Факультет обліку та податкового менеджменту

Мовою бізнесу називають облікову систему та бухгалтерські операції, що забезпечують достовірною, доречною, об’єктивною і дохідливою інформацією про фінансовий стан і результати діяльності всіх користувачів: власників і керівників підприємств, акціонерів, інвесторів, органи державного управління і контролю. Звідси високі вимоги до навчання фахівців з обліку, аудиту та оподаткування на  факультеті обліку та податкового менеджменту, заснованому в 1959 р.  З 1 грудні 2017 року обліково-економічний факультет було перейменовано на факультет обліку та податкового менеджменту відповідно до Наказу Ректора Університету "Про організаційно-структурне оновлення Університету" №815 від 30.10.2017 р.

Сьогоднішній рівень факультету, його успіхи та досягнення є наслідком кропіткої та творчої роботи багатьох людей, організаторів, учених, які тут працювали та працюють.

Значний внесок у розбудову факультету, формування молодих спеціалістів, удосконалення навчально-методологічної роботи, розвиток науки зробили завідувачі кафедр, визнані педагоги та науковці: доктори економічних наук, професори П.П.Німчинов, Ю.Я.Литвин, А.М.Кузьмінський, І.І.Каракоз, М.Г.Чумаченко, В.С.Найдьонов, В.І.Самборський, В.П.Завгородній, Є.В.Долгополов, Й.С.Пасхавер, А.В.Головач, В.П.Трофімов, С.С.Герасименко, Р.М.Моторин.

Особливе місце в цій когорті належить колишнім деканам факультету: кандидатам економічних наук, доцентам М.Г.Цюпі, О.Ф.Федорову, С.О.Кошелюку, М.Ф.Кобі, О.В.Козирєву, кандидату економічних наук, професору Г. М. Мельничуку. Останні 20 років до березня 2016 року факультет очолював кандидат економічних наук, професор Єфіменко Василь Іванович.

Успішна робота факультету гарантується також високим професійним та науковим рівнем існуючого складу науково-педагогічного персоналу. Близько 80 науковців нині працюють на кафедрах факультету, з них 19 докторів економічних наук і професорів, 46 кандидатів наук, доцентів, 15 старших викладачів та асистентів. І всі вони — непересічні, яскраві, талановиті особистості. Навчальний процес на факультеті обслуговують 13 досвідчених інспекторів, лаборантів та диспетчерів  кафедр і факультету. Факультет обліку та податкового менеджменту здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями бакалавр і магістр на денній та заочній формах навчання.

Термін підготовки бакалавра на денній та заочній формах навчання становить 4 роки. В процесі навчання на освітньому ступені бакалавра студенти набувають професійних компетентностей, вивчаючи такі дисципліни циклу професійної підготовки:

 • бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • фінансовий облік;
 • система оподаткування підприємства;
 • теорія економічного аналізу;
 • основи економічного контролю;
 • аналіз господарської діяльності;
 • аудит;
 • управлінський облік;  
 • облік і звітність в оподаткуванні;
 • інформаційні системи і технології в обліку;
 • облік в банках;
 • облік в бюджетних установах.

Детальніше про факультет » 

Після закінчення навчання за освітнім ступенем бакалавр й одержання відповідного диплома студенти зі спеціальності «Облік і оподаткування» на конкурсній основі можуть продовжувати навчання за такими магістерськими програмами:

 • «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльності» (україномовна та англомовна);
 • «Облік і аудит в управлінні банками»;
 • «Облік і контроль в секторі загального державного управління»;
 • «Податковий менеджмент»;
 • «Аудит та державний фінансовий контроль»;
 • «Управлінський облік і контроль;
 • "Безпека бізнесу".

За своїм бажанням студенти обирають магістерську програму, враховуючи своє майбутнє працевлаштування. Нормативний термін підготовки магістрів: 1 рік 6 місяців для денної форми та 1 рік 8 місяців для заочної форми навчання.

До останніх досягнень факультету можна віднести широке запровадження інноваційно-комунікаційних технологій в навчальний процес на бакалаврському та магістерському рівнях. Для цього на  факультеті обліку та податкового менеджменту створений Навчально-тренувальний центр факультету ОПМ, головним завданням якого є тісна співпраця з розробниками інформаційних технологій і запровадження в навчальний процес останніх досягнень в інформаційній галузі.

Пролонговані угоди про співпрацю з корпораціями «1С», «Галактика Україна», «Парус Україна», «Інтелект-Сервіс», прикладні програмні рішення яких успішно використовуються в отриманні професійних навичок. Укладені нові угоди з компаніями «КІТ: ХХІ» та «Інститутом прикладних систем і технологій». Студенти отримують знання із застосування в майбутній професійній діяльності бухгалтерських програм «1С: Бухгалтерія Україна», «Парус», «Галактика ERP», «M.E.Doc», "Master.Бухгалтерія". В навчальному процесі використовується прикладне програмне рішення «Облік SaaS» – нове досягнення в автоматизації бухгалтерського обліку з використання хмарних обчислень, а також програмне забезпечення «КІТ.Аудит» для здійснення аудиторських перевірок. Це справжнє посилення практичної складової навчання на факультеті.

В 2016 році акредитовано навчальні програми на заліки іспитів Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА). Акредитація АССА по заліках діючої бакалаврської програми спеціальності «Облік і аудит»  дає право отримувати заліки на чотири іспити АССА:

F1 – Роль бухгалтера у бізнес-середовищі;

F2 – Управлінський облік;

F3 – Фінансовий облік;

F4 – Корпоративне та підприємницьке право.

Акредитаціямагістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльності» додатково дає право отримувати залік на іспит АССА F7 – Фінансова звітність.

Інноваційність розвитку факультету полягає у підготовці всебічно розвинених і професійно підготовлених особистостей, які здатні виступити носіями та активними впроваджувачами випереджаючих практику знань. На факультеті відбувається докорінна зміна основних методів викладання і навчання, на зміну лекціям та практичним (семінарським) заняттям у традиційні формі приходять новітні методи викладання і навчання. Зокрема, це лекції-дискусії, тренінги, кейси, ділові ігри та інші форми і методи. Підготовка бакалаврів і магістрів здійснюється на денній і заочній формах з використанням інноваційних технологій навчання, які ґрунтуються на новітніх досягненнях вітчизняної та іноземної наукової думки відповідно до сучасних соціально-економічних умов. Все це повинно сприяти особистісному та професійному зростанню студентів факультету, що забезпечить конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі; формуванню гармонійно розвиненої особистості студента, всебічному розвитку творчого потенціалу колективу факультету та, як наслідок, перетворення факультету у провідний за своїм фахом в Україні.

Головним надбанням факультету є його студенти, адже без них неможливо уявити факультет. Факультет обліку та податкового менеджменту є одним з найбільших у КНЕУ і налічує близько 1000 студентів.

Основними місцями роботи випускників зі спеціальності «Облік і оподаткування» є малі, середні та великі підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, аудиторські фірми, організації і установи, міністерства та відомства. Залежно від бажання та покликання молоді фахівці можуть працювати викладачами обліку, аудиту, оподаткування, економічного аналізу, державного фінансового контролю в технікумах, коледжах та вищих навчальних закладах.

Основними посадами, на яких знаходять своє працевлаштування випускники факультету, після успішного закінчення навчання на магістерському рівні, є такі:

 • аудитор;
 • бухгалтер-експерт;
 • бухгалтер-ревізор;
 • головний бухгалтер;
 • головний державний податковий інспектор;
 • головний касир;
 • головний ревізор;
 • директор фінансовий;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст-радник;
 • консультант з економічних питань;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • консультант з податків і зборів;.
 • науковий співробітник (в сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування, управління підприємницькою діяльністю, управління банками та в секторі загального державного управління);
 • начальник контрольно-ревізійного відділу;
 • тощо.

Факультет координує діяльність Центру зв’язків з роботодавцями «Перспектива» й сприяє пошуку роботи та працевлаштуванню випускників. На базі Центру студенти мають змогу пройти адаптаційні тренінги, взяти участь в Днях кар’єри й налагодити контакти з провідними українськими та міжнародними компаніями. На факультеті створено базу провідних підприємств, установ і організацій для проходження студентами практики й розвитку професійних компетенцій.

На факультеті створені сприятливі умови для наукової діяльності та участі студентів у міжнародних і науково-дослідницьких проектах. На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». З вересня 2016 року проводиться набір до аспірантури та докторантури за спеціальністю «Облік і оподаткування». Університет (факультет) є співзасновником наукових видань, зокрема науково-практичного журналу «Бухгалтерський облік і аудит» (головний редактор — к.е.н., професор В. І. Єфіменко), науково-практичного журналу «Незалежний аудитор» (головний редактор — д.е.н., професор Ю.А.Кузьмінський). Викладачі факультету є членами редколегій провідних фахових видань у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту.

На базі  факультету обліку та податкового менеджменту функціонує Інститут обліку, основною метою якого є розвиток наукового спрямування «Облік, аналіз та контроль господарської діяльності суб’єктів господарювання» в сегменті економічних наук; розробка рекомендацій з вирішення актуальних проблем облікового, аналітичного і контрольного забезпечення фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання; сприяння через проведення та власне результати досліджень навчальній діяльності та діяльності з підготовки наукових кадрів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

У структуру факультету входять чотири кафедри:

Кафедра обліку і оподаткування  — завідувач Шигун Марія Михайлівна, д-р екон. наук, професор (тел.: 456-52-56; 371-62-31, kafedra34@ukr.net)

Кафедра обліку в кредитних та бюджетних установах та економічного аналізу — завідувач Кіндрацька Любомира Максимівна, д-р екон. наук, професор (тел.: 371-62-38, 456-52-56).

Кафедра бухгалтерського обліку— завідувач Кузьмінський Юрій Анатолійович, д-р екон. наук, професор (тел.: 371-62-70, 371-62-46).

Кафедра аудиту — завідувач Петрик Олена Анатоліївна, д-р екон. наук, професор (тел.: 371-62-54). 

Магістерські програми

Після закінчення навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти й одержання відповідного диплома студенти зі  СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ОБЛІК І АУДИТ» на конкурсній основі продовжують навчання за такими магістерськими програмами:

Відео
Контактна інформація

Адреса факультету: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-Г, корпус № 2.

Декан факультету — Бондар Микола Іванович, доктор екон. наук, професор (каб. 38, 2-й корпус КНЕУ, тел. 456-50-19).

Заступники декана:

 • Примаченко Олена Леонідівна, канд.екон.наук, доцент — заступник декана з організації навчального процесу, вирішення поточних питань студентів (каб. 48, тел. 371-62-36);
 • Цятковська Олена Віталіївна, канд.екон.наук, доцент — заступник декана з виховної роботи, вирішення поточних питань студентів (каб. 18-а, тел. 371-62-61).
 • Остап'юк Наталія Анатоліївна, доктор екон. наук, професор — заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності (каб. 18).

Фахівець з контролю по забезпеченню навчального процесу:

 • Буток Оксана Михайлівна —  каб. 18-а, тел. 371-62-61;

Методисти денної форми навчання (каб. 48,  2 корпус КНЕУ, тел.371-62-40):

 Режим роботи: з понеділка по п‘ятницю, з 8-30 до 16-30 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

 • Чернявська Світлана Андріївна — інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу 1-ї категорії;
 • Гагадзе Тамара Володимирівна — інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу 1-ї категорії;

Методисти заочної форми навчання (каб. 19, 2 корпус КНЕУ, тел. 371-62-47, 371-62-49, :

 Режим роботи: з понеділка по п‘ятницю, з 10-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

 • Ніцкевич Тетяна Михайлівна, інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу 1-ї категорії;
 • Ходаківська Валентина Миколаївна, диспетчер;

 Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г каб. 48

opm@kneu.edu.ua

Детальніше інформацію про факультет обліку та податкового менеджменту та кафедри можна знайти в електронній мережі за адресою: http://oef.kneu.edu.ua/