: Навчальний посібник

Комп'ютерні інформаційні системи в аудиті. Практикум: Навч. Посібник – К.: КНЕУ, 2010. — 309 с.

Коцупатрий М.М.

Золотарьова Н.С.

Гончар І.І.

2012 Навчальний посібник Інформаційні системи і технології  в обліку агропромислових формувань: Навчальний посібник. -К.:КНЕУ, 2012.- 327 с.

Коцупатрий М.М.

Золотарьова Н.С.

Царьов М.С. 

2012 Підручник Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – К.: КНЕУ, 2012 , 553с. , 590с. (розділ.8 Облік біологічних активів)

Коцупатрий М.М.

Канцуров О.О. 

2012 Монографія Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетворен-нями в інкубаторно-птахівничих підприємствах. – К.: КНЕУ, 2012

Коцупатрий М.М.

Золотарьова Н.С.

2012 Монографія Теоретичні та науково-практичні аспекти економічного контролю. – Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К»

Гуцаленко Л.В.

Коцупатрий М.М. та ін.

2012 Брошура З поглядом у майбутнє. До 35-річчя кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК.– К.: КНЕУ, 2012

Трохименко Л.М.

Коцупатрий М.М.

Шевченко Ю.А.

2012 Навчальний посібник  Облік і звітність підприємств у системі оподаткуваня: навч.посіб. – К.:ДННУ «Акад.. фін. Управління», 2012.-584с. (розділ 8 – Особливості обліку й звітності розрахунків за податками і платежами сільськогосподарсь-ких підприємств)

Бондар М.І.

Коцупатрий М.М.

Ковач С.І.

2013 Монографія Агро холдинги в Україні та їх вплив на розвиток сільських територій. – К.: КНЕУ, 2013  

Коцупатрий М.М.

Дем’яненко С.І. та ін 

2013 Монографія Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології. –  ПП «Рута», 2013 Безверхий К.В., під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця
2014 Монографія Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи. –  Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2014 Білозор Л.В., Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.
2014 Підручник Внутрішньогосподарський контроль: підручник:  – К.: Центр учбової літератури, 2014 , 520с.

Гуцаленко М.В.

Коцупатрий М.М.

Марчук У.О. 

2014 Монографія Облік  і контроль в управлінні виробництвом і реалізацією цукрових бурякі. – К.: КНЕУ, 2014 

Бірюк О.Г.

Король В.В. 

2014 Монографія Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні. –  Центр учбової літератури, 2014

Безверхий К.В.

Бочуля Т.В. 

2015 Монографія Обліково-фінансове забезпечена сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі. –  Дніпропетровськ: Герда, 2015 Мельничук В.В.

 

Остання редакція: 18.04.19