Факультет обліку та податкового менеджменту

29 березня 2018 року на факультеті Обліку та податкового мененджменту відбувся міжкафедральний науково-практичний семінар11 Квітня 2018р.

Науковий семінар проведено в межах співпраці ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» і корпорації «Інформаційні технології» (IT-Enterprise).
Мета заходу– сприяння успішній підготовці фахівців з обліку, аудиту та оподаткування, здатних реалізувати вітчизняну програму цифрової трансформації та ефективно здійснювати операційну діяльність в умовах цифрового оточення.
 
Тематика міжкафедрального науково-практичного семінару передбачала розгляд і обговорення таких питань:
«IT-Enterprise ERP– досвід впровадження програмних продуктів»
Доповідач: Ященко Валентин – Project managerIT-Enterprise
 
«MASTER:Бухгалтерія – новий український програмний продукт»
Доповідачі:
Кавецький Юрій Дмитрович– Project managerMASTER:Бухгалтерія
Навроцька Ірина Юріївна
Project manager MASTER:Бухгалтерія
 
Модератор: Матієнко-Зубенко І.І. – к.е.н., доцент кафедри аудиту, керівник Навчально-тренувального центру ФОПМ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 
 
У роботі міжкафедрального наукового семінару взяли участь викладачі і студенти факультету обліку та податкового менеджменту і факультету економіки агропромислового комплексу, активно обговорювали презентовані матеріали, висловлювали власні бачення щодо проблематики означених питань.

У вступному слові Кавецький Юрій Дмитович – Project managerMASTER:Бухгалтерія, зазначив, що корпорація «Інформаційні технології» має тридцятирічний досвід роботи на ринку ІТ-технологій і є провідним розробником програмного забезпечення для автоматизації малих, великих і середніх промислових підприємств, підприємств фінансового сектора, послуг, холдингових структур. Корпорацією накопичений великий досвід розробки проектів оптимізації діяльності і впровадження автоматизованих систем управління в різних галузях на сучасному науково-технічному рівні як в Україні, так і за її межами. Зокрема, реалізований проект ERP-системи «IT-Enterprise» класу Industry4.0, для високотехнологічних бізнес-структур з обробкою гігабайтів управлінських даних, який, відповідно, потребує високої «цифрової» кваліфікації користувачів. Наголосив, що в недалекому майбутньому цифровому бізнесу будуть потрібні висококласні фахівці з поглибленими знаннями не тільки предметної області, а й професійними навичками з програмування, побудови і експлуатації інформаційних систем і технологій в економіці.

Саме тісна взаємодія бізнесу і вищих навчальних закладів забезпечить підготовку 
фахівців нового покоління, які сприятимуть прискоренню процесу імплементації України в глобальний інформаційний простір.
Ященко Валентин – Project managerIT-Enterprise, зупинився на основних цілях впровадження проектів системи IT-Enterprise на підприємствах, а саме: оптимізації діяльності підприємства і реінжинірингу бізнес-процесів підприємства з метою вирішення завдань спрямованих на досягнення стратегічних бізнес-цілей підприємства; скороченні витрат виробництва, ефективному управлінні ресурсами підприємства за рахунок впровадження сучасних стандартів управління виробництвом MRPII, MES, APS; оперативному контролі фінансового стану підприємства, створенні умов для зростання доходів і керованого скорочення витрат виробництва, оперативного управління собівартістю продукції; формалізації і 
контролі всіх бізнес-процесів підприємства, підвищенні координації та оперативності діяльності служб і підрозділів підприємства; підвищенні якості та конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок автоматизації таких завдань; наданні керівництву підприємства і користувачам системи можливості отримання повної і достовірної інформації про стан виробничого процесу і фінансової діяльності підприємства для проведення поглибленого аналізу і оцінки діяльності підприємства і прийняття рішень; підвищенні якості та мотивації праці персоналу підприємства за рахунок автоматизації задач.
Основна увага слухачів була спрямована саме на ті компетентності і практичні навички, якими повинні володіти майбутні фахівці, щоб бути затребуваними на ринку праці.

Кавецький Ю.Д. та Навроцька Ірина Юріївна – Project managersMASTER:Бухгалтеріяу своїй доповіді зазначили, що команда вітчизняної корпорації ІТ-Еnterprise розробила програму для бухгалтерського обліку MASTER:Бухгалтерія, функціонал якої охоплює всі види операцій на підприємствах малого та середнього бізнесу. Зупинилися на особливостях використання системи у податковій сфері, можливості одночасного ведення обліку діяльності необмеженої кількості юридичних осіб. Звернули увагу на те, що сервіс відповідає вимогам українського ринку, він простий у використанні, підходить компаніям різного профілю.

Кавецький Ю.Д. вручив керівнику НТЦ ФОПМ сертифікати, які засвідчують відкриття «Сертифікованого центру Академії MASTER-рішень» в ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», а також надають право кафедрі аудиту та кафедрі обліку і оподаткування проводити навчання користувачів за власними навчальними програмами, а також Сертифікат, який підтверджує те, що Матієнко-Зубенко І.І. має статус «Сертифікованого викладача Академії MASTER-рішень».

У заключному слові к.е.н, доцент Матієнко-Зубенко І.І. підвела підсумки проведення міжкафедрального наукового семінару. Зазначила, що питання, які були розглянуті на семінарі, є актуальними для факультету обліку та податкового менеджменту, оскільки з 2018-2019 навчального року за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» кафедрою аудиту започаткована нова спеціалізація «Диджитал-облік». А відкриття «Сертифікованого центру Академії MASTER-рішень» в «Центрі інноваційних рішень IT-Enterprise» на ФОПМ сприятиме підготовці фахівців нової генерації.