Факультет обліку та податкового менеджменту

Податковий менеджмент

Презентація програми 

Податковий менеджмент

Нині бізнес потребує фахівців, які могли б забезпечити своєчасні і правильні розрахунки з бюджетом та цільовими фондами, чітко організувати спокійне проходження підприємством перевірок різних контролюючих органів без штрафних наслідків. І вимоги до претендентів на посади бухгалтера, помічника головного бухгалтера, аудитора та його помічника обов’язково містять запис «знання Податкового кодексу України є перевагою». Саме такі необхідні знання Ви здобудете і точно забезпечите свою конкурентну перевагу на ринку праці, обравши дану магістерську програму.

Випускаюча кафедра: кафедра обліку і оподаткування

Керівник магістерської програми: 

Остап'юк Наталія Анатоліївна– доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування.

Мета програми: розвинути вміння використовувати знання з обліку та податковогозаконодавства, аудиту та економічного аналізу для управління податковим навантаженням, його регулювання, контролю повноти та правильності сплати податків до бюджету з метою ефективного управління фінансовим оборотом підприємства.  

Програма призначена для тих, хто планує пов’язати своє життя з посадами бухгалтера, аудитора, працювати в аутсорсингових компаніях з ведення бухгалтерського обліку, працювати в органах Державної фіскальної служби, Державної інспекції України з питань праці.

В процесі навчання за магістерською програмою студенти вивчають комплекс дисциплін, які дозволяють набути навиків організації оподаткування підприємства шляхом розробки стратегії і тактики податкової політики, розрахунків в межах трансфертного ціноутворення, аналізу податкового навантаження з віднайденням шляхів його регулювання, правильно використовувати податкове та бухгалтерське законодавство в податкових спорах, використовувати комп’ютерні технології для організації податкових розрахунків підприємства, своєчасного подання податкової звітності, здійснення професійного податкового консультування.

Особливості програми,
що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:
• викладання здійснюється фахівцями з практичним досвідом роботи,  які мають сертифікати аудитора та міжнародних сертифікаційних програм, свідоцтва судових експертів;
• залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання у зарубіжних навчальних закладах;
• проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців-практиків відомих українських та міжнародних компаній;
• вивчаються дисципліни, що враховуються в сертифікаційних програмах міжнародних професійних бухгалтерських організацій;
• надання можливості опанувати окремі дисципліни шляхом навчання в закордонних університетах – партнерах КНЕУ;
• формування практичних навиків під час проходження практики в міжнародних компаніях;  
• можливість працевлаштування студентів на базах практики;
• розвиток навиків наукового дослідження та подальше отримання рекомендації подальшого навчання студентів в аспірантурі.

Професійна сертифікація є невід’ємною частиною отримання сучасної бізнес-освіти, що дозволяє ефективно формувати і об’єктивно оцінювати компетенції економістів, менеджерів, підприємців. Магістерська програмає сертифікованою однією знайбільш престижних на сьогодні світовими організацій у сфері професійних кваліфікацій на глобальному рівні – СІМА (Привілейований інститут управлінських бухгалтерів, Великобританія). Отримання цієї акредитації підтверджує високу якість навчальних програм та декларує позицію ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» діяти у напрямі гармонізації освітніх програм зі спеціальності «Облік і оподаткування» з вимогами найкращих світових практик при підготовці фахівців, оскільки зазначені організації є визнаними лідерами фінансових кваліфікацій у світі. 

Диплом CIMA (CharteredInstituteofManagementAccountants - Інститут дипломованих бухгалтерів управлінського обліку) – це доказ високого рівня фінансової кваліфікації. Кваліфікація CIMA вважається найавторитетнішою у сфері економіки, обліку, оподаткування та фінансового менеджменту.

