Облiково-економiчний факультет

Місією обліково-економічного факультету є формування для нашої країни фахівців вищої кваліфікації у галузях бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту.

Успішна робота факультету гарантується високим фаховим та науковим рівнем професорсько-викладацького складу. 95 науковців працюють на кафедрах факультету, з них 13 докторів економічних наук і професорів, 58 кандидатів наук, доцентів, 24 старших викладачі та асистенти. І всі вони – непересічні, яскраві, талановиті особливості. Навчальний процес на факультеті обслуговують 25 досвідчених методистів кафедр та факультету.

До останніх досягнень факультету слід віднести встановлення тісних зв’язків та укладення довгострокової угоди про співпрацю з компанією "1С", відомим розробником професійного програмного забезпечення. За підтримки ректорату Університету на найвищому рівні було сформовано комп'ютерний клас, укомплектований новими меблями і найсучаснішими потужними комп’ютерами, а, найголовніше, – на кожній машині встановлено останню, 8-му версію програми "1С: Бухгалтерія для України". Метою цієї акції на факультеті називають надання можливості студентам, не відвідуючи додатково платні курси поза межами університету, освоїти програмне забезпечення "1С: Бухгалтерія". Це справжнє посилення практичної складової навчання на факультеті.

Основними місцями роботи випускників зі спеціальності "Облік і аудит" є малі, середні та великі підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, аудиторські фірми, організації, установи, мінісерства та відомства.

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр й одержання відповідного диплому студенти зі спеціальності "Облік і аудит" на конкурсній основі продвожують навчання за такими магістерськими програмами: "Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю", "Облік і аудит в управлінні банками", "Облік і контроль в секторі загального державного управління". За своїм бажанням вони обирають і магістерську програму - враховуючи майбутнє працевлаштування.

Основними посадами на яких знаходять своє працевлаштування випускники факультету, після успішного закінчення навчання на магістерському рівні, є такі:

 • аудитор;
 • бухгалтер-експерт;
 • бухгалтер-ревізор;
 • головний бухгалтер;
 • головний державний податковий інспектор;
 • головний касир;
 • головний ревізор;
 • директор фінансовий;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст-радник;
 • консультант з економічних питань;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • консультант з податків і зборів;.
 • науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік, управління підприємницькою діяльністю, управління банками та в секторі загального державного управління);
 • начальник контрольно-ревізійно­го відділу;
 • тощо.

Детальніше про факультет » 


Інноваційність розвитку факультету полягає у підготовці всебічно розвинених і професійно підготовлених особистостей, які здатні виступити носіями та активними впроваджувачами випереджаючих практику знань.

На факультеті відбувається докорінна зміна основних методів викладання і навчання, на зміну лекціям та практичним (семінарським) заняттям у традиційній формі приходять новітні методи викладання і навчання. Зокрема, це лекції-дискусії, тренінги, кейси, ділові ігри та інші форми і методи.

Все це повинно сприяти особистісному та професійному зростанню студентів факультету, що забезпечить конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі; формуванню гармонійно розвиненої особистості студента, всебічному розвитку творчого потенціалу колективу факультету та, як наслідок, перетворення факультету у провідний за своїм фахом в Україні.

Слід особливо наголосити на традиціях факультету, що підтримуються завдяки тому, що переважна більшість професорсько-викладацького складу – це випускники обліково-економічного факультету, що створює особливий мікроклімат, ауру доброзичливості, настрою на творчі здобутки, взаємодопомоги, поважного ставлення до студентів як до колег.

Науковий потенціал факультету дуже високий Так, за 50 річну історію на факультеті було підготовлено більше 30 докторів економічних наук та більше, ніж 290 кандидатів економічних наук.

Головним надбанням факультету є його студенти, адже без них неможливо уявити факультет. За роки існування обліково-економічний факультет закінчило більше 19000 студентів. Сьогодні на факультеті навчається 2715 студентів. Переважну кількість їх  складають студенти денної форми навчання – 1322, на вечірній формі – 185 та на заочній – 1208.

Навчальні плани, програми підготовки бакалаврів та магістрів розроблені на основі міжнародного досвіду та дістали високу оцінку вітчизняних і зарубіжних фахівців.

Велика увага приділяється вивченню іноземних мов. Студенти факультету мають можливість паралельно навчатися у зарубіжних університетах.

Високий конкурсний відбір забезпечує вступ до університету добре підготовленої молоді практично з усіх регіонів України. Їй властиве прагнення до економічних знань, до професійної підготовки та інтелектуального самовдосконалення. І для цього є всі підстави: матеріально-технічна база факультету характеризується відокремленим навчальним корпусом, облаштованими аудиторіями, спеціалізованими класами, навчально-методичними кабінетами. Важливий компонент у його роботі – забезпечення студентів власними підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами. Всі дисципліни, що викладаються студентам на бакалаврському та магістерському рівнях, підкріплені навчальною та навчально-методичною літературою, підготовленою вченими цього ж колективу.

Історія факультету

Обліково-економічний факультет як окремий структурний підрозділ створено у 1959 році. Спочатку факультет називався обліково-статистичним, а згодом, після 1965 року його було перейменовано в обліково-економічний. І до 2003 року він формував дві спеціальності: бухгалтерський облік (згодом "Облік і аудит") та економічну статистику. У 2003 році спеціальність "Економічна статистика" разом з кафедрою статистики було передано до складу факультету інформаційних систем і технологій.

Сьогоднішній рівень обліково-економічного факультету, його успіхи, досягнення – належний наслідок кропіткої і творчої роботи багатьох людей, організаторів, учених, які тут працювали і працюють. Особливе місце серед них посідають колишні декани факультету. Зокрема, це – Цюпа Митрофан Григорович – доцент, Федоров Олександр Федорович – к.е.н., доцент, Кошелюк Сергій Опанасович  – к.е.н., доцент, Коба Михайло Федотович – к.е.н., доцент, Мельничук Георгій Макарович – к.е.н., професор, Козирєв Олександр Васильович – к.е.н., доцент. Останні 21 рік факультет очолював к.е.н., професор Єфіменко Василь Іванович. З березня 2016 року обов’язки декана виконує д.е.н., професор Бондар Микола Іванович.

Суттєвий доробок у розбудову факультету, формування молодих спеціалістів, удосконалення навчально-методичної роботи, розвиток науки внесли завідувачі кафедр, визнані педагоги, науковці – Німчинов Прокіп Петрович – д.е.н., професор, Литвин Юрій Якович – д.е.н., професор, Кузьмінський Анатолій Миколайович – д.е.н., професор, Кужельний М.В. – д.е.н., професор, Каракоз Іван Іванович – д.е.н., професор, Чумаченко Микола Григорович – д.е.н., професор, Найдьонов Віктор Сергійович – д.е.н., професор, Самборський Володимир Іванович – д.е.н., професор, Завгородній Віктор Петрович – д.е.н., професор, Долгополов Євген Васильович – д.е.н., професор, Пасхавер Йосип Саулович – д.е.н., професор, Головач Анатолій Варфоломійович – д.е.н., професор, Трофімов Валерій Петрович – д.е.н., професор, Герасименко Сергій Сергійович – д.е.н., професор, Моторин Руслан Миколайович – д.е.н., професор.

Кафедри факультету сьогодні очолюють відомі педагоги і провідні науковці Бондар М.І. – д.е.н., професор, Кіндрацька Л.М., – д.е.н., професор, Кузьминський Ю.А. – д.е.н., професор, Петрик О.А. – д.е.н., професор

 

 

Герб факультету

Герб факультету є стилізацією відомого герба бухгалтерів, запропонованого французьким вченим Жаном Батистом Дюмарше та затвердженого у 1946р. міжнародним конгресом бухгалтерів.

Основними елементами герба є:

 • Ваги – символ балансу;
 • Сонце – символізує вагому роль бухгалтерського обліку при висвітленні фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • Крива Бернуллі –  символізує  виникнення і вічний розвиток бухгалтерського обліку.

У верхній частині герба розташовано дату створення університету та дату створення обліково-економічного факультету.

Навколо герба розташовано девіз «SCIENCE-CONSCIENCE-INDEPENDENCE-НАУКА-ДОВІРА-НЕЗАЛЕЖНІСТЬ». Слова девізу мають нагадувати про основні фундаментальні принципи на яких базується діяльність професійних бухгалтерів і аудиторів.

Герб факультету обрамлено лавровим вінком, що символізує славні традиції та досягнення обліково-економічного факультету в розвитку науки та педагогічній діяльності.

Гордістю факультету є його випускники:

Білоусова І.А. – народний депутат України, заступник Голови комітету з питань економічної політики Верховної Ради України.
Брезвін А.І – екс-Голова Державної податкової адміністрації України.
Вакуленко М.І. – перший проректор КНЕУ.
Вітренко Н.М. – народний депутат України 2-3 скликання.
Ворона О.І. – начальник управління бухгалтерського обліку, фінансування та звітності секретаріату Кабінету Міністрів України.
Голов С.Ф. – президент Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.
Дмитрук В.М. – начальник фінансового управління Державного Управління Справами.
Льовочкін С.В. - екс-Голова Адміністрації Президента України.
Лібанова Е.М. – директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.
Мельничук Г.М. – перший проректор КІНГ.
Пархоменко В.М. – екс-начальник управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.
Труш В.Є. – завідувач кафедри обліку і аудиту Херсонського державного технологічного університету.
Ульянченко М.В. – директор ЗАТ "Транснафтопереробка".
Швець В.Г. – завідувач кафедри обліку і аудиту Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, та багато інших.

Магістерські програми
Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Презентація програми 

Галузь знань – 07  «Управління та адміністрування»

Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Cпеціалізація – «Облік, аудит та оподаткування»

Облік і аудит в управлінні банками

Нормативний термін навчання: один рік та 6 місяців для денної форми та один рік і вісім місяців для заочної форми навчання.

Облік і контроль в секторі загального державного управління

Нормативний термін навчання: один рік та 6 місяців для денної форми та один рік і вісім місяців для заочної форми навчання.

Оподаткування підприємницької діяльності

Презентація програми 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Cпеціалізація – «Облік, аудит та оподаткування»
 

Аудит та державний фінансовий контроль

Магістерська програма 8006 «Аудит та державний фінансовий контроль»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ»

Управлінський облік і контроль

Магістерська програма «Управлінський облік і контроль»  - це управління майбутнім

Управлінський облік спрямований на майбутнє, поєднується з управлінням та плануванням, не керується державними стандартами, увага зосереджується на конкретних сегментах господарської діяльності

Спеціальності
Облік і аудит

Перелік дисциплін навчального плану галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

Випускаюча кафедра: Кафедра обліку підприємницької діяльності

Обліково-економічний факультет здійснює підготовку фахівців зі спеціальності “Облік і аудит“ за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр на денній та заочній формах навчання.

Розклад занять

Розклад занять на 2015-2016 навчальний рік
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс 1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс  

Заочна

По тижням

 

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓


 

Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет

Контактна інформація

 

Декан Єфіменко Василь Іванович

Помічник декана:

Дашкевич Микола Васильович

тел. 456-50-19 (каб. 38)

 

тел. 456-50-19 (каб. 38)

Заступники декана:

Ісай Оксана Василівна

Поплюйко Андрій Миколайович

 

тел. 371-62-36 (каб. 48)

тел. 371-62-61 (каб. 18-а)

   
Диспетчери денної форми навчання тел. 371-62-40 (каб. 48)
Диспетчери заочної форми навчання тел. 371-62-49 (каб. 19)
  oef@kneu.edu.ua

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г каб. 48