Факультет обліку та податкового менеджменту

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
Облік – це не лише універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, але яка повністю розкривається перед професіоналом. Облік забезпечує достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією про фінансовий стан і наслідки діяльності підприємства всіх користувачів: власників та керівників, акціонерів, інвесторів, органи державного управління тощо. Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. До цих слів сьогодні міг би приєднатись керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють фахівці з обліку і оподаткування, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі. Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування вже понад 60 років готує факультет обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Положення про факультет ОПМ

Детальніше про факультет »

Факультет засновано в квітні 1959 р. як Обліково-економічний факультет Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка. З 1 грудня 2017 року обліково-економічний факультет перейменовано на факультет обліку та податкового менеджменту (Факультет ОПМ).На час перейменування до складу факультету входило п’ять фахових кафедр (обліку і оподаткування; обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу; аудиту; обліку, контролю та оподаткування агробізнесу; бухгалтерського обліку) та кафедра фізичного виховання. У результаті реструктуризації в 2019-2021 році склад кафедр факультету оновлено на основі виокремлення напрямів, які є складовими спеціальності 071 «Облік і оподаткування»: кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу, кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу, кафедра аудиту. А також в структурі факультету продовжує успішно функціонувати кафедра фізичного виховання.
 
Фото та відео матеріали щодо матеріально-технічної бази:

Факультет ОПМ з березня 2016 року очолює доктор економічних наук, професор Бондар Микола Іванович.

     Сучасний рівень факультету ОПМ, його успіхи та досягнення є наслідком кропіткої та творчої роботи багатьох науковців, педагогів та організаторів, які працювали і працюють на факультеті.
      Успішна робота факультету гарантується високим професійним і науковим рівнем науково-педагогічного персоналу. Більше ніж 70 науковців нині працюють на кафедрах факультету, з них 13 докторів економічних наук, професорів; 4 кандидати економічних наук, професори; 36 кандидатів наук, доцентів; 17 старших викладачів. І всі вони — непересічні, яскраві, талановиті особливості. Навчальний процес на факультеті обслуговують 22 досвідчених фахівці з організації навчального процесу деканату та кафедр факультету.
      Значний внесок у розбудову факультету, формування молодих спеціалістів, удосконалення навчально-методичної роботи, розвиток науки зробили завідувачі кафедр, визнані педагоги та науковці: доктори економічних наук, професори П. П. Німчинов, Ю. Я. Литвин, А. М. Кузь­мінський, І. І. Каракоз, М. Г. Чумаченко, В. С. Найдьонов, В. І. Сам­борський, В. П. Завгородній, Є. В. Долгополов, Й. С. Пасхавер, А. В. Го­ловач, В. П. Трофімов, С. С. Герасименко, Р. М. Моторин, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, В.Я. Савченко, М.І. Бондар, Л.М. Кіндрацька, Ю.А. Кузьмінський, М.М. Коцупатрий, Л.Г. ЛовінськаО.А. Петрик, М.М. Шигун.
      Особливе місце в цій когорті належить деканам, які свого часу очолювали факультет: кандидатам економічних наук, доцентам М. Г. Цюпі, О. Ф. Федо­рову, С. О. Кошелюку, М. Ф. Кобі, О. В. Козирєву, кандидатам економічних наук, професорам Г. М. Мельничуку, В.І. Єфіменку.
     На факультеті ОПМ налагоджено співробітництво із Державною податковою службою України, Державною службою фінансового моніторингу України, Міністерством фінансів України, Агентством з розшуку та менеджменту активів, Державною казначейською службою України та іншими організаціями. Рахунковою палатою України, Державною аудиторською палатою України та іншими установами та організаціями.
        Серед останніх досягнень факультету - широке запровадження інноваційно-комунікаційних технологій у навчальний процес на бакалаврському та магістерському рівнях. Цьому сприяє робота Навчально-тренувального центру факультету обліку та податкового менеджменту (НТЦ факультету ОПМ), головним завданням якого є тісна співпраця з розробниками інформаційних технологій і запровадження у навчальний процес останніх досягнень в інформаційній галузі.
       Участь представників факультету в роботі професійних громадських організацій  (ФПБАУ, ФАБФ, АПУ, ВПГО САУ,ГО «ВБК «Баланс», Інститутом внутрішніх аудиторів Українита ін.),  дає змогу враховувати особливості обліку і оподаткування, забезпечувати стабільно високий рівень підготовки та попит на випускників освітніх програм. Співпраця з АССА, СІМА, САР, СІРА, CIPFA, а також участь в роботі Методологічної ради з бухгалтерського обліку МФУ  (професори Бондар М.І., Кузьмінський Ю.А., Ловінська Л.Г.), Експертної ради МОН України (проф. Бондар М.І.), Атестаційній комісії аудиторів (проф. Бондар М.І.) дає змогу враховувати в освітньо-науковій діяльності факультетузапити державних органів, професійних організаційтаінших стейкхолдерів.
      Кафедри факультету активно співпрацюють з міжнародними аудиторськими компаніями (PricewaterhouseCoopers (PwC), КПМГта інші), що дає можливістьздобувачам освітньо-професійнихпрограм працевлаштування в компаніях.
       Налагоджено співпрацю з низкою міжнародних та вітчизняних аудиторських фірм. Укладено угоди між КНЕУ і провідними вітчизняними ІТ-фірмами щодо використання прикладних програмних рішень («Парус Бухгалтерія», «M.E.Doc», «IS-Pro», «Master Бухгалтерія», «Діловод», «Облік SaaS», «CaseWare») в навчальному процесі. На факультеті ОПМ за сприяння партнерів-компаній «IT-Enterprise», «Інтелект-Сервіс» та «CaseWare Ukraine» створено 3 сучасні комп'ютерні лабораторії – інноваційні центри автоматизації обліку і аудиту, які уможливлюють отримання навичок використання сучасного програмного забезпечення для обліку, аудиту і оподаткування.
      На факультеті акредитовано навчальні програми на заліки іспитів Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА). Акредитація АССА по заліках діючої бакалаврської програми спеціалізації «Облік і аудит» дає право отримувати заліки на чотири іспити АССА.

