Факультет обліку та податкового менеджменту

Наукова робота

Науково-дослідницька робота кафедри ведеться за держбюджетною темою «Удосконалення обліку і контролю на підприємствах АПК» в рамках якої підготовлено:

 • навчальний посібник «Інформаційні системи і технології в обліку агропромислових формувань» (професор Коцупатрий М.М., доценти Золотарьова Н.С. та Царьов М.С.);
 • монографія «Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними претвореннями в інкубаторно-птахівничих підприємствах» (професор Коцупатрий М.М., доцент Золотарьова Н.С.);
 • навчальний посібник «Фінансовий облік» (професор Коцупатрий М.М., професор Канцуров О.О.);
 • навчальний посібник «Облік і звітність підприємств в системі оподаткування» (професор КоцупатрийМ.М.);
 • монографія «Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків» (професор Бірюк О.Г., доцент Король В.В.).
 • монографія «Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві» (професор Коцупатрий М.М., професор Бірюк О.Г., доцент Смольська О.Ю.);
 • монографія «Глобалізація та її вплив на конкурентоздатність підприємств аграрного сектору економіки України» (професор Ільїн В.Ю.);
 • монографія «Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Т. 2: Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності: за заг. ред. В.С. Ніценка (професор ІльїнВ.Ю.);
 • монографія «Конкурентоспроможність аграрних підприємств на інвестиційно-інноваційних засадах в умовах глобалізації» (професор Ільїн В.Ю.);
 • монографія «Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств» (професор В.Ю. Ільїн, професор М.М. Коцупатрий) ;
 • монографія «Інвестиційний розвиток аграрних підприємств» (професор М.М. Коцупатрий, професор В.Ю.Ільїн)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Коцупатрий М.М.

 1. наукове керівництво аспіранткою Приходько А.В. Облік і аудит реалізації продукції і фінансоових результатів (на прикладі сільськогосподарських підприємств) (08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит), захист ¬ Київ, КНЕУ, 1999 рік;
 2. наукове керівництво аспіранткою Ковач С.І. Облік та аудит виробництва і реалізації продукції садівництва (08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит), захист ¬ Київ, КНЕУ, 29 травня 2001 року);
 3. наукове керівництво аспіранткою Мельничук В.В. Облік в аудит власного капіталу аграних підприємств: теорія і практика (08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит), захист ¬ Київ, КНЕУ, 4 грудня 2003 року);
 4. наукове керівництво аспіранткою Замета О.Г. Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський аспект (на матеріалах виноградарських господарств автономної республіки Крим) (08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит), захист ¬ Київ, КНЕУ, 5 грудня 2003 року);
 5. наукове керівництво аспіранткою Золотарьовою Н.С. Облік і аналіз формування біологічних активів в інкубаторно-птахівничих підприємствах (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит), захист – Київ, Національний аграрний університет, 20 березня 2008 року);
 6. наукове керівництво аспіранткою Марчук У.О. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління сільськогосподарськими підприємствами (08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), захист - Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки, 21 травня 2013 року);

Бірюк О.Г.

 1. наукове керівництво аспіранткою Король В.В. Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності), захист - Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки, 26 лютого 2014 року);
 2. наукове керівництво аспіранткою Смольська О.Ю. Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності), захист - Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки, 13 травня 2015 року);
 3. наукове керівництво аспіранткою Рибакова О.А. Облік і контроль біологічних перетворень у птахівництві (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності), захист - Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки, 29 червня 2017 року);

Ковач С.І.

 1. наукове керівництво аспірантом Безверхим К.В. Облік і контроль непрямих витрат: управлінський аспект (08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), захист – Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмаеа», 19 грудня 2011 року)

Найбільш значимою виконаною роботою є розроблені кафедрою (професор Лінник В. Г., професор Коцупатрий М.М.) «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств», виконані на замовлення Мінагрополітики спільно з Мінагрополітики та ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.

Професори Лінник В.Г. і Коцупатрий М.М. в 2006 році  брали участь у розробці Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» та Методичних рекомендацій з обліку біологічних активів.

Кафедрою спільно з кафедрою економіки агропромислових формувань проведено міжнародні науково-практичні конференції «Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності» (травень 2004 р.) «Економіка агробізнесу: суть та процес викладання у вищих навчальних закладах» (листопад 2005 р.).

До 100-річчя КНЕУ в березні 2006 року кафедрою була проведена Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження одного із фундаторів вітчизняної школи бухгалтерського обліку і контролю доктора економічних наук, професора Німчинова Прокопа Петровича «Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні».

В жовтні 2007 року на честь 30-річчя кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК була проведена Міжнародна науково-практична конференція: «Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку».

В квітні 2007 кафедрою проведена ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Реформування обліку в аграрних підприємствах в умовах ринкової економіки».

В жовтні 2008 року кафедрою була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку».

В лютому 2010 року кафедрою була проведена науково-методична конференція: «Забезпечення відкритості, прозорості та об'єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми та перспективи розвитку».

В жовтні 2012 року на честь 35-річчя кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК була проведена Міжнародна науково-практична конференція: «Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку».

В березні 2014 року кафедра провела І Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні».

В квітні 2015 року кафедрою була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях».

В червні 2015 року кафедрою була проведена IІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні».

В квітні 2017 року кафедрою була проведена ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет конференція «Актуальні питпння розвитку агробізнесу в Україні».

В березні 2018 року кафедрою була проведена V Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні».

Остання редакція: 18.04.19