Факультет обліку та податкового менеджменту

Облік і аудит в управлінні банками

Галузь знань – 07  «Управління та адміністрування»
Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
Cпеціалізація – «Облік і аудит»
Магістерська програма
 «ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ БАНКАМИ»
Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
 
Мета магістерської програми – підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з обліку, аналізу, аудиту й оподаткування, здатних забезпечити збирання і обробку якісної, достовірної, неупередженої, своєчасної облікової інформації щодо банківських операцій, на основі якої прийматимуться обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на підвищення надійності та прибутковості банківської установи.
 
 
 
 
 

ОБРАВШИ НАШУ МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ, ВИ:

 • отримаєте поглиблені знання Міжнародних стандартів фінансової звітності та практичні навички їх застосування в процесі облікового відображення активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банківської установи;
 • отримаєте ґрунтовні знання з обліку, аналізу та аудиту в банках (облікових технологій банківських операцій, нормативно-правового забезпечення банківського обліку);
 • отримаєте практичні навички щодо особливостей організації обліку в банках  України;
 • дізнаєтесь про особливості функціонування управлінських інформаційних систем в обліку, аналізі і аудиті банків;
 • матимете можливість отримати подвійні дипломи європейського зразка;
 • спілкуватиметеся та працюватимете з креативними та компетентними викладачами;
 • отримаєте освітні послуги на основі інноваційних навчальних технологій (тренінги, кейси, диспути);
 • зможете взяти участь у доступних програмах стажування та проходження практики у банківських установах;
 • зможете розпочати успішну професійну кар’єру в Національному банку України, вітчизняних і зарубіжних банках, аудиторських фірмах, інвестиційних компаніях, ІТ компаніях, страхових компаніях, приватних і державних підприємствах.
Навчальний процес
забезпечується викладачами кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу – докторами та кандидатами економічних наук, які  стажувались у Національному банку України, провідних вітчизняних банках, беруть участь у підготовці банківських аудиторів, викладають у зарубіжних ВНЗ, є практикуючими фахівцями та бізнес- тренерами, постійно удосконалюють професійні знання та беруть активну участь у науково – практичних конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах.
Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних  і вітчизняних студентських конференціях і олімпіадах, форумах та міжнародних освітніх проектах.
 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ БАНКАМИ»
1 семестр
Цикл загальної підготовки
 • Глобальна економіка
 • Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні
Цикл професійної підготовки
·         Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
·         Організація бухгалтерського обліку
Вибіркові дисципліни. Студент обирає 2 дисципліни
·         Бухгалтерський облік в управлінні банками
·         Звітність банків
·         Облікові технології банківських операцій
·         Правове забезпечення банківського обліку
2 семестр
Цикл загальної підготовки
·         Соціальна відповідальність
Цикл професійної підготовки
·         Податковий менеджмент
·         Організація і методика контролю та аудиту
·         Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика
Вибіркові дисципліни. Студент обирає 3 дисципліни
·         Податковий облік у банках
·         Фінансовий аналіз у банках
·         Управлінський облік у банках
·         Облік і аудит в Національному банку України
·         Внутрішній аудит у банках
3 семестр
Практична  підготовка
·         Міжпредметний тренінг
·        Практика та підготовка кваліфікаційної  магістерської роботи
Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо методики й організації обліку, аналізу, аудиту й оподаткування у банківських установах,які дозволяють швидше адаптуватись доспецифіки професійної діяльності та до змін нормативноїбази. Зокрема, магістри здобудуть такі компетентності:
 • Здатність організовувати процес формування та використання облікової інформації для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління банком.
 • Здатність визначати раціональні напрями організації облікового процесу за стадіями первинного, аналітичного, синтетичного, підсумкового обліку та регламентувати обов'язки  його виконавців у відповідності до вимог менеджменту банку.
 • Здатність застосовувати методологічні засади обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності в процесі облікового відображення активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів суб’єктів господарювання.
 • Здатність формувати первинні облікові документи та регістри податкового  обліку банків, вести документообіг операцій за податковими розрахунками та платежами в банках.
 • Здатність формувати та використовувати управлінську облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності банківського бізнесу.
 • Здатність формувати та коригувати  облікову політику суб’єкта господарювання, застосовувати облікові оцінки та моделі обліку у відповідності до концептуальних основ і облікових стандартів та розкривати інформацію у звітності.
 • Знання особливостей документообігу і діловодства, здатність обирати раціональні варіанти зберігання первинних документів, облікових регістрів та форм звітності у поточному та постійному архівах установи.
 • Здатність удосконалювати організаційні процедури внутрішнього (бухгалтерського та адміністративного) контролю в умовах функціонування автоматизованих систем обробки облікової інформації в банку.
 • Здатність організовувати процес формування фінансової звітності за міжнародними стандартами, інтерпретувати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
 • Здатність аналізувати ефективність фінансових стратегій банку та знаходити резерви підвищення результативності діяльності банківських установ на основі багатоваріантних альтернативних аналітичних розрахунків з метою досягнення стратегічних цілей.
 • Розуміння організації та методики аудиту в банках.
 • Розуміння змісту нормативно-правової бази та здатність її використовувати при обґрунтованні управлінських рішень на всіх рівнях управління банками з метою дотримання норм та правил  використання банківських ресурсів.
       Після закінчення програми випускники умітимуть організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту банку;знати технологію формування облікової інформації за стадіями облікового процесу,   та вміти на основі професійного судження подавати облікову інформацію керівництвудля використання в управлінні банком; знати теоретичні та методичні підходи до обліку діяльності суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами фінансової звітності;обґрунтовувати вибір та пояснювати порядок застосовування оновлених методик підготовки і надання облікової інформації для потреб керівництва;володіти сучасним інструментарієм фінансового аналізу в банках;уміти здійснювати  економічну діагностику діяльності банківських установ з позиції інтегрованого системного підходу;знати організаційні й методичні положення аудиту банківських установ; використовувати положення нормативно-правових документів в процесі ведення бухгалтерського обліку та формування звітності для потреб керівництва банку;знати порядок складання й подання фінансової, статистичної та податкової звітності банків;знати теорію, методику і практику формування управлінської інформації за стадіями внутрішнього облікового процесу   для потреб управління банком з урахуванням професійного судження; застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аналізу й аудиту в банках та імплементувати їх у професійну діяльність банківських установ.
 
 
 
Контакти:
Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, 2 корпус,
каб. 43, тел. 044 371 62 38
Завідувач кафедрою: каб. 45, тел. 044 371 62 39
E-mail: kokbu@kneu.edu.ua

 

Остання редакція: 18.04.18