Дуальна освіта

      На факультеті успішно реалізується здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищої освітиза дуальною формою. У результаті успішної співпраці з Головним управлінням ДПС у м. Києві у 2020-2021 рр.вперше запроваджено навчання що дає можливість поєднувати очне навчання в університеті та практичну оплачувану роботу.
     У 2020-2021 рр. в межах даного проекту розширено співпрацю через залучення вітчизняних та міжнародних аудиторських компаній (PwC, КПМГ, ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙНта ін.) для підготовки фахівців за дуальною формою.
     Налагодження такої співпраці сприяє покращеннюякості теоретичної та практичної підготовки студентів, ознайомлення їх із запитами бізнесу, адаптація до роботи у вітчизняних та міжнародних компаніях.
 

Неформальна освіта та її роль в освітньому процесі

      Здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит», підготовку яких забезпечує кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу, мають можливість:
     при одержані сертифікату АССА отримати зарахування іспитів за такими сертифікаційними дисциплінами F1. Бухгалтер на підприємстві (Роль бухгалтера в бізнес-середовищі); F2. Управлінський облік; F3. Фінансовий облік; F4. Корпоративне та підприємницьке право; F6.Оподаткування; F7. Фінансова звітність; F8. Аудит та підтвердження звітності.
   при одержані сертифікату СІМА отримати зарахування дисциплін операційного рівня (E1. Менеджмент організацій; P1. Управлінський облік; F1.Фінансова звітність та оподаткування) та сертифікаційного рівня (BA1. Основи економіки та бізнесу; BA2. Основи управлінського обліку; ВА3. Основи фінансового обліку; BA4. Основи етики, корпоративного управління та підприємницького права).
     Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти мають можливість перезарахування  дисципліни «Аудит сталого розвитку» за умови складання кваліфікаційного іспиту для атестації аудитора згідно діючих положень МФУ. Для здобувачів, які отримали статус Strategic Professional (повна кваліфікація) за міжнародно визнаною сертифікаційною програмою АССА (Association of Chartered Certified Accountant) передбачено можливість зарахування кредитів, передбачених на вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи».
        Основними місцями роботи випускників спеціальності «Облік і оподаткування» є підприємства різни видів економічної діяльності та організаційно-правової форми господарювання, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, аудиторські фірми, організації і установи, міністерства та відомства. Залежно від бажання та покликання молоді фахівці можуть працювати викладачами обліку, аудиту, оподаткування, економічного аналізу, державного фінансового контролю в коледжах та вищих навчальних закладах.
       Факультет тісно співпрацює з Центром зв’язків з роботодавцями «Перспектива» й сприяє пошуку роботи та працевлаштуванню випускників. На базі Центру студенти мають змогу пройти адаптаційні тренінги, взяти участь в Днях кар’єри й налагодити контакти з провідними українськими та міжнародними компаніями. Факультет має базу провідних підприємств, установ і організацій для проходження студентами практики й розвитку професійних компетентностей.
        Студенти факультету обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана спеціальності  071 «Облік і оподаткування» мають унікальну можливість отримання диплому європейського зразка в рамках реалізації договору про подвійні дипломи між Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана та Вищою Сопотською школою (Польща).
      Студенти мають можливість вивчити польську розмовну та професійну мову, підвищити рівень ділової англійської мови; пройти практику за фахом на міжнародних фірмах, осередки та підрозділи яких знаходяться в містах Сопот, Гдиня і Гданськ.
     На факультеті створені сприятливі умови для наукової діяльності та участі студентів у міжнародних і науково-дослідницьких проектах. В університеті працює спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
        На базі факультету обліку та податкового менеджменту функціонує Інститут обліку, основною метою діяльності якого є розвиток наукового спрямування «Облік, аналіз та контроль господарської діяльності суб’єктів господарювання» в сегменті економічних наук; розробка рекомендацій з вирішення актуальних проблем облікового, аналітичного і контрольного забезпечення фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання; сприяння через проведення та власне результати досліджень навчальній діяльності та діяльності з підготовки наукових кадрів Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана».
       Головним надбанням факультету є його студенти, адже без них неможливо уявити факультет. На факультеті обліку та податкового менеджменту навчається близько 600 студентів.

 

НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ОПМ – КРОК ДО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ!