Факультет обліку та податкового менеджменту

Аудит та державний фінансовий контроль

Магістерська програма «Аудит та державний фінансовий контроль»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ОБЛІК І АУДИТ»

Презентація програми

Ви амбіційна, цілеспрямована молода людина і бажаєте успішної стрімкої кар’єри (на вітчизняному та міжнародному ринку праці), невпинного професійного зростання на керівних посадах і без рутинної роботи в економічній сфері?  Тоді Ваш старт у реалізації цієї мрії починається з магістерської програми кафедри аудиту «Аудит та державний фінансовий контроль»!

Чому так? Все просто: Зазначений напрям освіти – ефективна інвестиція у Ваше успішне майбутнє! Це завжди актуально, цікаво, дозволяє проявити особистісні якості (професіоналізм, лідерство та креативність), високий рейтинг професії аудитора у суспільстві, достойний рівень винагороди за якісну працю.
 
Місія програми:підготовка на засадах конкурентоспроможності та  інноваційності фахівців нової формації з аудиту, державного фінансового контролю, обліку та оподаткування, які відповідають сучасним професійним стандартам та здатні задовольняти запити суспільства та  роботодавців (держави і бізнесу), а також є багатогранними особистостями.
 
 
   Керівник магістерської програми: 
Петрик Олена Анатоліївна 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
e-mail: ka@kneu.edu.ua 
 
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
071 «Облік і оподаткування»
Спеціалізація
«Облік і аудит»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми
денної форми навчання – 1 рік 6 місяців,
заочної форми навчання – 1 рік 8 місяців.
 

 

Конкурентні переваги навчання за магістерською програмою«Аудит та державний фінансовий контроль» у КНЕУ імені Вадима Гетьмана:

 • унікальна освітня програма, перша в Україні, за якою готують висококваліфікованих  фахівців нового покоління у сфері аудиту, державного контролю, обліку та оподаткування;
 • інтегрований міждисциплінарний характер навчання; відповідність Міжнародним стандартам освіти бухгалтерів;
 • наявність значного попиту на ринку праці на професіоналів зі знаннями і практичними навичками у сфері незалежного, внутрішнього та державного аудиту і контролю;
 • широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування, можливість отримання навичок роботи з інноваційними прикладними програмними продуктами для бухгалтерів і аудиторів з видачею сертифікатів користувача від їх розробників;
 • залучення до навчального процесу практиків (незалежних аудиторів, податкових консультантів, представників регуляторів та професійних організацій (Аудиторської палати України, Спілки аудиторів України, Інституту внутрішніх аудиторів та ін.) Міністерства фінансів України, Рахункової палати України, Державної аудиторської служби та ін.; проведення майстер-класів та тренінгів;
 • стажування, практика у провідних міжнародних і вітчизняних аудиторських фірмах, державних контролюючих органах, корпораціях з можливістю подальшого працевлаштування;
 • можливість подальшого навчання в аспірантурі;
 • можливість на перспективу отримання сертифікатів незалежного аудитора, економічного експерта, кваліфікаційногосвідоцтвасудового експерта,сертифікація АССА(зарахування рівнів F1-F4, F7за результатами навчання в КНЕУ), CIMA, CAP, CIPA;
 • набуття навичок роботи з низкою програмних продуктів: он-лай бухгалтерія «Облік SaaS», «Master:Бухгалтерія», «ІС-ПРО» та видача сертифікатів користувачів зазначених прикладних програмних рішень;
 • широкі можливості міжнародної академічної мобільності, отримання подвійного диплому про вищу освіту одночасно у КНЕУ та у закордонному вузі, підтримка студентських наукових досліджень.
 • увага та індивідуальний підхід до навчання кожного студента, можливість комфортно поєднувати роботу і відвідування занять.

Запровадження навчання за магістерською програмою«Аудит та державний фінансовий контроль» у рамках галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит» у КНЕУ зумовлено  суспільним запитом на достовірну, повну та прозору інформацію про діяльність підприємств та організацій, банків, фінансових установ, уряду, політичних партій та багатьох інших суб’єктів, що своєю чергою обумовило трансформацію сучасної системи контролю в Україні. Розвиток незалежного аудиту, запровадження державного аудиту, внутрішнього аудиту державних установ і організацій сприяли стрімкому зростанню попиту на ринку праці на професіоналів у сфері незалежного і внутрішнього аудиту і державного контролю.

Магістерська програма «Аудит та державний фінансовий контроль»орієнтована на формування у майбутніх фахівців системи знань, умінь та практичних навичок у сфері аудиту та державного фінансового контролю, спрямованих на:

 • створення та організацію функціонування аудиторської фірми;
 • оволодіння навиками планування та здійснення незалежних аудиторських перевірок, надання супутніх аудиторських послуг;
 • проведення контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм);
 • оволодіння навиками створення служби внутрішнього аудиту, виконання обов’язків внутрішнього аудитора;
 • організацію і проведення державного аудиту за вимогами міжнародних стандартів ISSAI;
 • проведення інспектування, податкових перевірок та економічних експертиз;
 • надання консалтингових послуг, здійснення процедури «дью ділідженс»;
 • застосування спеціальних програмних продуктів та інформаційних систем у роботі аудитора;
 • набуття знань та практичних навичок ведення обліку та підготовки звітності за міжнародними стандартами, організації  бухгалтерського обліку, здійснення корпоративного аналізу та діагностики, а також податкового управління і контролю;
 • проведення наукових досліджень у сфері аудиту та контролю.

Випускники можуть працювати в міжнародних і вітчизняних аудиторських і консалтингових компаніях; у системі корпоративного управління суб’єктів господарювання; службах внутрішнього аудиту; органах Державної аудиторської служби України, Рахункової палати України та її територіальних підрозділах; підрозділах внутрішнього аудиту міністерств та інших органів виконавчої влади, установах, організаціях і підприємствах, які належать до сфери їх управління; бухгалтерських службах, фіскальних органах, судово-експертних установах, навчальних і науково-дослідних установах і організаціях.

Перелік основних посад, які може обіймати випускник: аудитор; помічник аудитора; державний аудитор; внутрішній аудитор; фінансовий директор; контролер; внутрішній контролер; головний бухгалтер; бухгалтер; інспектор; економіст; консультант з питань обліку, оподаткування та економічного контролю; фінансовий аналітик; фахівець з оподаткування;  науковий співробітник, викладач та багато інших.

Компоненти магістерської програми «Аудит та державний фінансовий контроль»:

№п/п
Назва навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові дисципліни
1.
Глобальна економіка
5
2.
Соціальна відповідальність
5
3.
Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні
4
4.
Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
4
5.
Податковий менеджмент
4
6.
Організація бухгалтерського обліку
4
7.
Організація і методика контролю та аудиту
4
8.
Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика
4
Вибіркові дисципліни
9.
Внутрішній аудит корпорацій
4
10.
Державний фінансовий контроль
4
11.
Консолідація фінансової звітності
4
12.
Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування
4
13.
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
4
14.
Дью ділідженс підприємств
4
15.
Аудит оподаткування підприємницької діяльності
4
16.
Аудит державних фінансів
4

 МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «АУДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»– ВАШПРАВИЛЬНИЙВИБІР ТА ДОРОГА ДО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ!

Остання редакція: 23.04.20