Магістри з бухгалтерського обліку і оподаткування акредитовані CIMA 
(CharteredInstituteofManagementAccountants) і можуть безпосередньо 
вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації CIMA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У лютому 2017 р. бакалаври та магістри спеціальності «Облік і оподаткування» факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» отримали акредитацію за операційним рівнем кваліфікації CIMA.Відповідно, нашим випускникам зараховуються дисципліни сертифікаційного та операційного рівнів:
ОПЕРАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ
CIMA Diploma in Management Accounting
(CIMA Dip MA)
Операційний кейс стаді іспит
E1
Менеджмент організацій
P1
Управлінський облік
F1
Фінансова звітність та оподаткування
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ
СІМАCertificate in Business Accounting
(СІМАCert BA)
BA1
Основи економіки та бізнесу
BA2
Основи управлінського обліку
ВА3
Основи фінансового обліку
BA4
Основи етики, корпоративного управління та підприємницького права
 
Звання АСМА (AssociateofTheCharteredInstituteofManagementAccountants), яке отримують фахівці, що пройшли всі рівні кваліфікації, – запорука успішності кандидата на професійній ниві як в Україні так і за кордоном.

Студенти факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спеціальності «Облік і оподаткування»,  магістерських програм «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» та «Оподаткування підприємницької діяльності», отримали унікальну можливість отримання подвійного диплому в рамках реалізації договору про подвійні дипломи між ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Вищою Сопотською школою (Польща).

Студентам  надано можливість навчання у м. Cопот в межах магістерської програми, фінансованої за рахунок гранту Європейського Союзу. За умовами останнього, учасники навчання на студії «Подвійний диплом» здобувають можливості вивчити польську мову та удосконалити ділову англійську; проходити практику на міжнародних фірмах, осередки та підрозділи яких знаходяться в містахСопот і Гданськ. За умовами гранту, учасники проекту отримують часткове стипендіальне забезпечення.

За результатами навчанняна магістерських програмах студентиздобувають широкі компетенції, які охоплюють:

– вміння організувати реєстрацію підприємства як платника податку та обрати систему оподаткування підприємств різних організаційно-правових форм із урахуванням особливостей та складності їх структури та потреб у обліковій інформації;

– навики розробки облікової політики із урахування специфічних рис оподаткування та стратегічних цілей власників бізнесу;

– здатність організовувати проекти з питань облікового забезпечення оподаткування господарських операцій в міжнародному середовищі;

– навики аналітичної оцінкиподаткового навантаження на основі використання сучасної методології економічного аналізу;

– поглиблені знання розробки систем автоматизації процесів ведення бухгалтерського обліку податкових розрахунків;

– вміння організовувати оподаткування операцій у специфічних транзакціях з контрольованими країнами відповідно до засад трансфертного ціноутворення;

– володіння навичками надання аудиторських послуг, пов’язаних із перевіркою правильності оподаткування підприємств;

– уміння оскаржити результати податкової перевірки у спірних ситуаціяхта побудувати стратегію захисту в адміністративному та (або) судовому порядку інтереси суб’єкта господарювання в податкових спорах.

Після закінчення навчання випускники магістерської програми набувають можливості займати такі основі посади на підприємствах, в установах і організаціях:

• Аудитор

• Головний бухгалтер
• Головний ревізор
• Завідувач цехової бухгалтерії
• Фінансовий директор
• Начальник контрольно-ревізійного відділу
• Начальник фінансового відділу
• Начальник централізованої бухгалтерії
• Бухгалтер-експерт
• Консультант з податків і зборів
• Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)
• Державний аудитор
• Казначей
• Молодший науковий співробітник (бухгалтерський облік, аудит)
• Аналітик консолідованої інформації
• Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
• Економіст з податків і зборів
• Консультант з економічних питань
• Оглядач з економічних питань
• Агент податковий
• Бухгалтер
• Інспектор з контролю за цінами
• Ревізор-інспектор податковий

Що отримають випускники програм після їх закінчення:

  • володіння основними положеннями теорії, методології, практики бухгалтерського обліку та оподаткування, їх аналітичного та контрольного супроводження;
  • вміння використовувати сучасні інформаційні системи і технології для організації податкових розрахунків;
  • практичні навички формування, узагальнення та надання деталізованої інформації для організації оптимального податкового навантаження підприємства з урахуванням галузевих особливостей та специфіки економічної діяльності суб’єкта господарювання;
  • практичні навички обґрунтування позиції підприємства у податкових спорах та їх подальшого захисту в процесі адміністративного та (або) судового оскарження;
  • здатність використовувати професійні знання й практичні навички для організації ефективного використання та контролю усіх видів ресурсів підприємства відповідно до обраних систем сплати податків.
Остання редакція: 20.04.18